Raiffeisen Bank International vytvorila v prvom polroku 2013 konsolidovaný zisk v hodnote 277 mil. EUR

| 22.08.2013

 • Čistý výnos z úrokov sa zvýšil o 4,2 percenta na 1,836 mil. EUR (1. polrok 2012: 1,762 mil. EUR)
 • Čistá úroková marža sa zvýšila o 42 bázických bodov medziročne na 3,06 percenta
 • Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástol o 9,0 percent na 785 mil. EUR (1. polrok 2012: 721 mil. EUR)
 • Prevádzkový výnos zvýšený o 2,7 percenta na 2,686 mil. EUR (1. polrok 2012: 2,614 mil. EUR)
 • Všeobecné administratívne náklady vzrástli o 6,5 percenta na 1,617 mil. EUR (1. polrok 2012: 1,518 mil. EUR)
 • Čisté opravné položky na straty z úverov vzrástli o 17,3 percenta na 469 mil. EUR (1. polrok 2012: 400 mil. EUR)
 • Zisk pred zdanením poklesol o 49,6 percenta na 467 mil. EUR kvôli jednostranným efektom (1. polrok 2012: 927 mil. EUR)
 • Konsolidovaný zisk poklesol o 60,5 percent na 277 mil. EUR (1. polrok 2012: 701 mil. EUR)
 • Pomer zlyhaných úverov vzrástol na 9,9 percenta (o 0,1 percentuálny bod v porovnaní s koncom roka 2012)
 • Ukazovateľ Core Tier 1 (celkové riziko) na úrovni 10,4 percenta (ukazovateľ z konca roka 2012: 10,7 percent)
 • Výnosy na akciu poklesli z 3,09 EUR v porovnateľnom období roka 2012 na 0,91 EUR


Všetky údaje sú založené na Medzinárodných štandardoch finančného vykazovania (IFRS).

Napriek pretrvávajúcemu náročnému trhovému prostrediu a pritlmeným ekonomickým predpovediam spoločnosť Raiffeisen Bank International AG (RBI) vytvorila v prvých šiestich mesiacoch roka 2013 zisk pred zdanením v hodnote 467 mil. EUR. Pokles v hodnote 460 mil. EUR oproti porovnateľnému obdobiu bol najmä dôsledkom jednostranných efektov v prvej polovici roka 2012, t. j. predaj dlhopisov a odkúpenie hybridného základného kapitálu v celkovej hodnote 272 mil. EUR. Zisk po zdanení poklesol o 57,6 percent na 311 mil. EUR (1. polrok 2012: 734 mil. EUR) kvôli navýšenej daňovej kvóte. Konsolidovaný zisk poklesol o 60,5 percent na 277 mil. EUR (1. polrok 2012: 701 mil. EUR). Výnosy na akciu klesli z 3,09 v porovnateľnom období roka 2012 o 2,18 EUR na 0,91 EUR.

Zatiaľ čo čistý zisk z derivátov a záväzkov poklesol o 167 mil. EUR v prvej polovici roka 2013, nárast čistého výnosu z poplatkov a provízií a istého výnosu z úrokov - najmä kvôli zlepšenej čistej úrokovej marži - mali pozitívny vplyv na prevádzkový výnos a tým tiež na zisk pred zdanením. Čistá úroková marža (vypočítaná na báze úročených aktív) vzrástla o 42 bázických bodov na 3,06 percent kvôli opatreniam preceňovania v biznise vkladov, ako aj optimalizácii likvidity.

"V horizonte stále stimulujúceho prostredia nie sme s našimi výsledkami nespokojní. Obzvlášť pozitívne signály, akými sú zlepšená čistá úroková marža a zvýšený prevádzkový zisk v kombinácii so známkami ekonomického zotavovania sa, nás napĺňajú pre nastávajúci druhý polrok istotou," povedal generálny riaditeľ RBI Karl Sevelda.


Prevádzkový výnos vzrástol o 2,7 percent

Prevádzkový výnos vzrástol o 2,7 percent, alebo 71 mil. EUR na 2,686 mil. EUR medziročne. (1. polrok 2012: 2,614 mil. EUR). Tento vzostup pripisujeme najmä zlepšeniu v hodnote 65 mil. EUR v čistom výnose z poplatkov a provízií, ktorý sme dosiahli prostredníctvom úprav cien na niektorých trhoch, ale tiež prostredníctvom vyšších objemov transakcií.

Celkovo sa prevádzkový výsledok v prvej polovici roka 2013 RBI rovnal 1,069 mil. EUR, čo je pokles o 2,6 percent v porovnaní s prvým polrokom 2012 (1. polrok 2012: 1,097 mil. EUR).

Čisté opravné položky na straty z úverov vzrástli

Čisté opravné položky na straty z úverov sa celkovo rovnali 249 mil. EUR v druhom štvrťroku roka 2013, teda o 30 mil. EUR viac ako v minulom štvrťroku, čo bolo v rámci očakávaného rozsahu. Takmer všetky krajiny strednej a východnej Európy zaznamenali nárast, zatiaľ čo čisté opravné položky v segmente korporátov skupiny boli nižšie v druhom štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Mnoho väčších nedostatkov zo strany firemných klientov na riaditeľstve skupiny malo za následok vyššiu potrebu tvorby čistých opravných položiek na straty z úverov v predchádzajúcom štvrťroku.

Pomer zlyhaných úverov ostal konštantný na úrovni 9,9 percent, zatiaľ čo pomer krytia zlyhaných úverov poklesol o 0,2 percent na 67,3 percent štvrťročne.

Vyššie všeobecné administratívne náklady

Všeobecné administratívne náklady
vzrástli o 99 mil. EUR na 1,617 mil. EUR v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka; väčšinu ktorých môžeme pripísať konsolidácii Polbanky v máji 2012 a jej prebiehajúcej integrácii. Napriek nárastom v prevádzkových výnosoch tým pomer nákladov a výnosov vzrástol o 2,1 percenta na 60,2 percenta.

Personálne náklady na úrovni 50 percent tvorili najväčšiu zložku všeobecných administratívnych nákladov: 6 percentný nárast, alebo 48 mil. EUR na 815 mil. EUR. Tento nárast bol následkom najmä konsolidácie Polbanky, úprav miezd v Rusku a kolektívnych nárastov miezd na riaditeľstve skupiny. Naproti tomu malo znižovanie nákladov na Ukrajine, ako aj znižovanie počtu zamestnancov v Maďarsku pozitívny efekt.

Priemerný počet zamestnancov (na plný úväzok) poklesol medziročne o 2,290 na 59,393. Najväčšie redukcie boli zaznamenané na Ukrajine (pokles o 1,317), v Rumunsku (pokles o 533), Maďarsku (pokles o 142) a Bulharsku (pokles o 135).


Celkové aktíva poklesli o 4 percentá oproti koncu roka 2012

V porovnaní s koncom roka 2012 celkové aktíva spoločnosti RBI poklesli o 4 percentá alebo 5,8 miliardy EUR na 130,3 miliardy v prvej polovici roka 2013. Medziročný pokles je výraznejší, o 15 percent, t. j. 22,4 miliárd EUR. Pripísať ho môžeme najmä prebiehajúcej optimalizácii likvidity.

V porovnaní s koncom roka 2012 úvery poskytnuté klientom po odpočítaní opravných položiek na straty z úverov klesli o 1,4 miliárd EUR na 76,5 miliardy EUR najmä kvôli zníženiu v hodnote 0,8 miliardy na pohľadávkach z odkúpenia a z transakcií pôžičiek cenných papierov. Úverový biznis s firemnými klientmi klesol o 1,0 miliardy, najmä v Rakúsku a Ázii. Naproti tomu biznis s retailovými klientmi vzrástol o 0,3 miliardy, konkrétne v Rusku, zatiaľ čo poklesol v Poľsku tiež kvôli menovým efektom.

Naproti tomu, vklady klientov mierne vzrástli o 0,3 miliardy EUR, a to na 66,6 miliárd EUR. Zatiaľ čo krátkodobé vklady firemných klientov (najmä na riaditeľstve skupiny) vzrástli o 0,6 miliárd a vklady verejného sektora (prevažne v Rusku) vzrástli o 0,7 miliardy, krátkodobé vklady retailových klientov klesli o 1,0 miliardy EUR. Najväčšie poklesy boli zaznamenané v Poľsku (pokles o 0,7 miliardy EUR), Českej republike (pokles o 0,2 miliardy EUR) a Maďarsku (pokles o 0,2 miliardy EUR).

Viac v PDF dokumente

V prípade ďalších otázok kontaktujte:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) alebo
Anja Knass (+43-1-71 707-5905, anja.knass@rbinternational.com).
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/raiffeisen-bank-international-vytvorila-prvom-polroku-2013-konsolidovany-zisk-hodnote-277-mil-eur/