Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 11:20

Cenné papiere - Investičný účet

Čo vám ponúkame v oblasti cenných papierov?

Investičný účet v Tatra banke, a.s.

Pod Investičným účtom sa rozumie držiteľská správa cenných papierov zriadená a vedená Tatra bankou, a. s. v zmysle §6 ods. 10 Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čo obsahuje Investičný účet Tatra banky, a.s.?

  • Na Investičnom účte je možné evidovať všetky zaknihované slovenské alebo zahraničné cenné papiere s výnimkou domácich podielových listov (vydaných v zmysle zákona č 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov).
  • Pre klienta automaticky zabezpečujeme výplaty istín a výnosov plynúcich z jeho cenných papierov a to v prospech jeho bežného účtu vedeného v Tatra banke, a.s. O akejkoľvek výplate istín a výnosov na Investičnom účte v Tatra banke, a.s. Vás budeme informovať prostredníctvom transakčného výpisu. Neposkytujeme služby smerujúce k vymáhaniu nevyplatených istín a výnosov a ani služby spojené s vrátením už zaplatených daní.
  • Nezabezpečujeme hlasovanie na valných zhromaždeniach. Klientovi poskytneme výpis z jeho Investičného účtu, s ktorým sa môže zúčastniť osobne valného zhromaždenia, ale nedávame mu možnosť nás splnomocniť a ísť konať na valné zhromaždenie na základe jeho špecifických pokynov za neho.
  • Zdaňovanie výnosov z cenných papierov. Zrážkovú daň pri slovenských cenných papieroch uplatňujeme v súlade s platnými právnymi a daňovými predpismi SR. V prípade zahraničných cenných papierov Vás o spôsobe aplikácie zrážkovej dane budeme informovať pri podpísaní žiadosti o zriadenie Investičného účtu formou daňového manuálu [PDF, 74,3 kB], ktorého aktuálnu verziu aj s obmedzením možnosti držby niektorých cenných papierov nájdete vždy v tejto časti.
  • Corporate actions (napr. predkupné práva, rozdelenie akcií, dividenda vo forme akcií a pod.). V prípade, že sa jedná o corporate action, ktorá si vyžaduje od klienta špecifickú inštrukciu na nakladanie (najčastejšie je potrebná pre uplatnenie predkupných práv alebo určenie formy vyplácaných dividend - nové akcie, príp. hotovosť), budete o nich informovaní v tejto časti aj s uvedením termínov, ktoré by ste mali dodržať. Ak od vás včas nedostaneme inú inštrukciu na nakladanie, tak napr. predkupné práva, ktoré sú verejne obchodovateľné predáme a výnos z ich predaja Vám vyplatíme po odpočítaní odplaty v zmysle platného sadzobníka.
    Podobne ako v predchádzajúcich bodoch, aj v prípade všetkých Corporate actions ste o ich výsledku informovaní prostredníctvom výpisu.
Základné údaje o nás  
Názov: Tatra banka, a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930
DIČ: 2020408522
IČ DPH SK7020000944
Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sa
Vložka č.: 71/B
Registračné číslo evidenta v CDCP SR, a.s.: 5000599
Číslo držiteľského účtu zriadeného v CDCP SR, a.s.: 990000000027
Swift code: TATRSKBX
Depozitár pre zahraničné cenné papiere Euroclear SA/NV Brussels
1, Boulevard du Roi Albert II.
B – 1210 Brussels
Swift code MGTCBEBEECL
Číslo podúčtu pre cenné papiere 25087