Kyber poistenie Kyber poistenie

Mám záujem

 
 1. Personal
 2. /
 3. Poistenie
 4. /
 5. Kyber poistenie

Kyber poistenie

Poistite sa pre prípad zneužitia karty, sporu s e-shopom či kyberšikany a v prípade potreby využite asistenčnú službu na telefóne dostupnú 24/7.

Kyber poistenie na dobu neurčitú si môžete zakúpiť online prostredníctvom Tatra banky od UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Zvýšené riziko pri online nákupoch

Spory s e-shopmi

Zneužitie online platieb a transakcie

Zneužitie online platieb a transakcií

Poistenie pre kyberšikanu

Kyberšikana

Poškodzovanie online povesti, odcudzenie identity

Poškodzovanie online povesti, odcudzenie identity

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava vykonáva finančné sprostredkovanie ako viazaný finančný agent zapísaný v registri NBS pod reg. č. 34945 pre UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava.

Výhody Kyber poistenia

Denne trávime online v priemere 7 hodín. Kyber poistenie poskytuje pomoc vo forme asistenčnej služby pri riešení ťažkostí na internete.

Čo vám Kyber poistenie poskytne?

 • nonstop asistenčnú službu a právne poradenstvo špecialistov ako aktívnu pomoc pri riešení konkrétnych prípadov zneužitia,
 • zabezpečí náhradu za nedoručený, poškodený alebo nekompletný tovar, vzniknutú škodu alebo právne zastupovanie v prípade sporu s e-shopom,
 • poskytne kompletnú asistenciu v súvislosti s podvodnou online transakciou, uhradí náklady na súdne konanie a zabezpečí právne zastúpenie,
 • zabezpečí odstránenie alebo vytesnenie nepravdivých informácií o vás či o vašich blízkych v prípade, ak sa stanete obetou šikany na internete,
 • uhradí za vás škodu alebo náklady na právne zastupovanie, poskytne právnu pomoc v prípade, ak vám niekto odcudzí virtuálnu identitu.
 • uhradí škody na zdraví a majetku, ktoré spôsobíte vy alebo členovia vašej domácnosti iným osobám.

Kyber poistenie od Tatra banky pre vašu online ochranu

Poistné krytie

Ak sa stanete obeťou útoku – máte nárok na kompletnú asistenciu pre nápravu, právne služby alebo uhradenie vzniknutých škôd. Poistenie sa týka aj zahraničných e-shopov, ak bol tovar zaslaný z územia členských štátov EÚ, Švajčiarska a Nórska.

V prípade, ak sa asistenčnej službe nepodarí obhájiť záujem klienta, má klient nárok na poistné plnenie pri priamo vzniknutých škodách do výšky 2 000 EUR a právne zastupovanie do výšky 12 000 EUR.

Riziko pri online nákupoch

Napr. v prípade sporu s e-shopom máte nárok na:

 • Výplatu náhrady za nedoručený, poškodený alebo nekompletný tovar,
 • Úhradu priamo vzniknutých škôd.

Útoky v rámci online platieb

Napr. ak sa stanete obeťou internetových podvodníkov a z účtu vám zmiznú finančné prostriedky, tak máte nárok na:

 • Úhradu škody v súvislosti s podvodnou transakciou,
 • Úhradu nákladov na súdne konanie.

Poškodzovanie online povesti

Napr. ak sa stanete obeťou kyberšikany alebo ohovárania, tak máte nárok na:

 • Odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií na internete,
 • Vytlačenie nepravdivých informácií z popredných miest vyhľadávačov.

Odcudzenie identity

Napr. v prípade zneužitia osobných údajov na podvodné získanie pôžičky máte nárok na:

 • Úhradu vzniknutých škôd,
 • Úhradu nákladov na vydanie nových dokladov.

Poistenie zodpovednosti za škodu pre všetkých príslušníkov domácnosti

Napr. ak niektorý z členov domácnosti spôsobí škodu inej osobe, tak má poškodená osoba nárok na:

 • Náhradu škôd na živote, zdraví alebo majetku.

Mám záujem

 

Parametre Kyber poistenia

 • poistné len 34,89 EUR ročne,
 • vstupný vek do poistenia od 18 rokov,
 • poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré vznikli na území členských štátov Európskej únie, Švajčiarska a Nórska,
 • poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú.

Poistené osoby

Unikátnou výhodou poistenia je, že automaticky kryje nielen vás, ale aj vašich rodinných príslušníkov.

Poistené osoby sú:

 • poistená osoba uvedená v poistnej zmluve,
 • rodinní príslušníci, ktorí tvoria domácnosť s poistenou osobou (manžel/manželka, druh/družka, deti).

Hlásenie škodovej udalosti

Pre nahlásenie môžete využiť asistenčnú službu

Asistenčná služba je pre vás k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni v slovenskom jazyku. Ak budete potrebovať pomoc, tak neváhajte a kontaktujte pracovníkov asistenčnej služby.

UNIQA ASSISTANCE

Telefónne číslo: +421 2 52 624 362

Nonstop asistenčná služba ku Kyber poisteniu

Často kladené otázky

--- WJdocId-48728 ---
--- WJdocId-48729 ---
--- WJdocId-48730 ---
--- WJdocId-48731 ---
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/kyber-poistenie/