Premium expresný certifikát Premium expresný certifikát

Zavolajte mi Dohodnúť stretnutie

  1. Personal
  2. /
  3. Sporenie, investovanie a dôchodok
  4. /
  5. Investovanie
  6. /
  7. Premium expresný certifikát

Premium expresný certifikát opäť v ponuke od 22.07.2024

Pripravujeme pre Vás primárnu emisiu PREMIUM Expresného certifikátu, ktorý predstavuje príležitosť na dosiahnutie atraktívneho výnosu, spolu s čiastočnou ochranou investovaných prostriedkov.

Predbežné parametre aktuálne pripravovanej emisie PREMIUM Expresného certifikátu pre EUR: 

Nižšie uvedený ilustratívny príklad uvažujú s predbežnými parametrami, ktoré sa do dňa začatia upisovacieho obdobia môžu ešte zmeniť. Finálne produktové parametre budú zverejnené na tejto stránke v deň začatia upisovacieho obdobia. 

Tento certifikát poskytuje možnosť predčasného splatenia od 2. roku a umožňuje investorom získať výnos od 14,00 % do 42,00 % (7,00 % ročne). V prípade, že podkladový index v niektorý z rozhodných dní dosiahne úroveň zabezpečujúcu predčasnú splatnosť, certifikát sa stáva automaticky splatným spolu s atraktívnym výnosom. 

Ako funguje tento typ certifikátu

V úvodný deň ocenenia sa stanoví úvodná hodnota podkladového indexu (uzatváracia hodnota) rovná úrovni predčasnej splatnosti a bariéra. V rozhodné dni sa uzatváracia hodnota podkladového indexu porovná s úrovňou predčasnej splatnosti a môže nastať jeden z nasledovných scenárov: 

V prípade, že nedošlo k predčasnému splateniu a bariéra:

a) nebola dosiahnutá/narušená podkladovým indexom, splatenie certifikátu sa uskutoční na 100% nominálnej hodnoty, bez výplaty kupónu.

b) bola dosiahnutá/narušená podkladovým indexom, splatenie certifikátu sa uskutoční na základe reálnej výkonnosti podkladového indexu, bez výplaty kupónu.

Splatnosť certifikátu je 2-6 rokov. Počas trvania môžete certifikát kedykoľvek odpredať za aktuálnu trhovú cenu.

Nasledovná produktová dokumentácia s finálnymi parametrami a podmienkami emisie bude k dispozícii na tejto stránke v deň začatia upisovacieho obdobia:

Produktová brožúra
Dokument s kľúčovými informáciami

Konečné podmienky (Súhrn v slovenskom jazyku, str. 15 - 20)
Stránka emitenta 

Upozornenie: 

Informácie na tejto stránke majú výhradne informatívny charakter, obsahujú predbežné informácie o plánovanej ponuke a do dňa začatia upisovacieho obdobia sa ešte môžu zmeniť a nenahrádzajú celú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb. Obsiahnutý súbor informácií nie je verejnou ponukou, návrhom na uzatvorenie zmluvy, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom alebo výzvou na upísanie finančného nástroja v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Správa nepredstavuje investičnú službu investičné poradenstvo ani osobné odporúčanie na akékoľvek nakladanie s finančnými nástrojmi. Investičné certifikáty podliehajú investičným rizikám vrátane možnej straty investovanej istiny. Historická výkonnosť ako aj predpokladaná výkonnosť nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti alebo výnosov. Trhová cena certifikátu môže klesnúť ako aj vzrásť. Návratnosť investície nie je zaručená. Finálne produktové parametre, produktová brožúra, dokument s kľúčovými informáciami pre investorov s finálnymi parametrami produktu budú zverejnené, bezplatne sprístupnené a verejne dostupné v slovenskom jazyku na tejto stránke v deň začatia upisovacieho obdobia, dňa 22.7.2024 ako aj na stránke emitenta príslušného certifikátu. Strata hodnoty v dôsledku inflácie nie je krytá zaistením istiny. Certifikáty nie sú kryté systémom ochrany vkladov. Investori sú vystavení riziku, že spoločnosť Raiffeisen Bank International AG nebude schopná plniť svoje platobné záväzky v súvislosti s tu popísaným finančným nástrojom, napríklad v prípade platobnej neschopnosti (riziko emitenta) alebo oficiálnej smernice (Bail-in) a investor môže utrpieť celkovú stratu investovaného majetku.

Výnosy vyplácané pri splatnosti vo forme kupónu podliehajú v prípade fyzických osôb nepodnikateľov rezidentov SR 19 % zrážkovej dani. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť a investorovi sa odporúča poradiť sa s daňovým poradcom. Uvedené informácie nepredstavujú daňové poradenstvo.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/investovanie/premium-expresny-certifikat/