Právne informácie

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.tatrabanka.sk (ďalej len "internetová stránka") je Tatra banka, a. s.
(ďalej len "banka").

 

Právne informácie

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je banka.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Banka nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

Banka nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. Banka tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.

Ochrana osobných údajov

Informačné memorandum ochrany osobných údajov

Cieľom tohto Informačného memoranda ochrany osobných údajov je sprostredkovanie informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, kde nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu zverejneného na našich internetových stránkach a dostupného v pobočkách Tatra banky a Raiffeisen banky.

Dovoľujeme si upriamiť vašu pozornosť na skutočnosť, že Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka, je organizačnou zložkou Tatra banky, ktorá samotná nemá právnu subjektivitu. Pri spracúvaní osobných údajov teda nevystupuje ani v postavení prevádzkovateľa, ani v postavení sprostredkovateľa či príjemcu. V súvislosti so službami a produktmi Raiffeisen banky sú teda vaše osobné údaje stále spracúvané prevádzkovateľom, ktorým je Tatra banka.

--- WJdocId-14558 ---
--- WJdocId-14546 ---
--- WJdocId-14547 ---
--- WJdocId-14548 ---
--- WJdocId-14549 ---
--- WJdocId-14550 ---
--- WJdocId-14551 ---
--- WJdocId-14552 ---
--- WJdocId-14553 ---
--- WJdocId-33186 ---
--- WJdocId-14554 ---
--- WJdocId-14555 ---
--- WJdocId-14556 ---
--- WJdocId-14557 ---

Sprostredkovatelia

Spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie a správu pohľadávok

Spoločnosť Sídlo IČO
Intrum Slovakia s.r.o. Mýtna 48, 811 07, Bratislava 35 831 154
HeyPay s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 44 842 414
EOS KSI Slovensko, s.r.o. Pajštúnska 5, 851 02, Bratislava 35 724 803
Anaco, s.r.o. Miletičova 1, 82108 Bratislava 35 691 816
MCGA Legal s.r.o. Partizánska 2, 811 03 Bratislava 36 715 662
Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava 35 886 625
AK Herceg, s.r.o. Košická 56, 821 08 Bratislava 35 890 240 
RASLEGAL, s. r. o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 36 855 561
JUDr. Zlatica Višňovská Slowackého 28, 821 04 Bratislava DIČ:1026065447

Spoločnosti zabezpečujúce realizáciu záložného práva prostredníctvom dobrovoľnej dražby

Spoločnosť Sídlo IČO
HeyPay s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 44 842 414
Aukčná spoločnosť, s.r.o. Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 46 141 341
Platiť sa oplatí s.r.o. Mostová 2, 811 02 Bratislava 45 684 618
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/pravne-informacie/