Nový Sadzobník poplatkov

| 30.04.2012

Dňa 30.06.2012 nadobudne účinnosť nový Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby a tiež Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov, ktoré nahradia súčasné platné dokumenty.

Vyššie uvedené dokumenty sú vám na  vyžiadanie k dispozícii v  obchodných priestoroch banky.

S úctou
Tatra banka

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/novy-sadzobnik-poplatkov-2/