Nový sadzobník poplatkov

| 30.01.2013

Vážený klient,

dňa 31.03.2013 nadobudne účinnosť nový Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre fyzické osoby a tiež Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s., časť poplatky za služby pre právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov, ktoré nahradia súčasné platné dokumenty.

Dňa 01.04.2013 nadobudnú účinnosť nové Obchodné podmienky balíkov služieb Tatra banky, a. s. - pre fyzické osoby k bežným účtom v EUR, Obchodné podmienky balíkov služieb Tatra banky, a. s. - pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby - k bežným účtom v EUR a tiež Dodatok č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam, ktoré nahradia súčasné platné dokumenty.

Vyššie uvedené dokumenty sú Vám na  vyžiadanie k dispozícii v  obchodných priestoroch banky a tiež na uvedených odkazoch.

Sadzobník poplatkov Tatra banky, a.s
Obchodné podmienky balíkov služieb Tatra banky, a. s.


S úctou
Tatra banka

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/novy-sadzobnik-poplatkov-5/