Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

23.3.2018 15:50

Valné zhromaždenie

Dňa 17. mája 2017 sa konalo riadne valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky, a.s.

Program
1.    Otvorenie
2.    Voľba orgánov valného zhromaždenia
3.    Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky
       a výročnej správy, rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend
4.    Schválenie audítora
5.    Voľba člena dozornej rady a schválenie zmluvy o výkone funkcie
6.    Schválenie nadobudnutia časti podniku
7.    Schválenie zmeny stanov
8.    Schválenie nadobudnutia vlastných akcií a schválenie zriadenia záložného práva k vlastným akciám
9.    Záver

Účasť akcionárov
Z celkového množstva 60 616 kmeňových akcií s právom hlasovania v  menovitej  hodnote  800  EUR
a z  2 095 kmeňových akcií s právom hlasovania v menovitej hodnote 4 000 EUR sa valného zhromaždenia zúčastnili akcionári s celkovým počtom hlasov 65 422, čo predstavuje 81,36% na základnom imaní a 92,03 % na hlasovacích právach spoločnosti. Z celkového množstva 1 863 357 prioritných akcií v menovitej hodnote 4 EUR sa zúčastnili akcionári s celkovým počtom hlasov 1 450 348, čo predstavuje 9,02 % na základnom imaní spoločnosti.

Výsledky hlasovania [DOC, 49,5 kB]

Výplata dividend
Valné zhromaždenie určilo 22. máj 2017 za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu. Dividendy sa vyplácajú v termíne od 30. mája 2017 bezhotovostným spôsobom, a to poukázaním sumy dividend v prospech bežného účtu v peňažnom ústave alebo na vkladnú knižku vedenú v Tatra banke, a.s., akcionárovi, ktorý doručil alebo pred vyplatením dividendy doručí spoločnosti písomnú žiadosť, v ktorej uvedie číslo bežného účtu v peňažnom ústave alebo vkladnej knižky vedenej v Tatra banke, a.s., na ktorý/ktorú mu má byť dividenda vyplatená.

Tento obsah nie je pre aktuálne rozlíšenie dostupný.