1. O banke
  2. /
  3. Právne informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.tatrabanka.sk (ďalej len "internetová stránka") je Tatra banka, a. s.
(ďalej len "banka").

Ochrana osobných údajov

Informačné memorandum ochrany osobných údajov

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových stránkach a dostupného v pobočkách Tatra banky a Raiffeisen banky.

--- WJdocId-14558 ---
--- WJdocId-14546 ---
--- WJdocId-14547 ---
--- WJdocId-14548 ---
--- WJdocId-14549 ---
--- WJdocId-14550 ---
--- WJdocId-14551 ---
--- WJdocId-14552 ---
--- WJdocId-14553 ---
--- WJdocId-33186 ---
--- WJdocId-14554 ---
--- WJdocId-14555 ---
--- WJdocId-14556 ---
--- WJdocId-14557 ---
 

Ochrana osobných údajov v mobilných aplikáciách

Prečítajte si bližšie informácie k Ochrane osobných údajov v mobilných aplikáciách.

Prečítajte si bližšie informácie k Ochrane osobných údajov v Detskej aplikácii TABI.

Právne informácie

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je banka.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Banka nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Banka nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Banka tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/pravne-informacie/