1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Narodenie dieťaťa
 6. /
 7. Rodičovská dovolenka a rodičovský príspevok: Kedy naň máte nárok a v akej výške
Publikovaný 26.01.2022 / Upravený 21.03.2024

Rodičovská dovolenka a rodičovský príspevok: Kedy naň máte nárok a v akej výške

Kedy končí a začína rodičovská dovolenka? Máte na ňu nárok? Ako si o ňu požiadať? Aká je výška rodičovského príspevku? Máme odpovede na vaše otázky.

Rodičovská dovolenka a rodičovský príspevok: Kedy naň máte nárok a v akej výške

V článku sa dozviete:

 1. Čo je rodičovská dovolenka
 2. Aka je výška rodičovského príspevku
 3. Kto má nárok na rodičovský príspevok
 4. Kedy končí rodičovská dovolenka
 5. V akých situáciách si môžete rodičovskú dovolenku predĺžiť

Rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou sa odrazí na vašom účte.

Mnohé mamičky rozdiel medzi materskou a rodičovskou dovolenkou v bežnom živote poriadne nespozorujú. V oboch prípadoch si jednoducho užívate plnohodnotný čas s bábätkom a neskôr s batoľaťom.

Rozdiely v týchto dvoch „dovolenkách“ sa však odrážajú na vašom bankovom účte a v určitých povinnostiach, ktoré sa s týmto obdobím spájajú.

Aby sme vám čas s bábätkom čo najviac spríjemnili, pripravili sme pre vás kompletný článok o rodičovskej dovolenke, v ktorom nájdete odpovede na najčastejšie otázky.

Čo je rodičovská dovolenka?

Najprv trochu terminológieRodičovská dovolenka slúži na prehĺbenie starostlivosti o dieťa. Ako rodič na ňu máte nárok po uplynutí materskej dovolenky, ktorá končí po 34 týždňoch, pre osamelé ženy po 37 týždňoch a ženy, ktoré zároveň porodili dve a viac detí, majú nárok na 43 týždňov.

Rodičovskú dovolenku následne čerpáte najneskôr dovtedy, kým vaše dieťa dovŕši 3 roky. V prípade nepriaznivej zdravotnej situácie dieťaťa sa môže rodičovská dovolenka predĺžiť až do jeho šiesteho roku.

Rodičovský príspevok a jeho výška

Počas rodičovskej dovolenky dostávate od štátu sociálnu dávku, ktorá sa nazýva rodičovský príspevok

Aktuálna výška rodičovského príspevku je v roku 2024 podľa Zákona o rodičovskom príspevku:

 • 345,20 € mesačne (ak ste nemali nárok na materské),
 • 473,30 EUR mesačne (ak ste pred rodičovským príspevkom mali nárok na materské na rovnaké dieťa).
 • 431,50 EUR pri dvojičkách (ak ste nemali nárok na materské),
 • 591,70 EUR pri dvojičkách (ak ste pred rodičovským príspevkom mali nárok na materské na rovnaké dieťa).
 • 517,80 EUR pri trojičkách (ak ste nemali nárok na materské),
 • 710 EUR pri trojičkách (ak ste pred rodičovským príspevkom mali nárok na materské na rovnaké dieťa).

Suma sa mení vždy od januára nového roka.

Čo je rodičovská dovolenka?

Rodičovský príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Sumu vám vyplatia pravidelne každý mesiac, a to spätne a najneskôr do konca kalendárneho mesiaca. Počas toho, ako dostávate rodičovský príspevok, si neplatíte odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

V období, v ktorom dostávate rodičovský príspevok, nemáte povinnosť platiť si odvody. Do Sociálnejzdravotnej poisťovne bude za vás podľa zákonov odvádzať štát.

Mohlo by vás zaujímať: Na bankovom účte vám môže pristáť aj suma 533,30 EUR. Ide o súhrn rodičovského príspevku (473,30 EUR) a prídavku na dieťa do 18 rokov (60 EUR).

Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku

Materská dovolenka trvá 34 týždňov, pre osamelé ženy je to 37 týždňov a ženy, ktoré zároveň porodili dve a viac detí, majú nárok na 43 týždňov. Po tomto období prechádzate na rodičovskú dovolenku, o ktorú si musíte požiadať.

O rodičovský príspevok musíte požiadať osobne, poštou, e-mailom alebo elektronicky.

Ako požiadať o rodičovský príspevok? Podľa Úpsvar môžete žiadosť doručiť: 

Osobne na príslušny úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého bydliska). Tlačivo nájdete v pobočke alebo si ho môžete vopred vytlačiť a vyplniť doma

Poštou na adresu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

E-mailom na príslušnú e-mailovú adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Elektronicky cez portál slovensko.sk. Musíte mať však vybavený elektronický podpis. 

K žiadosti o rodičovský príspevok je nutné priložiť kópiu rodného listu dieťaťa. Je možné, že si úrad vyžiada ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na rodičovský príspevok.

Doklad o tom, že ste mali nárok na materské, už prikladať nemusíte. Príslušný úrad práce by si ho mal vyžiadať od Sociálnej poisťovne (platí od 1. 7. 2021).

Žiadosť o rodičovský príspevok môžete podať aj spätne, najviac však 6 mesiacov.

O rodičovskú dovolenku musíte požiadať aj svojho zamestnávateľa. Zákon hovorí, že to musíte stihnúť najneskôr mesiac pred jej začiatkom. Žiadosť sa podáva písomne, čo v praxi znamená aj to, že zamestnávateľovi môžete jednoducho poslať e-mail.

Kto má nárok na rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok majú podľa MPSVR:

 • rodič dieťaťa
 • fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo,
 • manžel alebo manželka rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v spoločnej domácnosti.
Kto má nárok na rodičovský príspevok

Podmienky a výnimky z nároku na rodičovský príspevok:

Ak dostávate rodičovský príspevok, musíte zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa a mať trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku.

Rodičovský príspevok môžete ďalej poberať aj vtedy, ak sa vrátite do práce predtým, ako dieťa dovŕši tri roky. Návratom do práce nestrácate nárok na príspevok, ak dieťa dáte do starostlivosti niekomu v rodine (napríklad starý rodič), zabezpečíte si opatrovateľku alebo dieťa začne chodiť do jaslí či do škôlky.

Po novom môžu poberať príspevok aj rodičia detí s priaznivým zdravotným stavom vo veku 3 až 6 rokov. Nárok získajú v prípade, že dieťa nebolo prijaté do spádových materských škôl z kapacitných dôvodov.

Nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba. Nemôžu ho poberať mama aj otec zároveň.

Aj v prípade, že je v rodine viac detí, máte nárok len na jeden rodičovský príspevok. Ak sa však naraz narodilo viac detí, príspevok sa navýši o 25 % na každé súčasne narodené dieťa.

Nárok na rodičovský príspevok má aj maloletý rodič, ale musí mať priznané rodičovské práva a povinnosti.

Rodičovská dovolenka - otec

Pojem „rodičovská dovolenka pre otca“ si často mýlime aj s pojmom „materská dovolenka pre otca“. Otec síce môže využiť rovnaké podmienky materskej dovolenky a rovnako ako matka má nárok na materské, ale terminologicky správne nejde o materskú, ale o rodičovskú dovolenku.

Na aké „dovolenky“ v súvislosti s narodením dieťaťa má teda otec nárok?

Materská dovolenka pre otca (teda rodičovská)

Nárok na materské vzniká otcovi najskôr po uplynutí 6 týždňov odo dňa pôrodu až do dovŕšenia 3 rokov dieťaťa. Čerpať ho môže počas 28 týždňov. V prípade, že ide o osamelého otca, je to 31 týždňov, pri starostlivosti o 2 a viac detí 37 týždňov. Otec má štátom hradené odvody aj zdravotné poistenie.

Dôležité je, že matka v tomto prípade nemôže na to isté dieťa čerpať materské. Takisto nedostane ani rodičovský príspevok, pretože, ako uvádzame vyššie, môže sa poberať len jeden. 

Prečítajte si viac o nároku na materské a o materskej dovolenke

Otec, rovnako ako mama dieťaťa, má nárok na rodičovskú dovolenku.

Otcovské

Otcovské je dávka, ktorú zo sociálneho poistenia vypláca Sociálna poisťovňa. Otcovia o ňu môžu požiadať, ak ostávajú s novonarodenými deťmi tesne po pôrode. Čerpať sa dá maximálne 2 týždne v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa.

V čase, keď otec poberá otcovské, môže matka na rovnaké dieťa zároveň poberať materské alebo rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok

Otec, rovnako ako mama dieťaťa, má nárok na rodičovskú dovolenku a môže poberať rodičovský príspevok v rovnakej sume. Ako sme uviedli vyššie, nárok na príspevok si vždy uplatňuje len jeden z rodičov. Kto oň bude žiadať, závisí od dohody rodičov.

Takisto nie je možné súbežne poberať na to isté dieťa materské a rodičovský príspevok.

SZČO a rodičovská dovolenka

Termín rodičovská dovolenka sa používa len vo vzťahu zamestnanca a zamestnankyne k zamestnávateľovi. SZČO, teda podnikateľky a podnikatelia, nie sú oficiálne na rodičovskej dovolenke, aj keď majú rovnaký nárok na rodičovský príspevok ako zamestnanci.

V prípade SZČO si musíte počas poberania rodičovského príspevku naďalej platiť povinné poistenie do sociálnej poisťovne. Ak chcete byť od tohto poistenia oslobodené, musíte si buď prerušiť živnosť, alebo podať čestné vyhlásenie, že počas poberania rodičovského príspevku nepracujete.

Ukončenie rodičovskej dovolenky

Rodičovská dovolenka (pre zamestnankyne a zamestnancov) a nárok na rodičovský príspevok (pre zamestnancov aj SZČO) končia vo chvíli, keď vaše dieťa dovŕši 3 roky. Presnejšie je to od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo tento vek.

V prípade, že je dieťa chorľavé, alebo si vyžaduje špeciálnu starostlivosť a nemôže ísť do kolektívu, môžete si trvanie rodičovskej dovolenky predĺžiť do šiestich rokov dieťaťa.

Komu nahlásiť ukončenie rodičovskej dovolenky

Ukončenie rodičovskej dovolenky, rovnako ako jej začatie, je potrebné nahlásiť zamestnávateľovi. Písomne a minimálne mesiac vopred.

Kedy končí rodičovská dovolenka

Tip navyše: Rodičovskú dovolenku si môžete podľa Zákonníka práce (§ 166 ods. 4) načas aj prerušiť, ak vám to zamestnávateľ umožní, a opäť sa na ňu vrátiť, ak budete mať potrebu tráviť s dieťaťom viac času. V takomto prípade vám ostáva nárok na rodičovský príspevok. Túto zmenu však môžete spraviť najneskôr do piatich rokov vášho dieťaťa.

V prípade, že sa po rodičovskej dovolenke do práce nevraciate, alebo ste už pred ňou nepracovali, prípadne ste študovali, môžete sa po jej skončení prihlásiť na úrade práce. Zaevidujte sa čo najskôr, ak to stihnete do 10 kalendárnych dní, zaradia vás do evidencie od nasledujúceho dňa po ukončení zamestnania. Od toho dňa za vás bude štát platiť zdravotné poistenie.

Ak po skončení materskej dovolenky nenastúpite do práce, ani ste nevyužili možnosť prihlásiť sa na úrade práce, musíte si platiť zdravotné poistenie a oznámiť skutočnosť o zmene platiteľa v zdravotnej poisťovni. V prípade, že sa do práce vraciate, nahlási za vás zmenu platiteľa poistného zamestnávateľ.

Keďže za vás počas rodičovskej dovolenky platil dôchodkové poistenie štát, je nutné nahlásiť ukončenie rodičovskej dovolenky aj Sociálnej poisťovni. Urobíte tak prostredníctvom formulára Registračný list fyzickej osoby.

V prípade, že chcete pre nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa poberať aj naďalej rodičovský príspevok, je nutné podať na príslušnom úrade práce žiadosť o posúdenie zdravotného stavu.

Predĺženie rodičovskej dovolenky pre nepriaznivý zdravotný stav

V prípade, že chcete pre nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa poberať aj naďalej rodičovský príspevok, je nutné podať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa miesta trvalého pobytu) žiadosť o posúdenie zdravotného stavu.

Posudzuje sa to individuálne podľa charakteru choroby a stavu dieťaťa. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je:

 • choroba a stav uvedené v prílohe č. 2 zákona o sociálnom poistení, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy, alebo
 • choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť a vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť.

Na základe žiadosti ÚPSVaR vystaví posudok, v ktorom určí, či dieťa má alebo nemá dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. V prípade, že nárok nebude uznaný, môžu rodičia požiadať o posúdenie zdravotného stavu opakovane (ak sa stav dieťaťa zhorší).

Rodičovský príspevok sa vypláca v plnej výške. Prekážkou nie je ani práca alebo iná zárobková činnosť rodiča či fakt, že zdravotne znevýhodnené dieťa navštevuje škôlku.

Predĺženie rodičovskej dovolenky pre neprijatie do škôlky

Nárok na rodičovský príspevok majú i rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali do spádovej (podľa trvalého pobytu) štátnej materskej školy.

Žiadosť sa podáva na ÚPSVaR podľa trvalého bydliska. Rodič ju môže podať kedykoľvek počas školského roka, v ktorom nebolo dieťa prijaté, no len s rozhodnutím o neprijatí nie starším ako 12 mesiacov.

V prípade, že sa dieťa nepodarí umiestniť ani v ďalšom školskom roku, nová žiadosť sa podávať nemusí. Stačí o skutočnosti doložiť potvrdenie.

Predĺžený rodičovský príspevok, vyplácaný z dôvodu neprijatia do škôlky, sa môže poskytovať najneskôr do obdobia, keď dieťa nastúpi na predprimárne vzdelávanie. To znamená do posledného ročníka v škôlke, ktorý je povinný a dieťa doň prijať musia.  Výška príspevku je rovnaká a jeho poberanie neovplyvní ani fakt, že rodičia pracujú a dieťa chodí do súkromnej materskej školy.

Nárok však nevznikne, ak už rodina poberá rodičovský príspevok na iné dieťa.

Nárok na rodičovský príspevok majú i rodičia detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré z kapacitných dôvodov neprijali do spádovej (podľa trvalého pobytu) štátnej materskej školy.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/rodicovska-dovolenka/