Oznámenie o zmene Obchodných podmienok Capital Markets Tatra banky, a.s. (ďalej len „OPCM“)

| 31.10.2014

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Predstavenstvo Tatra banky, a.s., schválilo zmenu OPCM s platnosťou od 1. novembra 2014 a s účinnosťou od 1. decembra 2014.

Zmena uvedeného dokumentu zahŕňa najmä:

  • doplnenie možnosti identifi kácie klienta aj iným spôsobom akceptovaným bankou v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  • doplnenie možnosti klienta tiež si vyhotoviť zvukový záznam vzájomného telefonického rozhovoru s bankou a tento záznam v prípade potreby použiť ako dôkaz,
  • doplnenie možnosti banky podmieniť uzatvorenie obchodov alebo s nimi súvisiacich dohôd písomnou formou,
  • úpravu spôsobu zmeny podmienok obsiahnutých v zmluve o obchodovaní na Capital Markets (v minulosti Treasury), ako aj v OPCM.

OPCM mení banka z dôvodu legislatívnych zmien dotýkajúcich sa poskytovaných produktov a služieb na Capital Markets, ako aj z dôvodov smerujúcich k zlepšovaniu alebo k poskytovaniu inovácií bankových služieb. V prípade, že so zmenou podmienok nesúhlasíte, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy s bankou. Ak najneskôr jeden týždeň pred účinnosťou zmien podmienok doručíte banke písomnú výpoveď príslušnej zmluvy, zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy zanikne ku dňu účinnosti zmeny podmienok. Ak nedoručíte takúto písomnú výpoveď v uvedenej lehote, odo dňa účinnosti zmeny podmienok sa uplatnia zmenené podmienky.

Viac informácií o zmenách OPCM Vám poskytneme na telefónnom čísle 02/5919 2044.

S úctou
Tatra banka, a.s.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/oznamenie-zmene-obchodnych-podmienok-capital-markets-tatra-banky-dalej-opcm-1/