1. Životné momenty
 2. /
 3. Čo vás čaká po kúpe nehnuteľnosti
 4. /
 5. Koncesionárske poplatky: Ako sa v nich zorientovať?

Koncesionárske poplatky: Ako sa v nich zorientovať?

Čo sú koncesionárske poplatky a ako sa v nich zorientovať? Ste povinní ich platiť? Nielen to sa dozviete v našom článku.

Koncesio
nárske
Poplat
ky

V článku sa dozviete

Publikované 12. 5. 2022.

Poplatky
Poplat
ky

Čo sú koncesionárske poplatky

Koncesionárske poplatky, občas nazývané aj koncesie, sú poplatky za rádio a televíziu. Vďaka týmto poplatkom je financovaná činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). 

Podľa zákona č. 340/2012 Z. z. je ich povinná zaplatiť každá domácnosť, ktorá je zároveň evidovaná ako odberateľ elektriny, a to bez ohľadu na to, či televíziu alebo rádio aj reálne vlastní a používa.  

Koncesionárske poplatky sú povinní platiť aj zamestnávatelia s viac ako tromi zamestnancami.

Koncesionárske poplatky pre domácnosti

Poďme sa spoločne pozrieť na všetky potrebné informácie o koncesionárskych poplatkoch pre domácnosti:

 • Každá domácnosť evidovaná ako odberateľ elektriny je povinná platiť koncesionárske poplatky. 

 • Táto povinnosť platí pre vlastníkov nehnuteľností, pre novostavby, ale aj pre tých, ktorí bývajú v prenájme. 

 • Ak vlastníte viac nehnuteľností (záhradná chatka, garáž, chata či iný pozemok), koncesionárske poplatky platíte len raz. 

 • Ak ste v prenájme, ale majiteľ bytu alebo domu na vás elektrinu neprepísal, znamená to, že nie ste evidovaný ako odberateľ elektriny a koncesionárske poplatky platiť nemusíte. 

 • Koncesionárske poplatky musíte zaplatiť aj vtedy, ak rozhlas a televíziu nepoužívate, a dokonca aj vtedy, ak nevlastníte televízor či rádio. 

 • Mesačná výška koncesionárskych poplatkov je 4,64 €. 

Koncesionárske poplatky pre domácnosti

 

Prihlásenie koncesionárskych poplatkov

 

V prípade, že ste doteraz koncesionárske poplatky neplatili a stali ste sa úplne novým odberateľom elektriny, je potrebné sa k úhrade prihlásiť na stránke https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/prihlasenie, a to najneskôr do 30 dní

Povinnosť na zaplatenie prvej úhrady vzniká od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, odkedy ste sa prihlásili ako odberateľ elektriny. Ak ste sa napríklad stali odberateľom elektriny 21.4., prvú úhradu koncesionárskeho poplatku zaplatíte za mesiac máj. 

Nečakajte, že vám výzvu na úhradu pošle niekto automaticky, takto to nefunguje. Nepočítajte ani s tým, že ak sa do 30 dní neprihlásite na úhradu, nebudete musieť poplatky platiť. Mnohí sa zároveň pýtajú, ako sa dajú koncesionárske poplatky obísť. Odpoveď na túto otázku je, že sa to nedá. 

RTVS vykonáva pravidelné kontroly a ak zistí, že ste vedený v evidencii odberateľov elektriny a zároveň neplatíte koncesionárskej poplatky, vyúčtuje vám ich spätne a zároveň vám vystaví pokutu. 

TIP
TIP

TIP: Ako zistím, či platím koncesionárske poplatky?

Môže sa stať, že pri hromade účtov, zmlúv a hromadných príkazov neviete, či ste v RTVS už evidovaný ako platiteľ alebo nie. V tom prípade si skúste prejsť vaše dokumenty a pohľadajte niekde príkaz o úhrade alebo vaše SIPO číslo. Ak nič také nenájdete a nemáte ani vytvorený účet na uhrady.rtvs.sk, s najväčšou pravdepodobnosťou poplatky neplatíte. Overíte si to tak, že si účet na RTVS vytvoríte ako nový platiteľ.

Ako
platiť
Ako
pla
tiť

Ako platiť koncesionárske poplatky

Zaplatiť za koncesionárske poplatky môžete týmito spôsobmi:

 • Na bankový účet RTVS: Údaje k platbe si overte na stránkach uhrady.rtvs.sk alebo vo svojom účte. Pri platbe nezabudnite uviesť variabilný symbol. 

 • Na pošte: prostredníctvom platobného dokladu SIPO. 

 • Platobnou kartou pomocou SIPO alebo variabilného symbolu. Zaplatíte tu. 

 • Mobilom cez VIAMOCelý návod, ako na to.

 

Ako platiť koncesionárske poplatky

Ako sme už spomínali vyššie, výška koncesionárskych poplatkov pre domácnosť je 4,64 € mesačne. 

Túto výšku môžete uhradiť:

 • mesačne = 4,64 €, 

 • štvrťročne = 13,92 €, 

 • ročne = 55,68 €. 

Spôsob a periodicitu platieb si môžete nastaviť online na stránke https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/zmeny-platitela.

TIP
TIP

TIP:

Na tejto stránke si môžete nastaviť akékoľvek ďalšie zmeny týkajúce sa koncesionárskych poplatkov, ktoré potrebujete RTVS oznámiť. Napríklad zmenu kontaktných údajov, trvalého bydliska či zmenu odberného miesta. 

Oslobo
denie
Oslobo
denie

Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov

Poplatky za televíziu a rozhlas majú svoje výnimky. Nárok na oslobodenie, a teda zrušenie úhrady za koncesionárske poplatky majú tieto osoby:

 • Dôchodcovia, ktorí poberajú starobný, invalidný, vdovský či sirotský dôchodok. Sú oslobodení od koncesionárskych poplatkov, ale len v prípade, že:
  • nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti,
  • nežijú v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.
 • Príjemcovia pomoci v hmotnej núdzi. V prípade, že poberáte dávku v hmotnej núdzi, nemusíte platiť koncesionárske poplatky. 
 • ŤZP – Ťažko zdravotne postihnuté osoby. Často označované aj skratkou ZŤP. V prípade, že máte zdravotné znevýhodnenie, týka sa vás oslobodenie od platby koncesionárskych poplatkov. Platí to aj v prípade, že s touto osobou žijete v spoločnej domácnosti.

 

Oslobodenie od koncesionárskych poplatkov

Zrušenie
Zru
šenie

Zrušenie koncesionárskych poplatkov

Zrušenie koncesionárskych poplatkov

V prípade, že máte ako dôchodca, ZŤP alebo poberateľ dávok v hmotnej núdzi nárok na zrušenie úhrady koncesionárskych poplatkov, je potrebné o tom informovať RTVS a požiadať o odhlásenie z úhrady. 

RTVS zrušenie úhrady nevykonáva automaticky a nie je ani možné úhradu jednoducho prestať platiť. 

Žiadosť o zrušenie koncesionárskych poplatkov môžete vykonať cez formulár na tejto stránke https://uhrady.rtvs.sk/domacnosti/odhlasenie
Nárok na oslobodenie od koncesionárskych poplatkov (teda skutočnosť, že úhradu nemusíte naďalej platiť) máte až od nasledujúceho mesiaca od vášho oznámenia. Ak ste RTVS napríklad 6.5. oznámili, že máte nárok na zrušenie poplatkov, od júna už nemusíte poplatky platiť. Musíte ich však ešte uhradiť v máji. 

Ak ste sa stali úplne novým odberateľom elektriny a poplatky ste doteraz neplatili, je potrebné o vašom nároku na oslobodenie poplatkov informovať RTVS písomne. Detailnejší postup zrušenia, vzor a konkrétne údaje, ktoré je potrebné dodať, nájdete na stránke uhrady.rtvs.sk:

Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre dochodcov a príjemcov pomoci v hmotnej núdzi
Zrušenie koncesionárskych poplatkov pre ZŤP

Firmy
Fir
my

Koncesionárske poplatky pre firmy

Poďme si zhrnúť, čo všetko by ste mali ako zamestnávateľ vedieť o koncesionárskych poplatkoch:

 • Každý zamestnávateľ, t. j. podnikateľ (najčastejšie živnostník alebo s.r.o.) je podľa zákona povinný platiť koncesionárske poplatky, ak zamestnáva troch a viac zamestnancov. 
 • Za zamestnanca sa považuje pracovník, ktorý vo firme pracuje na riadnu pracovnú zmluvu: 
  • Započítava sa sem aj zamestnávateľ, ak má uzatvorenú pracovnú zmluvu.
  • Započítava sa sem aj žena na materskej/rodičovskej dovolenke, ktorá má uzatvorenú pracovnú zmluvu.
  • Nezapočítavajú sa sem zamestnanci na dohodu. 
 • Koncesionárske poplatky firma platí aj bez ohľadu na to, či v zamestnaní vlastní alebo využíva televíziu a rádio. 
Môžete si zvoliť, ako často a akým spôsobom budete koncesie platiť. 

 Výška mesačnej platby koncesionárskych poplatkov

Výška mesačnej platby koncesionárskych poplatkov podľa počtu zamestnancov:

3 - 9 4, 64 eur
10 - 49  18, 58 eur
50 - 249 79, 66 eur
250 - 999 199, 16 eur
1000 a viac 464, 71 eur

Ak sa vám počas roka zmení počet zamestnancov a tento nový počet má vplyv na zmenu výšky mesačnej platby, je potrebné túto zmenu nahlásiť RTVS najneskôr do 30 dní. Všetky zmeny, ale aj prihlásenie či odhlásenie spravíte jednoducho online na stránke https://www.uhrady.rtvs.sk/zamestnavatelia/kto-ma-platit

Pokuty
Poku
ty

Pokuty a premlčanie koncesionárskych poplatkov

RTVS vykonáva kontrolu platieb spoločne so Sociálnou poisťovňou. Ak prídu na to, že ste koncesionárske poplatky neplatili a ste vedený ako odberateľ elektriny, pošlú vám upomienku na zaplatenie. V tomto okamihu sa stanete dlžníkom a musíte zaplatiť celú dlžnú sumu, teda aj koncesionárske poplatky spätne, ktoré ste boli povinný platiť, ale ktoré ste neuhradili. 
 
Upomienku dostanete poštou. Celú dlžnú sumu vrátane poštovného za upomienku ste povinný uhradiť do 30 dní

V prípade zamestnávateľov platí to isté. Pokuta sa však líši podľa počtu zamestnancov:

3 - 9 33 eur
10 - 49  66 eur
50 - 249 100 eur
250 - 999 133 eur
1000 a viac 166 eur
Ak platbu do 30 dní neuskutočníte, dostanete pokutu 17 € a RTVS môže posunúť váš prípad na súd. 
Námeitka
Námiet
ka

môžete podať námietku dlžníka na premlčanie

Ak sa stane, že vám príde nedoplatok za dlhšie časové obdobie, môžete podať námietku dlžníka na premlčanie. Všeobecná premlčacia lehota je tri roky. 

V praxi to znamená, že ak vám príde upomienka na úhradu dlžnej sumy napríklad za posledných 10 rokov, môžete využiť trojročnú premlčaciu dobu a ste tak povinný zaplatiť dlžnú čiastku len za posledné tri roky. Ďalších sedem rokov už platiť nemusíte, vysvetľuje v online právnej poradni zadarmo advokátska kancelária Ficek&Partners.

TIP
TIP

TIP: Ako zistím, či som dlžník? 

Aktuálne žiadny verejný zoznam dlžníkov nie je voľne k dispozícii. Ak RTVS zistí, že úhradu neplatíte, pošle vám upomienku, o ktorej sme písali vyššie. Ak už teraz viete, že koncesionársky poplatok neplatíte, choďte sa hneď prihlásiť ako nový odberateľ a zaplaťte poplatky aj spätne. Vyhnete sa tak pokute a poplatku za poštu. V prípade, že ste poplatky neplatili niekoľko rokov, môžete využiť všeobecnú premlčaciu dobu a zaplatiť poplatky len za posledné tri roky. 

Ako zistím, či som dlžník? 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/po-kupe/koncesionarske-poplatky/