1. Personal
 2. /
 3. Sporenie, investovanie a poistenie
 4. /
 5. Poistenie splácania bezúčelového úveru

Poistenie schopnosti splácať Bezúčelový úverTB

Ideálne riešenie pre prípad nečakaných životných situácií, ktoré môžu mať za následok neschopnosť splácať úver.

Dojednanie bez skúmania zdravotného stavu

Dojednanie bez skúmania zdravotného stavu

Pomoc pri dlhodobom výpadku príjmov

Pomoc pri dlhodobom výpadku príjmov

Zahŕňa úmrtie, invaliditu a práce neschopnosť

Poistné krytia – úmrtie, úplná invalidita, práceneschopnosť a strata zamestnania

Atraktívne mesačné poistné

Atraktívne mesačné poistné

Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava vykonáva finančné sprostredkovanie ako viazaný finančný agent zapísaný v registri NBS pod reg. č. 34945 pre UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava.

Výhody poistenia schopnosti splácať Bezúčelový úverTB

Splácanie úveru je záväzok na viac rokov. Poistite si váš úver a zbavte sa zbytočných starostí spôsobených nepredvídanou životnou situáciou, ktorá môže spôsobiť zníženie vašej schopnosti splácať úver. Na základe výberu krytia zabezpečíte splatenie zostatku vášho dlhu banke prípadne pomoc so splácaním súvisiacu so znížením príjmu a to v dôsledku úplnej invalidity, práceneschopnosti alebo straty zamestnania.

Výhody poistenia schopnosti splácať Bezúčelový úver

 Výhody:

 • možnosť výberu rozsahu poistného krytia
 • dojednanie bez skúmania zdravotného stavu
 • poistenie až do 100 % výšky úveru
 • atraktívne mesačné poistné

Parametre poistenia 

Parametre poistenia schopnosti splácať hypotekárny úver

 • Poistenou osobou je dlžník, na ktorého život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje
 • Vstupný vek poisteného je 18 – 65 rokov
 • Možnosti krytia – úmrtie, úplná invalidita, práceneschopnosť a strata zamestnania
 • Mesačné poistné je stanovené ako percento z mesačnej splátky úveru a výška poistného je rovnaká počas celej doby
 • Poistné krytie v čase trvania poistenia kopíruje splácanie dlhu
 • Splatením úveru poistenie automaticky zaniká

Poistné krytie

Úmrtie - poistné plnenie sa vyplatí banke a to vo výške súčtu nesplatenej istiny a úrokov, vyčíslených ku dňu úmrtia poisteného.

Úplná invalidita - poistné plnenie sa vypláca na účet poisteného vo výške mesačnej splátky poisteného úveru.

Práceneschopnosť a strata zamestnania - poistné plnenie sa vypláca na účet poisteného vo výške mesačnej splátky poisteného úveru po dobu max. 12 mesiacov.

Hlásenie škodovej udalosti

Na nahlásenie škodovej udalosti (ŠU) použite jednu z nasledovných možnosti: 

 • E-mailom na adresu poistovna@uniqa.sk
 • Telefonicky, prostredníctvom infolinky UNIQA (+421) 2 32 600 100
 • Poštou na adresu poisťovne:
  UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Krasovského 3986/15
  851 01 Bratislava
 • Osobne v pobočkách Tatra banky alebo UNIQA
Nonstop asistencna sluzba k poisteniu splacania hypoteky

 

Upozornenie: Splátky úveru je potrebné uhrádzať podľa dohodnutých podmienok aj po poistnej udalosti. Po likvidácii poistnej udalosti poisťovňa po uznaní nároku vyplatí poistné plnenie aj spätne.

Často kladené otázky

--- WJdocId-41289 ---
--- WJdocId-30526 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
Súvisiace odkazy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/poistenie-splacania-bezuceloveho-uveru/