1. Životné momenty
 2. /
 3. Narodenie dieťaťa
 4. /
 5. Rodičovská dovolenka a nárok na rodičovský príspevok

Rodičovská dovolenka a nárok na rodičovský príspevok

Kedy končí a začína rodičovská dovolenka? Máte na ňu nárok? Ako si o ňu požiadať? Aká je výška rodičovského príspevku? Máme odpovede na vaše otázky.

Rodičov
ská
Rodi
čov
ská

V článku sa dozviete

Publikované 26. 1. 2022.

dovo
lenka
dovo
lenka

Mnohé mamičky rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou v bežnom živote poriadne nespozorujú. V oboch prípadoch si jednoducho užívate plnohodnotný čas s bábätkom a neskôr s batoľaťom.

Rozdiely v týchto dvoch „dovolenkách“ sa však odrážajú na vašom bankovom účte a v určitých povinnostiach, ktoré sa s týmto obdobím spájajú. 

Aby sme vám tento bábätkovský čas čo najviac spríjemnili, pripravili sme pre vás kompletný článok o rodičovskej dovolenke, v ktorom nájdete odpovede na najčastejšie otázky. 

Rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou sa odrazí na vašom účte.
Pojmy
Poj
my

rodicovsky prispevok

Čo je rodičovská dovolenka?

Najprv trochu terminológie: Rodičovská dovolenka slúži na prehĺbenie starostlivosti o dieťa. Ako rodič na ňu máte nárok po uplynutí materskej dovolenky, ktorá končí po 34 týždňoch.

Rodičovskú dovolenku následne čerpáte najneskôr dovtedy, ako vaše dieťa dovŕši 3 roky. V prípade nepriaznivej zdravotnej situácie dieťaťa sa môže rodičovská dovolenka predĺžiť až do šiesteho roku vášho dieťaťa. 

Rodičovský príspevok a jeho výška

Počas rodičovskej dovolenky dostávate od štátu sociálnu dávku, ktorá sa nazýva rodičovský príspevok

Aktuálna výška rodičovského príspevku je v roku 2022 podľa Zákona o rodičovskom príspevku:

 • 280 € mesačne (ak ste nemali nárok na materské),
   
 • 383,80 € mesačne (ak ste pred rodičovským príspevkom mali nárok materské).
   

Táto suma sa mení vždy 31. decembra a upravuje sa na nový rok. 

Rodičovský príspevok vám posiela na bankový účet príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa vášho trvalého bydliska. Sumu vám vyplatia pravidelne každý mesiac, a to spätne a najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. 

Počas toho, ako dostávate rodičovský príspevok, si neplatíte odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne

Mohlo by vás zaujímať: Na bankový účet vám môže pristáť aj suma 403,60 €. Ide o súhrn rodičovského príspevku (378,10 €) a príspevku na dieťa do 18 rokov (25,50 €).

Pre
chod
Pre
chod

Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku

Materská dovolenka trvá 34 týždňov. Po tomto období prechádzate na rodičovskú dovolenku, o ktorú si musíte požiadať

Hoci práve prežívate obdobie, počas ktorého sa možno tešíte z prvých úsmevov alebo prvých zúbkov vášho bábätka, neobíde vás ani niekoľko papierovačiek. Poďte sa pozrieť na to, čo a ako musíte vybaviť. 

Ako požiadať o rodičovský príspevok? Podľa Úpsvar môžete žiadosť doručiť: 

 • Osobne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého bydliska). Tlačivo nájdete na pobočke alebo si ho môžete vopred vytlačiť a vyplniť doma
   
 • Poštou na adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
   
 • E-mailom na príslušnú e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
   
 • Elektronicky cez portál slovensko.sk. Musíte mať však vybavený elektronický podpis. 
   

Čo ďalšie budete potrebovať pri žiadosti o rodičovský príspevok:

 • kópia rodného listu dieťaťa (povinné),
   
 • čestné vyhlásenie k rodičovskému príspevku (v prípade žiadosti o príspevok od druhého rodiča).
   

Novinka: Doklad o tom, že ste mali nárok na materské, by si mal príslušný úrad vyžiadať od sociálnej poisťovne (platí od 1.7.2021) a nemusíte ho dokladovať zvlášť. 

O rodičovskú dovolenku musíte požiadať aj svojho zamestnávateľa. Spraviť to musíte najneskôr jeden mesiac pred jej začiatkom. Žiadosť sa podáva písomne, čo v praxi znamená aj to, že vášmu zamestnávateľovi môžete jednoducho poslať e-mail. Niekedy stačí aj zavolať. 

O rodičovský príspevok musíte požiadať osobne, poštou, e-mailom alebo elektronicky.
Nárok

rok

narok na rodicovsky prispevok

Kto má nárok na rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok majú podľa MPSVR tieto oprávnené osoby:

 • rodič dieťaťa
   
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo,
   
 • manžel alebo manželka rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.
   

Podmienky a výnimky z nároku na rodičovský príspevok:

 • Ak dostávate rodičovský príspevok, musíte zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa a mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku.
   
 • Nárok má len jedna oprávnená osoba. Rodičovský príspevok nemôže využiť mama aj otec zároveň. 
   
 • Nárok na rodičovský príspevok vám ostáva aj vtedy, ak sa vrátite do práce predtým, ako dieťa dovŕši vek troch rokov. Návratom do práce nestrácate nárok na príspevok, ak dieťa dáte do starostlivosti niekomu v rodine (napríklad starý rodič), zabezpečíte si opatrovateľku alebo dieťa začne chodiť do jaslí či do škôlky. 
   
 • Aj v prípade, že je v rodine viac detí, máte nárok len na jeden rodičovský príspevok. Ten sa vám však môže v prípade dvojičiek či trojičiek navýšiť o 25 % na každé súčasne narodené dieťa.
   
 • Nárok na rodičovský príspevok nemá maloletý rodič
   
Otec
Otec

Rodičovská dovolenka pre otca

Otec, rovnako ako mama dieťaťa, má nárok na rodičovskú dovolenku. Ako ste si však mohli prečítať vyššie, tento nárok sa vždy uplatňuje len na jedného z rodičov. Je teda na dohode rodičov, ktorý z vás si nárok na rodičovský príspevok uplatní. 

Pojem „rodičovská dovolenka pre otca” si často mýlime aj s pojmom „materská dovolenka pre otca”. Otec síce môže využiť rovnaké podmienky materskej dovolenky a rovnako ako matka má nárok na materské, ale terminologicky správne nejde o materskú, ale o rodičovskú dovolenku.

Prečítajte si viac o nároku na materské a o materskej dovolenke

SZČO a rodičovská dovolenka

Termín rodičovská dovolenka sa používa len vo vzťahu zamestnanca a zamestnankyne k zamestnávateľovi. SZČO, teda podnikateľky a podnikatelia, nie sú oficiálne na rodičovskej dovolenke, aj keď majú rovnaký nárok na rodičovský príspevok ako zamestnanci. 

V prípade SZČO si musíte počas poberania rodičovského príspevku naďalej platiť povinné poistenie do sociálnej poistenie. Ak chcete byť od tohto poistenia oslobodené, musíte si buď prerušiť živnosť, alebo podať čestné vyhlásenie, že počas poberania rodičovského príspevku nepracujete.  

Otec, rovnako ako mama dieťaťa, má nárok na rodičovskú dovolenku.
Ko
niec
Ko
niec

kedy konci rodicovska dovolenka

Kedy končí rodičovská dovolenka

Rodičovská dovolenka (pre zamestnankyne a zamestnancov) a nárok na rodičovský príspevok (pre zamestnancov aj SZČO) končia vo chvíli, keď vaše dieťa dovŕši 3 roky. V prípade, že je dieťa chorľavé alebo si vyžaduje špeciálnu starostlivosť a nemôže ísť do kolektívu, môžete si trvanie rodičovskej dovolenky predĺžiť do šiestich rokov vášho dieťaťa. 

Ukončenie rodičovskej dovolenky, rovnako ako jej začatie, je potrebné nahlásiť zamestnávateľovi. Písomne (prípadne e-mailom, telefonicky) a minimálne mesiac vopred. 

Tip navyše: Rodičovskú dovolenku si môžete podľa Zákonníka práce (§ 166 ods. 4)  na čas aj prerušiť, ak vám to zamestnávateľ umožní, a opäť sa na ňu vrátiť, ak budete mať potrebu tráviť s dieťaťom viac času. V takomto prípade vám ostáva nárok na rodičovský príspevok. Túto zmenu však môžete spraviť najneskôr do piatich rokov vášho dieťaťa. 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/rodicovska-dovolenka/