Doplnkové služby

Bankové správy a informácie

Banková informácia na žiadosť klienta je písomné vyjadrenie banky o klientovi ako fyzickej alebo právnickej osobe a vydáva sa so súhlasom klienta. Banková informácia môže byť poskytovaná v troch jazykoch: slovenskom, anglickom a nemeckom.

Audit

Na základe ustanovení Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve obchodné spoločnosti povinne vytvárajúce základné imanie pri splnení určitých podmienok musia mať účtovnú závierku overenú audítorom.

Audit sa vo všeobecnosti považuje za určité hodnotenie organizácie, systému, procesu, projektu alebo produktu. Môžete požiadať o vystavenie potvrdenia auditu len o zostatkoch na účtoch v Tatra banke alebo o hĺbkový audit, čiže prehľad všetkých produktov, ktoré klient využíval v Tatra banke k určitému dátumu.

Trezor

Prostredníctvom denného a nočného trezoru môžete realizovať vklady hotovosti na bežný účet prenajímateľa denného a nočného trezoru aj mimo otváracích hodín pobočiek banky.

Vkladať hotovosť do trezoru môžete v uzamykateľných kazetách. Preberanie obsahu kazety sa uskutočňuje komisionálne v najbližší pracovný deň po vhodení kazety do denného a nočného trezoru.

Banka vám túto službu poskytne na základe uzatvorenej zmluvy o používaní denného a nočného trezoru.

Zoznam pobočiek poskytujúcich službu denný a nočný trezor

Poštový priečinok

  • Slúži na preberanie prázdnych kaziet po zrealizovaní vkladu na účet klienta prostredníctvom denného a nočného trezoru, preberanie výpisov z účtov a inej bankovej korešpondencie aj mimo otváracích hodín pobočiek banky.
  • Poštový priečinok poskytuje banka bezplatne, preberanie výpisov z účtov prostredníctvom poštového priečinka sa účtuje v zmysle sadzobníka poplatkov.

Bezpečnostné schránky

Prenájom bezpečnostných schránok na doklady, cenné papiere a iné cennosti.

  • na doklady, cenné papiere a iné cennosti
  • objem schránky: do 7 000 cm3, do 10 000 cm3, do 20 000 cm3,
  • nad 20 000 cm3
  • základné poistenie: 3 320 eur
  • možnosť pripoistiť hodnoty uložené v schránke
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/business/doplnkove-sluzby/