Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 11:28

SEPA

SEPA (Single Euro Payments Area) sa výrazne
dotýka všetkých účastníkov platobného styku.

 • odstraňuje bariéry a rozdiely medzi domácimi platbami
  a zahraničnými platbami v oblasti SEPA
O SEPA

O SEPA

Čo je SEPA?

Cieľom SEPA (Single Euro Payments Area - jednotná oblasť platieb v eurách) je odstránenie rozdielov pri realizácii domácich platieb a cezhraničných platieb v mene euro v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spotrebitelia, podniky, obchodníci a verejný sektor sú schopní realizovať platby a inkasá v mene euro v rámci tejto oblasti rovnako jednoducho, rýchlo a lacno, ako domáce platby. Od 1. februára 2014 sa všetky domáce platby v mene euro stali SEPA platbami.

Ktoré platobné nástroje SEPA harmonizuje?


SEPA úhrady (SEPA Credit Transfer)
SEPA inkasá (SEPA Direct Debit)
SEPA platobné karty (SEPA Cards Framework)
SEPA hotovosť (SEPA for Cash)
SEPA pre mobilné platby (SEPA for mobile)SEPA oblasť

Zoznam krajín, ktoré SEPA pokrýva:

Euromenové krajiny v EÚ
Belgicko
Lotyšsko
Cyprus Malta
Estónsko Nemecko
Fínsko Portugalsko
Francúzsko Rakúsko
Grécko Slovinsko
Holandsko Slovensko
Írsko Španielsko
Luxembusko Taliansko
Litva  
Ne-euromenové krajiny EÚ
Bulharsko Poľsko
Česká republika
Rumunsko
Dánsko Švédsko
Chorvátsko
 Spojené kráľovstvo
Maďarsko
Krajiny EHP mimo EÚ
Island Nórsko
Lichtenštajnsko  
Krajiny mimo EHP
Monako Švajčiarsko
San Marino  
Prínosy

Prínosy

SEPA sa výrazne dotýka všetkých účastníkov platobného styku. Zvyšuje konkurenciu a prináša so sebou nové príležitosti a výzvy. Odstraňuje bariéry a rozdiely medzi domácimi platbami a zahraničnými platbami v oblasti SEPA.

Aké sú prínosy SEPA?

 • Bankové spojenie: IBAN (International Bank Account Number) sa stáva jediným identifikátorom účtu a banky pre SEPA platby. V plnej miere postupne nahradí domáce bankové spojenie (BBAN) aj kód banky (BIC/SWIFT kód banky).

 • Len jeden účet: Občanom a podnikom z krajín patriacich do SEPA stačí len jeden bankový účet, z ktorého je možné odosielať platby, alebo na ktorý je možné prijímať platby v eurách v rámci SEPA oblasti rovnako jednoducho ako pri domácich platbách.

 • Jednoduché spracovanie platieb: Keďže všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby majú rovnaký formát, ich spracovanie je jednoduchšie (univerzálne štandardy správ, ISO 20022).

 • Inovatívne produkty a služby: Banky z krajín SEPA priebežne vývíjajú a používajú inovatívne produkty a služby naviazané najmä na elektronické prostredie.

 • Rýchlejší proces zúčtovania platieb: Príjemca úhrady má platbu pripísanú na nasledujúci pracovný deň od prijatia platobného príkazu v banke platiteľa.

 • Efektívnejšie využívanie platobných kariet: Keďže platobné karty sú univerzálnym platobným prostriedkom, ktorým je možné realizovať úhrady prostredníctvom platobných terminálov kdekoľvek v oblasti SEPA, ich využívanie je ešte efektívnejšie.

 • Zefektívnenie poskytovania cezhraničných služieb v oblasti hotovostného platobného styku v krajinách SEPA.

 • Zavedenie systému, ktorý umožní príjímať a zasielať platby prostredníctvom mobilného telefónu v rámci SEPA.
SEPA platby

SEPA platby

Čo je to SEPA platba?

SEPA platba je bezhotovostná platba v mene euro v rámci oblasti SEPA. Platobný príkaz predkladá platiteľ. SEPA platby sú pripisované na účty príjemcov v nasledujúci bankový pracovný deň po ich odpísaní z účtu platiteľov (D+1).

Aké zmeny prináša SEPA platba?

IBAN: Za účelom jednoznačnej identifikácie platobného účtu sa používa tzv. IBAN (International Bank Account Number), ktorý postupne v plnej miere nahradil domáce číslo účtu (BBAN):

 • od 1.2.2014 do 31.1.2016 bolo možné pri platbách v rámci SR už uvádzať IBAN alebo aj naďalej BBAN. Pri zasielaní úhrad mimo SR, v rámci oblasti SEPA je IBAN povinným tvarom čísla účtu
 • od 1.februára 2016 je IBAN jediným identifikátorom čísla účtu vo všetkých krajinách SEPA oblasti t.j. aj v rámci SR."

BIC: Za účelom jednoznačnej identifikácie banky, v ktorej je vedený účet príjemcu/platiteľa sa používa tzv. BIC (Bank Identifier Code). Vzhľadom na to, že IBAN obsahuje aj údaje o banke príjemcu/platiteľa, BIC nie je povinným údajom pre platobné príkazy v rámci oblasti SEPA. Zostáva povinným len v zahraničnom platobnom styku.

Pole "Referencia platiteľa" môže platiteľ použiť na bližšiu identifikáciu platby. V súčasnosti tento účel plnia platobné symboly (variabilný, špecifický a konštantný symbol). V rámci postupného prechodu na SEPA štandard sa banky v SR rozhodli zachovať využívanie platobných symbolov. Sú prenášané v poli Referencia platiteľa v zmysle dohodnutých pravidiel. Príklad referencie platiteľa: /VS1234567890/SS9876543210/KS1234."

V zahraničnej SEPA platbe pole "Referencia platiteľa":
1. Nesmie obsahovať znak „ / “ na prvej alebo poslednej pozícii
2. Nesmie obsahovať „ // “ (dve lomky za sebou)
Pre import platobných príkazov a export elektronických výpisov pribudol nový XML formát založený na ISO20022 štandarde.

SEPA inkasá

SEPA inkasá

Čo je to SEPA inkaso?


SEPA inkaso je bezhotovostná platba realizovaná v mene euro v rámci oblasti SEPA. Platobný príkaz predkladá príjemca platby. Platiteľ udelí súhlas s inkasom, tzv.mandát, priamo príjemcovi platby.

Aké zmeny prináša SEPA inkaso?

 • Mandát pre SEPA inkaso je papierový alebo elektronický súhlas platiteľa debetovať jeho účet prostredníctvom SEPA inkasa. Platiteľ udeľuje mandát priamo príjemcovi SEPA inkasa. Príjemca inkasa je povinný mandát archivovať.
 • Predkladanie platobných príkazov na SEPA inkaso: pôvodný formát pre zasielanie inkasných výziev (HD32) bol nahradený novým XML štandardom podľa normy ISO20022. Banka poskytuje na posielanie platobných príkazov na SEPA inkaso elektronický systém - Multicash.
 • Zaniklo opakovanie inkasa v prípade nedostatočného krytia na účte platiteľa.

Viac o SEPA inkase

Platobné karty

Platobné karty

Čo je to SEPA platobná karta?

SEPA platobná karta je univerzálna karta, ktorá je použiteľná a prijímaná rovnako vo všetkých krajinách oblasti SEPA. Ide napríklad o karty VISA alebo MasterCard.

Aké sú hlavné znaky SEPA platobných kariet?

 • EMV (Europay, MasterCard, VISA) štandard pre platobné karty a platobné terminály,
 • odporučená technológia ČIP&PIN.

Tatra banka v súčasnosti vydáva už len čipové debetné platobné karty.

Aké sú prínosy SEPA platobných kariet?

 • dostupnosť v rámci celej oblasti SEPA,
 • bezpečnosť - platobné karty majú v sebe integrovaný čip, ktorý uchováva údaje o platobnej karte maximálne bezpečne. Na identifikáciu držiteľa karty sa pri platení kartou prednostne používa PIN kód.