1. Personal
 2. /
 3. Poistenie
 4. /
 5. Poistenie splácania hypotéky

Poistenie schopnosti splácať hypotekárny úver

Ideálne riešenie pre prípad nečakaných životných situácií, ktoré môžu mať za následok neschopnosť splácať úver.

Efektívna poistná ochrana

Efektívna poistná ochrana

Pomoc pri dlhodobom výpadku príjmov

Pomoc pri dlhodobom výpadku príjmov

Zahŕňa úmrtie, invaliditu a práce neschopnosť

Poistné krytia – úmrtie, úplná invalidita, práceneschopnosť a strata zamestnania

K novým aj existujúcim úverom

K novým aj existujúcim úverom

Tatra banka, a.s. vykonáva finančné sprostredkovanie ako samostatný finančný agent zapísaný v registri NBS pod reg. číslom 34945 pre UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu a pre Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Výhody poistenia schopnosti splácať hypoúver

Splácanie hypotekárneho úveru je záväzok na veľa rokov. Poistite si váš úver a zbavte sa zbytočných starostí spôsobených nepredvídanou životnou situáciou, ktorá môže spôsobiť zníženie vašej schopnosti splácať úver.

Výhody poistenia schopnosti splácať hypo úver

 Výhody:

 • jednoduché uzatvorenie cez DIALOG Live alebo v pobočke Tatra banky
 • automatická vinkulácia poistného plnenia
 • možnosť poistiť dlžníka alebo spoludlžníka

Zavolajte mi Dohodnúť stretnutie

 • uzatvorenie k novému aj k existujúcemu úveru
 • možnosť výberu rozsahu poistného krytia
 • možnosť dojednania aj bez skúmania zdravotného stavu
 • poistenie až do 100 % výšky úveru

Parametre poistenia

Parametre poistenia schopnosti splácať hypotekárny úver

 • Vstupný vek poisteného je 18 – 60 rokov (pre riziko úmrtia až do 63 rokov)
 • Poistná suma je stanovená ako % z výšky úveru (min. 50% a max. 100%)
 • Možnosti krytia – úmrtie, úplná invalidita, práceneschopnosť a strata zamestnania
 • Výška poistného je rovnaká počas celej doby
 • Poistná suma počas trvania poistenia klesá v závislosti na splácaní úveru
 • Splatením úveru poistenie automaticky zaniká

Reprezentatívny príklad

Výška úveru

100 000 EUR

Splatnosť

30 rokov

Poistné krytie

100 %

Mesačné poistné

od 24,90 EUR

Poistné krytie

Úmrtie - poistné plnenie sa vyplatí banke a to vo výške súčtu nesplatenej istiny a úrokov, vyčíslených ku dňu úmrtia poisteného (v závislosti na dojednanom % poisteného úveru stanovenom v poistnej zmluve).

Úplná invalidita - poistné plnenie sa vypláca na účet poisteného vo výške mesačnej splátky poisteného úveru.

Práceneschopnosť a strata zamestnania - poistné plnenie sa vypláca na účet poisteného vo výške mesačnej splátky poisteného úveru po dobu maximálne 12 mesiacov.

Poistená osoba

Poistenou osobou je dlžník alebo spoludlžník, na ktorého život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.

Hlásenie škodovej udalosti

Na nahlásenie škodovej udalosti (ŠU) použite jednu z nasledovných možnosti:

 • online prostredníctvom webovej stránky UNIQA
 • poštou na adresu poisťovne:
  UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
  Krasovského 3986/15
  851 01 Bratislava
 • osobne v pobočkách UNIQA alebo Tatra banky

Číslo poistnej zmluvy potrebné pre hlásenie škodovej udalosti nájdete vo vašej poistnej zmluve, v platobnom doklade, v mobilnej aplikácii Tatra banka alebo prostredníctvom infolinky UNIQA +421 232 600 100.

Upozornenie: Splátky úveru je potrebné uhrádzať podľa dohodnutých podmienok aj po poistnej udalosti. Po likvidácii poistnej udalosti poisťovňa po uznaní nároku vyplatí poistné plnenie aj spätne. 

Nonstop asistencna sluzba k poisteniu splacania hypoteky

Často kladené otázky

--- WJdocId-41286 ---
--- WJdocId-29868 ---

Nechajte nám telefónne číslo a my vám zavoláme

 
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/poistenie-splacania-hypoteky/