1. Životné momenty
 2. /
 3. Život a rodina
 4. /
 5. Kúpa auta
 6. /
 7. Prepis auta: Ako prebieha a čo k nemu budete potrebovať?
Publikovaný 17.05.2022 / Upravený 21.08.2023

Prepis auta: Ako prebieha a čo k nemu budete potrebovať?

Prepis auta je úkon, pri ktorom dochádza k zmene majiteľa jazdeného vozidla. Bez ohľadu na to, či prebieha v rámci okresu alebo medzi okresmi, pozostáva z niekoľkých nevyhnutných úkonov. Ako vyzerá kompletný postup prepisu vozidla v jednotlivých krokoch a aké poplatky s ním súvisia?

Prepis auta: Ako prebieha a čo k nemu budete potrebovať?

V článku sa dozviete:

 1. Aké podmienky musíte splniť na prepis auta?
 2. Ako vyzerá prepis v rámci okresu a mimo okresu?
 3. Ako si vypočítate poplatky?
 4. Ako prihlásiť auto elektronicky?
 5. Aké prihlásiť auto dovezeného zo zahraničia?

Odpovie vám odborník Jakub Kultan z Cabri, systému pre predaj a kúpu jazdených vozidiel. 

V prvej časti nájdete všeobecné informácie o kompletnom postupe pri zápise vozidla do evidencie a o súvisiacich poplatkoch. Ďalej uvádzame konkrétne kroky a dokumenty potrebné pri prepise. V poslednej časti sa dozviete viac o elektronickom prepise auta a o prihlásení auta dovezeného zo zahraničia.

Ako prebieha prepis auta v roku 2023?

Každé vozidlo musí byť evidované policajným zborom a prihlásené na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Vlastník si musí túto povinnosť splniť do 30 dní a uviesť, kto bude v oboch častiach osvedčenia o evidencii zapísaný ako držiteľ.

Pri prepise auta na Slovensku už nehrá rolu lokalita. Konkrétny postup prepisu auta nezávisí od toho, či prebieha v rámci okresu alebo medzi okresmi.

Odhlásenie a prihlásenie sa po novom vykonáva jedným úkonom a jednou spojenou žiadosťou (priamy prevod držby vozidla a žiadosť o novú evidenciu), ktorú podáte na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte bez ohľadu na miesto vášho trvalého bydliska. Prepis auta je možné vybaviť aj  elektronicky.

Prepisom sa mení majiteľ alebo držiteľ motorového vozidla. Zásadný rozdiel, ktorý je medzi majiteľom a držiteľom, definuje zákon o cestnej premávke. Štandardne sa menia obaja, ale ak ste práve ukončili lízing, mení sa len vlastník, pretože v evidencii ste už počas lízingu zapísaný ako držiteľ.

Držiteľ vozidla je ten, kto auto využíva. Je zapísaný v prvej a druhej časti osvedčenia o evidencii. Zo zákona musí byť chránený povinným zmluvným poistením pred škodou, ktorú môže ostatným spôsobiť. V opačnom prípade mu hrozí pokuta až do výšky 3 300 EUR. Môžete byť držiteľom i firemného auta, ktorého majiteľom je váš zamestnávateľ.

Majiteľ vozidla musí byť tiež zapísaný v osvedčení o evidencii. Majiteľ má väčšie práva a môže vozidlo napríklad predať alebo ním ručiť. Môže ísť aj o právnickú osobu. Príkladom je služobné auto firmy alebo lízingová spoločnosť. Ak kúpite auto od lízingovej spoločnosti, po splatení lízingu musíte o zmene majiteľa informovať dopravný inšpektorát v lehote 30 dní. Rovnaká lehota platí pri akejkoľvek inej zmene vlastníckeho práva k vozidlu.

Majiteľ vozidla musí byť tiež zapísaný v osvedčení o evidencii.

Prepis auta v rámci okresu a mimo okresu

Od januára 2023 sa postup prepisu auta na nového držiteľa či majiteľa výrazne zjednodušil. Už nezáleží na tom, v akom okrese máte trvalé bydlisko. Prepis auta môžete vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Oba úkony, teda prihlásenie aj odhlásenie, sa vykonajú v jednom momente. Pri prepise auta môže byť pôvodný i nový majiteľ, ak nie sú prítomné obe strany, je potrebné úradne overené splnomocnenie.

Ak nie je prítomný nový majiteľ, ten pôvodný od neho môže dostať splnomocnenie. Alternatívou je predloženie dokladu o nadobudnutí vlastníctva. Ide napríklad o faktúru, kúpnopredajnú či darovaciu zmluvu alebo právoplatné uznesenie o dedičstve. Splnomocnenie je možné zaslať policajnému zboru i prostredníctvom elektronickej služby.

Splnomocnenie nie je nutné v prípade, keď vozidlo prepisujete na blízku osobu – potomka, rodiča, súrodenca alebo manžela či manželku.

Čo potrebujete na prepis auta v roku 2023?

Na prepis auta potrebujete tieto doklady:

 • doklad totožnosti,
 • čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I („malý techničák“),
 • osvedčenie o evidencii časť II („veľký techničák“),
 • potvrdenie nového držiteľa o uzatvorení predbežného poistenia,
 • potvrdenie o poistení,
 • zaplatený správny poplatok.

Podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zaniká pôvodné PZP hneď, ako sa zapíše prevod držby vozidla na inú osobu. Nový držiteľ musí uzatvoriť novú poistnú zmluvu. Túto skutočnosť je pri prepísaní auta povinný preukázať platným potvrdením o povinnom poistení alebo predbežnom poistení zodpovednosti.

Od roku 2019 nie je potrebné predložiť papierové žiadosti, všetko za vás na mieste vyplní pracovník inšpektorátu. Už nemusíte ani pristaviť vozidlo na kontrolu zhody VIN čísla.

V niektorých prípadoch sa však tento poplatok znižuje o 50 %

Čo sa pri prepise auta deje s tabuľkami s evidenčným číslom?

Po novom sú už evidenčné čísla naviazané na konkrétne vozidlo, nie na osobu. V praxi to znamená, že ak auto predáte, nebude treba tabuľky s evidenčným číslom meniť. Je úlohou pôvodného majiteľa, aby rozhodol, čo sa s nimi stane. Má 2 možnosti:

 • tabuľky ostanú na vozidle a dostane ich spolu s ním nový vlastník,
 • tabuľky si ponechá pôvodný majiteľ, ktorý môže do roka požiadať o ich pridelenie na iné vozidlo, ktoré vlastní.

Na dopravný inšpektorát je potrebné prísť rozhodnutý, čo sa s tabuľkami stane, pretože sa to uvádza v žiadosti o prepis auta. Ak ich pôvodný majiteľ na vozidle nenechá, musíte požiadať o vydanie nových tabuliek, čo je spojené s výdavkom navyše. Aj pri nových tabuľkách máte niekoľko možností.

Rozhodnúť sa môžete pre:

 • „náhodné“ tabuľky, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,
 • tabuľky s personalizovaným EČV, pričom evidenčné čísla vozidiel sú bez skratky okresu a vaša ŠPZ môže byť plne voliteľná, napríklad aj ZU-ZANA1,
 • konkrétne tabuľky zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
 • tabuľky, ktoré vám ostali z iného vášho vozidla.

TEČ vydáva orgán policajného zboru v mieste prihlásenia vozidla.

Ako sa objednať na prepis auta?

Ak prepisujete vozidlo, odporúčame vám rezervovať si termín vopred. Vyhnete sa čakaniu, pretože objednaní občania majú prednosť. Zároveň máte istotu, že sa dostanete na rad. Vybrať si môžete konkrétny dátum a čas. Pri online rezervácii získate PIN kód, ktorý na inšpektoráte zadáte do poradového automatu. Zadať sa dá 15 minút pred termínom a po ňom, v inom čase je PIN kód neplatný.

Ak ste si termín nerezervovali, na inšpektoráte prejdite k poradovému automatu, kde si zvolíte možnosť pre prepis auta.

placeholder

Koľko trvá prepis auta?

Pri žiadaní o prepis auta si môžete vybrať, či žiadate o zabezpečenie výroby a doručenie osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní (v takomto prípade je potrebné uhradiť ešte poplatok vo výške 30 EUR).

Skrátená lehota neplatí na vybavenie celého prepisu auta, ale len na vydanie osvedčenia o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní papierového osvedčenia o evidencii časť II.

Aby ste mohli auto využívať, kým sa jeho prepis skompletizuje, bude vám ponechané osvedčenie o evidencii časť I. Tiež sa však musíte s predávajúcim dohodnúť o zapožičaní TEČ do doby doručenia nových.

Koľko stojí prepis auta?

Cena prepisu auta pozostáva z poplatku za jeho zápis a ďalších súvisiacich správnych poplatkov. Odhlásenie z evidencie je bezplatné, pokiaľ vozidlo spadá do niektorej z týchto kategórií:

 • M1 (vozidlá na prepravu cestujúcich s minimálne 4 kolesami a do 8 miest),
 • N1 (vozidlá na prepravu tovaru s hmotnosťou do 3 500 kg),
 • L2 (trojkolesové vozidlá s maximálnou rýchlosťou 45 km/h).

Pri ďalších kategóriách sa platí poplatok 5 EUR. Všetky náklady pri prepísaní auta hradí žiadateľ o evidenčný úkon. Tie sa delia na dva hlavné druhy poplatkov, a to:

 • poplatok za prihlásenie vozidla do evidencie,
 • poplatok za vydanie tabuliek s evidenčným číslom (ŠPZ – štátna poznávacia značka). Platí sa v prípade, že si nový majiteľ neponechá staré tabuľky.

Poplatky môžete podľa § 7 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch uhradiť viacerými spôsobmi – v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom, prostredníctvom SMS, prevodom z účtu v banke na Slovensku či v zahraničí. V hotovosti však môžete platiť len v prípade, ak má na to daný orgán vytvorené podmienky a nejde o sumu vyššiu ako 300 EUR.

Za zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie sa platí poplatok vo výške minimálne 33 EUR. Presná cena prepisu auta sa rovná výkonu motorového vozidla vynásobeného koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla. Vypočítať si ju môžete podľa tabuliek na stránkach Ministerstva vnútra SR. Platí sa pri zápise nového držiteľa rovnako ako pri prihlásení nového auta.

V niektorých prípadoch sa však tento poplatok znižuje o 50 %:

 • ak ste držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne ide o motorové vozidlo kategórie M1 alebo N1, upravené na riadenie takou osobou a bez poskytnutého príspevku,
 • avšak najviac na 33 EUR, ak ide o najmenej 6-miestne vozidlo kategórie M1 s výkonom motora do 110 kW vrátane, a ak jeho držiteľom je rodič nezaopatreného dieťaťa, poberajúci prídavok najmenej na 4 deti,
 • a najviac na 33 EUR, ak ide o autá s alternatívnym pohonom ako hybridné motorové alebo elektrické vozidlo, motorové vozidlo jazdiace na stlačený (CNG) alebo skvapalnený (LPG) zemný plyn, či vozidlo na vodíkový pohon.

Koľko stojí vydanie tabuliek s evidenčným číslom?

Vydanie tabuliek s evidenčným číslom je potrebné pri zápise nového alebo dovezeného auta. Pri  prepise vozidla z iného okresu už vydanie nových tabuliek potrebné nie je. O výške poplatku za vydanie tabuliek s evidenčným číslom (ŠPZ) rozhoduje to, z akého materiálu majú byť tabuľky vyrobené, a aké evidenčné číslo chcete mať pridelené. Všetky možnosti a kompletný cenník za prepis auta nájdete podrobne uvedené v zákone 342/2016 Z. z.

 • Pri náhodnom pridelení čísla na tabuľkách vyrobených z bežnej zliatiny ľahkých kovov zaplatíte za každú 16,5 EUR.
 • Ak by ste si chceli ŠPZ vytvoriť sami, napríklad v tvare „TB BANKA“ a zo zliatin ľahkých kovov, zaplatíte poplatok 165,5 EUR za jednu tabuľku.
 • Špeciálna tabuľka, ktorá pri zapnutom osvetlení vozidla svieti a je vyrobená zo zmesi polykarbonátu a polyesteru, stojí 182 EUR.
 • Svoju „ŠPZ-ku“ si však môžete vybrať aj z existujúcich zásob policajného zboru. Sú to tabuľky s konkrétnym zložením číslic, ktoré si už v minulosti niekto vybral. Už sú teda vyrobené a majú tvar napríklad „TV 007 XY“. Každá stojí 165,5 EUR.
placeholder

Vpredu alebo vzadu však môžete použiť odlišný materiál. V prípade straty alebo poškodenia tabuľky s evidenčným číslom je potrebné s týmito poplatkami počítať opäť. Cenník výmeny tabuliek nájdete rovnako na stránkach Ministerstva vnútra SR.

Poplatok za vydanie tabuliek s evidenčným číslom sa neplatí, ak ich na aute ponechal pôvodný majiteľ, alebo ich má kupujúci ponechané u seba z predošlého vozidla. V tomto prípade totiž nemusíte žiadať o ich vydanie. 

Pozor,  z dôvodu  zmeny evidenčného čísla vozidla je potrebné vymeniť aj technické preukazy, za čo zaplatíte 12 EUR (6 EUR za každý z nich).

Kalkulačku na výpočet registračného poplatku môžete nájsť napríklad na stránke Carbi.

Príklad výpočtu poplatku za prepis auta

„Ako príklad uvedieme kúpu 6 a pol roka starého auta (rok výroby 2017, január) s výkonom motora 103 kW. To spadá do emisnej normy Euro 6 a, b alebo c.  Podľa tabuľky správnych poplatkov nájdeme sadzbu 200 EUR, ktorú vynásobíme koeficientom príslušnej emisnej normy vozidla. Podľa sadzobníka ide o hodnotu 0,45. Prepis vozidla v tomto prípade stojí 200 x 0,45 = 90 EUR. Ďalších 12 EUR stoja technické preukazy. Výsledná suma, ktorú zaplatíme za prihlásenie vozidla do evidencie bez výmeny tabuliek, je 102 EUR,“ vysvetľuje Kultan.

Kalkulačku na výpočet registračného poplatku môžete nájsť napríklad na stránke Carbi.

Ak tabuľky meníme, musíme k tomu ešte pripočítať 16,5 EUR za každú tabuľku zo zliatiny ľahkých kovov, a teda 33 EUR. Výsledná suma, ktorú zaplatíme za prihlásenie vozidla do evidencie, bude v tomto prípade 135 EUR.

Koľko stojí prepis auta z okresu do okresu pri zmene trvalého pobytu?

A čo ak ste auto nekúpili, ale sťahujete sa do iného okresu a meníte trvalé bydlisko? V tomto prípade stačí auto prihlásiť, respektíve ohlásiť policajnému zboru zmenu do 30 dní. Takisto je to bez pristavenia vozidla, či vypĺňania papierových žiadostí. Postačia vám spomínané dokumenty. Rovnaké sú tiež možnosti, čo sa stane s tabuľkami s evidenčnými číslami.

Prepis auta elektronicky

Prepis vozidla vám výrazne uľahčia elektronické služby. Potrebujete však mať aktivovaný občiansky preukaz s čipom (eID karta), čítačku čipových kariet a elektronický podpis. Oficiálni predajcovia za vás prihlásenie vozidla zvyčajne vybavia za určitý poplatok.

Elektronicky prepísať však môžete iba jazdené vozidlo. Myslite tiež na to, že online prepis auta musia elektronicky podpísať obe strany. Malý technický preukaz vám príde domov, ale veľký si musíte vyzdvihnúť osobne na dopravnom inšpektoráte v mieste bydliska.

Zaplatiť poplatky môžete platobnou kartou alebo prevodom z banky. Odporúčame však platbu kartou, keďže celý online prepis vozidla nie je bez úhrady možné dokončiť. Pripravíte sa tým teda o čas, ktorý by ste mohli elektronickým prepisom výrazne ušetriť.

Správne poplatky sú v prípade elektronického prepisu o 50 % nižšie, maximálne však o 70 EUR.

Prihlásenie auta dovezeného zo zahraničia

Pri kúpe auta zo zahraničia by ste mali myslieť najmä na to, či ide o nové alebo ojazdené vozidlo. Za nové auto sa považuje také, ktoré má najazdených menej ako 6 000 kilometrov alebo je v inom štáte evidované menej ako 6 mesiacov. Ak ho kupujete v členskom štáte EÚ, musíte zaplatiť DPH na Slovensku, respektíve v krajine jeho prihlásenia. Pri ojazdenom vozidle DPH platiť nemusíte. Keď ojazdené auto kupujete od oficiálneho predajcu v rámci EÚ, DPH zaplatíte podľa krajiny predajcu.

Pri dovoze z krajín mimo EÚ ste povinní zaplatiť DPH aj clo na colnom úrade pri vstupe na územie EÚ alebo v krajine svojho bydliska. Dovoz auta zo zahraničia je o niečo komplikovanejší, zabudnúť nesmiete ani na prevodové tabuľky, ktoré dostanete od dopravného inšpektorátu danej krajiny. Ide o dočasné ŠPZ vystavené kvôli preprave vozidla. Tie zvyčajne platia do 15 dní, čo vo väčšine prípadov stačí. Ak nie, môžete ich platnosť za 33 EUR predĺžiť alebo auto doviezť na vozíku.

placeholder

Po príchode na Slovensko vás čaká ešte preklad všetkých dokladov do slovenčiny (ak krajina nepoužíva harmonizovaný systém v rámci EÚ) a kontrola originality, ktorá je povinná pri všetkých dovezených vozidlách. Vykonať ju môžete podľa vlastného výberu na pracovisku kontroly originality zo zoznamu Ministerstva dopravy SR. Absolvovať musíte aj technickú a emisnú kontrolu. Pri prihlásení auta zo zahraničia potrebujete tieto doklady:

 • osvedčenie o evidencii časť II („veľký techničák“),
 • doklad o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • potvrdenie o zaplatení dane, ak ide o nové vozidlo,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o zhode vozidla COC, ak ho výrobca vystavil,
 • správny poplatok.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/kupa-auta/prepis-auta/