Inovatívny prístup k správe úspor v III. pilieri

| 03.08.2015

DDS Tatra banky ako prvá na Slovensku predstavuje inovatívny prístup k správe úspor v III. pilieri - Comfort lifeTB. Stratégia fondov sa aktívne prispôsobí životnému cyklu klientov, čím im prinesie komfort počas celej doby sporenia.

Prečo je potrebné dôchodkové sporenie

Zachovať si súčasný životný štandard aj na dôchodku, prípadne si ho zvýšiť, bude čím ďalej, tým náročnejšie. „Priemerná výška starobného dôchodku ku koncu roka 2014 bola 400,14 eur, pričom priemerná hrubá mzda za rok 2014 dosiahla 858 eur. Percentuálny podiel priemernej výšky starobného dôchodku na priemernej mzde bol teda 46,64 % (nazývaný ako miera náhrady). Vzhľadom na demografický vývoj sa dá očakávať postupné znižovanie miery náhrady. Zároveň sa dá očakávať aj znižovanie miery zásluhovosti v prvom pilieri. Znamená to, že ľudia s nadpriemernou mzdou budú dostávať starobný dôchodok len o málo vyšší ako ľudia s priemernou či podpriemernou mzdou," informuje Juraj Valachy, ekonomický analytik Tatra banky.

Starnutie obyvateľstva SR (trendy vo vekových skupinách, zmena v %)

Starnutie obyvateľstva SR

Graf starnutia populácie ukazuje, že okolo roku 2050 bude počet ľudí starších ako 65 rokov skoro dvojnásobný a počet ľudí vo veku 15-64 rokov bude približne o 20 % nižší ako v súčasnosti.

(Zdroj: Eurostat, EuroPOP)

Ak chcú mať obyvatelia Slovenska vyšší dôchodok, potrebujú si k nemu zabezpečiť ďalší príjem. Reálnou alternatívou je III. pilier, ktorý využíva výhody príspevku zamestnávateľa, daňovej úľavy či dedenia.

Zmena, ktorú prináša Comfort lifeTB

Koncepcia Comfort lifeTB je postavená na sporení v jednom fonde od začiatku sporenia až po jeho koniec. Zohľadňuje aktuálny vek klienta, respektíve jeho očakávaný rok odchodu do dôchodku, ktorému sa bude stratégia fondu postupne prispôsobovať počas celého obdobia sporenia.

„S vekom klienta budeme postupne spravovať jeho dôchodkové úspory konzervatívnejšie. Považujeme za dôležité, aby hodnota úspor bola pred dôchodkom čo najmenej vystavená vplyvu finančných trhov. Klienti už nemusia myslieť na to, aby si prispôsobovali nastavenie dôchodkového sporenia vzhľadom k aktuálnemu veku. Odteraz to robíme za nich. Stratégia Comfort lifeTB je unikátny produkt pre dôchodkové úspory klientov na Slovensku," informuje Martin Ďuriančik, podpredseda predstavenstva a riaditeľ DDS Tatra banky.

Výber vhodného fondu

Aby stratégia Comfort lifeTB fondov fungovala správne, je potrebné vybrať si taký fond, ktorý korešponduje s predpokladaným odchodom sporiteľa do dôchodku. Pri výbere fondu sa budú sporitelia riadiť jednoduchým pravidlom, a to svojím rokom narodenia. Na základe neho sa vypočíta, kedy bude mať klient 62 rokov, a podľa toho sa určí, ktorý fond je pre sporiteľa vhodný. Za účelom jednoduchej orientácie bude predpokladaný rok odchodu do dôchodku uvedený v názve fondu. Fond bude združovať klientov s odchodom do dôchodku 5 rokov pred a 5 rokov po roku, ktorý bude v jeho názve.

Ak sa klient napríklad narodil v roku 1975, očakáva sa, že pôjde do dôchodku v roku 2037 (vo veku 62 rokov). Fond s najbližším rokom k tomuto obdobiu, a teda najvhodnejšou stratégiou pre klienta, je Comfort lifeTB 2040.

Keď je klient mladší, stratégia je zameraná viac na výnosy a rastový potenciál. To znamená, že je nastavená dynamicky. Vo fonde je väčší podiel rastových aktív, ako sú napríklad akcie. Samotný proces „skonzervatívňovania" sa začne 15 rokov pred rokom v názve každého Comfort lifeTB fondu. Stratégia fondu postupne znižuje riziko sporenia a pred odchodom do dôchodku sa zameriava na stabilitu úspor.

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/inovativny-pristup-k-sprave-uspor-iii-pilieri/