1. Životné momenty
 2. /
 3. Rozvod alebo rozchod

Ako požiadať o rozvod, koľko stojí a na čo si dať pozor?

Nie všetko v živote sa končí šťastne. Ako zvládnuť rozvod, koľko vás bude stáť a ako ho vyriešiť dohodou, ktorá je skutočne výhodná? V rozhovore so psychologičkou Erikou Tkáčovou nájdete aj niekoľko rád z praxe.

 

Rozvod
Roz
vod

V článku sa dozviete

Aktualizované 31. 3. 2022. 

Rozvod
Roz
vod

Rozvod je náročnou životnou situáciou, s ktorou súvisí niekoľko nevyhnutných otázok a úkonov. O právoplatnom ukončení manželstva musí rozhodnúť súd, ktorému je potrebné preukázať splnenie podmienok na rozvod. Ďalšie komplikácie môžu nastať, ak sú v manželstve spoločné deti a majetok.

Ako prebieha rozvod

Dôvody na rozvod posudzuje sudca vždy individuálne. Zákon o rodine uvádza, že „súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia“. Preskúmanie týchto dôvodov je hlavnou súčasťou postupu pri rozvode.

S rozvodom však nemusia súhlasiť obaja manželia, aby ich súd v zmysle zákona rozviedol. Ako vysvetľuje právnik a mediátor z mediačnej kancelárie BISKUPIČ & CO. Martin Biskupič: „Obojstranný súhlas nie je nevyhnutný, ale čakacia doba na rozvod a konečné rozhodnutie môže byť vďaka nemu výrazne kratšie. Naopak, ak sa manželia v otázke rozvodu nezhodnú, súd bude musieť žiadosť o rozvod a dôvody na rozvod podrobne preskúmať.“

Nebuďte prekvapení z otázok týkajúcich sa plnenia základných manželských povinností. Súd napríklad zaujíma, či ste ako manželia spolu žili, či ste si pomáhali a boli si navzájom verní. „Budú sa vás tiež pýtať, či ste v rovnakej miere vytvárali zdravé rodinné prostredie, do akej miery ste sa starali o rodinu a či ste rovnomerne využívali svoje časové možnosti a majetkové pomery,“ vysvetľuje Biskupič.

Rozvod manželstva s maloletými deťmi sa posudzuje prísnejšie. Podľa spomínaného zákona súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliada na záujem neplnoletých detí a proces trvá zvyčajne dlhšie.

S rozvodom nemusia súhlasiť obaja manželia, aby ich súd v zmysle zákona rozviedol.
Žiadosť
Žia
dosť

rozvod postup

Podanie žiadosti o rozvod manželstva

Ako spresňuje Civilný mimosporový poriadok v paragrafe číslo 92, návrh na rozvod sa podáva na miestnom súde, kde mali manželia posledné spoločné bydlisko a aspoň jeden v ňom ostal. To znamená, že ak ste navrhovateľom a už spolu nebývate, návrh na rozvod musíte podať na Okresný súd partnerovho bydliska. V prípade, že ostal v mieste posledného bydliska, podávate návrh tam. 

Príklad, kde podať návrh na rozvod

Obaja manželia spolu žili v Bratislave. Manžel je zo Žiliny a manželka z Banskej Bystrice. Muž sa však rozhodol vrátiť do Žiliny a rozviesť sa. Manželka zostala v spoločnom byte v Bratislave, a preto musí manžel podať návrh v Bratislave. Ak by sa však domov vrátila aj manželka, žiadosť je potrebné podať v Banskej Bystrici.

Následne súd oboch manželov vypočuje. Ak sú účastníkmi konania aj maloleté deti, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny dieťaťu určí kolízneho pracovníka. Jeho úlohou je zastupovanie práv dieťaťa v konaní. Ide o prípady, keď ho z vážnych dôvodov nemôže zastupovať zákonný zástupca alebo nastane rozpor medzi rodičmi a dieťaťom.

Aká je čakacia lehota na rozvod?

Ako dlho trvá rozvod závisí najmä od schopnosti manželov sa dohodnúť. „Kým sa uskutoční prvé pojednávanie, od podania návrhu na rozvod ubehne niekoľko týždňov až mesiacov. Zákon konkrétnu lehotu nedefinuje. Súd pritom neskúma len ich dôvody, ale rozvod všeobecne,“ spresňuje Biskupič a pokračuje: „Patrí medzi povinnosti súdu zistiť skutočný stav, pretože príčiny rozvodu (určenie ,vinníka‘) môžu mať vplyv na to, kto platí rozvod, ale aj na rozdelenie majetku, alebo výšku výživného.“

Čo by mal návrh na rozvod obsahovať?

Rozvodové papiere tvorí žiadosť o rozvod a príslušné dokumenty. S vypracovaním žiadosti vám pomôže právnik alebo sa inšpirujte na internete, kde nájdete vzor návrhu na rozvod manželstva pre rok 2022 na stiahnutie zadarmo. K žiadost ibudete potrebovať ešte tieto dokumenty:

 • osobné údaje vás ako navrhovateľa a partnera ako odporcu (meno, priezvisko, u žien aj rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a štátna príslušnosť – občianstvo SR),
   
 • doklady a listiny (sobášny list, rodné listy detí, potvrdenie mestského úradu o poslednom pobyte manželov, doklady o majetkových pomeroch a podobne),
   
 • informácie o manželstve – kedy vzniklo, ako prebiehalo a jasne opísaný dôvod rozvodu. Musíte opísať príčiny rozvratu manželského zväzku a dôvody, pre ktoré, podľa vás, manželstvo už neplní svoj účel, 
   
 • ak ste zároveň aj rodičmi neplnoletých detí, z návrhu musí byť zrejmé, ako si predstavujete starostlivosť o ne. Či budú zverené do výlučnej starostlivosti jedného z rodičov, alebo máte záujem o striedavú starostlivosť. Do návrhu tiež patrí otázka výživného a informácia o tom, kto bude spravovať majetok maloletých detí a kto ich bude právne zastupovať. 
   

Návrh sa posiela súdu v dvoch vyhotoveniach, a ak máte deti, tak v troch (jedno dostane kolízny pracovník, ktorý bude na súde zastupovať maloleté deti). Návrh musí byť podpísaný a obsahovať dátum a miesto. Súdny poplatok (kolok) za návrh na rozvod manželstva je v súčasnosti 66 EUR (33 EUR pri elektronickom podaní).

Poplatky
Popla
tky

Koľko stojí rozvod?

Celkové náklady závisia od toho, či bude potrebný rozvodový právnik, alebo vypracovanie odborných psychologických posudkov. Pomoc právnika je spravidla potrebná pri sporoch o deti, výživné a majetok. 

Kto platí rozvod?

Pri bezproblémovom rozvode zaplatíte iba spomínaný poplatok. Ak sa ale manželia nevedia dohodnúť, celkové náklady môžu byť vyššie. Spomínaný kolok zvyčajne platí navrhovateľ a o úhrade ďalších súdnych trovov sudca rozhodne v závere konania. Až na výnimočné prípady sa však zvyčajne delia rovným dielom.

Koľko stojí rozvodový právnik?

Rozvodový právnik môže zastupovať iba jedného z manželov, a tak si ho platí každý sám. To, koľko rozvodovému právnikovi zaplatíte, závisí od dohody a množstva právnych úkonov. Hodinová sadzba v Bratislave je zvyčajne 60 EUR. Platiť budete napríklad za spísanie návrhov na rozvod (do 4 hodín) a účasť na pojednávaní.
Pri snahe o rozvod dohodou sa môžu objaviť aj poplatky za služby mediátora alebo poradcu. Vďaka ich pomoci môžete docieliť vzájomnú dohodu, ktorá bude výhodná pre obe strany. Navyše skráti čas konania. Vhodná je aj pomoc psychológa. Cena za hodinové sedenie sa môže u každého psychológa líšiť, orientačne môžete počítať so sumou od 30 do 50 EUR za hodinu. K osloveniu pomocných profesií vás môže vyzvať aj súd.

Rozvodový právnik môže zastupovať iba jedného z manželov, a tak si ho platí každý sám.
Dohoda
Doho
da

ako poziadat o rozvod

Je možný rozvod dohodou?

„V slovenskom právnom poriadku neexistuje nič také ako ,rozvod dohodou‘. Ako uvádza spomínaný zákon o rodine, manželstvo môže ukončiť iba súd. Dohoda teda nie je právne vymáhateľná a je nevyhnutné podať žiadosť o rozvod,“ objasňuje Biskupič. „Manželia sa však môžu dohodnúť, akým spôsobom bude rozvod prebiehať, či predtým absolvujú manželskú poradňu, ako si rozdelia majetok alebo starostlivosť o deti. Rodičovská dohoda je dokonca súdom podporovaná, musí však preskúmať, či je v najlepšom záujme dieťaťa.“

Dohoda pri rozvode prináša viaceré výhody. Ak sa obaja manželia zhodnú na rozvode, súd nemusí preverovať rozvrat vzťahu do hĺbky, čo skráti celkovú dĺžku konania. Príčiny rozvratu manželstva nemusia byť skúmané. Ak medzi manželmi neexistujú rozpory, rozvodový proces bude efektívny a výrazne lacnejší.

Čo treba vybaviť po rozvode

Rozdelenie majetku manželov je možné až po skončení rozvodového konania. Všetko, čo ste spoločne nadobudli počas manželstva, sa musí spravodlivo rozdeliť. Deliť sa budete aj o hypotéky alebo dlhy. 

Výška výživného a starostlivosť o deti sa nastavuje počas konania, a teda vtedy, keď ešte nepoznáte svoje budúce majetkové pomery. Preto by ste sa mali snažiť o dohodu o rozdelení majetku už počas rozvodu. Záväznú platnosť bude mať však až po jeho skončení. Ak sa spoločný majetok nevysporiada dohodou alebo súdom do 3 rokov, stáva sa podielovým spoluvlastníctvom s rovnakým podielom

Možno vás prekvapí, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatrí dedičstvo alebo dar jednému z manželov. Rovnako ani veci, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania. Samozrejme, to, čo ste nadobudli pred uzavretím manželstva, sem nepatrí tiež.

Zvyčajne vás teda čaká predaj nehnuteľnosti a vyplatenie spoločnej hypotéky alebo vyviazanie partnera zo zmluvy o hypotekárnom úvere.

Všetko, čo ste spoločne nadobudli počas manželstva, sa musí spravodlivo rozdeliť. Deliť sa budete aj o hypotéky alebo dlhy.
Úver
Úver

 

Vyviazanie partnera z úveru

„Podmienkou vyviazania partnera z úveru je, aby sa samotný klient kvalifikoval na nesplatenú výšku istiny úveru. Pri schvaľovaní danej zmeny posudzuje banka napríklad schopnosť klienta splácať daný úver a kvalitu samotného klienta, napríklad jeho doterajšie skúsenosti so splácaním úverov. Staronový dlžník musí preukázať schopnosť splácať zostatkovú istinu úveru, ktorú posudzuje banka v schvaľovacom procese,” vysvetľuje Valéria Hrabčáková z oddelenia úverových produktov Tatra banky. 

Staronový dlžník musí preukázať schopnosť splácať zostatkovú istinu úveru. Ak sa na splácanie úveru nekvalifikuje, ďalším riešením môže byť pridanie nového spoludlžníka.

Čo robiť, ak vás banka zo zmluvy nevypustí?

Môže sa stať, že vás zo zmluvy banka nevypustí a budete musieť naďalej splácať dlh. Vtedy môžete prenajať spoločnú nehnuteľnosť, prípadne nehnuteľnosť predať a nájsť si vhodnejšiu, ktorú budete schopní financovať, napríklad aj prostredníctvom nového úveru.

Rozhovor
Roz
hovor

Rozhovor so psychologičkou PhDr. Erikou Tkáčovou: Rozvod je možné zvládnuť aj bez komplikácií

PhDr. Erika Tkáčová pracuje ako klinická psychologička a okrem iného svojim klientom pomáha aj so zvládaním životných a vzťahových kríz, či rozvodov. Je členkou Slovenskej komory psychológov a registrovanou mediátorkou. Tiež aktívne spolupracuje s mediačnou kanceláriou BISKUPIČ & CO.

Rozvod je náročnou situáciou pre rodičov aj deti. Ako ho môžu manželia čo najlepšie zvládnuť?

Rozvod je náročnou životnou situáciou pre všetkých zúčastnených a vždy je spojený so stratou. Ľudia pri ňom prežívajú stres podobný úmrtiu blízkeho človeka. Preto je prirodzené, že aj na spracovanie rozvodu potrebuje  každý  člen rodiny rôzny čas. Prax psychológov poukazuje na to, že najťažšie prežívajú rozvod ľudia, ktorí s ním nepočítali. 

Jeho zvládnutie závisí od osobnosti každého člena rodiny, od závažnosti narušenia vzťahov a od podpory okolia. Manželia všeobecne zvládnu rozvod najlepšie, ak si vzťah spracujú a uzatvoria. Deťom pomôže, ak pochopia, že aj napriek ukončenému partnerstvu ostávajú ich rodičmi do konca života.

Ako vnímajú rozvod deti? 

Deti sú veľmi citlivé na akúkoľvek zmenu prežívania svojich rodičov, najmä ak spolu mali vybudovaný blízky vzťah. Vnímajú verbálne aj neverbálne správanie medzi nimi. Preto sú rodičia často prekvapení, pretože od detí čakali „šokovú“ reakciu, ale tie už niečo tušili. Deti vždy prežívajú rozvod ako stres, ale intenzita je opäť individuálna. 

Pri záťaži sa spúšťajú nevedomé obranné mechanizmy, napríklad popretie reality (dieťa si odmieta pripustiť rozvod rodičov), štiepenie alebo regresné správanie, keď sa dieťa začne správať ako vývinovo mladšie, než je jeho reálny vek (odplienkované dieťa sa napríklad začne opäť pomočovať). 

Postupne dochádza k adaptácii na novú situáciu a dieťa sa naučí fungovať v novovytvorených životných podmienkach. Či úspešne, alebo menej, záleží najmä na rodičoch.

Prax psychológov poukazuje na to, že najťažšie prežívajú rozvod ľudia, ktorí s ním nepočítali. 

kolko stoji rozvod

Na čo je potrebné myslieť, aby bol negatívny vplyv na deti čo najmenší? Ako im celú situáciu najlepšie vysvetliť?

V prvom rade by si rozvádzajúci sa partneri mali uvedomiť, že rodičmi ostávajú do konca života. Dieťa ich nevníma ako bývalých partnerov, ale ako rovnocenných rodičov, ktorých ľúbi rovnako. A to aj napriek rozdielnemu času, ktorý trávi s každým z nich.

U dieťaťa je hlavne potrebné eliminovať pocit zodpovednosti za vzniknutú situáciu. Často sú deti aktívnymi účastníkmi rozvodu, čo má na nich v budúcnosti negatívny vplyv v sociálnej a interpersonálnej oblasti. 

Dieťa by malo byť o rozvode informované vecne, bez prehnaných  emócií a katastrofického scenára. Je potrebné im zdôrazniť, že nestrácajú ani jedného zo svojich rodičov. Tiež by sa o rozvode mali dozvedieť včas od rodičov a nie náhodou od niekoho iného.

Kedy by sa mali manželia obrátiť na psychológa?

Vyhľadať psychológa je prínosné vtedy, keď cítime, že sami si už ďalej nevieme pomôcť a už nenachádzame podporu v našom okolí. Je to tiež možnosť v prípade, keď niekto nechce svoje pocity a situáciu riešiť s okolím. Psychológ je neutrálna osoba, ktorej sa môžete bez zábran zdôveriť. Často do rozvodu zasahuje aj širšia rodina a prežíva ho intenzívne, čo celú situáciu robí náročnejšou a emočne nabitejšou.

V akých prípadoch má ešte zmysel uvažovať nad záchranou vzťahu? A kedy už je, naopak, zrejmé, že vzťah je nenávratne rozvrátený?

Toto je veľmi individuálna otázka. Neexistuje zoznam znakov, ktoré keď si začiarknete a dosiahnete určité skóre, znamenajú rozvod, ale o jeden bod menej je to ešte na záchranu. Určite by však nemalo ísť o unáhlené rozhodnutie v záplave emócií. Každý si musí dôkladne zvážiť negatíva aj pozitíva rozvodu, či svoje očakávania a potreby. To si vyžaduje určitý čas.

Rozvod
Rozvod

Mnoho ľudí sa v súvislosti s touto témou pýta na dôvody, prečo sa rozviesť. Ide o pomerne zložitú a individuálnu otázku, ale je možné hovoriť o varovných signáloch a všeobecne aplikovateľných dôvodoch?

Dôvody sú vždy individuálne, ale možno hovoriť o tom, že každý človek má svoje vnútorné potreby a vstupuje do akéhokoľvek vzťahu s nejakými predstavami. A vo vzťahu ostáva, keď má tieto potreby priebežne uspokojované a očakávania dostatočne napĺňané. 

Časom, samozrejme, dochádza aj k situáciám, keď je vzťah menej uspokojivý. Tu potom zohrávajú úlohu aj naše hodnoty a vnútorné presvedčenia. Za varovný signál ja osobne považujem moment, keď druhá strana nechce riešiť problém, ktorý prvá strana ako problém vníma. Bez ohľadu na „objektívnosť“ problému, pokiaľ dlhšie chýba záujem o spokojnosť a šťastie partnera, možno hovoriť o varovnom signáli.

Ak by ste mali vychádzať z vašich skúseností. Je možné zvládnuť rozvod bez problémov a dosiahnuť vzájomnú dohodu? Napríklad pri starostlivosti o deti po rozvode?

Rozvod, rovnako ako všetky zmeny v živote, so sebou vždy prináša výzvy. Úmyselne hovorím o výzve, pretože v porovnaní s „problémom“ sme viac nastavení na zvládnutie situácie a pozitívnu budúcnosť. Vzájomnú dohodu je možné dosiahnuť v mnohých prípadoch, len sa o nich menej píše.

Za úspechom dobre zvládnutého rozvodu v prvom rade vidím dostatočne zvládnuté a kontrolované emócie oboch strán. I keď emócie patria k nášmu životu, ak sa chceme dohodnúť, je dôležité ich odložiť a vytiahnuť na stretnutí s blízkymi alebo na psychologickom sedení. Pokiaľ ich nemáme dostatočne pod kontrolou, môžu narobiť veľa škody.

Všetky kroky, ktoré urobíte teraz, budú mať vplyv na to, ako sa bude odvíjať váš život v budúcnosti. To je fakt, hoci to tak možno nevyzerá. V prvom rade odporúčam, aby ste kontaktovali odborníka – psychológa. Potrebujete sa dozvedieť, ako pristupovať k deťom.

Za každú cenu dotiahnite k odborníkovi aj druhú polovičku, aby vám psychológ vysvetlil, ako pristupovať k deťom, aby mali oboch rodičov v čo najväčšej miere a nezažívali pocit krivdy, že nemôžu ísť za jedným alebo druhým rodičom. Ak sú vo vzťahu deti, je to veľmi dôležité, lebo ony za to nemôžu. 

Ďalej je potrebné kontaktovať právnika. Vysvetlí vám, na čo si dať pozor a čo je potrebné. A do tretice si zistite referencie. Porozprávajte sa s ľuďmi, kamarátmi, kamarátkami, ktoré si prešli rozvodom, a veľa sa pýtajte. Budete mať lepší prehľad o tom, čo vás čaká.

Za úspechom dobre zvládnutého rozvodu v prvom rade vidím dostatočne zvládnuté a kontrolované emócie oboch strán.

kolko stoji rozvod 

Ako by ste vysvetlili rozdiel medzi psychológom a mediátorom? A ako môžu v prípade rozvodu pomôcť?

Kompetencie psychológa a mediátora sa v rozvodovom procese môžu prelínať, no každý z nich by si mal byť vedomý tej svojej a aj úloh. Psychológ by mal hlavne sprevádzať rozvodovým procesom, zamerať sa na emočnú stránku a pomôcť spracovať situáciu. 

Cieľom mediátora je dosiahnuť dohodu medzi účastníkmi. Využíva aj psychologické metódy a, naopak, psychológ môže využívať mediačné techniky. Každý klient je iný a je dôležité si vyjasniť ciele spolupráce s odborníkom. 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/rozvod-co-potrebujete-vediet/