Prevádzkovateľ

Obchodné meno:
Tatra banka, a. s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu: oddiel Sa, vložka č. 71/B
IČO: 00 686 930
DIČ: 2020408522
IČ DPH: SK7020000944
Orgán dohľadu a sídlo: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Dialog *1100

Z pevnej linky volajte na číslo: 0800 00 1100
Zo zahraničia použite číslo: +421 2/5919 1000
Adresa elektronickej pošty: tatrabanka@tatrabanka.sk

Adresa

Tatra banka, a. s.
Hodžovo námestie 3
P. O. Box 42
850 05 Bratislava 55