Udržateľné investovanie (ESG) Udržateľné investovanie (ESG)
  1. Personal
  2. /
  3. Sporenie, investovanie a dôchodok
  4. /
  5. Investovanie
  6. /
  7. Udržateľné investovanie (ESG)

Vitajte. 
Sme to správne miesto pre udržateľné investovanie.

Záujem o udržateľné investičné riešenia neustále rastie. Vedeli ste, že až 

zdroj: Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing report 01/2024 "Sustainable Signals" 

Investičný citát

"Nejde iba o krátkodobý trend. Očakáva sa, že ESG investície do roku 2025 prekonajú 53 biliónov USD, čo predstavuje jednu tretinu hodnoty globálne spravovaných aktív."

zdroj: Bloomberg

 

Náš záväzok k udržateľnosti

Sme súčasťou bankovej skupiny Raiffeisen Bank International (RBI Group), ktorá sa v roku 2021, ako prvá rakúska banková skupina, stala signatárom zásad OSN pre zodpovedné bankovníctvo (UN Principles for Responsible Banking). 

Naše produkty a služby inovujeme aj s ohľadom na dodržiavanie ESG princípov. Prinášame konkrétne riešenia a udržateľnejší spôsob života.

nová rodina fondov 
#premodruplanetuTB

vydaný prvý zelený dlhopis2
od Raiffeisen Bank International

ponuka investičných certifikátov rozšírená o 
Raiffeisen ESG investičné certifikáty
1,2

zmena investičných stratégií našich podielových fondov na ESG

Wealth Growth Model fundsTB 2
Americký akciový fondTB  

pokračujeme v zmene investičných stratégií našich podielových fondov na ESG

Global Megatrends fondTB 
Raiffeisen Emerging Markets BondsTB 2  

1 Premium banking 
2 Private banking

 

Viac informácií o aktivitách banky je možné nájsť na stránke #premodruplanetu.

 

 

EFAMA: Udržateľné investovanie jednoducho vysvetlené v 9 otázkach 

Viac info 

Investičný citát

 

"Už viac ako 52 000 našich klientov investuje udržateľne a robí svet lepším."

 

 

 

773+ mil. EUR

aktív pod správou
v ESG investíciach

 

 

Investovanie v súlade s ESG princípmi

Zlaďte aj vy svoje finančné ciele s vašimi preferenciami v oblasti udržateľnosti a popri možnosti dosiahnuť atraktívny výnos súčasne prispievate k budovaniu lepšej udržateľnej budúcnosti. 

Naša aktuálna ponuka udržateľných podielových fondov pre všetky klientske segmenty

Fondy pre modrú planétuTB

konzervatívny I vyvážený I dynamický 

Na ceste k výnosu môžete urobiť aj veľa dobrého

 

 

Investovanie do spoločensky zodpovedných štátov a firiem

Fondy pre modrú planétuTB predstavujú široko diverzifikované investičné riešenia, ktoré investujú aspoň 51 % majetku fondu do udržateľných investícií v súlade s ekologickými (E), sociálnymi (S) a etickými kritériami podnikania (G) - ESG.

 

 

 

 359+ mil. EUR

Viac ako 17% investícií 
klientov v našich podielových fondoch 
je práve v udržateľných fondoch

 

 Objavte

aj vy našu ponuku udržateľných fondov

Viac info

 

 Fond pre modrú planétuTB

konzervatívny

Investujte do spoločensky
zodpovedných štátov a firiem
so
zameraním hlavne na dlhopisy

Viac info

 

 Fond pre modrú planétuTB

vyvážený

Investujte vyvážene do dlhopisov aj
akcií spoločensky zodpovedných
štátov a firiem

Viac info

 

 Fond pre modrú planétuTB

dynamický

Investujte do spoločensky
zodpovedných štátov a firiem
so
zameraním hlavne na akcie

Viac info

 

Americký akciový fondTB

investovanie do spoločensky zodpovedných
amerických spoločností

Viac info

 

 Zaujímajú vás Megatrendy?

pozrite si ďalší z našich
udržateľných fondov

Viac info

 

Investovaním do podielových fondov môžete aj vy prispieť k cieľom udržateľného rozvoja (SDGs) zadefinovaným v Agende 2030.

Zdroj: Ciele udržateľného rozvoja definované OSN (SDG). Ciele udržateľného rozvoja umožňujú bližšie definovať, čo znamená udržateľnosť, a merať vplyvy konkrétnej investície.

 

Fond pre modrú planétuTB

konzervatívny 

Pozrite si príspevok fondu k cieľom udržateľného rozvoja

Viac info

 

 

Fond pre modrú planétuTB

vyvážený 

Pozrite si príspevok fondu k cieľom udržateľného rozvoja

Viac info

 

 

Fond pre modrú planétuTB

dynamický 

Pozrite si príspevok fondu k cieľom udržateľného rozvoja

Viac info

 

 

Americký akciový fondTB

Pozrite si príspevok fondu k cieľom udržateľného rozvoja

Viac info

 

 

Global Megatrends fondTB

Pozrite si príspevok fondu k cieľom udržateľného rozvoja

Viac info

 

Raiffeisen ESG investičné certifikáty

V ponuke pre klientov Premium banking a Private banking. 

 

Objavte

svet investovania do
udržateľných certifikátov

Viac info

 

Máme pre vás ponuku certifikátov s trvalo udržateľnými podkladovými aktívami, ktoré spĺňajú objektívne kritéria udržateľnosti.

Zameranie podkladových aktív sleduje výkonnosť akcií firiem z celého sveta so silným ESG profilom nezapájajúcich sa do sporných obchodných aktivít (napr. obchod so zbraňami, tabakom alebo hazard).

Certifikáty zohľadňujú zásadné negatívne vplyvy na faktory udržateľnosti (PAI) v týchto skupinách: 

 

Súvisiace odkazy

Upozornenie

Informácie na tejto stránke majú výhradne informatívny charakter a nenahrádzajú celú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb. Obsiahnutý súbor informácií nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom alebo výzvou na upísanie finančného nástroja v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Nepredstavuje investičnú službu investičné poradenstvo ani osobné odporúčanie na akékoľvek nakladanie s finančnými nástrojmi. Podielové fondy aj investičné certifikáty podliehajú investičným rizikám vrátane možnej straty investovanej istiny. Historická výkonnosť ako aj predpokladaná výkonnosť nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti alebo výnosov. Ich trhová cena môže klesnúť ako aj vzrásť. Návratnosť investície nie je zaručená. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si príslušnú  produktovú dokumentáciu a dokument s kľúčovými informáciami, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na webovej stránke banky v slovenskom jazyku. 

Bližšie informácie z hľadiska udržateľnosti nájdete v predajnom prospekte a v dokumente s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s, a na webovej stránke banky v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie potrebné pre prijatie zodpovedného investičného rozhodnutia týkajúce sa podielových fondov ako finančných produktov v súlade s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb („SFDR“) nájdete v predzmluvných informáciách, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na webovej stránke banky v slovenskom jazyku v rámci Súvisiacich odkazov SFDRMiFID a v dokumente Informácie o presadzovaní environmentálnych alebo sociálnych vlastností a udržateľných investícií podielového fondu na webovej stránke banky v časti „Dokumenty“ k príslušnému podielovému fondu v slovenskom jazyku. Udržateľné investičné certifikáty Raiffeisen sú finančné nástroje zohľadňujúce hlavné nepriaznivé vplyvy na faktory udržateľnosti (PAI) v zmysle delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2021/1253, pokiaľ ide o začlenenie faktorov udržateľnosti, rizík ohrozujúcich udržateľnosť a preferencií z hľadiska udržateľnosti do určitých organizačných požiadaviek a podmienok výkonu činností investičných spoločností, nie sú však finančnými produktmi v zmysle definície podľa nariadenia SFDR. Viac informácií o aspektoch súvisiacich s udržateľnosťou nájdete v produktovej brožúre a o prístupe k trvalej udržateľnosti na: www.raiffeisenzertifikate.at/sk/udrzatelnost v slovenskom jazyku.

Zdroj použitých údajov: Tatra banka, a.s.; dáta relevantné ku dňu 31.03.2024 


www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/investovanie/udrzatelne-investovanie/