1. Životné momenty
 2. /
 3. Kúpa auta
 4. /
 5. Prepis auta: Ako prebieha a čo k nemu budete potrebovať?

Prepis auta: Ako prebieha a čo k nemu budete potrebovať?

Prepis auta je úkon, pri ktorom dochádza k zmene majiteľa jazdeného vozidla. Bez ohľadu na to, či prebieha v rámci okresu alebo medzi okresmi, ho tvorí niekoľko nevyhnutných úkonov. Ako vyzerá kompletný postup prepisu vozidla v jednotlivých krokoch a aké poplatky s ním súvisia?

Prepis
Prepis

V článku sa dozviete

Publikované 20. 5. 2022. 

Auto
Auto

V prvej časti nájdete všeobecné informácie o celkovom postupe pri zápise vozidla do evidencie a o súvisiacich poplatkoch. Ďalej uvádzame konkrétne kroky a dokumenty potrebné pri prepise v rámci toho istého okresu a medzi rôznymi okresmi. V poslednej časti sa dozviete viac o elektronickom prepise auta a o prihlásení auta dovezeného zo zahraničia.

1. Ako prebieha prepis auta?

Prepísanie auta sa na Slovensku delí podľa lokality, a teda či prebieha v rámci okresu alebo medzi okresmi. Od toho závisí aj konkrétny postup prepisu auta. Tvoria ho dva evidenčné úkony – odhlásenie a prihlásenie, ktorými sa mení majiteľ alebo držiteľ motorového vozidla. Zásadný rozdiel, ktorý je medzi majiteľom a držiteľom, definuje zákon o cestnej premávke. Štandardne sa menia obaja, ale ak ste práve ukončili lízing, mení sa len vlastník, pretože v evidencii ste už počas lízingu zapísaný ako držiteľ. 

Od roku 2019 nie je potrebné predložiť papierové žiadosti, všetko za vás na mieste vyplní pracovník inšpektorátu.

Od roku 2019 nie je potrebné predložiť papierové žiadosti, všetko za vás na mieste vyplní pracovník inšpektorátu.
Auto
Auto

prepis auta 

Držiteľ vozidla je ten, kto auto využíva. Je zapísaný v prvej a druhej časti osvedčenia o evidencii. Zo zákona musí byť chránený povinným zmluvným poistením pred škodou, ktorú môže ostatným spôsobiť. V opačnom prípade mu hrozí pokuta až do výšky 3 300 eur. Môžete byť držiteľom i firemného auta, ktorého majiteľom je váš zamestnávateľ.

Majiteľ vozidla musí byť tiež zapísaný v osvedčení o evidencii. Majiteľ má väčšie práva a môže vozidlo napríklad predať alebo ním ručiť. Môže ísť aj o právnickú osobu. Príkladom je služobné auto firmy alebo lízingová spoločnosť. Ak kúpite auto od lízingovej spoločnosti, po jeho splatení musíte o zmene majiteľa informovať dopravný inšpektorát v lehote 15 dní. 

Ak nejde o predaj na lízing, menia sa v osvedčení obaja. To, ako bude prepis vozidla presne prebiehať, závisí od viacerých faktorov. Prvým je, či ide o prepis v rámci rôznych okresov. Ďalším, či sú fyzicky prítomní súčasný aj budúci vlastník. 

Odhlásenie a prihlásenie môžete vykonať jednou spojenou žiadosťou (priamy prevod držby vozidla a žiadosť o novú evidenciu) alebo dvomi samostatnými žiadosťami. Tieto žiadosti je možné vybaviť aj elektronicky. 

Poplatky
Po
plat
ky

Koľko stojí prepis auta?

Cena prepisu auta pozostáva z poplatku za jeho zápis a ďalších súvisiacich správnych poplatkov. Odhlásenie z evidencie je bezplatné, pokiaľ vozidlo spadá do niektorej z týchto kategórií: 

 • M1 (vozidlá na prepravu cestujúcich s minimálne 4 kolesami a do 8 miest),
 • N1 (vozidlá na prepravu tovaru s hmotnosťou do 3 500 kg),
 • L2 (trojkolesové vozidlá s maximálnou rýchlosťou 45 km/h).

Pri ďalších kategóriách sa platí poplatok 5 eur. Okrem toho platí všetky náklady pri prepísaní auta iba kupujúci. Tie sa delia na dva hlavné druhy poplatkov, a to:

 • poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie,
 • poplatok za vydanie tabuliek s evidenčným číslom (ŠPZ – štátna poznávacia značka).

Poplatky môžete podľa § 7 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch uhradiť viacerými spôsobmi – v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom, prostredníctvom SMS, prevodom z účtu v banke na Slovensku či v zahraničí. V hotovosti však môžete platiť len v prípade, ak má na to daný orgán vytvorené podmienky a nejde o sumu vyššiu ako 300 eur.

Cena prepisu auta pozostáva z poplatku za jeho zápis a ďalších súvisiacich správnych poplatkov.
Poplatky
Po
plat
ky

Koľko stojí prepis auta?

Za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie sa platí poplatok vo výške minimálne 33 eur. Presná cena prepisu auta sa rovná výkonu motorového vozidla vynásobeného koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla. Vypočítať si ju môžete podľa tabuliek na stránkach Ministerstva vnútra SR. Platí sa pri zápise nového držiteľa rovnako ako pri prihlásení nového auta. 

V niektorých prípadoch sa však tento poplatok znižuje o 50 %:

 • najviac o 100 eur, ak ste držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne ide o motorové vozidlo kategórie M1 alebo N1, upravené na riadenie takou osobou a bez poskytnutého príspevku,
 • najviac na 33 eur, ak ide o najmenej 6-miestne vozidlo kategórie M1 s výkonom motora do 110 kW vrátane a ak jeho držiteľom je rodič nezaopatreného dieťaťa, poberajúci prídavok najmenej na 4 deti,
 • najviac na 33 eur, ak ide o autá s alternatívnym pohonom ako hybridné motorové alebo elektrické vozidlo, motorové vozidlo jazdiace na stlačený (CNG) alebo skvapalnený (LPG) zemný plyn, či vozidlo na vodíkový pohon. 
Evidencia
Eviden
cia

Koľko stojí vydanie tabuliek s evidenčným číslom?

Vydanie tabuliek s evidenčným číslom je potrebné pri zápise nového alebo dovezeného auta a pri prepise z iného okresu. O výške poplatku za vydanie tabuliek s evidenčným číslom (ŠPZ) rozhoduje to, z akého materiálu majú byť tabuľky vyrobené, a aké evidenčné číslo chcete mať pridelené. Všetky možnosti nájdete podrobne uvedené v zákone 342/2016 Z. z.

 • Pri náhodnom pridelení čísla na tabuľkách vyrobených z bežnej zliatiny ľahkých kovov zaplatíte za každú 16,5 eur. 
 • Ak by ste si chceli ŠPZ vytvoriť sami, napríklad v tvare „TB BANKA“ (skratka TB patrí trnavskému okresu) a zo zliatin ľahkých kovov, zaplatíte poplatok 165,5 eur za jednu tabuľku.
 • Špeciálna tabuľka, ktorá pri zapnutom osvetlení vozidla svieti a je vyrobená zo zmesi polykarbonátu a polyesteru, stojí 182 eur.
 • Svoju „ŠPZ-ku“ si však môžete vybrať aj z existujúcich zásob policajného zboru. Sú to tabuľky s konkrétnym zložením číslic, ktoré si už v minulosti niekto vybral. Už sú teda vyrobené a majú tvar napríklad „TV 007 XY“. Každá stojí 165,5 eur. 

V prípade straty alebo poškodenia tabuľky s evidenčným číslom je potrebné s týmito poplatkami počítať opäť. Vpredu alebo vzadu však môžete použiť odlišný materiál. Cenník výmeny tabuliek nájdete rovnako na stránkach Ministerstva vnútra SR. Poplatok za vydanie tabuliek s evidenčným číslom sa neplatí v rámci toho istého okresu, pretože ostávajú rovnaké. 

Vydanie tabuliek s evidenčným číslom je potrebné pri zápise nového alebo dovezeného auta a pri prepise z iného okresu.
Príklad
Prí
klad

Príklad výpočtu poplatku za prepis auta

Príklad výpočtu poplatku za prepis auta

Ako príklad uvedieme kúpu 6 a pol roka starého auta z iného okresu s výkonom motora 103 kW. Podľa tabuľky správnych poplatkov nájdeme sadzbu 210 eur, ktorú vynásobíme koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla. Podľa sadzobníka ide o hodnotu 0,26. Prepis vozidla v tomto prípade stojí 210 x 0,26 = 54,6 eur. 

K tomu ešte pripočítame 16,5 eur za každú tabuľku zo zliatiny ľahkých kovov, a teda 33 eur. Výsledná suma, ktorú zaplatíme za prihlásenie vozidla do evidencie, je 87,6 eur.

Prepis
Prepis

2. Prepis auta v okrese

Najjednoduchší a časovo menej náročný spôsob je priamy prevod držby a vlastníctva vozidla na nového majiteľa. Oba úkony, teda prihlásenie aj odhlásenie, sa vykonajú v jeden deň. V takom prípade musia byť obe strany fyzicky prítomné na dopravnom inšpektoráte.

Druhým spôsobom je, že predávajúci prehlási auto na kupujúceho. Ten je povinný ho najneskôr do 30 dní prihlásiť v evidencii na seba. Ak tak neurobí, skomplikuje si život povinnosťou dodať odborný posudok o kontrole originality vozidla, ktorý nie je starší viac ako 15 dní. 

Čo treba na prepis auta v okrese?

Na prepis auta potrebujete tieto doklady:

 • doklad totožnosti,
 • čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I („malý techničák“),
 • osvedčenie o evidencii časť II („veľký techničák“),
 • potvrdenie nového držiteľa o uzatvorení predbežného poistenia,
 • správny poplatok. 
Od 1. 8. 2019 už nie je potrebné predkladať papierové žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel.
Auto
Auto

Čo treba na prepis auta v okrese?

Podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zaniká pôvodné PZP hneď, ako sa zapíše prevod držby vozidla na inú osobu. Nový držiteľ musí uzatvoriť novú poistnú zmluvu. Túto skutočnosť je pri prepísaní auta povinný preukázať platným potvrdením o povinnom poistení alebo predbežnom poistení zodpovednosti.

V prípade, ak držiteľa alebo vlastníka vozidla niekto pri úkone zastupuje, je pri prepise auta potrebné predložiť aj úradne overené splnomocnenie. Ak nie je nový držiteľ pri prepise prítomný, pôvodný držiteľ musí predložiť splnomocnenie s podpisom nového držiteľa. Prípadne je povinný predložiť doklad o nadobudnutí vlastníctva s osvedčeným podpisom nového držiteľa. Ide napríklad o faktúru alebo kúpnopredajnú či darovaciu zmluvu.

Nezabúdajte, že splnomocnenie je potrebné iba vtedy, ak nie sú prítomné obe strany. Platí to aj vtedy, keď vozidlo prepisujete na svojho potomka, rodiča, súrodenca alebo manžela, či manželku. Nový držiteľ môže policajnému zboru zaslať splnomocnenie i prostredníctvom elektronickej služby

„Malý“ a „veľký techničák“ po odhlásení z evidencie odovzdáte kupujúcemu, aby mohol vozidlo zapísať.

Koľko stojí prepis auta v okrese?

Pri prepise v rámci jedného okresu platíte iba za zápis do evidencie, a to podľa výkonu motorového vozidla vynásobeného koeficientom zostatkovej hodnoty. Tabuľky na výpočet nájdete priamo na stránke Ministerstva vnútra SR. 

Odhlá
senie
Odhlá
senie

Odhlásenie vozidla z evidencie

Ako sme spomínali v predchádzajúcich častiach, písomné žiadosti nie sú potrebné, postačia vám už uvedené dokumenty.

V minulosti bola potrebná obhliadka pre overenie zhody VIN čísla (identifikačného čísla auta) v dokladoch a na vozidle. Pri odhlásení vozidla už ale vozidlo ku kontrole pristaviť nemusíte. Môžete teda rovno prejsť k poradovému automatu na krajskom dopravnom inšpektoráte, kde si zvolíte možnosť „odhlásenie vozidla“. Odhlásenie je bezplatné

Ako sa objednať na prepis auta?

Ak prepisujete vozidlo, odporúčame vám rezervovať si termín vopred. Vyhnete sa čakaniu, pretože objednaní občania majú prednosť. Zároveň máte istotu, že sa dostanete na rad. Vybrať si môžete konkrétny dátum a čas. Pri online rezervácii získate PIN kód, ktorý na inšpektoráte zadáte do poradového automatu. Zadať sa dá 15 minút pred termínom a po ňom, v inom čase je PIN kód neplatný.

Prihlásenie auta v rovnakom okrese

Každé vozidlo musí byť evidované policajným zborom a prihlásené na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa bydliska držiteľa. Ak ide o auto, ktoré vlastní spoločnosť, prihlásite ho na inšpektoráte podľa adresy uvedenej v obchodnom registri. Vlastník si musí túto povinnosť splniť do 30 dní a uviesť, kto bude v oboch častiach osvedčenia o evidencii zapísaný ako držiteľ.

Ani v tomto prípade nie je potrebná kontrola vozidla kvôli zhode VIN čísla. Pri prihlásení môžete požiadať aj o urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii (časť I) do 2 dní. Poplatok je 30 eur. 

Odhlásenie auta prebieha rovnako v rámci okresu aj medzi okresmi.
Prepis
Prepis

Prepis auta z okresu do okresu

3. Prepis auta z okresu do okresu

Postup prepisu auta do iného okresu je rovnaký, musíte však vymeniť evidenčné čísla a technické preukazy. Tie vydáva orgán policajného zboru v mieste prihlásenia vozidla. ŠPZ je držiteľ povinný okamžite pripevniť, a to tak, aby bolo číslo dobre viditeľné. Bez tabuliek nemôžete ani stáť na ceste. Pôvodné tabuľky musíte bezodkladne odovzdať pri prihlásení.

Koľko stojí prepis auta z okresu do okresu?

Okrem nových tabuliek kvôli zmene evidenčného čísla vozidla je potrebné vymeniť aj technické preukazy, za čo zaplatíte 12 eur (6 eur za každý z nich). Ďalšie poplatky sú rovnaké ako pri prepise v rámci okresu.

A čo ak ste auto nekúpili, ale sťahujete sa do iného okresu a meníte trvalé bydlisko? V tomto prípade stačí auto prihlásiť, respektíve ohlásiť policajnému zboru túto zmenu do 30 dní. Takisto je to bez pristavenia vozidla či vypĺňania papierových žiadostí. Postačia vám spomínané dokumenty, ku ktorým pridáte pôvodné tabuľky s evidenčnými číslami. 

Elektro
nicky
Elektro
nicky

4. Postup prepisu auta elektronicky 

Prepis vozidla vám výrazne uľahčia elektronické služby. Potrebujete však mať aktivovaný občiansky preukaz s čipom (eID karta), čítačku čipových kariet a elektronický podpis. Oficiálni predajcovia za vás prihlásenie vozidla zvyčajne vybavia.

Elektronicky prepísať však môžete iba jazdené vozidlo. Myslite tiež na to, že online prepis auta musia elektronicky podpísať obe strany. Malý technický preukaz vám príde domov, ale veľký si musíte vyzdvihnúť osobne na dopravnom inšpektoráte v mieste bydliska.

Zaplatiť poplatky môžete platobnou kartou alebo prevodom z banky. Odporúčame však platbu kartou, keďže celý online prepis vozidla nie je bez úhrady možné dokončiť. Pripravíte sa tým teda o čas, ktorý by ste mohli elektronickým prepisom výrazne ušetriť. 

Správne poplatky sú v prípade elektronického prepisu o 50 % nižšie, maximálne však o 70 eur. 

Postup je veľmi jednoduchý, podobný ako pri osobnom prepise, ale lacnejší.
Zahraničie
Zahra
ničie

prepis auta 

5. Prihlásenie auta dovezeného zo zahraničia

Pri kúpe auta zo zahraničia by ste mali myslieť najmä na to, či ide o nové alebo ojazdené vozidlo. Za nové auto sa považuje také, ktoré má najazdených menej ako 6 000 km alebo je v inom štáte evidované menej ako 6 mesiacov. Ak ho kupujete v členskom štáte EÚ, musíte zaplatiť DPH na Slovensku, respektíve v krajine jeho prihlásenia. Pri ojazdenom vozidle DPH platiť nemusíte. Keď ojazdené auto kupujete od oficiálneho predajcu v rámci EÚ, DPH zaplatíte podľa krajiny predajcu. 

Pri dovoze z krajín mimo EÚ ste povinní zaplatiť DPH, aj clo na colnom úrade pri vstupe na územie EÚ alebo v krajine svojho bydliska. Dovoz auta zo zahraničia je o niečo komplikovanejší, zabudnúť nesmiete ani na prevodové tabuľky, ktoré dostanete od dopravného inšpektorátu danej krajiny. Ide o dočasné ŠPZ vystavené kvôli preprave vozidla. Tie zvyčajne platia do 15 dní, čo vo väčšine prípadov stačí. Ak nie, môžete ich platnosť za 33 eur predĺžiť alebo auto doviezť na vozíku. 

Zahraničie
Zahra
ničie

Po príchode na Slovensko vás čaká ešte preklad všetkých dokladov do slovenčiny a kontrola originality, ktorá je povinná pri všetkých dovezených vozidlách. Vykonať ju môžete podľa vlastného výberu na pracovisku kontroly originality zo zoznamu Ministerstva dopravy SR. Absolvovať musíte aj technickú a emisnú kontrolu. Pri prihlásení auta zo zahraničia potrebujete tieto doklady:

 • osvedčenie o evidencii časť II („veľký techničák“),
 • doklad o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • potvrdenie o zaplatení dane, ak ide o nové vozidlo,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o zhode vozidla COC, ak ho výrobca vystavil,
 • správny poplatok
Po príchode na Slovensko vás čaká preklad všetkých dokladov do slovenčiny a kontrola originality.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/kupa-auta/prepis-auta/