Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

19.6.2018 04:21

Valné zhromaždenie

Dňa 11. júna 2018 sa konalo riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.

Program:

1.    Otvorenie
2.    Voľba organov valného zhromaždenia
3.    Riadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa
       a rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend
4.    Menovanie audítora
5.    Voľba členov dozornej rady
6.    Emisia investičných certifikátov AT1
7.    Zmena stanov
8.    Nadobudnutie vlastných akcií a zriadenie záložného práva k vlastným akciám
9.    Záver

Účasť akcionárov

Z celkového množstva 60 616 kmeňových akcií s právom hlasovania v  menovitej  hodnote  800  EUR a z  2 095 kmeňových akcií s právom hlasovania v menovitej hodnote 4 000 EUR sa valného zhromaždenia zúčastnili akcionári s celkovým počtom hlasov 65 458, čo predstavuje 81,41 % na základnom imaní a 92,08 % na hlasovacích právach spoločnosti. Z celkového množstva 1 863 357 prioritných akcií v menovitej hodnote 4 EUR sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom hlasov 1 461 075, čo predstavuje 9,09 % na základnom imaní spoločnosti.

Výsledky hlasovania [PDF, 52,5 kB]


Výplata dividend

Valné zhromaždenie určilo 16. jún 2018 za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu. Dividendy sa vyplácajú v termíne od 25. júna 2018 bezhotovostným spôsobom, a to poukázaním sumy dividend v prospech bežného účtu v peňažnom ústave alebo na vkladnú knižku vedenú v Tatra banke, a.s., akcionárovi, ktorý doručil alebo pred vyplatením dividendy doručí spoločnosti písomnú žiadosť, v ktorej uvedie číslo bežného účtu v peňažnom ústave alebo vkladnej knižky vedenej v Tatra banke, a.s., na ktorý/ktorú mu má byť dividenda vyplatená.

Vzor žiadosti akcionára k výplate dividend:

Tento obsah nie je pre aktuálne rozlíšenie dostupný.