Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies.  Prečítajte si informácie o tom, ako sú cookies používané a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

Tatra banka

22.6.2018 11:33

Oznamy

Platné a účinné od 1.1.2018

Obchodné hodiny privátnych bankárov


Vážení klienti,

v zmysle ustanovenia bodu 4 v článku II v časti A Obchodných podmienok Private Banking Tatra banky, a.s. týmto Tatra banka, a.s., so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK7020000944, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka, a.s.") vymedzuje a zverejňuje, že klient má právo kontaktovať pracovníka Odboru privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s. (privátneho bankára), pričom Tatra banka, a.s. prijíma telefonické návrhy, žiadosti a pokyny klienta iba v priebehu bežných pracovných dní a štátnych sviatkov pripadajúcich na dni  30.3.2018, 2.4.2018, 1.5.2018, 8.5.2018, 5.7.2018, 29.8.2018, 1.11.2018 a to v čase od 8:30 do 17:30 hod., ak v Obchodných podmienkach Private Banking Tatra banky, a.s. nie je uvedené inak.

S úctou
Tatra banka, a.s.

Platné a účinné od 3.1.2018

Oznámenie o aktualizácii informácií o investičných a vedľajších službách


Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 3. januára 2018 banka aktualizuje znenie nasledovných dokumentov z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti poskytovania investičných a vedľajších služieb na základe implementácie smernice Európskeho parlamentu a rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnýmin nástrojmi (tzv. MiFID II) do slovenského právneho poriadku zákonom o cenných papieroch a investičných službách:

Informácie o Tatra banke, a.s. a ňou poskytovaných investičných a vedľajších službách (vrátane zmeny názvu dokumentu)
Príklady k Sadzobníku poplatkov klientov privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s.(nový dokument)  Stratégia vykonávania pokynov a stratégia postupovania pokynov v Tatra banke, a.s.

Viac informácií o zmene Vám poskytneme na telefónnom čísle 02/5919 1038.

S úctou
Tatra banka, a.s.

Platné a účinné od 5.1.2017

Obchodné hodiny privátnych bankárov

Vážení klienti,

v zmysle ustanovenia bodu 4 v článku II v časti A Obchodných podmienok Private Banking Tatra banky, a.s. týmto Tatra banka, a.s., so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK7020000944, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka, a.s.") vymedzuje a zverejňuje, že klient má právo kontaktovať pracovníka Odboru privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s. (privátneho bankára), pričom Tatra banka, a.s. prijíma telefonické návrhy, žiadosti a pokyny klienta iba v priebehu bežných pracovných dní a štátnych sviatkov pripadajúcich na dni 6.1.2017, 14.3.2017, 17.3.2017, 1.5.2017, 8.5.2017, 5.7.2017, 29.8.2017, 1.9.2017, 15.9.2017, 1.11.2017, 17.11.2017 a to v čase od 8:30 do 17:30 hod., ak v Obchodných podmienkach Private Banking Tatra banky, a.s. nie je uvedené inak.

S úctou
Tatra bankaPlatné a účinné od 1.1.2017

Oznámenie o zmene úrokovej sadzby pre numerické bežné účty

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že od. 01. januára 2017 sa mení úroková sadzba pre numerické bežné účty vedené v EUR z 0,30 % p.a. na 0,10 % p.a. (bez ohľadu na denný zostatok peňažných prostriedkov).

Banka mení úrokovú sadzbu pre numerické bežné účty vedené v EUR z dôvodu zníženia úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. V prípade, že so zmenou nesúhlasíte, máte právo bezplatne ukončiť zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy s bankou. Ak najneskôr jeden mesiac pred účinnosťou zmeny doručíte banke písomnú výpoveď príslušnej zmluvy, zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy zanikne ku dňu účinnosti zmeny. Ak nedoručíte takúto písomnú výpoveď v uvedenej lehote, odo dňa účinnosti zmeny sa uplatní zmenená úroková sadzba.

Viac informácií o zmene Vám poskytneme na telefónnom čísle 02/5919 1038 alebo na www.tatrabanka.sk/sk/private/urokova-sadzba.

S úctou
Tatra banka, a.s.

 

Platné a účinné od 1.6.2016

Oznámenie o zmene úrokovej sadzby pre numerické bežné účty


Vážení klienti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01. júna 2016 sa mení základná úroková sadzba pre numerické bežné účty vedené v EUR z 0,50 % p.a. na 0,30 % p.a.

Pri dennom zostatku peňažných prostriedkov nad 1.000.000 EUR vrátane ku koncu dňa sa základná úroková sadzba na numerickom bežnom účte vedenom v EUR zvyšuje na 0,50 % p.a. pre daný deň a zvýšenou úrokovou sadzbou sa úročí celý denný zostatok peňažných prostriedkov na numerickom bežnom účte vedenom v EUR v daný deň.

Banka mení základnú úrokovú sadzbu pre numerické bežné účty vedené v EUR z dôvodu zníženia úrokových sadzieb na medzibankovom trhu. V prípade, že so zmenou nesúhlasíte, máte právo bezplatne ukončiť zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy s bankou. Ak najneskôr jeden mesiac pred účinnosťou zmeny doručíte banke písomnú výpoveď príslušnej zmluvy, zmluvný vzťah podľa príslušnej zmluvy zanikne
ku dňu účinnosti zmeny. Ak nedoručíte takúto písomnú výpoveď v uvedenej lehote, odo dňa účinnosti zmeny sa uplatní zmenená základná úroková sadzba.

Viac informácií o zmene Vám poskytneme na telefónnom čísle 02/5919 1038 alebo na www.tatrabanka.sk/sk/private/urokova-sadzba.

S úctou
Tatra banka

 

Platné a účinné od 5.1.2016

Obchodné hodiny privátnych bankárov


Vážení klienti,

v zmysle ustanovenia bodu 4 v článku II v časti A Obchodných podmienok Private Banking Tatra banky, a.s. týmto Tatra banka, a.s.,

so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK7020000944, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka, a.s.") vymedzuje a zverejňuje, že klient má právo kontaktovať pracovníka Odboru privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s. (privátneho bankára), pričom Tatra banka, a.s.
prijíma telefonické návrhy, žiadosti a pokyny klienta iba v priebehu bežných pracovných dní a štátnych sviatkov pripadajúcich na dni 6.1.2016, 25.3.2016, 28.3.2016, 5.7.2016, 29.8.2016, 1.9.2016, 15.9.2016, 1.11.2016, 17.11.2016 a to v čase od 8:30 do 17:30 hod., ak v Obchodných podmienkach Private Banking Tatra banky, a.s. nie je uvedené inak.

S úctou
Tatra banka

 

Platné a účinné od 31.7.2015

Informovanie klienta o stave pokynov na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov prostredníctvom SMS


Tatra banka, a.s., so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „banka") na základe žiadosti klienta o informovanie o stave pokynov na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov prostredníctvom SMS informuje klienta za nasledovných podmienok, spôsobom a v rozsahu:

1. Banka zasiela klientovi informácie o zrealizovaní pokynu alebo o skončení platnosti pokynu prostredníctvom SMS iba vo vzťahu k pokynom na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov, ktoré klient banke podal a banka ich prijala po nadobudnutí účinnosti žiadosti klienta o informovanie o stave pokynov na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov prostredníctvom SMS, to je od druhého najbližšieho pracovného dňa nasledujúceho po dni doručenia tejto žiadosti banke.
2. Banka zasiela klientovi príslušné informácie prostredníctvom SMS iba vo vzťahu k pokynom na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov vedených v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a cenných papierov vydaných mimo územia Slovenskej republiky v zaknihovanej alebo obdobnej podobe, nie však podielových listov vydaných spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.
3. Banka zasiela klientovi príslušné informácie prostredníctvom SMS v čase od 9:00 do 18:00 pracovného dňa v Slovenskej republike.
4. Banka neinformuje klienta o čiastočnej realizácii jeho pokynov na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov, ale iba o úplnej realizácii príslušných pokynov klienta.
5. Banka neinformuje klienta o úspešnom vybavení alebo zamietnutí jeho žiadostí o zrušenie jeho pokynov na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov.
6. Klient si je vedomý, že ho banka bude informovať o stave pokynov zadaných pred účinnosťou zrušenia SMS notifikácie.

 

Platné a účinné od 2.4.2015

Obchodné hodiny privátnych bankárov

Vážení klienti,v zmysle ustanovenia bodu 4 v článku II v časti A Obchodných podmienok Private Banking Tatra banky, a.s. týmto Tatra banka, a.s.,

so sídlom na Hodžovom námestí 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, DIČ: 2020408522, IČ DPH: SK2020408522, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka, a.s.") vymedzuje a zverejňuje, že klient má právo kontaktovať pracovníka Odboru privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s. (privátneho bankára) a Tatra banka, a.s.
prijíma telefonické návrhy, žiadosti a pokyny klienta iba v priebehu bežných pracovných dní a štátnych sviatkov pripadajúcich na dni 1.5.2015, 8.5.2015, 1.9.2015, 15.9.2015 a 17.11.2015, a to v čase od 8:30 do 17:30 hod., ak v Obchodných podmienkach Private Banking Tatra banky, a.s. nie je uvedené inak.

S úctou
Tatra banka

 

Platné od 1. 9. 2014 a účinné od 1. 11. 2014

Oznámenie o zmene Obchodných podmienok Private Banking Tatra banky, a.s. (ďalej len „OPB podmienky")


Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že predstavenstvo Tatra banky, a.s., schválilo zmenu OPB podmienok s platnosťou od 1. septembra 2014 a s účinnosťou od 1. novembra 2014.

Zmena uvedeného dokumentu zahŕňa najmä:

  • doplnenie možnosti zadávania telefonických príkazov pri presune cenných papierov medzi Investičnými účtami toho istého klienta,
  • doplnenie možnosti vymedziť a zverejniť čas na internetovej stránke banky, v ktorom banka neprijíma žiadne návrhy, žiadosti a pokyny klientov,
  • zrušenie ustanovení Rámcovej zmluvy o vystavovaní investičných zmeniek s úrokovou doložkou a zmluvy o úschove listinných investičných zmeniek s úrokovou doložkou,
  • zrušenie ustanovení Mandátnej zmluvy o obstaraní kúpy zmenky vystavenej treťou osobou, zmluvy o zabezpečení vyplatenia zmenky a zmluvy o úschove zmeniek,
  • doplnenie spôsobu zmeny výšky poplatkov a cien za poskytované produkty a služby, ako aj zmeny Sadzobníka poplatkov pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banky, a.s.,
  • doplnenie spôsobu zmeny úrokových sadzieb týkajúcich sa osobných numerických bežných účtov,
  • doplnenie spôsobu zmeny podmienok obsiahnutých v Zmluve o osobnom numerickom bežnom účte (ďalej len „ONBÚ zmluva"), ako aj v OPB podmienkach,
  • doplnenie prednosti slovenskej verzie OPB podmienok v prípade ich vyhotovenia aj v inom než slovenskom jazyku.

OPB podmienky mení banka z dôvodu legislatívnych zmien dotýkajúcich sa poskytovaných produktov a služieb na odbore privátneho bankovníctva, ako aj z dôvodov smerujúcich k zlepšovaniu alebo k poskytovaniu inovácií bankových služieb. V prípade, že so zmenou podmienok nesúhlasíte, máte právo bezodplatne a s okamžitou účinnosťou ukončiť zmluvný vzťah podľa ONBÚ zmluvy s bankou. Ak najneskôr jeden mesiac pred účinnosťou zmien podmienok doručíte banke písomnú výpoveď ONBÚ zmluvy, zmluvný vzťah podľa ONBÚ zmluvy zanikne ku dňu účinnosti zmeny podmienok. Ak nedoručíte takúto písomnú výpoveď v uvedenej lehote, odo dňa účinnosti zmeny podmienok sa uplatnia zmenené podmienky.

Viac informácií o zmenách OPB podmienok Vám poskytne Váš privátny bankár alebo nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 02/5919 1038.

Pre znenie Obchodných podmienok Private Banking Tatra banky, a.s. kliknite sem.

S úctou
Tatra banka, a.s.

 

Platné a účinné od 1.9.2013

Zmena Sadzobníka poplatkov pre klientov
privátneho bankovníctva Tatra banky, a. s.


Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že predstavenstvo Tatra banky schválilo zmenu Sadzobníka poplatkov pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banky, a. s., s platnosťou a účinnosťou od 1. septembra 2013.

Zmena vyššie uvedeného dokumentu zahŕňa zníženie poplatkov za vedenie vybratých cenných papierov na Investičnom účte.

Viac informácií o zmenách nájdete v obchodných priestoroch Odboru privátneho bankovníctva, u Vášho privátneho bankára alebo nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 02/59 19 1038.

S úctou
Tatra banka

 

Platné a účinné od 15. 4. 2013

Oznámenie o zmene Obchodných podmienok
Private Banking Tatra banky, a. s.


Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Predstavenstvo Tatra banky, a. s., schválilo zmenu Obchodných podmienok Private Banking
Tatra banky, a. s., s platnosťou od 15. apríla 2013 a s účinnosťou od 15. júna 2013.

Zmena uvedeného dokumentu zahŕňa najmä:

  • doplnenie možnosti ďalšieho spôsobu identifikácie klienta pri doručovaní a zadávaní telefonických príkazov, a to používaním identifikačných, autentifikačných a autorizačných prostriedkov vrátane overenia hlasom,
  • doplnenie možnosti používania elektronického podpisu pri identifikácii klienta a autorizácii jeho elektronicky doručených príkazov, ktorú banka plánuje zaviesť pre privátnych klientov v oblasti komisionárskeho obstarávania kúpy alebo predaja cenných papierov.

Viac informácií o zmenách nájdete v obchodných priestoroch odboru privátneho bankovníctva, u svojho privátneho bankára alebo nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle 02/5919 1038.

S úctou
Tatra banka