1. Životné momenty
 2. /
 3. Rozvod alebo rozchod

Ako požiadať o rozvod, koľko stojí a na čo si dať pozor?

Nie všetko v živote končí šťastne. Ako zvládnuť rozvod, koľko vás bude stáť a ako ho vyriešiť dohodou, ktorá je skutočne výhodná?

 

Rozvod
Roz
vod

V článku sa dozviete

Rozvod
Roz
vod

Podľa psychológov sa rozvod považuje za väčšiu traumu v živote človeka ako smrť blízkeho. Keď človek umrie, tak viete, že sa už nikdy nevráti. Pri rozvode je stále niekde v podvedomí otázka: Čo ak? Porozprávali sme sa preto s niekým, kto si týmto neľahkým životným momentom prešiel.

V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako požiadať o rozvod, ako riešiť spoločné účty a hypotéky, koľko vás to môže stáť a ďalšie informácie, ktoré oceníte, ak ste sa aj vy ocitli v podobnej situácii.

Ako požiadať o rozvod

Vaše manželstvo môže rozviesť iba súd, ktorý na to potrebuje mať dostatočný dôvod. Zákon o rodine udáva, že „súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia“.

Prísnejšie sa posudzujú manželstvá, v ktorých sú prítomné maloleté deti. Podľa spomínaného zákona súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí a proces trvá zvyčajne dlhšie.

Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí a proces trvá zvyčajne dlhšie.
Postup
Pos
tup

rozvod postup

Každý rozvod má štandardný postup

Na súde sa bude skúmať miera a dôvod rozvratu vášho manželstva. Nebuďte prekvapení z otázok týkajúcich sa plnenia základných manželských povinností. Súd napríklad zaujíma, či ste ako manželia spolu žili, či ste si pomáhali a boli si navzájom verní. Budú sa vás tiež pýtať, či ste v rovnakej miere vytvárali zdravé rodinné prostredie, do akej miery ste sa starali o rodinu a či ste rovnomerne využívali svoje časové možnosti a majetkové pomery. 

Návrh

vrh

Návrh na rozvod manželstva

Samotný rozvod sa začína návrhom na rozvod manželstva, ktorý zvyčajne podáva jeden z manželov. Postup je nasledujúci:

 • Návrh podáte na miestnom okresnom súde v mieste vášho trvalého bydliska.
 • Ak ste navrhovateľom vy a váš partner už s vami nebýva, podáva sa v mieste jeho trvalého bydliska.
 • Súdny poplatok (kolok) za návrh na rozvod manželstva je v súčasnosti v hodnote 66 EUR.
   

Návrh na rozvod by mal obsahovať:

 • osobné údaje vás ako navrhovateľa a partnera ako odporcu (meno, priezvisko, u žien aj rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a štátna príslušnosť – občianstvo SR),
 • doklady a listiny (sobášny list, rodné listy detí, potvrdenie mestského úradu o poslednom pobyte manželov, doklady o majetkových pomeroch a podobne),
 • informácie o manželstve – kedy vzniklo, ako prebiehalo a jednoznačne musí byť jasne opísaný dôvod, prečo sa chcete rozvádzať. Musíte opísať príčiny rozvratu manželského zväzku a dôvody, pre ktoré podľa vás už manželstvo neplní svoj účel, 
 • ak ste zároveň aj rodičmi neplnoletých detí, z návrhu musí byť zrejmé, ako si predstavujete starostlivosť o ne - či budú zverené do výlučnej starostlivosti jedného z rodičov, alebo máte záujem o striedavú starostlivosť. Do návrhu tiež patrí otázka výživného a tiež informácia o tom, kto bude spravovať majetok maloletých detí a kto ich bude právne zastupovať,
   

Návrh sa posiela súdu v dvoch vyhotoveniach, a ak máte deti, tak v troch (jedno dostane kolízny pracovník, ktorý bude na súde zastupovať maloleté deti). Musí byť podpísaný a obsahovať dátum a miesto.
 

Návrh podáte na miestnom okresnom súde v mieste vášho trvalého bydliska. 
Cena
Ce
na

ako poziadat o rozvod

Cena za rozvod môže byť pomerne vysoká

V prípade bezproblémových rozvodov, keď sú partneri vyrovnaní so situáciou, obaja chcú rozvod a súhlasia s ním, môže postačiť platba spomínaných 66 EUR.

Čo však v situácii, keď je rozvod konfliktný a sú potrební advokáti či psychológovia? V niektorých prípadoch skutočne budete potrebovať pomoc advokáta. Vtedy počítajte s približnými sumami v rozmedzí 200 – 800 EUR v regiónoch mimo Bratislavy a 500 – 2 500 EUR v Bratislavskom kraji.

Kto z partnerov platí rozvod

Pri rozvode nemôže jeden advokát zastupovať oboch partnerov. Každý z nich musí mať vlastného, ktorý požiadavky klienta počas rozvodového konania prezentuje pred súdom. Tento advokát má na starosti aj formálne záležitosti, napríklad návrh na rozvod.
 

Rozvod nemusí skončiť dohodou, ktorá je cenovo výhodná

Ceny sú len orientačné, všetko závisí od možných komplikácií. Vo všeobecnosti trvá rozvod kratšie, ak sa manželia vedia dohodnúť. Prítomnosť malých detí vo vzťahu naopak rozvodové konanie predlžuje. 

Je možné, že vás budú čakať aj náklady spojené s psychologickými posudkami vás alebo vašich detí. Psychológovia si za svoje služby účtujú v hodinových sadzbách. Počítať treba s viacerými sedeniami, pričom psychológ v Bratislave má vo zvyku vypýtať si okolo 40 EUR za hodinu a rovnaký odborník na východe krajiny približne 30 EUR za jedno sedenie.

Je potrebné rátať aj s možnosťou, že vás súd vyzve, aby ste ako manželia absolvovali partnerskú poradňu alebo kontaktovali mediátora. Ak pôjde vo vašom prípade o komplikovaný a konfliktný rozvod, konečná suma sa môže vyšplhať aj na stovky eur.  

Všetko, čo ste spoločne nadobudli počas manželstva, sa musí spravodlivo rozdeliť. Deliť sa budete aj o hypotéky alebo dlhy.
Účty
Úč
ty

 

Spoločné účty a úvery

Až po rozvode môže dôjsť k majetkovému vyrovnaniu manželov. Aj v prípade, že ste doteraz nežili spolu v jednej domácnosti a ani ste spolu nehospodárili, vaše bezpodielové vlastníctvo trvá. Všetko, čo ste spoločne nadobudli počas manželstva, sa musí spravodlivo rozdeliť. Deliť sa budete aj o hypotéky alebo dlhy. Tu mnohokrát nastáva problém.

Máte viacero možností, ako novú situáciu riešiť. Jednou z nich je predaj nehnuteľnosti. Vtedy sa zbavíte hypotéky a každý z partnerov môže začať odznova sám za seba. Ak chce jeden z vás zostať v pôvodnom spoločnom bývaní, riešením je vyviazanie partnera zo zmluvy o hypotekárnom úvere. To sa môže, ale nemusí podariť. 

 

Úver
Úver

Vyviazanie partnera z úveru

Podmienkou vyviazania partnera z úveru je, aby sa samotný klient kvalifikoval na nesplatenú výšku istiny úveru. Pri schvaľovaní danej zmeny posudzuje banka napríklad schopnosť klienta splácať daný úver a kvalitu samotného klienta, napríklad jeho doterajšie skúsenosti so splácaním úverov. 

Staronový dlžník musí preukázať schopnosť splácať zostatkovú istinu úveru, ktorú posudzuje banka v schvaľovacom procese,” vysvetľuje Valéria Hrabčáková z oddelenia úverových produktov Tatra banky.

Staronový dlžník musí preukázať schopnosť splácať zostatkovú istinu úveru.

Staronový dlžník musí preukázať schopnosť splácať zostatkovú istinu úveru.
Zmluva
Zmlu
va

 

Čo robiť, ak vás banka zo zmluvy nevypustí?

Môže sa stať, že vás zo zmluvy banka nevypustí a budete musieť naďalej splácať dlh. Vtedy môžete prenajať spoločnú nehnuteľnosť, prípadne nehnuteľnosť predať a nájsť si vhodnejšiu, ktorú budete schopní financovať, napríklad aj prostredníctvom nového úveru.

V prípade, že sa manželia nevedia dohodnúť, môže ich majetok rozdeliť súd. To sa stane automaticky aj vtedy, keď nedospejú k rozvodu dohodou do troch rokov od rozhodnutia súdu o rozvode. 

Majetok, ktorý ste nadobudli pred vznikom manželstva a máte o ňom potrebné doklady, patrí iba vám.
 

rozvod dohodou 

Rozhovor
Roz
hovor

Rozhovor: Rozvod očami rozvedenej

Anna, prešla si si rozvodom po nevydarenom manželstve, ktoré trvalo veľmi krátko. Máš dvoch pomerne malých synov a v „tom“ čase si to skutočne nemala ľahké. Skús nám povedať, aký je rozvod očami rozvedenej?

Keď vám dôjde, že sa rozvádzate, ešte stále to nemyslíte vážne. Je to obrovský šok. Trvá roky, kým sa z toho človek spamätá, a niektorým sa to nepodarí vôbec. Každopádne je na človeku, ako bude k tomu pristupovať. Ja som sa rozhodla postaviť na nohy i napriek tomu, že som mala dve malé deti.

Starší syn mal 2,5 roka a mladší iba 1 rok, keď sme už bývali oddelene. Na všetko som zostala zrazu sama, ale aj vtedy som mala v rukách rozhodnutie, ako budem k tomu pristupovať. Začala som odznova, hoci smútok bol neúnosný a prvé mesiace som doslova iba prežívala.

Začala som odznova, hoci smútok bol neúnosný a prvé mesiace som doslova iba prežívala.

kolko stoji rozvod

Rozvod sa neudeje za deň ani za dva. Je to dlhý proces. Opíš nám, ako to prebiehalo v tvojom prípade. Na čo by si chcela upozorniť?

Áno, sú to roky. Odrazu musíte riešiť otázku bývania. Ak budete v tom čase bývať spolu, o to lepšie pre deti. Ja som veľmi ustupovala, je to doslova boj o prežitie a ťažko sa to vysvetľuje. Odkedy sme podali žiadosť, boli to mesiace. Asi rok trvalo, kým nám vôbec vytýčili pojednávanie. A ťahalo sa to ďalší rok a pol.

V tom čase som ustúpila bývalému kvôli deťom a odchádzala som z domu v čase, keď bol s nimi on. Prenajala som si izbu v nájomnom byte len preto, lebo starší syn hystericky plakal, že chce ocka. Ustúpila som. Bola som doslova ako vyhnanec. To je práve príklad toho, že pod psychickým tlakom urobíte veci, ktoré by ste spätne nikdy nespravili.

Rozvod
Roz
vod

Čo by si odporučila ženám v podobnej situácii?

Všetky kroky, ktoré urobíte teraz, budú mať vplyv na to, ako sa bude odvíjať váš život v budúcnosti. To je fakt, hoci to tak možno nevyzerá. V prvom rade odporúčam, aby ste kontaktovali odborníka – psychológa. Potrebujete sa dozvedieť, ako pristupovať k deťom.

Za každú cenu dotiahnite k odborníkovi aj druhú polovičku, aby vám psychológ vysvetlil, ako pristupovať k deťom, aby mali oboch rodičov v čo najväčšej miere a nezažívali pocit krivdy, že nemôžu ísť za jedným alebo druhým rodičom. Ak sú vo vzťahu deti, je to veľmi dôležité, lebo ony za to nemôžu. 

Ďalej je potrebné kontaktovať právnika. Vysvetlí vám, na čo si dať pozor a čo je potrebné. A do tretice si zistite referencie. Porozprávajte sa s ľuďmi, kamarátmi, kamarátkami, ktoré si prešli rozvodom, a veľa sa pýtajte. Budete mať lepší prehľad o tom, čo vás čaká.

 

Riešenie
Rie
še
nie

kolko stoji rozvod

Koľko stojí rozvod? Je to drahá záležitosť?

Prídete o všetko, čo ste mali doteraz, a to prehodí život úplne naruby. Áno, rozvod je tou „najdrahšou“ záležitosťou. V momente, keď sú do rozvodu zainteresované deti, sa problémy len začínajú. Rozvod ich nerieši. Ľudia sú naivní a myslia si, že rozvodom pominú všetky starosti a že to bude lepšie. V niektorých veciach áno, ale vznikajú iné problémy. Ak je vo vzťahu aspoň náznak pochybností, či je rozvod dobré riešenie, jednoznačne by som sa pokúsila vzťah zachrániť.

Aké riešenie odporúčaš, aby boli financie a spoločný majetok rozdelené spravodlivo? 

Spravodlivosť neexistuje a v tomto ju vôbec netreba hľadať. Museli sme predať dom, dali sme ho naceniť, ale keďže sme chceli urobiť všetko rýchlo, boli sme stratoví. Je potrebné si dať veľký pozor, ak máte nejakú nehnuteľnosť pred uzatvorením manželstva. Na rovinu, treba sa poistiť, vyriešiť si majetky a tiež sa uistiť, že sú prepísané na vás. Mať dôkaz, že ste to platili. Nevravím, že máme vstupovať do manželstva s nedôverou, ale na druhej strane by nemali byť peniaze podceňované. Minimálne vtedy, ak sú obaja ekonomicky aktívni.

Vzťah
Vzťah

Ak žena nad rozvodom ešte iba rozmýšľa, na koho by sa mala obrátiť najprv?

Neznie to príjemne, ale faktom je, že ak je to len trochu možné, odporúčam pokúsiť sa zachrániť vzťah a rozvod nesiliť. Je dobré navštíviť partnerskú poradňu. Rozvodom sa nič nevyrieši. Problémy sa len začnú a budú oveľa horšie ako tie, ktoré máte teraz. Platí to, ak sú vo vzťahu aj deti. 

Vo vypätých situáciách človek často nedokáže konať racionálne. Urobila by si dnes niečo inak? Ako to vidíš s odstupom času?

Veľa žien je dotlačených do dohôd, ktoré sú pre ne a pre výchovu detí nevýhodné. Je to aj môj prípad. Kvôli tomu, aby som bola s deťmi čo najdlhšie a vyhla sa striedavej starostlivosti, ktorú nakoniec aj tak máme, som sa vzdala výživného. 

Myslím si, že striedavá starostlivosť v takej forme, ako je u nás, je veľká hlúposť. V severských krajinách je tiež možná, ale rodičia sa musia striedať na jednom bydlisku, čiže deti sa nepresúvajú. To sa mi vidí ako lepší variant. Žiaľ, u nás to tak nefunguje. 

Po rozvode vám niekto určí, kedy môžete byť s deťmi a kedy nie. Lenže život takto nefunguje. Niekedy máte ťažký deň v práci a doslova bojujete s energiou. Nemáte silu prečítať deťom rozprávku, nieto ešte robiť iné aktivity. 

Deti treba počúvať, komunikovať s nimi, rozvíjať ich, no môže sa stať, že jednoducho nevládzete. Dnes je však posledný deň v tomto týždni, keď ste s nimi, preto sa zmobilizujete a idete naplno. Inokedy je to opačne. Veľmi by ste si želali byť s deťmi, ale nemôžete.
 

Ak je to len trochu možné, odporúčam pokúsiť sa zachrániť vzťah a rozvod nesiliť.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/rozvod-co-potrebujete-vediet/