RBI: Konsolidovaný zisk medziročne vzrástol o 24,4 percent na 344 miliónov €

| 21.08.2014

  • Medziročný nárast čistých úrokových výnosov o 6,4 percent na 1,954 miliónov € (1.polrok 2013: 1,836 miliónov €)
  • Pokles výnosov z prevádzkovej činnosti o 2,4 percent na  2,747 miliónov € (1.polrok 2013: 2,813 miliónov €)
  • Pokles všeobecných administratívnych nákladov o 6,1 percent na 1,519 miliónov € (1.polrok 2013: 1,617 miliónov €)
  • Nárast čistých opravných položiek na straty o 21,1 percent na 568 miliónov € (1.polrok 2013: 469 miliónov €)
  • Nárast zisku pred zdanením o 10,9 percent na 518 miliónov € (1.polrok 2013: 467 miliónov €)
  • Nárast zisku po zdanení o 19,1 percent na 371 miliónov € (1.polrok 2013: 311 miliónov € )
  • Pomer nesplácaných úverov v hodnote 10,7 percent stabilný v porovnaní s koncom roka 2013
  • Základný pomer Tier 1 (prechodný) zvýšený o 1,4 percentuálnych bodov v porovnaní s koncom roka 2013 na 12,1 percent
  • Medziročný pokles výnosov na akciu o 3,2 percent na 0,88€ (1.polrok 2013: 0,91 €)

Všetky hodnoty sú založené na Medzinárodných štandardoch finančného vykazovania (International Financial Reporting Standards - IFRS).

„Obzeráme sa späť na intenzívny prvý polrok 2014, ktorý charakterizovali regulačné témy ako hodnotenie kvality aktív (Asset Quality Review), záťažový test ECB, ako aj geopolitická situácia na Ukrajine. Navzdory týmto náročným okolnostiam sme dokázali dosiahnuť solídny polročný výsledok," zosumarizoval vývoj v prvej polovici roka 2014 Karl Sevelda, CEO Raiffeisen Bank International AG (RBI).

V prvej polovici roka 2014 spoločnosť RBI vygenerovala zisk pred zdanením vo výške 518 miliónov €, čo zodpovedá nárastu v hodnote 11 percent, resp. 51 miliónov € medziročne. Taktiež vzrástol prevádzkový výsledok, a to o 3 percentá na 1,228 miliónov € vďaka zlepšeným úrokovým maržiam a nižším všeobecným administratívnym nákladom.

Zisk po zdanení vzrástol medziročne o 19 percent na 371 miliónov €, zatiaľ čo daňová sadzba klesla na 28 percent. Zisk pripísaný nekontrolným podielom klesol o 8 miliónov € na mínus 27 miliónov €, čo malo za následok konsolidovaný zisk v hodnote 344 miliónov €.

„Najdôležitejší záver, ktorý z našich výsledkov pre nás vyplýva je, že RBI má principiálne dobrú pozíciu. Náš skúšaný a testovaný biznis model dokazuje svoju silu aj v ťažkých časoch. Náš pomer Tier 1 je nad hodnotou 12 percent. Je to trojnásobok aktuálne platnej právnej požiadavky. Spoločnosť RBI negeneruje svoj hlavný biznis z investičného bankovníctva, ale je klasickou univerzálnou bankou, a preto je tento pomer veľmi komfortný," zhrnul Sevelda. Vzhľadom na súčasnú situáciu v Rusku zdôraznil, že „dôležitosť sankcií voči biznisu RBI je vskutku veľmi malá. Čím ďalej však budú sankcie pokračovať, tým bude ťažšie opäť sa vzájomne priblížiť. Som presvedčený, že dobré ekonomické vzťahy sú dôležitou podmienkou pokojného spolunažívania. Preto nevidím dôvod na spochybňovanie nášho biznisu v Rusku. Stále považujeme Rusko za stredne až dlhodobo atraktívny bankový trh a preto na tomto trhu zostávame."

Vďaka navýšeniu kapitálu uskutočnenému na začiatku roka 2014 vzrástol priemerný počet nesplatených akcií v prvej polovici roka 2014 na 278,5 miliónov (v porovnaní s obdobím predchádzajúceho roka: 194,9 miliónov). To malo za následok zisk na akciu v hodnote 0,88 €. V rovnakom období minulého roka bolo toto číslo na úrovni 0,91 € na základe nižšieho počtu nesplatených akcií.

Čistý úrokový výnos vzrástol o 6 percent

Prevádzkový výnos poklesol o 2 percentá, t.j. o 67 miliónov € na 2,747 miliónov € na medziročnej báze.

V prvej polovici roka 2014 vzrástol čistý úrokový výnos o 6 percent medziročne, resp. o 117 miliónov € na 1,954 miliónov €.

Všeobecné administratívne náklady poklesli o 6 percent - pomer nákladov a výnosov sa zlepšil na úroveň 55 percent.

Všeobecné administratívne náklady poklesli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 98 miliónov € na 1,519 miliónov €. Pomer nákladov a výnosov sa zlepšil o 2,2 percentuálne body na 55,3 percent.
Najväčšiu zložku všeobecných administratívnych nákladov tvorili personálne náklady v hodnote 51 percent, ktoré klesli o 5 percent, resp. 39 miliónov € na 776 miliónov €.


Nárast čistých opravných položiek na straty najmä kvôli kríze na Ukrajine

Čisté opravné položky na straty vzrástli o 21 percent, resp. 99 miliónov € na 568 miliónov € v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, najmä v dôsledku vyšších čistých opravných položiek na straty z úverov na Ukrajine. Čisté prídely pre opravné položky na straty úverového portfólia však klesli o 6 miliónov €. Bolo to vyrovnané znížením výnosov z predaja znehodnotených úverov.

V tomto období zostal pomer nesplácaných úverov na nezmenenej úrovni 10,7 percent tak ako koncom roka 2013. Nesplácané úvery boli vyrovnané rezervami na krytie strát z úverov v hodnote 5,642 miliónov €, čím sa zlepšil pomer krytia nesplácaných úverov na 65.3 percent v porovnaní s 63,1 percentami koncom roka 2013.

Celkový kapitál vzrástol na viac než 13 miliárd €

Celkový kapitál RBI podľa štandardu Basel III ku 30. júnu 2014 tvoril 13,114 miliónov €. Znamená to nárast v hodnote 428 miliónov € v porovnaní s koncoročnými údajmi vypočítanými na základe štandardu Basel II, najmä kvôli nárastu kapitálu začiatkom roka 2014. Bolo to vyrovnané splátkou štátnej kapitálovej účasti v hodnote 1,750 miliónov € v júni 2014. Vývoj ukrajinskej hrivny, ruského rubľa a maďarského forintu mal tiež negatívny dopad.

Pomer nadmerného krytia bol 110,4 percent v porovnaní s 98,5 percentami z konca roka 2013, čo môžeme pripísať navýšeniu kapitálu uskutočnenému začiatkom roka 2014. Na základe celkového rizika sa zvýšil základný pomer Tier 1 (prechodný) na 12,1 percent a celkový kapitálový pomer tvoril 16,8 percent.

 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

p. Ingrid Krenn-Ditz
+43-1-71 707-6055
ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com

p. Christof Danz
+43 1 71 707 1930
christof.danz@rbinternational.com

http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje za svoj domáci trh tak Rakúsko, kde predstavuje vedúcu korporátnu a investičnú banku, ako aj región strednej a východnej Európy (CEE - Central and Eastern Europe). V regióne CEE prevádzkuje RBI rozsiahlu sieť dcérskych bánk, lízingových spoločností a celú škálu ďalších špecializovaných poskytovateľov finančných služieb na 15 trhoch. RBI je jedinou rakúskou bankou, ktorá pôsobí vo svetových finančných centrách, a zároveň v Ázii, ktorá je ďalšou oblasťou zamerania skupiny. Spolu asi 56 000 zamestnancov poskytuje služby približne 14,6 miliónom klientov vo vyše 2 900 obchodných miestach, z ktorých prevažná väčšina sa nachádza v regióne CEE.

RBI je plne konsolidovaná dcérska spoločnosť spoločnosti Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepriamo vlastní približne 60,7 percent kmeňových akcií, zvyšok predstavujú voľne obchodovateľné akcie. Akcie spoločnosti RBI sú kótované na Viedenskej burze cenných papierov. RZB je centrálna inštitúcia skupiny Austrian Raiffeisen Banking Group, čo je najväčšia banková skupina v krajine. Slúži ako centrála pre celú RZB Group vrátane RBI. Raiffeisen Banking Group prevádzkuje v Rakúsku najväčšiu sieť bánk a má najväčší podiel na miestnom trhu, pokiaľ ide o poskytovanie služieb súkromným aj firemným klientom. Zamestnáva 25 000 ľudí a poskytuje služby 2,8 miliónom klientov.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/rbi-konsolidovany-zisk-medzirocne-vzrastol-244-percent-344-milionov/