1. Životné momenty
 2. /
 3. Čo vás čaká po kúpe nehnuteľnosti
 4. /
 5. Zmena trvalého pobytu: Kde ju nahlásiť a ako pri tom postupovať?

Zmena trvalého pobytu: Kde ju nahlásiť a ako pri tom postupovať?

Zmena trvalého pobytu sa spája s behaním po úradoch. Vysvetlíme vám, kde a akým spôsobom ju musíte nahlásiť.

Trvalý
pobyt
Trvalý
pobyt

V článku sa dozviete

Publikované 9. 6. 2022.

Zmena
Zmena

Zmena trvalého pobytu vás môže čakať z viacerých dôvodov. Či už ste sa presťahovali za prácou, alebo po svadbe, neminie vás množstvo byrokracie a návštev úradov. Poradíme vám, čo všetko budete potrebovať na prehlásenie trvalého pobytu, aké úrady a inštitúcie musíte o zmene informovať aj to, ako všetko vybavíte čo najrýchlejšie. 

Čo je trvalý pobyt a prečo musíte hlásiť jeho zmenu? 

Trvalý pobyt je údaj o tom, kde sa na území Slovenskej republiky zdržiavate. Spravidla  je to miesto vášho stáleho bydliska. Zo zákona musí každý občan SR, ktorý sa trvale nezdržiava v zahraničí, nahlásiť miesto svojho trvalého pobytu na území SR. Je potrebné oznámiť miesto, začiatok a skončenie svojho pobytu. 

Miesto trvalého pobytu musí spĺňať určité zákonné náležitosti. Môžete ho mať len v budove alebo jej časti, ktorá je označená súpisným alebo súpisným a orientačným číslom, a je určená na bývanie, ubytovanie alebo na individuálnu rekreáciu. Za časť budovy sa považuje aj byt.

Každý občan môže mať len jeden trvalý pobyt, preto ak sa presťahujete, musíte zmenu trvalého pobytu nahlásiť. 

Každý občan môže mať len jeden trvalý pobyt. 

 

Kde a ako sa zmena trvalého pobytu vybavuje? 

V prípade, že ste sa presťahovali alebo ste sa vrátili z dlhodobého pobytu v zahraničí, musíte podľa zákona zmenu trvalého pobytu nahlásiť. Tento zákon nestanovuje presný termín, dokedy tak treba spraviť. Prepis trvalého pobytu vám ale odporúčame vybaviť čo najskôr, inak si môžete spôsobiť nepríjemnosti. Napríklad vás neprijme všeobecný lekár v mieste, kde bývate, lebo oficiálne nepatríte do jeho obvodu. Vaše deti nevezmú do školy, ani do škôlky, pretože hlavným kritériom na získanie miesta a zápis do týchto zariadení je trvalý pobyt. 

Zmena trvalého pobytu v ohlasovni

Tento administratívny úkon stále vybavíte aj osobne. Zmenu trvalého bydliska nahlásite v ohlasovni v mieste vášho nového bydliska, kde vyplníte žiadosť o zmenu trvalého pobytu. Ohlasovne sa nachádzajú na obecných, mestských a miestnych úradoch. Ich zoznam s adresami je dostupný na stránke Ministerstva vnútra SR

Upozorňujeme, že miestne úrady, najmä v lokalitách s veľkým počtom obyvateľov (ako bratislavské mestské časti), stále uprednostňujú, ak ich vopred kontaktujete telefonicky alebo e-mailom a dohodnete si stretnutie. 

Kde a ako sa zmena trvalého pobytu vybavuje? 

 

Čo potrebujete na zmenu trvalého pobytu

Čo potrebujete na zmenu trvalého pobytu

 • platný občiansky preukaz
 • cestovný doklad alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (len ak ste sa vrátili zo zahraničia),
 • dokument, ktorý potvrdzuje vaše vlastnícke alebo spoluvlastnícke práva k miestu, kde si nahlasujete trvalý pobyt. Je ním rozhodnutie o povolení vkladu do katastra alebo list vlastníctva, ktorý už úradníci vedia získať sami. Ak si ho teda nevyžiadajú vopred, nosiť ho netreba,
 • overené písomné potvrdenie, že sa na trvalý pobyt v nehnuteľnosti môžete prihlásiť. Nepotrebuje ho vlastník, spoluvlastník, manžel/ka (na zmenu trvalého pobytu po svadbe si so sebou vezmite sobášny list) či nezaopatrené dieťa vlastníka, ani človek, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti. Netreba ho ani v prípade, ak všetci spoluvlastníci osobne a pred zamestnancom podpísali prihlasovací lístok na trvalý pobyt na ohlasovni.

Ako zmeniť trvalý pobyt pri podnájme? 

Zmenu trvalého pobytu by ste mali hlásiť aj v prípade, že ste sa presťahovali do podnájmu. Zákon nehovorí o tom, že musíte danú nehnuteľnosť vlastniť. Budete ale musieť preukázať, napríklad nájomnou zmluvou, že tam bývate. Tiež je nutné predložiť písomné potvrdenie s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti o tom, že súhlasí s vaším prihlásením na trvalý pobyt.

Vlastníci s tým súhlasia neradi, pretože sa často obávajú, že trvalým pobytom získa podnájomník nejaký nárok na nehnuteľnosť. Ako ale hovorí zákon, prihlásenie občana na trvalý pobyt má čisto evidenčný charakter, nedáva mu žiadne práva k majetku, ktorý mu nepatrí. 

Elektro
nicky
Elektro
nicky

Zmena trvalého pobytu elektronicky

Zmena trvalého pobytu elektronicky

Zmenu trvalého pobytu dnes veľmi rýchlo vybavíte online. Službu môžete využiť v prípade, že prihlasujete seba, inú osobu (na základe overeného splnomocnenia) alebo celú rodinu. 

Podobne ako pri iných elektronických službách musíte mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz. Ak chcete nahlásiť zmenu, vyplníte, podpíšete a odošlete formulár. Následne musíte počkať na potvrdzujúcu správu, že zmena prebehla, a až po nej riešiť ostatné povinnosti spojené s prepisom trvalého bydliska. 

Zmena trvalého pobytu dieťaťa a iných členov rodiny

Zo zákona platí, že zmenu trvalého pobytu môžete nahlásiť aj za: 

 • členov rodiny,
 • dieťa do 18 rokov (aj s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou),
 • za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti či má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony (ak ste zákonný zástupca alebo opatrovník).

Postup zmeny trvalého pobytu v ohlasovni je rovnaký, s tým, že pri deťoch do 18 rokov predkladáte aj ich rodný list. 

Prihlásiť iné osoby na trvalý pobyt môžete aj elektronicky. Ak nahlasujete celú rodinu, musíte to spraviť naraz, v jednom podpísanom formulári. Nečlena rodiny môžete zaregistrovať len na základe jeho overeného splnomocnenia, ktoré bude vo forme elektronickej prílohy. V prípade, že sa k pobytu prihlasuje niekto, kto nehnuteľnosť nevlastní, potrebuje doložiť aj už spomínaný súhlas vlastníka.

Poplatky
Poplatky

Poplatky a potvrdenia pri zmene trvalého bydliska

Za zmenu trvalého pobytu neplatíte, ale potvrdenie bezplatné nie je. V prípade, že oň požiadate v ohlasovni, budete vás to stáť 5 eur, za to elektronické zaplatíte 2,50 eura. 

Odhlásenie sa z trvalého pobytu 

V prípade, že meníte pobyt v rámci Slovenska, odhlasovať sa z predchádzajúcej adresy trvalého pobytu nemusíte. Odhlásiť vás musí príslušná ohlasovňa.  

Ak ale ide o zmenu trvalého pobytu z dôvodu odchodu do zahraničia, platia podľa zákona trochu iné podmienky. Skončenie trvalého pobytu oznamujete v príslušnej ohlasovni v prípade, že sa chystáte na vycestovanie do zahraničia najmenej na 90 dní alebo s cieľom trvalo tam žiť.  

Keď sa rozhodnete ukončiť trvalý pobyt na území SR a už ste v zahraničí, môžete sa odhlásiť:  

 • prostredníctvom zastupiteľského úradu SR,  
 • splnomocneného zástupcu v SR.  

Upozorňujeme, že ak ohlasujete skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky za dieťa do 18 rokov, potrebujete overený súhlas druhého zákonného zástupcu. Ak teda nie je pri odhlásení prítomný.  

Poplatky a potvrdenia pri zmene trvalého bydliska

Zmena
Zmena

Kde všade musíte nahlásiť zmenu trvalého pobytu?

Kde všade musíte nahlásiť zmenu trvalého pobytu?

Po zmene trvalého pobytu vás čaká ešte množstvo vybavovačiek. O skutočnosti musíte informovať mnohé inštitúcie. Niektoré z nich dokonca majú pokutu za nenahlásenie zmeny trvalého pobytu. Takisto si budete musieť aj vymeniť niektoré doklady.   

Zmena trvalého pobytu a doklady   

Občiansky preukaz a cestovný pas 

Tým najdôležitejším, čo treba pri zmene trvalého pobytu vybaviť, je nový občiansky preukaz. Zo zákona sa na vás vzťahuje povinnosť urobiť to do 30 dní. Ak tak neurobíte, spáchate priestupok, za ktorý vám hrozí pokuta. Okrem toho bez nového občianskeho, ktorý dokladuje vaše trvalé bydlisko, nemôžete nahlásiť zmenu trvalého pobytu napríklad v banke alebo u telefónneho operátora.  

Nový občiansky preukaz si vybavíte na ktoromkoľvek oddelení dokladov okresného riaditeľstva PZ. Vo väčšine prípadov nepotrebujú potvrdenie o trvalom pobyte, vopred si to ale radšej overte na príslušnej pobočke. Ak bol váš už neplatný občiansky preukaz s čipom, môžete pri zmene trvalého pobytu požiadať o vydanie nového aj elektronicky. Poplatok za nový občiansky preukaz pri zmene trvalého pobytu je 4,50 eur pri štandardnej lehote vystavenia.  

Výmena pasu vás pri zmene trvalého pobytu nečaká, jeho adresa tam nie je uvedená. 

Vodičský
Vodičský

Vodičský a technický preukaz 

Z dôvodu zmeny  trvalého pobytu nemusíte meniť vodičský preukaz v prípade, že ho už máte nový – vydaný po 30. 4. 2004. V týchto preukazoch už totiž nie je uvedené bydlisko. Adresu trvalého pobytu ale máte uvedenú v technickom preukaze, ktorý si potrebujete vybaviť nový. Stále aktuálna je aj zmena ŠPZ pri zmene trvalého pobytu. 

Urobiť tak musíte do 30 dní na príslušnom dopravnom inšpektoráte alebo elektronicky. Budete potrebovať:  

 • doklad totožnosti,  
 • čipovú kartu osvedčenia o evidencii časť I („malý techničák“), 
 • osvedčenie o evidencii časť II („veľký techničák“), 
 • potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvné poistenia (PZP), 
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom,  
 • správny poplatok v sume 33 € za vozidlo s 2 ks TEČ, pri vozidlách s jednou TEČ 1 x 16,50 €. 

Zbrojný preukaz 

Zmena trvalého pobytu sa hlási, ak máte zbrojný preukaz. Ak je váš nový trvalý pobyt v rovnakom okrese, musíte podľa zákona oznámiť zmenu príslušnej okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti do 10 dní. Ak sa sťahujete do iného okresu, musíte okresnej správe Zboru národnej bezpečnosti predložiť guľovú zbraň, odovzdať zbrojný preukaz a odhlásiť zbraň z evidencie vedenej touto správou. Spraviť tak treba do 10 dní pred skončením trvalého pobytu. Následne do 5 dní v novom mieste trvalého pobytu predložíte guľovú zbraň a potvrdenie o odovzdaní zbrojného preukazu a prihlásite zbraň do evidencie. 

Zmena trvalého pobytu sa týka aj vášho auta.

Zmena trvalého pobytu na úradoch a v inštitúciách  

Zmena trvalého pobytu na úradoch a v inštitúciách 

Zdravotná poisťovňa    

Nahlásenie zmeny trvalého pobytu do zdravotnej poisťovne riešiť nemusíte. Musí ju hlásiť len poistenec, ktorý nie je štátnym občanom SR s trvalým pobytom na území SR. V prípade, že ste okrem trvalého pobytu menili aj kontaktnú adresu, nahláste to zdravotnej poisťovni e-mailom, telefonicky alebo osobne. Vybavenie zmeny, na ktoré budete potrebovať nový občiansky alebo potvrdenie o trvalom pobyte, je bezplatné, rovnako aj vydanie nového preukazu poistenca.  

V prípade, že prišlo k zmene trvalého pobytu z dôvodu odchodu do zahraničia, a teda k zániku trvalého pobytu na území SR, musíte sa z verejného zdravotného poistenia odhlásiť.  

Sociálna poisťovňa 

Nahlásiť zmenu trvalého pobytu už nevyžaduje ani Sociálna poisťovňa, ktorá získava údaje z Registra fyzických osôb. To platí aj pre SZČO. Povinnosť hlásiť zmenu trvalého bydliska však zostáva pre tzv. zahraničné SZČO. 

Úrady
Úrady

Podobne ako pri zdravotnej poisťovni je i tu, v záujme správnej a včasnej komunikácie so Sociálnou poisťovňou, dôležité nahlásiť aktuálne kontaktné údaje. Môžete tak spraviť: 

 • neformálnou žiadosťou o zmenu adresy, ktorú odovzdáte vo svojej pobočke Sociálnej poisťovne,  
 • listom adresovaným ústrediu Sociálnej poisťovne,  
 • prostredníctvom elektronickej schránky,  
 • zaslaním podpísanej žiadosti cez formulár pre otázky alebo v prílohe e-mailu na adresu podatelna@socpoist.sk (počas pandémie). 

Okresný úrad – živnostenský a katastrálny odbor

Zmenu trvalého pobytu je podnikateľ povinný oznámiť aj príslušnému živnostenskému úradu. Musí tak urobiť do 15 dní od momentu, keď zmena nastala. Ohlásiť ju môžete bezplatne prostredníctvom elektronickej služby, poštou alebo osobne na príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade. Ak nastala zmena trvalého pobytu konateľa alebo spoločníka firmy, musí ju osoba, ktorá je oprávnená konať za dotknutú spoločnosť, nahlásiť do 30 dní. 

Majitelia nehnuteľností by nemali zabúdať nahlásiť zmenu trvalého pobytu na katastri a to do 30 dní. Robí sa to žiadosťou o zmenu údajov v katastri nehnuteľností, ktorú môžete podať osobne na príslušnom úrade, poštou (s originálnym podpisom) alebo elektronicky cez ústredný portál. 

Majitelia nehnuteľností musia nahlásiť zmenu trvalého pobytu na katastri do 30 dní.
Úrady
Úrady

Daňový úrad 

Daňový úrad 

Zmena trvalého bydliska sa podľa zákona hlási aj na Daňový úrad. Oznámiť to musíte do 30 dní odkedy skutočnosť nastala, inak vám hrozí pokuta. Tí, ktorí s finančnou správou komunikujú elektronicky, oznámia zmenu cez portál finančnej správy. Ak sa vás povinnosť elektronickej komunikácie netýka, môžete ju ohlásiť aj poštou alebo osobne na príslušnom úrade.  

Úrad práce a zamestnávateľ  

Zmenu trvalého pobytu je potrebné nahlásiť aj svojmu zamestnávateľovi, respektíve Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pokiaľ ste v evidencii nezamestnaných. Zmenu trvalého pobytu nahlásite osobne. Ak ešte nemáte nový občiansky preukaz, musíte mať potvrdenie od mestského alebo obecného úradu. Následne sa pôjdete „prihlásiť“ na Úrad práce v mieste vášho nového trvalého pobytu. 

Úrady
Úrady

Zmena trvalého pobytu a poskytovatelia služieb

Zmenu trvalého pobytu je ideálne nahlásiť všetkým poskytovateľom služieb, ktoré využívate – bankám, dodávateľom energií, mobilným či internetovým operátorom. Proste kdekoľvek, odkiaľ vám prichádzajú poštové zásielky. Informácie o tom, ako zmenu nahlásiť, hľadajte na stránkach konkrétnych poskytovateľov služieb. 

Je to dôležité najmä z praktických dôvodov. Ak nebudú inštitúcie vedieť, že ste sa presťahovali, písomnosti, ktoré vám zasielajú, vás „nenájdu“. Vy sa stanete neplatičom, pretože vám nedorazila faktúra alebo sa nedostanete k platobnej karte poslanej na starú adresu.  

V prípade, že sa napríklad sťahujete od rodičov, ktorí na pôvodnej adrese ostávajú, poštu vám isto posunú. Ak to ale nie je ten prípad a vašu starú adresu už budú mať „noví ľudia“, zriaďte si cez Slovenskú poštu službu Časové doposielanie a pošta vás nájde kdekoľvek. 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/po-kupe/zmena-trvaleho-pobytu/