Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:46

Faktoring a financovanie pohľadávok

S faktoringom od Tatra banky budete mať peniaze od svojich
odberateľov skôr, ako vám majú zaplatiť.

 • preddavok z nezaplatených faktúr až do výšky 90 %
 • peniaze na vašom účte do 24 až 48 hodín
 • možnosť ošetrenia rizika z nezaplatenia faktúr

Je faktoring pre vás?

Výhody

Výhody

Faktoring je jednoduchý spôsob prevádzkového financovania krátkodobých pohľadávok z obchodného styku pred lehotou ich splatnosti.

 • Peniaze máte ihneď k dispozícii
  • využitím faktoringu máte k dispozícii väčší objem finančných prostriedkov
  • u svojich dodávateľov môžete získať zľavy za rýchle zaplatenie svojich záväzkov
 • Prispôsobuje sa vášmu biznisu
  • úverový limit, ktorý môžete získať pri faktoringu, je spravidla vyšší ako pri klasickom kontokorentnom úvere
  • výška zdrojov je podmienená výškou predaja, zvyšovaním predaja rastie aj objem poskytnutých finančných zdrojov
  • neskúmame spôsob použitia takto získaných prostriedkov
  • pohľadávky voči bonitným odberateľom sú spravidla jedinou postačujúcou formou zabezpečenia
 • Starostlivosť o vaše pohľadávky
  • môžete sa venovať vlastnému podnikaniu a pohľadávky nechajte na nás
  • prenechaním správy na nás, znížite riziko nezaplatenia pohľadávok
  • poistenie domácich aj zahraničných pohľadávok zabezpečujeme za vás
 • Budete lepší ako konkurenti
  • odberateľom môžete poskytnúť dlhšie lehoty splatnosti, pričom získate finančné prostriedky okamžite a používate ich na ďalšie podnikanie
 • Peniaze máte pod kontrolou
  • faktoring zabezpečuje jednoduché plánovanie, riadi pravidelný tok peňazí vo vašej spoločnosti a zlepšuje likviditu
  • v prípade bezregresného faktoringu vás zabezpečíme proti platobnej neschopnosti alebo nevôli odberateľa zaplatiť pohľadávky
  • faktoring nie je úver, preto nezvyšuje úverovú angažovanosť spoločnosti
Detaily

Detaily

Tento obsah nie je pre aktuálne rozlíšenie dostupný.

Priebeh faktoringového obchodu po uzatvorení zmluvy s Tatra bankou

Začnite kliknutím na prvú položku. Klient (predávajúci) dodá tovar, resp. poskytne službu odberateľovi a vystaví faktúru. Klient predloží príslušnú faktúru s dohodnutými podkladmi na odkúpenie Tatra banke. Banka po prijatí a prevedení podkladov pripíše na účet klienta peňažné prostriedky až do výšky 90 % nominálnej hodnoty faktúry, zníženej o diskontný úrok a spracovateľský poplatok, spravidla do 24 hodín. Odberateľ uhrádza pohľadávku na účet stanovený Tatra bankou. Tatra banka po prijatí platby od odberateľa pripíše na účet klienta rozdiel medzi sumou zaplatenou odberateľom a hodnotou financovanej časti pohľadávky.

Druhy faktoringu, ktoré pre vás ponúkame:

 • Domáci faktoring
  Financovanie krátkodobých pohľadávok z obchodného styku pred lehotou splatnosti voči domácim odberateľom.
 • Exportný faktoring
  Rovnaký ako tuzemský faktoring len voči zahraničným odberateľom.
 • Regresný faktoring
  Spôsob odkupovania pohľadávok so spätným postihom. Ručíte nám za riadne splnenie pohľadávky odberateľom.
 • Bezregresný faktoring
  Odkupovanie pohľadávok, pri ktorom riziko neuhradenia pohľadávky odberateľom z dôvodu platobnej neschopnosti alebo nevôle preberáme my.
 • Dodávateľský faktoring
  Je špecifická finančná služba, ktorou financujeme záväzky klienta voči tuzemským alebo zahraničným dodávateľom. Poskytujeme klientovi novú / predĺženú splatnosť uhradených záväzkov.
 • Reverzný faktoring
  Je špecifická finančná služba, ktorou financujeme dodávateľské pohľadávky, pričom rámcové podmienky financovania sa dohadujú s odberateľom. Financovanie je následne poskytované jednotlivým dodávateľom v zmysle dohodnutých jednotných rámcových podmienok.
Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

Na vypracovanie konkrétnej ponuky na faktoring potrebujeme tieto dokumenty:

1. Vyplnenú žiadosť o faktoring [PDF, 31,0 kB]

2. Účtovné výkazy - za posledné dva roky a posledný aktuálne uzatvorený štvrťrok

 • Ak účtujete v podvojnom účtovníctve, treba doložiť:
  • súvahu
  • výkaz ziskov a strát
 • Ak účtujete v jednoduchom účtovníctve, treba doložiť:
  • výkaz o majetku a záväzkoch
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch

3. Kópiu kontraktu s odberateľom (prípadne kópiu používanej objednávky)

4. Ak máte, doložte aj existujúcu poistnú zmluvu - kópiu poistnej zmluvy a kópie schválených poistných limitov na jednotlivých odberateľov v prípade vlastného poistenia pohľadávok.

Stačí už len zodpovedať na pár doplňujúcich otázok a faktoring pripravíme priamo pre vás.

Dokumenty môžete poslať priamo na náš e-mail alebo na našu poštovú adresu. Kontaktujeme vás už s konkrétnou ponukou.

telefón
02 / 5919 1067

e-mail

poštová adresa
Tatra banka, a.s.
Faktoring a financovanie pohľadávok
Hodžovo námestie 3
P.O.BOX 42
850 05 Bratislava 55

Kalkulácia nákladov

Kalkulácia nákladov

Tento obsah nie je pre aktuálne rozlíšenie dostupný.

Objem faktúry:

1 000 € 200 000 €

Splatnosť:

14 dni 180 dni
dni
Celkové náklady z faktúry v %: 0.59%
 • Spracovateľský poplatok:5 €
 • Úrok:0.93 €
 • Celkové náklady z faktúry:5.93 €
Výpočet je určený len na informatívne účely


Príklad faktoringového obchodu

Ako zarobiť s faktoringom

Čo tvorí cenu za faktoring

Tento obsah nie je pre aktuálne rozlíšenie dostupný.
O faktoringu

O faktoringu

Sme najväčšou faktoringovou spoločnosťou na Slovensku:

 • máme viac ako 18-ročné skúsenosti
 • všetky finančné služby pre firmy ponúkame „pod jednou strechou"
 • zakladali sme Asociáciu faktoringových spoločností (AFS) na Slovensku
 • ponúkame najširšiu paletu produktov financovania pohľadávok
 • prostredníctvom faktoringu Tatra banky, a.s. boli v roku 2016 prefinancované pohľadávky v objeme 373 mil. EUR. Väčšinu financovaných pohľadávok tvorili pohľadávky voči tuzemským odberateľom v objeme takmer 270 mil. EUR. Z celkového obratu predstavoval majoritu regresný faktoring s podielom 72%, zvyšných 28% tvoril bezregresný faktoring
 • Za prvý polrok 2017 Tatra banka, a.s. prefinancovala prostredníctvom faktoringu pohľadávky vo výške 155 mil. EUR. 90% z celkového objemu tvorili pohľadávky voči odberateľom so sídlom v Slovenskej republike. Bezregresný faktoring sa na celkovom objeme podieľal 51%, zvyšok predstavoval regresný faktoring.

Financovanie pohľadávok úverom

Úver sa
prispôsobuje objemu
vašich pohľadávok.

Viac

Forfaiting

Zabezpečíte si finančné prostriedky z dlhodobých pohľadávok pred ich splatnosťou.

Viac

Tatra BusinessTB

Pre firmy, ktoré chcú využívať svoje financie efektívne a s prehľadom.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa