1. Personal
 2. /
 3. Poistenie
 4. /
 5. Osobné poistenia
 6. /
 7. Moja Farbička Plus

Moja Farbička Plus

Program Moja Farbička Plus kombinuje poistenie s investovaním do fondov a vytvára tak investíciu, ktorá chráni vaše dieťa až do veku 25 rokov.

Komplexná ochrana dieťaťa

Komplexná ochrana dieťaťa

Platí na celom svete

Platí na celom svete

Bez skúmania športovej činnosti

Bez skúmania
športovej činnosti

Baby karta zadarmo

Bonus: Baby karta zadarmo

Tatra banka, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent zapísaný v registri NBS pod reg. číslom 34945 pre Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. a pre UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Výhody programu Moja Farbička Plus:

 • komplexná ochrana dieťaťa
 • možnosť poistenia dospelej osoby spolu s dieťaťom
 • Baby karta zadarmo
 • široké spektrum pripoistení
 • vysoká variabilita programu
 • dynamizácia poistenia
 • bonus za výšku poistného
 • vernostný bonus
 • investičný autopilot
 • zľavy na voliteľných pripoisteniach až do výšky 40 %

Prečítajte si aj Dokument s kľúčovými informáciami o produkte Moja Farbička Plus.

Výhody programu Moja Farbička Plus

Rozsah poistenia

Vytvorte si poistnú ochranu podľa vašich predstáv a preferencií.

Program Moja Farbička Plus ponúka okrem hlavného poistenia pre dieťa (Investičné životné poistenie pre prípad smrti) aj voliteľné pripoistenia a možnosť poistenia aj pre dospelú osobu poistníka.

Výber voliteľných pripoistení pre DIEŤA 

 • Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie
 • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou
 • Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu dieťaťa
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici v dôsledku choroby
 • Poistenie kritických chorôb dieťaťa
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade vzniku zdravotného hendikepu dieťaťa
 • Poistenie zodpovednosti z domácnosti
 • Poistenie chirurgického zákroku dieťaťa
 • Doktor + (Druhý medicínsky názor)
 • Služba Asistent

Výber voliteľných pripoistení pre DOSPELÉHO

 • Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie
 • Poistenie trvalých následkov úrazu s progresiou
 • Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody
 • Poistenie smrti s výplatou anuity
 • Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity poistníka
 • Poistenie oslobodenia od platenia poistného v prípade invalidity alebo úmrtia poistníka
 • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
 • Poistenie Služba Asistent

Prečítajte si detailné podmienky vrátane popisu jednotlivých poistných krytí v Poistných podmienkach pre program Moja Farbička Plus.

Parametre produktu 

Investícia do fondov

V rámci investičného životného poistenia pre dieťa Moja Farbička Plus si môžete vybrať z nasledovných fondov:

 • Dlhopisový fond
 • Akciový fond Európa
 • C-Quadrat Total Return Global fond
 • Fidelity Global Dividend fond

Investičné stratégie

Fondy a koľko do každého z nich investovať, si vyberáte podľa vlastného rozhodnutia.

V ponuke sú aj tri investičné stratégie vytvorené kombináciou viacerých fondov, tak aby ponúkali vhodnú investíciu vzhľadom na investičný profil.

 • Konzervatívna: Dlhopisový fond - 75%, Akciový fond Európa - 25%
 • Vyvážená: Dlhopisový fond – 50%, Akciový fond Európa – 25%, Fidelity Global Dividend fond – 25%
 • Rastová: Akciový fond Európa – 30%, Fidelity Global Dividend fond – 30%, Dlhopisový fond – 25%, Akciový fond Nové trhy – 15%

Pre fondy, na ktoré sa vzťahuje článok 8 alebo 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 nájdete vložené informácie vo forme vzoru stanoveného v prílohe II delegovaného nariadenia Komisie EÚ 2022/1288. Pri niektorých fondoch sa v tomto dokumente zatiaľ nenachádzajú informácie o investovaní do činností súvisiacich s fosílnym plynom a/alebo jadrovou energiou, ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ; informácie budú doplnené po ich dodaní zo strany asset managerov (správcov aktív).

Riziko spojené s investovaním a premenlivosťou výnosov nesie klient. Hodnoty majetku fondov sa počítajú a vyjadrujú v EUR. Hodnota investície do podielového fondu môže rásť, klesať alebo stagnovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Hodnotu investície v podielovom fonde môžu ovplyvniť nasledovné riziká: trhové, úrokové, kurzové, riziko vysporiadania, nízkej likvidity, poklesu čistej hodnoty majetku v podielovom fonde, riziko nestálosti prostredia, politické a právne riziko.

Reprezentatívny príklad (poistené je ročné dieťa)

V celkovej cene 40,30 EUR/mes. má dieťa zahrnuté:

 • trvalé následky úrazom vo výške 65 000 EUR
 • poistenie denného odškodnenia vo výške 35 EUR/deň
 • poistenie chirurgického zákroku vo výške 2 000 EUR
 • Babykartu - cestovné poistenie pre dieťa
 • investičnú zložku v hodnote 25 EUR/mes.

Hlásenie a sledovanie poistnej udalosti

Na nahlásenie škodovej udalosti (ŠU) použite jednu z nasledovných možnosti: 

 • online prostredníctvom webovej stránky Allianz
 • telefonicky na linke Allianz +421 2 50 122 222
 • poštou na adresu poisťovne:
  Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
  Pribinova 19
  811 09 Bratislava
 • osobne v pobočkách Allianz alebo Tatra banky

Číslo poistnej zmluvy potrebné pre hlásenie škodovej udalosti nájdete vo vašej poistnej zmluve, v platobnom doklade, v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo prostredníctvom infolinky Allianz +421 2 50 122 222.

Online sledovanie poistnej udalosti

Nonstop asistenčná služba k poisteniu

 

Často kladené otázky

--- WJdocId-79798 ---
--- WJdocId-79799 ---
--- WJdocId-79800 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/poistenie/poistenie/moja-farbicka-plus/