1. Novinky a oznamy
  2. /
  3. Zmena poskytovateľa poistenia

Zmena poskytovateľa poistenia

| 02.09.2021

Vážený klienti,

radi by sme vás informovali, že k 31. 08. 2021 prišlo k zmene poskytovateľa poistenia. Novým poistiteľom je UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, IČO: 53 812 948, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 8726/B, ako organizačná zložka spoločnosti UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 492 40 480, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012.

Táto zmena sa dotýka aj Sadzobníka poplatkov Tatra banky, a. s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby, článok VIII. Zásady spoplatňovania tak, že obchodné meno pôvodného poistiteľa bude nahradené novým poistiteľom. Uvedená zmena poistiteľa nemá žiadny dopad na obsah práv a povinností zmluvných strán. Dodatok k/Nové znenie Sadzobníku poplatkov Tatra banky, a.s. pre fyzické osoby s účinnosťou od 01.09.2021 je vám k dispozícii v obchodných priestoroch a na webovej stránke banky.

Ďakujeme vám za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Bližšie informácie k týmto zmenám vám radi poskytneme v ktorejkoľvek pobočke alebo prostredníctvom kontaktného centra DIALOG Live (*1100, 0800 00 1100, +421 2 5919 1000).

S úctou
Tatra banka, a.s.

Podobné správy

Investičný komentár

Investičný komentár

Investičný komentár
Dôchodok

Dôchodok

Dôchodok
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/novinky-oznamy/zmena-poskytovatela-poistenia/