Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

24.3.2017 14:59

Valné zhromaždenie

Dňa 1. júna 2016 sa konalo riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy,
    rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend, určenie tantiém
4. Voľba člena dozornej rady
5. Schválenie nadobudnutia vlastných akcií a schválenie zriadenia záložného práva k vlastným akciám
6. Záver

Účasť akcionárov

Z celkového množstva 60 616 kmeňových akcií s právom hlasovania v  menovitej  hodnote  800  EUR a z  2 095 kmeňových akcií s právom hlasovania v menovitej hodnote 4 000 EUR sa valného zhromaždenia zúčastnili akcionári s celkovým počtom hlasov 65 064, čo predstavuje 80,92 % na základnom imaní a 91,52 % na hlasovacích právach spoločnosti. Z celkového množstva 1 863 357 prioritných akcií v menovitej hodnote 4 EUR bez práva hlasovania sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom hlasov 862, čo predstavuje 0,005 % na základnom imaní spoločnosti.

 Výsledky hlasovaní a prijaté uznesenia [PDF, 74,1 kB] 

Výplata dividend

Valné zhromaždenie určilo 6. jún 2016 za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu. Dividendy sa vyplácajú v termíne od 15. júna 2016 bezhotovostným spôsobom, a to poukázaním sumy dividend v prospech bežného účtu v peňažnom ústave alebo na vkladnú knižku vedenú v Tatra banke, a.s., akcionárovi, ktorý doručil alebo pred vyplatením dividendy doručí spoločnosti písomnú žiadosť, v ktorej uvedie číslo bežného účtu v peňažnom ústave alebo vkladnej knižky vedenej
v Tatra banke, a.s., na ktorý/ktorú mu má byť dividenda vyplatená.

Vzor žiadosti akcionára k výplate dividend:

Tento obsah nie je pre aktuálne rozlíšenie dostupný.