Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:47

Banková záruka

Využívajte pri svojich obchodných aktivitách zabezpečovací nástroj
banková záruka. Tatra banka poskytuje z príkazu klientov
a korešpondenčných bánk všetky druhy záruk.

 • získajte výhodnejšie podmienky zmluvy u obchodného partnera
 • poskytujeme komplexnú ponuku služieb
Výhody

Výhody

 • záruka je zabezpečovací nástroj, ktorým si zmluvné strany môžu minimalizovať svoje obchodné riziká
 • poskytnutím záruky si posilňujete dôveryhodnosť vo vzťahu k svojmu obchodnému partnerovi (oprávnenej osobe zo záruky)
 • poskytnutím záruky si môžete dohodnúť výhodnejšie obchodné podmienky voči svojmu obchodnému partnerovi (odklad platby, zaplatenie platby vopred, vrátenie zádržného, nahradenie hotovosti na účte napríklad verejného obstarávateľa alebo prenajímateľa obchodných priestorov a iné)
 • v medzinárodnom obchode môžu byť záruky upravené podľa ICC Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie (URDG), vydané Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži, revidované v r. 2010, Publ. 758, ktoré v sebe zahŕňajú medzinárodné obchodné zvyklosti.
Detaily

Detaily

Banková záruka je písomné vyhlásenie banky, ktorým sa banka neodvolateľne zaväzuje zaplatiť veriteľovi (oprávnenej osobe zo záruky) určitú peňažnú sumu podľa obsahu záručnej listiny, ak dlžník (klient/príkazca záruky) nesplní záväzok, zabezpečený zárukou.

 • na žiadosť klienta alebo korešpondenčných bánk poskytujeme všetky druhy bankových záruk
 • v súvislosti s bankovými zárukami ponúkame všetky ďalšie služby, ako napríklad:
  • poradenstvo, konzultácie už vo fáze prípravy kontraktu
  • avizovanie záruky vystavenej inou bankou v prospech klienta

Druh záruky

Výhoda pre kupujúceho

Výhoda pre predávajúceho

do verejnej súťaže (bid bond)

zabezpečí si okruh serióznych ponúk

nemusí zložiť kauciu vypisovateľovi/kupujúcemu v hotovosti

platobná

možnosť získať odloženú splatnosť faktúr

má bankou zabezpečené platby za dodávky kupujúcemu

platobná (za nájom)

nájomca nemusí zložiť prenajímateľovi kauciu v hotovosti

prenajímateľ má bankou zabezpečené platby od nájomcu

akontačná

v prípade nedodania tovaru má zabezpečené vrátenie zaplatenej predplatby bankou

možnosť získať predplatbu od kupujúceho

za kvalitu (performance)

možnosť odškodnenia v prípade nekvalitnej dodávky, nesplnenia kontraktu

zlepšenie pozície na získanie zákazky u kupujúceho, resp. podmienka získania zákazky

za zádržné

možnosť odškodnenia v prípade neodstránenia závad predávajúcim

možnosť získať zadržané peňažné prostriedky pred uplynutím technickej záruky

colná

dovozca nemusí platiť dovoznú platbu v okamihu prepustenia tovaru do colného režimu

Colný úrad má zaplatenie dovoznej platby zabezpečené bankou

Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

 • predloženie žiadosti o poskytnutie bankovej záruky vrátane príloh v nej uvedených
 • dohoda banky a klienta o spôsobe zabezpečenia záväzkov a výške poplatkov.
Druhy bankových záruk

Druhy bankových záruk

1. záruka za  ponuku ("bid bond")
jej predloženie si vyžaduje vypisovateľ verejnej súťaže pre prípad, že účastník verejnej súťaže  nedodrží podmienky ponuky pri uzatváraní kontraktu alebo odstúpi od svojej ponuky počas obdobia jej viazanosti. Príkazcom na vystavenie tejto záruky je účastník verejnej súťaže.

2. záruka za vrátenie platby vopred (akontačná záruka, "advance payment guarantee")
banka sa v nej zaväzuje vrátiť platbu vopred, zaplatenú kupujúcim predávajúcemu, ak predávajúci nedodá príslušný tovar alebo ho dodá len čiastočne. Príkazcom na vystavenie tejto záruky je predávajúci.

3. platobná záruka ("payment guarantee")
banka preberá ručenie za platbu dlžníka po dodávke tovaru, služby. Príkazcom na vystavenie tejto záruky je kupujúci.

4. výkonová záruka (záruka za realizáciu kontraktu/diela, "performance bond")
záruka je určená na zabezpečenie splnenia dohodnutých zmluvných záväzkov. Banka môže ručiť po dobu termín/realizácie diela alebo do vypršania technickej záruky (záruka za záručnú dobu "warranty guarantee"). Výkonová  záruka môže byť pre kupujúceho/objednávateľa alternatívou na uvoľnenie zádržného (záruka za zádržné, "retention money guarantee"). Príkazcom na vystavenie tejto záruky je predávajúci/dodávateľ/zhotoviteľ diela.

5. colná záruka ("customs guarantee")
banka sa v nej zaväzuje zaplatiť dovoznú platbu (clo, DPH, spotrebná daň). Príkazcom na vystavenie tejto záruky je dovozca alebo colne schválený ručiteľ.

Prevádzkové financovanie

Financujte všetky svoje prevádzkové potreby.

Viac

Exportné financovanie

Vyberte si
najvyhodnejší
spôsob financovania
exportu.

Viac

Dokumentárny akreditív

Minimalizujte riziká
obchodného vzťahu.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa