1. O banke
  2. /
  3. Právne informácie

Súhlas s podmienkami

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely informovania o produktoch, službách a inováciách. Zároveň vyhlasujem, že mám 16 a viac rokov.

Zakliknutím políčka "Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely poskytovania informácií o produktoch, službách a inováciách" udeľujem spoločnosti Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava (ďalej len „banka“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, ďalších údajov uvedených v kontaktnom formulári, údajov súvisiacich s používaním web stránok a aplikácií a údajov získaných o mne bankou v rámci vzájomnej komunikácie, a to za účelom informovania o produktoch, inováciách a službách poskytovaných bankou ako aj v súvislosti so získavaním výhod zo strany banky, vrátane vytvárania ponúk takýchto výhod pri využití profilovania.

Súhlasím, aby ma za týmto účelom banka kontaktovala na uvedené telefónne číslo alebo e-mail a zároveň žiadam o poskytovanie takýchto informácií, materiálov a ponúk.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov:

Dovoľujeme si vás informovať, že máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu alebo dosiahnutia účelu spracúvania budú osobné údaje uchovávané po dobu 3 rokov, ktorá je nevyhnutná na ochranu práv a právom chránených záujmov banky. Máte právo požadovať od banky prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov. Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Svoje práva si môžete uplatniť písomne, telefonicky prostredníctvom služby DIALOG Live, e-mailom na [email protected].

Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: [email protected] .

Viac informácií o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v dokumente s názvom Informačné memorandum ochrany osobných údajov umiestnenom na webovom sídle banky.


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/o-banke/pravne-informacie/suhlas-podmienkami/