Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:42

Dokumentárny akreditív

S dokumentárnym akreditívom od Tatra banky môžete minimalizovať
riziká obchodného vzťahu najmä s neznámym obchodným
partnerom a v rizikovom teritóriu.

 • vhodný nástroj v čase krízy
 • možnosť zvýhodniť podmienky obchodnej zmluvy
 • medzinárodné zvyklosti a pravidlá

 

Výhody

Výhody

 • minimalizuje riziká obchodného vzťahu najmä s neznámym obchodným partnerom a v rizikovom teritóriu.
 • vhodný ako zabezpečovací a platobný nástroj v období zhoršenej platobnej schopnosti firiem, napríklad v čase krízy.
 • vystavením akreditívu v prospech predávajúceho si môžete dohodnúť výhodnejšie podmienky obchodnej zmluvy voči obchodnému partnerovi (napr. odklad splatnosti faktúr)
 • za platbu kupujúceho ručí banka predávajúcemu teda vzniká pohľadávka voči vystavujúcej banke, nie voči kupujúcemu.
 • zaisťuje kupujúcemu, že výplata bude prevedená až po splnení všetkých podmienok predpísaných akreditívom
 • keď banka predávajúceho akreditív potvrdí, zbavuje predávajúceho rizika nezaplatenia zo strany banky kupujúceho
 • vhodným výberom dokumentov kupujúci motivuje predávajúceho, aby sa dodávka uskutočnila v predpísanej lehote a v požadovanej kvalite
 • pohľadávku predávajúceho z exportného akreditívu (s odloženou splatnosťou) môže banka odkúpiť (to znamená zrýchlenie cash flow predávajúceho)
 • právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sú pri akreditívoch upravené medzinárodnými Jednotnými zvyklosťami a pravidlami pre dokumentárne akreditívy vydanými MOK v Paríži
Detaily

Detaily

Dokumentárny akreditív je neodvolateľný písomný záväzok banky voči dodávateľovi tovaru alebo služieb zaplatiť určitú peňažnú čiastku podľa akreditívnych podmienok za predpokladu, že príjemca akreditívu (oprávnený dodávateľ) predloží dokumenty uvedené v podmienkach akreditívu.

Využitie akreditívu
Dokumentárny akreditív používa vývozca alebo dovozca zvyčajne pri transakciách, v ktorých sa očakáva predloženie dokumentov, ktoré zaručujú vlastníctvo tovaru alebo jeho kvalitu a podobne. Akreditív možno využiť aj pri obchode s nehnuteľnosťami, cennými papiermi, prevodmi obchodných podielov, teda v prípadoch, keď sa vyžaduje záväzok banky za platbu.

Priebeh akreditívu

Tento obsah nie je pre aktuálne rozlíšenie dostupný.
Začnite kliknutím na prvú položku. Obchodní partneri uzatvoria kontrakt, v ktorom ako platobnú podmienku uvedú dokumentárny akreditív. Kupujúci požiada svoju banku o vystavenie neodvolateľného dokumentárneho akreditívu. Na základe tejto žiadosti vystavujúca banka otvára akreditív v prospech predávajúceho prostredníctvom jeho banky. Avizujúca banka následne akreditív avizuje oprávnenému (predávajúcemu) alebo ho aj potvrdí. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar. Následne vyhotoví akreditívom požadované dokumenty a odovzdá ich avizujúcej banke. Banka dokumenty skontroluje a zasiela do vystavujúcej banky. Na základe prijatých dokumentov, ktoré sú v súlade s podmienkami akreditívu, vystavujúca banka preplatí hodnotu dokumentov. Dokumenty odovzdá kupujúcemu a zaťaží jeho účet.
Druhy akreditívov

Druhy akreditívov

Ponúkame vám tieto druhy akreditívov:
1. exportný akreditív - ste v pozícii predávajúceho (exportéra) a prostredníctvom Tatra banky dostanete akreditív, ktorý vo váš prospech vystavila banka kupujúceho (importéra). Potvrdením takéhoto akreditívu vezme na požiadanie Tatra banka po posúdení na seba riziko následkov nezaplatenia zo strany vystavujúcej banky (za predpokladu prijatia dokumentov v súlade s podmienkami dokumentárneho akreditívu).
2. importný akreditív - ste v pozícii kupujúceho a Tatra banka na základe vašej požiadavky vystaví dokumentárny akreditív v prospech predávajúceho.
3. realitný akreditív - využíva sa na kúpu alebo predaj nehnuteľností zvyčajne na území Slovenska .
4. stand by akreditív - má podobnú funkciu ako záruka. Je vhodný najmä pri opakovaných dodávkach pod jednou obchodnou zmluvou. Tento typ dokumentárneho akreditívu s garančným charakterom sa používa najmä v USA, kde vydávanie bankových záruk európskeho typu zákon nepovoľuje.
5. prevoditeľný akreditív - práva z akreditívu je povolené previesť pôvodným oprávneným (beneficientom) na inú osobu, je vhodný pre obchodníkov / sprostredkovateľov

Tatra banka ponúka v súvislosti s akreditívmi aj poradenstvo, konzultácie už vo fáze prípravy kontraktu.

Odkup pohľadávok

Odkup pohľadávok

Odkúpenie pohľadávok z akreditívu
Svojim stálym klientom odkupujeme pohľadávky z dokumentárnych akreditívov s odloženou splatnosťou 30 - 360 dní po akceptácii dokumentov vystavujúcou alebo potvrdzujúcou bankou.

Umožníme tým exportérovi rýchlejší prístup k peňažným prostriedkom ako by klient získal pri štandardnom spracovaní akreditívu s odloženou splatnosťou (zvyčajné vyplatenie do 10 pracovných dní po predložení akreditívom požadovaných dokumentov).

Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

Podmienky na vystavenie akreditívu:
1. riadne vyplnená žiadosť o otvorenie dokumentárneho akreditívu, podpísaná oprávnenými zástupcami klienta
2. výpis z obchodného registra (nie starší ako 1 mesiac)
3. kópia kontraktu, objednávky, proforma faktúry
4. dohoda medzi Tatra bankou a klientom o akceptovateľnom spôsobe zabezpečenia záväzku Tatra banky zo strany klienta

Podmienky na odkúpenie pohľadávky z akreditívu:
1.podpísanie rámcovej zmluvy o odkúpení výnosov z dokumentárnych akreditívov
2. výpis z obchodného registra (nie starší ako 1 mesiac)
3. akceptácia dokumentov nominovanou bankou

Dokumentárne inkaso

Minimalizujte riziká
obchodného vzťahu

Viac

Tatra BusinessTB

Pre firmy, ktoré chcú využívať svoje financie efektívne a s prehľadom.

Viac

Banková záruka

Využite pri svojich obchodných aktivitách zabezpečovací nástroj banková záruka.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa