Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

24.10.2016 07:08

SEPA inkaso

Plaťte pohodlne vaše pravidelné platby v mene euro
do SEPA krajín. SEPA inkaso zaručuje

 • rýchlejšie platby v rámci väčšiny európskych krajín
 • rovnaké poplatky ako pri tuzemských platbách
 • bez rizika oneskorenia platieb
Výhody

Výhody

S bežným účtom v EUR môžete uhrádzať vaše pravidelné platby (zálohy, faktúry a pod.) nie len v rámci Slovenska ale aj v krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru:

 • Jednoducho
  Jednoduchý spôsob platenia za tovary a služby. Stačí si aktivovať SEPA inkaso a o vyúčtovanie sa už nemusíte viac starať. Príjemca inkasa si z vášho účtu zinkasuje požadovanú sumu platby.

 • Bez rizika
  Nehrozí oneskorenie platieb a z toho vyplývajúcich dôsledkov. Máte možnosť určiť si maximálnu sumu jednej či všetkých platieb, stanoviť si dobu platnosti mandátu, zamietnuť nasledujúce inkaso, požiadať o vrátenie platby, prípadne úplne blokovať akékoľvek inkasá od konkrétneho, nežiadúceho príjemcu.

 • Rýchlo
  Rovnaký dátum odpísania platby z účtu platiteľa a pripísania na účet príjemcu.

Detaily

Detaily

SEPA inkaso je bezhotovostná platba v eurách v rámci oblasti SEPA. Realizovaná je na základe príkazu od príjemcu platby, pričom platiteľ dá súhlas (mandát) na realizáciu SEPA inkasa priamo príjemcovi.

Platíte nájom, dovolenku či telefónne poplatky? SEPA inkaso môžete využívať na zrealizovanie akýchkoľvek pravidelných či jednorazových platieb.

Využijete ho nie len v rámci Slovenska ale aj vo všetkých krajinách SEPA (Single Euro Payments Area), ktoré predstavujú všetky krajiny Európskej únie spolu s Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom, Švajčiarskom, Monakom a San Marínom.

SEPA inkaso je možné realizovať v schéme CORE (pre všetkých klientov)  alebo B2B (iba pre právnické osoby).

Hlavné rozdiely schémy B2B oproti CORE:

 • inkaso iba medzi právnickými osobami
 • potrebný špecifický druh mandátnej zmluvy medzi kreditorom a klientom
 • klient (platiteľ) nemôže požiadať o refundáciu Sepa inkasa
 • len pre úroveň sprístupnenia účtu 2

Tatra banka pristúpila k B2B schéme od 7.7.2014.

 

Realizácia inkasa

Realizácia inkasa

Celý proces platiteľa oslobodzuje od zbytočných činností a všetky povinnosti ponecháva na Tatra banku a príjemcu platby.

Pri využívaní produktu vystupuje niekoľko strán. A to platiteľ, príjemca platby a banky oboch strán.

Priebeh SEPA inkasa

Kroky platiteľa
Podpísanie Mandátu pre SEPA inkaso Pri nákupe tovaru alebo služby sa platiteľ a príjemca platby dohodnú na spôsobe úhrady prostredníctvom SEPA inkasa.  
Sprístupnenie účtu  V prípade, že má platiteľ úroveň sprístupnenia účtu 2 t.j. účet s podmieneným inkasom, udelí Tatra banke súhlas so SEPA inkasom.
  Kroky príjemcu
Oznámenie o inkase
Príjemca zasiela platiteľovi prenotifikáciu 14 dní pred splatnosťou; ak sa nedohodli s platiteľom inak.
Platobný príkaz na inkaso Príjemca platby pošle platobný príkaz na inkaso prostredníctvom svojej banky do banky platiteľa.
Kroky banky
Odúčtovanie peňazí z účtu Platba je v deň splatnosti odúčtovaná z účtu platiteľa.
Pripísanie peňazí na účet príjemcu Peniaze sa v rovnaký deň pripíšu na účet príjemcu platby.


Zriadenie súhlasu s inkasom je bez poplatkov. Pravidelné SEPA inkaso je zahrnuté v balíkoch služieb Tatra PersonalTB. Aktuálnu výšku poplatku za SEPA inkaso mimo balíka služieb nájdete v cenníku služieb.

Možnosti zadania

Možnosti zadania

1. Platiteľ podpíše Mandát pre SEPA inkaso u príjemcu inkasa.

2. Platiteľ sprístupní svoj účet v banke

Každý balík služieb Tatra PersonalTB vedený v eurách je zároveň sprístupnený pre SEPA inkaso v rôznych úrovniach, ktoré si klient môže meniť:

1. úroveň: umožňuje realizovať všetky SEPA inkasá z vášho účtu na základe prijatého platobného príkazu, ktorý zasiela príjemca inkasa. Môžete si však zadefinovať tzv.niežiaducich príjemcov. Platobný príkaz na SEPA inkaso prijatý od nežiaduceho príjemcu bude automaticky zamietnutý.

2. úroveň: z vášho účtu budú na základe prijatého platobného príkazu na SEPA inkaso realizované len tie inkasá, ku ktorým zadáte súhlas so SEPA inkasom aj v Tatra banke. Zriadenie súhlasu so SEPA inkasom môžete zrealizovať buď prostredníctvom svojho internet bankingu (od 1.2.2014) alebo na ktorejkoľvek pobočke banky. Pripravte si podpísaný mandát pre SEPA inkaso, využijete ho pri vypĺňaní povinných náležitostí súhlasu so SEPA inkasom.

3. úroveň: z vášho účtu nebude realizované žiadne SEPA inkaso

Všetky účty v mene euro sú nastavené na druhú úroveň. Klient si môže úroveň sprístupnenia účtu zmeniť bez poplatku.

Často kladené otázky

Často kladené otázky

SEPA inkaso

SEPA inkaso je bezhotovostná platba v mene euro v rámci oblasti SEPA. Realizovaná je na základe platobného príkazu od príjemcu platby. Platiteľ dá súhlas (mandát) na realizáciu SEPA inkasa nie banke, ako to bolo doteraz, ale priamo príjemcovi platby. V prípade súhlasov s inkasom (mandátov) zriadených po 1.2.2014 klienti, s 2. úrovňou sprístupnenia svojho účtu, zadajú súhlas s inkasom aj Tatra banke. Pri prechode na SEPA formát nie je na strane platiteľa potrebná žiadna aktivita, súhlasy s inkasom zriadené pred 1.2.2014 zostávajú naďalej v platnosti. Spoločnosti, ktoré majú záujem o úhradu svojich pohľadávok prostredníctvom SEPA inkasa, požiadajú o pridelenie tzv. identifikátora príjemcu (CID - Creditor Identifier) prostredníctvom svojej banky. Toto číslo bude slúžiť na autorizáciu inkasa spracovateľskou bankou namiesto čísla účtu príjemcu, ktoré je používané v súčasnosti. V Slovenskej republike prideľuje identifikátor príjemcu Národná banka Slovenska.

 

 

Súhlasy s inkasom ako aj samotné platobné príkazy na SEPA inkaso obsahujú nové polia, ktoré dnes nie sú využívané, napr. CID a UMR. Splatnosť inkasa bude určená priamo príjemcom platby, pričom v prípade nedostatku prostriedkov na účte platiteľa sa táto automaticky zamietne, t. z. ruší sa možnosť opakovania platby v prípade nedostatočného krytia. Na druhej strane, inkasným spoločnostiam pribudne možnosť zasielania inkás do zahraničia, čo dnes nie je možné. Od 1. 2.2014 sa všetky domáce inkasá stanú SEPA inkasami.

CID je tzv. „Creditor Identifier", teda jedinečný identifikátor príjemcu inkasa. Každá firma, ktorá chce prijímať SEPA inkasá, požiada o pridelenie CID a je pod týmto identifikátorom uvedená v tzv. Registri kreditorov. Správcom registra v SR je Národná banka Slovenska. Klient žiada o vydanie CID svoju banku, ktorá túto žiadosť sprostredkuje správcovi registra.

UMR je „Unique Mandate Reference", teda jedinečná referencia mandátu, ktorá slúži na identifikáciu inkasného vzťahu. Dohodnutá je v zmluve medzi platiteľom a príjemcom. Napr. pokiaľ klient platí jednej inkasnej spoločnosti za viac služieb, táto firma je identifikovaná jedným identifikátorom príjemcu inkasa (CID), pričom každý inkasný vzťah (platby za rôzne služby) majú priradené vlastné UMR.

Mandát je súhlas na realizáciu SEPA inkasa, ktorý udeľuje podpísaním platiteľ príjemcovi inkasa. Na základe neho je príjemca inkasa oprávnený poslať platobný príkaz na SEPA inkaso do banky platiteľa.

Tento parameter definuje správanie sa bežného účtu voči SEPA inkasám. Banky v SR poskytujú tri úrovne sprístupnenia účtu pre SEPA inkasá:
1. úroveň umožňuje realizovať všetky platby z účtu platiteľa na základe prijatého platobného príkazu na SEPA inkaso. Platiteľ si však môže zadefinovať zoznam tzv. nežiaducich príjemcov.
2. úroveň: z účtu platiteľa budú na základe prijatého platobného príkazu na SEPA inkaso realizované len tie platby, ku ktorým platiteľ zadal súhlas s inkasom aj vo svojej banke.
3. úroveň: z účtu platiteľa sa žiadna platba súvisiaca so SEPA inkasom nezrealizuje.
Všetky účty v mene euro majú nastavenú druhú úroveň, ktorú je však možné na žiadosť klienta zmeniť.

Áno, súhlasy na inkaso, ktoré platitelia zadefinovali vo svojej banke pred 1. 2. 2014, ostávajú v platnosti aj po tomto termíne, teda budú platiť aj pre SEPA inkasá.

 

 

 

SEPA

Výhodnejší
platobný styk
v rámci krajín EÚ.

Viac

Preveďte peniaze

V eurách z účtu
platiteľa na iný
účet v rámci SR.

Viac

Inkaso

Využite automatické
uhrádzanie vašich
platieb a šetrite
svoj čas.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa