Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

18.6.2018 11:48

Dokumentárne inkaso

Dokumentárne inkaso je forma platobného styku zvyčajne
so zahraničím, pri ktorom sú dokumenty vydané kupujúcemu
až v okamihu splnenia inkasných podmienok.

 • minimalizovanie rizík obchodného vzťahu
 • ideálny nástroj pri preprave tovaru námornou cestou
 • jednoduchosť a rýchlosť vybavenia

 

Výhody

Výhody

 • dokumentárne inkaso je vhodné najmä v prípade, ak sa tovar zasiela námornou dopravou a všetky originály námorného konosamentu sa zasielajú prostredníctvom banky
 • kupujúci bude mať prístup k dokumentom až po splnení inkasnej inštrukcie (platba alebo akceptácia zmenky).
 • jednoduchosť a rýchlosť vybavenia
 • nižšia cena v porovnaní s akreditívom
 • dokumentárne inkaso možno otvoriť aj bez finančného zabezpečenia
 • jednotná medzinárodná právna úprava - dokumentárne inkasá sa riadia Jednotnými pravidlami pre dokumentárne inkasá, vydanými MOK v Paríži
Detaily

Detaily

Dokumentárne inkaso je forma platobného styku zvyčajne so zahraničím, pri ktorom sú dokumenty vydané kupujúcemu až v okamihu splnenia niektorej z nasledujúcich inkasných podmienok:

 • vydanie dokumentov proti zaplateniu
 • vydanie dokumentov proti akceptácii zmenky, ktorá je splatná v budúcnosti

Poskytujeme tieto druhy dokumentárneho/zmenkového inkasa:
1. importné dokumentárne a zmenkové inkaso
klient Tatra banky je v pozícii kupujúceho / zmenkového dlžníka
2. exportné dokumentárne a zmenkové inkaso
klient Tatra banky je v pozícii predávajúceho / zmenkového veriteľa

Pri dokumentárnom inkase banka nevstupuje do záväzku za svojho klienta.

Podmienky na získanie

Podmienky na získanie

1. riadne vyplnená žiadosť, podpísaná oprávnenými zástupcami klienta, predložená spolu s dokumentmi, na prezentácii ktorých sa obchodní partneri vopred dohodli
2. na účte klienta je dostatočné krytie na úhradu bankových poplatkov

Priebeh inkasa

Priebeh inkasa

Tento obsah nie je pre aktuálne rozlíšenie dostupný.

Priebeh dokumentárneho inkasa

Začnite kliknutím na prvú položku. Obchodní partneri uzatvárajú kontrakt s platobnou podmienkou - dokumentárnym inkasom. Po expedícii tovaru predávajúci zhromaždí potrebnú dokumentáciu súvisiacu s tovarom a spolu so Žiadosťou o obstaranie inkasa ju odovzdá vysielajúcej banke. Vysielajúca banka zašle dokumenty spolu s inštrukciami predkladajúcej (inkasnej) banke. Inkasná banka oznámi kupujúcemu prijatie inkasa spolu s inkasnou inštrukciou,
ktorá môže byť: vydať dokumenty proti platbe (D/P) alebo proti akceptácii zmenky (D/A)
Pri inštrukcii D/A - inkasná banka predloží kupujúcemu zmenku na akceptáciu,
Pri inštrukcii D/P - inkasná banka požiada kupujúceho o príkaz na úhradu.
D/A - kupujúci podpíše - akceptuje zmenku a banka mu vydá príslušné dokumenty
D/P - kupujúci predloží banke príkaz na úhradu a banka mu vydá príslušné dokumenty
D/A - pri splatnosti zmenky kupujúci zaplatí hodnotu zmenky a banka prevedie prostriedky predávajúcemu prostredníctvom vysielajúcej banky. D/P - po obdržaní príkazu na úhradu inkasná banka prevedie prostriedky predávajúcemu prostredníctvom vysielajúcej banky.

Dokumentárny akreditív

Minimalizujte riziká
obchodného vzťahu.

Viac

Tatra BusinessTB

Pre firmy, ktoré chcú využívať svoje financie efektívne a s prehľadom.

Viac

Banková záruka

Využite pri svojich obchodných aktivitách zabezpečovací nástroj banková záruka.

Viac

Kde nás nájdete

Adresa