Dnes sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky

| 18.06.2014

Akcionári Tatra banky dnes na valnom zhromaždení rozhodli o schválení zmeny stanov, vykonali voľbu členov dozornej rady a schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku, ako aj výročnú správu za rok 2013, rozdelenie zisku a výplatu dividend.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bude medzi akcionárov Tatra banky rozdelený čistý zisk za roky 2006 až 2010 v celkovej výške 135 085 079 EUR. Do nerozdeleného zisku minulých rokov sa pridelil zisk za rok 2013 vo výške 100 561 499 EUR.

Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 1 680 EUR, na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 8 400 EUR a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 EUR pripadne dividenda v celkovej výške 8,40 EUR.

Účtovné závierky boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a overené audítorom Deloitte Audit s. r. o..


Kontakt:

Marína Masárová
hovorkyňa
marina_masarova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/dnes-konalo-valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-3/