Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:48

Financovanie projektov Európskej únie

Požiadajte o financovanie svojich investičných aktivít s podporou štrukturálnych
fondov Európskej únie a získajte s nami úvery na predfinancovanie
príspevku, nákupu technológií a strojov či riešenia nehnuteľností.

 • podpora od vzniku myšlienky, až po realizáciu projektu
 • participácia až do výšky 100 % výdavkov
 • skúsenosti z predvstupových aj štrukturálnych fondov EÚ
 • individuálny prístup ku každému projektu
Výhody

Výhody

 • komplexný balík produktov a služieb na podporu projektu od vzniku myšlienky, až po jeho realizáciu
 • participácia až do výšky 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt s možnosťou mimoriadnej splátky úveru z nenávratného finančného prostriedku
 • dlhoročné skúsenosti banky z predvstupových aj štrukturálnych fondov Európskej únie
 • posúdenie financovania projektu a čerpanie úveru pri vybraných typoch projektov už pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku
 • možnosť zabezpečenia úveru predmetom projektu v prípade podpísanej zmluvy o spolupráci medzi Tatra bankou a príslušným riadiacim orgánom
 • aktívna spolupráca s riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi pre príslušné operačné programy
 • kontakty na konzultačné spoločnosti
Spolufinancovanie

Spolufinancovanie

Ponúkame vám spolufinancovanie projektov Európskej únie formou participácie na potrebných vlastných zdrojoch alebo spojením spolufinancovania projektu a predfinancovania nenávratného finančného príspevku. Ten môžete použiť na predčasné splatenie časti úveru.

 • lehota splatnosti je závislá od návratnosti investície a finančnej situácie
 • zabezpečenie podľa vzájomnej dohody
  - záložné právo na financovaný predmet (nehnuteľnosť, stroje, zariadenia, technológie) v prípade podpísanej zmluvy o spolupráci s príslušným riadiacim orgánom;
  - záložné právo na hnuteľný alebo nehnuteľný majetok mimo projektu,
  - záložné právo na pohľadávky z obchodného styku
  - zmenka
Prefinancovanie

Prefinancovanie

Prevádzkové financovanie vám umožní zabezpečiť si preklenutie časového nesúladu medzi potrebou úhrady oprávnených nákladov dodávateľovi a preplatením výdavkov z projektu.

Získate tak možnosť predfinancovať nenávratný finančný príspevok už počas realizácie projektu alebo po podaní žiadosti o platbu na príslušný sprostredkovateľský orgán.

 • krátkodobý splátkový alebo kontokorentný úver, v prípade dlhodobejšej realizácie revolvingový
 • financovanie až do výšky 100 % nenávratného finančného príspevku
 • zabezpečenie podľa vzájomnej dohody, zväčša mimo predmetu projektu
Podmienky získania

Podmienky získania

Požadovaná dokumentácia:

 • finančné výkazy za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia
 • najaktuálnejšie finančné výkazy v bežnom roku
 • daňové priznania klienta za predchádzajúce dve ukončené účtovné obdobia
 • podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, v ktorej bude ako účet na príjem nenávratného finančného príspevku uvedený účet vedený v Tatra banke a.s., prípadne
  - žiadosť o platbu podaná na príslušný sprostredkovateľský orgán alebo
  - žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
 • harmonogram realizácie projektu
 • znalecký posudok nehnuteľnosti, pokiaľ nehnuteľnosť slúži ako zabezpečenie

Viac informácií ohľadom financovania projektov Európskej únie získate:

 • vo firemných centrách a obchodných zastúpeniach firemných centier
 • e-mailom: agrofinancovanie@tatrabanka.sk