1. Personal
 2. /
 3. Sporenie, investovanie a dôchodok
 4. /
 5. Investovanie
 6. /
 7. Cenné papiere - Investičný účet

Cenné papiere - Investičný účet

Čo vám ponúkame v oblasti cenných papierov?

Investičný účet v Tatra banke, a.s.

Pod Investičným účtom sa rozumie držiteľská správa cenných papierov zriadená a vedená Tatra bankou, a. s. v zmysle §6 ods. 8 Zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čo obsahuje Investičný účet Tatra banky, a.s.?

 • Na Investičnom účte je možné evidovať všetky zaknihované slovenské alebo zahraničné cenné papiere s výnimkou domácich podielových listov (vydaných v zmysle zákona č 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov).
 • Pre klienta automaticky zabezpečujeme výplaty istín a výnosov plynúcich z jeho cenných papierov a to v prospech jeho bežného účtu vedeného v Tatra banke, a.s. O akejkoľvek výplate istín a výnosov na Investičnom účte v Tatra banke, a.s. vás budeme informovať prostredníctvom transakčného výpisu. Neposkytujeme služby smerujúce k vymáhaniu nevyplatených istín a výnosov a ani služby spojené s vrátením už zaplatených daní.
 • Nezabezpečujeme hlasovanie na valných zhromaždeniach. Klientovi poskytneme výpis z jeho Investičného účtu, s ktorým sa môže zúčastniť osobne valného zhromaždenia, ale nedávame mu možnosť nás splnomocniť a ísť konať na valné zhromaždenie na základe jeho špecifických pokynov za neho.
 • Zdaňovanie výnosov z cenných papierov. Zrážkovú daň pri slovenských cenných papieroch uplatňujeme v súlade s platnými právnymi a daňovými predpismi SR. V prípade zahraničných cenných papierov vás o spôsobe aplikácie zrážkovej dane budeme informovať pri podpísaní žiadosti o zriadenie Investičného účtu formou daňového manuálu, ktorého aktuálnu verziu aj s obmedzením možnosti držby niektorých cenných papierov nájdete vždy v tejto časti.
 • Corporate actions (napr. predkupné práva, rozdelenie akcií, dividenda vo forme akcií a pod.). V prípade, že sa jedná o corporate action, ktorá si vyžaduje od klienta špecifickú inštrukciu na nakladanie (najčastejšie je potrebná pre uplatnenie predkupných práv alebo určenie formy vyplácaných dividend - nové akcie, príp. hotovosť), budete o nich informovaní v tejto časti aj s uvedením termínov, ktoré by ste mali dodržať. Ak od vás včas nedostaneme inú inštrukciu na nakladanie, tak napr. predkupné práva, ktoré sú verejne obchodovateľné predáme a výnos z ich predaja vám vyplatíme po odpočítaní odplaty v zmysle platného sadzobníka.
  Podobne ako v predchádzajúcich bodoch, aj v prípade všetkých Corporate actions ste o ich výsledku informovaní prostredníctvom výpisu.

Základné údaje o nás

 
Názov: Tatra banka, a.s.
Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
IČO: 00686930
DIČ: 2020408522
IČ DPH: SK7020000944
Register: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sa
Vložka č.: 71/B
Registračné číslo evidenta v CDCP SR, a.s.: 5000599
Číslo držiteľského účtu zriadeného v CDCP SR, a.s.: 990000000027
Swift code: TATRSKBX
Depozitár pre zahraničné cenné papiere: Euroclear SA/NV Brussels
1, Boulevard du Roi Albert II.
B – 1210 Brussels
Swift code MGTCBEBEECL
Číslo podúčtu pre cenné papiere 25087

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/cenne-papiere-investicny-ucet/