Premium zaistené certifikáty Premium zaistené certifikáty

Zavolajte mi Dohodnúť stretnutie

 1. Personal
 2. /
 3. Sporenie, investovanie a dôchodok
 4. /
 5. Investovanie

Premium zaistené certifikáty opäť v ponuke do 30.08.2024

Prinášame pre Vás primárnu emisiu PREMIUM zaistených certifikátov, ktoré predstavujú investičné riešenia ponúkajúce príležitosť na dosiahnutie atraktívneho výnosu a súčasne ponúkajú 100 % zaistenie (ochranu) investovaných prostriedkov ku koncu splatnosti.

Parametre emisie PREMIUM certifikátov pre EUR a USD investora:

Ponuka pre EUR investorov

Príležitosť získať na konci 3-ročnej splatnosti 16,5 % kupón už pri nulovej výkonnosti indexu

Ako funguje tento typ certifikátu 

V úvodný deň ocenenia sa stanoví úvodná hodnota podkladového indexu trvalo udržateľných spoločností z celého sveta. Na konci splatnosti sa vyhodnotí výkonnosť indexu. To znamená, že sa vo finálny deň ocenenia porovná uzatváracia hodnota podkladového indexu s úvodnou hodnotou. Vo finálny deň ocenenia môže nastať jeden z nasledovných scenárov: 

1. Výkonnosť indexu od úvodnej hodnoty ≥ 0 % 

 • Investorom bude spolu so 100 % nominálnej hodnoty vyplatený aj kupón vo výške 16,5 % (5,21 % p.a.) nominálnej hodnoty (165 EUR na 1 000 EUR nominálnej hodnoty).

2. Výkonnosť indexu od úvodnej hodnoty < 0 % 

 • V prípade poklesu indexu na konci splatnosti pod úvodnú hodnotu sa uplatní 100 % zaistenie istiny a investor nezíska žiaden kupón.

 

Splatnosť certifikátu je 3 roky. Počas trvania môžete certifikát kedykoľvek odpredať za aktuálnu trhovú cenu.

Produktová dokumentácia

Produktová brožúra
Dokument s kľúčovými informáciami
Konečné podmienky (Súhrn v slovenskom jazyku, str. 15 - 20)
Stránka emitenta

Príležitosť získať na konci 4-ročnej splatnosti výnos od +6 % do +28 % 

Ako funguje tento typ certifikátu

V úvodný deň ocenenia sa stanoví úvodná hodnota podkladového indexu trvalo udržateľných spoločností z celého sveta. Na konci splatnosti sa vyhodnotí výkonnosť indexu. To znamená, že sa vo finálny deň ocenenia porovná uzatváracia hodnota podkladového indexu s úvodnou hodnotou. Vo finálny deň ocenenia môže nastať jeden z nasledovných scenárov:

1. Nárast indexu > +6,00 % od úvodnej hodnoty

 • Na konci splatnosti bude investorom spolu so 100% nominálnej hodnoty vyplatený výnos v pomere 1:1 k nárastu podkladového indexu (percentuálna výkonnosť indexu od úvodnej hodnoty po uzatváraciu hodnotu vo finálny deň ocenenia) až do max. +28,00 % (6,36 % p.a.) nominálnej hodnoty.

2. Nárast indexu ≤ +6,00 % od úvodnej hodnoty

 • Splatenie certifikátu v deň splatnosti sa uskutoční na úrovni zaistenia istiny (100 % nominálnej hodnoty) a dôjde k výplate fixného výnosu vo výške 6,00 % (1,36 % p.a.) nominálnej hodnoty (60 EUR na 1.000 EUR nominálnej hodnoty).

 

Splatnosť certifikátu je 4 roky. Počas trvania môžete certifikát kedykoľvek odpredať za aktuálnu trhovú cenu.

Produktová dokumentácia

Produktová brožúra
Dokument s kľúčovými informáciami
Konečné podmienky (Súhrn v slovenskom jazyku, str. 15 - 20)
Stránka emitenta 

Ponuka pre USD investorov

Príležitosť získať fixný výnos 12 % alebo 24 % v prípade, ak podkladový index na konci 4-ročnej splatnosti narastie aspoň o 12 %

Ako funguje tento typ certifikátu

V úvodný deň ocenenia sa stanoví úvodná hodnota podkladového indexu trvalo udržateľných spoločností z celého sveta. Na konci splatnosti sa vyhodnotí výkonnosť indexu. To znamená, že sa vo finálny deň ocenenia porovná uzatváracia hodnota podkladového indexu s úvodnou hodnotou. Vo finálny deň ocenenia môže nastať jeden z nasledovných scenárov:

1. Výkonnosť indexu ≥ 12 % od úvodnej hodnoty

 • Spolu so 100 % nominálnej hodnoty získate aj kupón vo výške 24,00 % (5,52 % p.a.) nominálnej hodnoty (240 USD na 1.000 USD nominálnej hodnoty)

2. Výkonnosť indexu < 12 % od úvodnej hodnoty

 • Spolu so 100 % nominálnej hodnoty Vám vyplatíme aj kupón vo výške 12 % (2,87 % p.a.) nominálnej hodnoty (120 USD na 1.000 USD nominálnej hodnoty) 

 

Splatnosť certifikátu je 4 roky. Počas trvania môžete certifikát kedykoľvek odpredať za aktuálnu trhovú cenu.

Produktová dokumentácia

Produktová brožúra
Dokument s kľúčovými informáciami
Konečné podmienky (Súhrn v slovenskom jazyku, str. 15 - 20)
Stránka emitenta

Upozornenie:

Informácie na tejto stránke majú výhradne informatívny charakter a nenahrádzajú celú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb. Obsiahnutý súbor informácií nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom alebo výzvou na upísanie finančného nástroja v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Správa nepredstavuje investičnú službu investičné poradenstvo ani osobné odporúčanie na akékoľvek nakladanie s finančnými nástrojmi. Investičné certifikáty podliehajú investičným rizikám vrátane možnej straty investovanej istiny. Historická výkonnosť ako aj predpokladaná výkonnosť nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti alebo výnosov. Trhová cena certifikátu môže klesnúť ako aj vzrásť. Návratnosť investície nie je zaručená. Strata hodnoty v dôsledku inflácie nie je krytá zaistením istiny. Certifikáty nie sú kryté systémom ochrany vkladov. Investori sú vystavení riziku, že spoločnosť Raiffeisen Bank International AG nebude schopná plniť svoje platobné záväzky v súvislosti s tu popísaným finančným nástrojom, napríklad v prípade platobnej neschopnosti (riziko emitenta) alebo oficiálnej smernice (Bail-in) a investor môže utrpieť celkovú stratu investovaného majetku.

Výnosy vyplácané pri splatnosti vo forme kupónu podliehajú v prípade fyzických osôb nepodnikateľov rezidentov SR 19 % zrážkovej dani. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť a investorovi sa odporúča poradiť sa s daňovým poradcom. Uvedené informácie nepredstavujú daňové poradenstvo.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/sporenie-investovanie-poistenie/investovanie/premium-zaistene-certifikaty/