Poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver

Ideálne riešenie pre prípad nečakaných životných situácií, ktoré môžu mať za následok neschopnosť splácať úver.

Efektívna poistná ochrana

Efektívna poistná ochrana

Pomoc pri dlhodobom výpadku príjmov

Pomoc pri dlhodobom výpadku príjmov

Zahŕňa úmrtie, invaliditu a práce neschopnosť

Poistné krytia – úmrtie, úplná invalidita, práceneschopnosť a strata zamestnania

K novým aj existujúcim úverom

K novým aj existujúcim úverom

Výhody poistenia schopnosti splácať hypo úver

Splácanie hypotekárneho úveru je záväzok na veľa rokov. Poistite si váš úver a zbavte sa zbytočných starostí spôsobených nepredvídanou životnou situáciou, ktorá môže spôsobiť zníženie vašej schopnosti splácať úver.

Výhody poistenia schopnosti splácať hypo úver

 Výhody:

 • jednoduché uzatvorenie cez DIALOG Live alebo v pobočke Tatra banky
 • automatická vinkulácia poistného plnenia
 • možnosť poistiť dlžníka alebo spoludlžníka
 • uzatvorenie k novému aj k existujúcemu úveru
 • možnosť výberu rozsahu poistného krytia
 • možnosť dojednania aj bez skúmania zdravotného stavu
 • poistenie až do 100 % výšky úveru

Parametre poistenia 

Parametre poistenia schopnosti splácať hypotekárny úver

 • Vstupný vek poisteného je 18 – 58 rokov
 • Poistná suma je stanovená ako % z výšky úveru (min. 50% a max. 100%)
 • Možnosti krytia – úmrtie, úplná invalidita, práceneschopnosť a strata zamestnania
 • Výška poistného je rovnaká počas celej doby
 • Poistná suma počas trvania poistenia klesá v závislosti na splácaní úveru
 • Splatením úveru poistenie automaticky zaniká

Poistné krytie

Úmrtie - poistné plnenie sa vyplatí banke a to vo výške súčtu nesplatenej istiny a úrokov, vyčíslených ku dňu úmrtia poisteného (v závislosti na dojednanom % poisteného úveru stanovenom v poistnej zmluve).

Úplná invalidita - poistné plnenie sa vypláca na účet poisteného vo výške mesačnej splátky poisteného úveru.

Práceneschopnosť a strata zamestnania - poistné plnenie sa vypláca na účet poisteného vo výške mesačnej splátky poisteného úveru po dobu maximálne 12 mesiacov.

Poistená osoba

Poistenou osobou je dlžník alebo spoludlžník, na ktorého život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje. Poistenie je možné dojednať len pre jednu osobu – dlžníka alebo spoludlžníka úveru. 

Hlásenie škodovej udalosti

Na nahlásenie škodovej udalosti (ŠU) použite jednu z nasledovných možnosti:

 • Online prostredníctvom webovej stránky UNIQA
 • Telefonicky, prostredníctvom infolinky UNIQA poisťovne (+421) 2 32 600 100
 • Poštou na adresu poisťovne:
  UNIQA poisťovňa, a.s.
  Krasovského 15
  851 01 Bratislava
 • Osobne v pobočkách Tatra banky alebo UNIQA

Upozornenie: Splátky úveru je potrebné uhrádzať podľa dohodnutých podmienok aj po poistnej udalosti. Po likvidácii poistnej udalosti poisťovňa po uznaní nároku vyplatí poistné plnenie aj spätne. 

Nonstop asistencna sluzba k poisteniu splacania hypoteky

Často kladené otázky

--- WJdocId-41286 ---
--- WJdocId-29868 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
Súvisiace odkazy
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/poistenie-splacania-hypoteky/