Oznámenie o zmene Obchodných podmienok Capital Markets Tatra banky, a.s. (ďalej len „OPCM“)

| 14.05.2015

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že predstavenstvo Tatra banky, a.s. schválilo zmenu OPCM s platnosťou od 15. mája 2015 a s účinnosťou od 15. júna 2015.

Zmena uvedeného dokumentu zahŕňa najmä:

  • rozšírenie variability produktu dohoda uloženia, vrátane možnosti dohodnutia záporného úročenia, 
  • zúženie variability produktu dohoda o FX-pokyne,
  • rozšírenie variability produktu IRS obchod,
  • zvýšenie najvyššej výšky povinného zabezpečenia k obchodom (kolaterálu), ktorú môže banka požadovať od klienta.


OPCM mení banka z dôvodov smerujúcich k zlepšovaniu alebo k poskytovaniu inovácií bankových služieb. V prípade, že so zmenou podmienok nesúhlasíte, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy s bankou. Ak najneskôr jeden týždeň pred účinnosťou zmien podmienok doručíte banke písomnú výpoveď príslušnej zmluvy, zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy zanikne ku dňu účinnosti zmeny podmienok. Ak nedoručíte takúto písomnú výpoveď v uvedenej lehote, odo dňa účinnosti zmeny podmienok sa uplatnia zmenené podmienky.

Viac informácií o zmenách OPCM Vám poskytneme na telefónnom čísle 02/5919 2044 a alebo si prečítajte plné znenie OPCM.

S úctou
Tatra banka, a.s.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/novinky-oznamy/oznamenie-zmene-obchodnych-podmienok-capital-markets-tatra-banky-dalej-opcm-2/