Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 11:26

Financovanie projektov EÚ pre poľnohospodárov

Patríte medzi subjekty podnikajúce v agrosektore? Ponúkame vám financovanie investičných aktivít, ktoré sú podporené fondmi Európskej únie.

 • podpora od vzniku myšlienky, až po realizáciu projektu
 • participácia až do výšky 100 % výdavkov
 • skúsenosti z predvstupových aj štrukturálnych fondov EÚ
 • individuálny prístup ku každému projektu

 

Výhody

Výhody

 • samostatné oddelenie pre agrobiznis a poľnohospodárstvo
 • špecializovaný tím pre projekty EÚ, ako aj oblasť obnoviteľných zdrojov energie a energetických projektov
 • dlhoročné skúsenosti s financovaním agrobiznisu
 • možnosť zabezpečenia úveru predmetom projektu
 • podpísaná zmluva o spolupráci medzi Tatra bankou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
 • akceptovaný partner agrosektora zo strany ministerstva poľnohospodárstva a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
Spolufinancovanie

Spolufinancovanie

Ponúkame vám spolufinancovanie projektov EÚ formou participácie na potrebných vlastných zdrojov alebo spojením spolufinancovania projektu a predfinancovania nenávratného finančného príspevku. Ten môžete byť použitý na predčasné splatenie časti úveru.

 • doba splatnosti je závislá od návratnosti investície a finančnej situácie
 • zabezpečenie podľa vzájomnej dohody
  - záložné právo na financovaný predmet (nehnuteľnosť, stroje, zariadenia, technológie) v prípade podpísanej zmluvy o spolupráci s príslušným riadiacim orgánom
  - záložné právo na hnuteľný alebo nehnuteľný majetok mimo projektu
  - záložné právo na pohľadávky z obchodného styku
  - zmenka
Predfinancovanie

Predfinancovanie

Prevádzkové financovanie vám umožní zabezpečiť si preklenutie časového nesúladu medzi potrebou úhrady oprávnených nákladov dodávateľovi a preplatením výdavkov z projektu.

Získate tak možnosť predfinancovať nenávratný finančný príspevok už počas realizácie projektu alebo po podaní žiadosti o platbu na príslušný sprostredkovateľský orgán.

 • krátkodobý splátkový alebo kontokorentný úver, v prípade dlhodobejšej realizácie revolvingový
 • financovanie až do výšky 100 % nenávratného finančného príspevku
 • zabezpečenie podľa vzájomnej dohody, zväčša mimo predmetu projektu
Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

Požadovaná dokumentácia:

 • finančné výkazy za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia
 • najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku
 • daňové priznania klienta za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia
 • podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v ktorej bude ako účet na príjem nenávratného finančného príspevku uvedený účet vedený v Tatra banke, a. s., prípadne
  - žiadosť o platbu podaná na príslušný sprostredkovateľský orgán alebo
  - žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
 • harmonogram realizácie projektu
 • znalecký posudok nehnuteľnosti, pokiaľ nehnuteľnosť slúži ako zabezpečenie

Viac informácií ohľadom financovania projektov Európskej únie získate:

 • vo firemných centrách a obchodných zastúpeniach firemných centier
 • emailom: agrofinancovanie@tatrabanka.sk

 

Investičné financovanie pre poľnohospodárov

Plánujete nákup, výstavbu, rekonštrukciu nehnuteľnosti alebo nákup technológií, strojov či zariadení?

Viac

Prevádzkové financovanie

Získajte finančné
prostriedky počas
celého poľnohospodárskeho roka.

Viac

Banková záruka

Využite pri svojich obchodných aktivitách zabezpečovací nástroj banková záruka.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa