1. Životné momenty
 2. /
 3. Životné ťažkosti
 4. /
 5. Rozvod alebo rozchod
 6. /
 7. Ako požiadať o rozvod, koľko stojí a na čo si dať pozor?
Publikovaný 22.05.2020 / Upravený 03.05.2023

Ako požiadať o rozvod, koľko stojí a na čo si dať pozor?

Nie všetky manželstvá sú šťastné. Niektoré z nich ukončí rozvodové konanie. Ako zvládnuť rozvod, koľko vás bude stáť a ako ho vyriešiť dohodou, ktorá bude skutočne výhodná? V praktickom návode nájdete všetko, čo vám pomôže zorientovať sa v rozvodovom konaní, aj niekoľko rád z praxe. Psychologička Erika Tkáčová zase v rozhovore poradí, ako náročné obdobie zvládnuť.

Ako požiadať o rozvod, koľko stojí a na čo si dať pozor?

V článku sa dozviete:

 1. Ako prebieha rozvod?
 2. Ako sa podáva žiadosť o rozvod?
 3. Koľko stojí rozvod?
 4. Ako sa riešia spoločné účty a úvery?

Ako uvádza publikácia Štatistika v súvislostiach, ktorej vydavateľom je Štatistický úrad SR, v roku 2021 sa rozviedlo 8 131 manželstiev. V rámci EÚ patrí Slovensko medzi krajiny s nižšou rozvodovosťou. 

Údaje tiež hovoria, že hoci priemerný vek rozvádzajúcich sa rastie (v roku 2021 to bolo 44 rokov u mužov a viac ako 41 rokov u žien), zväzky sú krehkejšie a priemerne končia skôr ako kedysi. Ako dôvod rozvodu sa v aktuálnom miléniu najčastejšie uvádza rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. Ďalšími príčinami sú alkoholizmus, nevera a nezáujem o rodinu. 

Bez ohľadu na dôvod je rozvod náročnou životnou situáciou, s ktorou súvisí niekoľko nevyhnutných otázok a úkonov. O právoplatnom ukončení manželstva musí rozhodnúť súd, ktorému je potrebné preukázať splnenie podmienok na rozvod. Komplikácie môžu nastať, ak sú v manželstve spoločné deti a majetok. 

Ako prebieha rozvod

Dôvody na rozvod posudzuje sudca vždy individuálne. Zákon o rodine uvádza, že „súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia“. Preskúmanie týchto dôvodov je hlavnou súčasťou postupu pri rozvode.

Na to, aby súd manželstvo v zmysle zákona rozviedol, nie je potrebný súhlas oboch manželov. „Obojstranný súhlas nie je nevyhnutný, ale čakacia doba na rozvod a konečné rozhodnutie môže byť vďaka nemu výrazne kratšia. Naopak, ak sa manželia v otázke rozvodu nezhodnú, súd bude musieť žiadosť a dôvody na rozvod podrobne preskúmať,“ vysvetľuje Martin Biskupič, právnik a mediátor z mediačnej kancelárie BISKUPIČ & CO

Nebuďte prekvapení z otázok týkajúcich sa plnenia základných manželských povinností. Súd napríklad zaujíma, či ste ako manželia spolu žili, či ste si pomáhali a boli si navzájom verní. „Budú sa vás tiež pýtať, či ste v rovnakej miere vytvárali zdravé rodinné prostredie, do akej miery ste sa starali o rodinu a či ste rovnomerne využívali svoje časové možnosti a majetkové pomery,“ vysvetľuje Biskupič.

Podanie žiadosti o rozvod manželstva

Ako spresňuje Civilný mimosporový poriadok v paragrafe číslo 92, návrh na rozvod sa podáva na miestnom súde, kde mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak aspoň jeden z nich tam i naďalej žije. V prípade, že to tak nie je, ste navrhovateľom a už s partnerom spolu nebývate, návrh na rozvod musíte podať na Okresnom súde podľa partnerovho bydliska. 

Príklad, kde podať návrh na rozvod

Obaja manželia spolu žili v Bratislave. Manžel je zo Žiliny a manželka z Banskej Bystrice. Muž sa však rozhodol vrátiť do Žiliny a rozviesť sa. Manželka zostala v spoločnom byte v Bratislave, a preto musí manžel podať návrh v Bratislave. Ak by sa však domov vrátila aj manželka, žiadosť je potrebné podať v Banskej Bystrici.

Podanie žiadosti o rozvod manželstva

Čo by mala žiadosť o rozvod obsahovať?

Rozvodové papiere tvorí žiadosť o rozvod a príslušné dokumenty. K žiadosti budete potrebovať:

 • osobné údaje vás ako navrhovateľa a partnera ako odporcu (meno, priezvisko, u žien aj rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko a štátna príslušnosť – občianstvo SR),
 • doklady a listiny (sobášny list, rodné listy detí, potvrdenie mestského úradu o poslednom pobyte manželov, doklady o majetkových pomeroch a podobne),
 • informácie o manželstve – kedy vzniklo, ako prebiehalo a jasne opísaný dôvod rozvodu. Musíte opísať príčiny rozvratu manželského zväzku a dôvody, pre ktoré podľa vás manželstvo už neplní svoj účel, 
 • ak ste zároveň aj rodičmi neplnoletých detí, z návrhu musí byť zrejmé, ako si predstavujete starostlivosť o ne. Či budú zverené do výlučnej starostlivosti jedného z rodičov, alebo máte záujem o striedavú či spoločnú osobnú starostlivosť. Do návrhu tiež patrí otázka výživného a informácia o tom, kto bude spravovať majetok maloletých detí a kto ich bude právne zastupovať. 

Návrh môžete súdu doručiť osobne, poslať poštou alebo elektronicky. Podanie sa posiela súdu v dvoch vyhotoveniach, a ak máte maloleté deti tak v troch (jedno dostane kolízny opatrovník). Návrh musí byť podpísaný a obsahovať dátum a miesto. Súdny poplatok (kolok) za návrh na rozvod manželstva je v súčasnosti 66 EUR (33 EUR pri elektronickom podaní).

S vypracovaním žiadosti vám pomôže právnik alebo sa inšpirujte na internete, kde nájdete niekoľko vzorov žiadosti o rozvod manželstva pre rok 2023 na stiahnutie zadarmo: 

Aká je čakacia lehota na rozvod?

Po podaní žiadosti súd oboch manželov vypočuje. Ako dlho trvá samotný rozvod, závisí najmä od schopnosti manželov sa dohodnúť. „Kým sa uskutoční prvé pojednávanie, od podania návrhu na rozvod ubehne niekoľko týždňov až mesiacov. Zákon konkrétnu lehotu nedefinuje. Súd pritom neskúma len ich dôvody, ale rozvod všeobecne,“ spresňuje Biskupič. Ďalej pokračuje: „Patrí medzi povinnosti súdu zistiť skutočný stav, pretože príčiny rozvodu (určenie ,vinníka‘) môžu mať vplyv na to, kto platí rozvod, ale aj na rozdelenie majetku alebo výšku výživného.“

Nie je pritom podstatné, ktorý z partnerov žiadosť o rozvod podal. Súd vo všeobecnosti hodnotí iba narušenie vzťahu, nie to, kto o rozvod požiadal. 

Čo ak sa rozvádza manželstvo s maloletými deťmi?

Rozvod manželstva s maloletými deťmi sa posudzuje prísnejšie. Podľa spomínaného zákona súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliada na záujem neplnoletých detí a proces trvá zvyčajne dlhšie.

Ak sú účastníkmi konania aj maloleté deti, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny im po podaní žiadosti o rozvod určí kolízneho opatrovníka. Jeho úlohou je zastupovanie práv dieťaťa v konaní. Ide o prípady, keď dieťa z vážnych dôvodov nemôže zastupovať zákonný zástupca alebo nastane rozpor medzi rodičmi a dieťaťom.

Rozvodový právnik môže zastupovať iba jedného z manželov, preto si ho platí každý sám.

Koľko stojí rozvod?

Celkové náklady závisia od toho, či bude potrebný rozvodový právnik, alebo vypracovanie odborných psychologických posudkov. Pomoc právnika je spravidla potrebná pri sporoch o deti, výživné a majetok. 

Kto platí rozvod?

Pri bezproblémovom rozvode zaplatíte iba spomínaný poplatok. Ak sa ale manželia nevedia dohodnúť, celkové náklady môžu byť vyššie. Spomínaný kolok zvyčajne platí navrhovateľ a o úhrade ďalších súdnych trovov sudca rozhodne v závere konania. Až na výnimočné prípady sa však zvyčajne delia rovným dielom.

Koľko stojí rozvodový právnik a iné služby?

Rozvodový právnik môže zastupovať iba jedného z manželov, preto si ho platí každý sám. To, koľko rozvodovému právnikovi zaplatíte, závisí od dohody a množstva právnych úkonov. V prípade, že potrebujete len spísať návrh na rozvod, to bude menej, než ak bude nutné aj zastupovanie na súde. Hodinová sadzba v Bratislave je od cca 60 EUR. 

Pri snahe o rozvod dohodou sa môžu objaviť aj poplatky za služby mediátora alebo poradcu. Vďaka ich pomoci existuje šanca docieliť vzájomnú dohodu, ktorá bude výhodná pre obe strany. Navyše skráti čas konania. Vhodná je aj pomoc psychológa. Cena za hodinové sedenie sa zvykne líšiť, orientačne počítajte so sumou od 30 do 50 EUR za hodinu. K osloveniu pomocných profesií vás môže vyzvať aj súd.

Je možný rozvod dohodou?

„V slovenskom právnom poriadku neexistuje nič také ako ,rozvod dohodou‘. Ako uvádza spomínaný zákon o rodine, manželstvo môže ukončiť iba súd. Dohoda teda nie je právne vymáhateľná a je nevyhnutné podať žiadosť o rozvod,“ objasňuje Biskupič. „Manželia sa však môžu dohodnúť, akým spôsobom bude rozvod prebiehať, či predtým absolvujú manželskú poradňu, ako si rozdelia majetok alebo starostlivosť o deti. Rodičovská dohoda je dokonca súdom podporovaná, musí však preskúmať, či je v najlepšom záujme dieťaťa.“

Dohoda pri rozvode prináša viaceré výhody. Ak sa obaja manželia zhodnú na rozvode, súd nemusí preverovať rozvrat vzťahu do hĺbky, čo skráti celkovú dĺžku konania. Príčiny rozvratu manželstva nemusia byť skúmané. Ak medzi manželmi neexistujú rozpory, rozvodový proces bude efektívny a výrazne lacnejší.

Je možný rozvod dohodou?

Čo treba vybaviť po rozvode

Rozdelenie majetku manželov je možné až po skončení rozvodového konania. Všetko, čo ste spoločne nadobudli počas manželstva, sa musí spravodlivo rozdeliť. Deliť sa budete aj o hypotéky alebo dlhy. 

Výška výživného a starostlivosť o deti sa nastavuje počas konania, a teda vtedy, keď ešte nepoznáte svoje budúce majetkové pomery. Preto by ste sa mali snažiť o dohodu o rozdelení majetku už počas rozvodu. Záväznú platnosť bude mať však až po jeho skončení. Ak sa spoločný majetok nevysporiada dohodou alebo súdom do 3 rokov, stáva sa podielovým spoluvlastníctvom s rovnakým podielom

Možno vás prekvapí, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatrí dedičstvo alebo dar jednému z manželov. Rovnako ani veci, ktoré slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania. Samozrejme, to, čo ste nadobudli pred uzavretím manželstva, sem nepatrí tiež.

Zvyčajne vás teda čaká predaj nehnuteľnosti a vyplatenie spoločnej hypotéky alebo vyviazanie partnera zo zmluvy o hypotekárnom úvere.

Vyviazanie partnera z úveru

„Podmienkou vyviazania partnera z úveru je, aby sa samotný klient kvalifikoval na nesplatenú výšku istiny úveru. Pri schvaľovaní danej zmeny posudzuje banka napríklad schopnosť klienta splácať daný úver a kvalitu samotného klienta, napríklad jeho doterajšie skúsenosti so splácaním úverov. Staronový dlžník musí preukázať schopnosť splácať zostatkovú istinu úveru, ktorú posudzuje banka v schvaľovacom procese,” vysvetľuje Valéria Hrabčáková z oddelenia úverových produktov Tatra banky. 

Staronový dlžník musí preukázať schopnosť splácať zostatkovú istinu úveru. Ak sa na splácanie úveru nekvalifikuje, ďalším riešením môže byť pridanie nového spoludlžníka.

Čo robiť, ak vás banka zo zmluvy nevypustí?

Môže sa stať, že vás zo zmluvy banka nevypustí a budete musieť naďalej splácať dlh. Vtedy môžete prenajať spoločnú nehnuteľnosť, prípadne nehnuteľnosť predať a nájsť si vhodnejšiu, ktorú budete schopní financovať, napríklad aj prostredníctvom nového úveru.

Prax psychológov poukazuje na to, že najťažšie prežívajú rozvod ľudia, ktorí s ním nepočítali.

Rozhovor so psychologičkou PhDr. Erikou Tkáčovou: Rozvod je možné zvládnuť aj bez komplikácií

PhDr. Erika Tkáčová pracuje ako klinická psychologička a okrem iného svojim klientom pomáha aj so zvládaním životných a vzťahových kríz, či rozvodov. Je členkou Slovenskej komory psychológov a registrovanou mediátorkou. Tiež aktívne spolupracuje s mediačnou kanceláriou BISKUPIČ & CO.

Rozvod je náročnou situáciou pre rodičov aj deti. Ako ho môžu manželia čo najlepšie zvládnuť?

Rozvod je náročnou životnou situáciou pre všetkých zúčastnených a vždy je spojený so stratou. Ľudia pri ňom prežívajú stres podobný úmrtiu blízkeho človeka. Preto je prirodzené, že aj na spracovanie rozvodu potrebuje  každý  člen rodiny rôzny čas. Prax psychológov poukazuje na to, že najťažšie prežívajú rozvod ľudia, ktorí s ním nepočítali. 

Jeho zvládnutie závisí od osobnosti každého člena rodiny, od závažnosti narušenia vzťahov a od podpory okolia. Manželia všeobecne zvládnu rozvod najlepšie, ak si vzťah spracujú a uzatvoria. Deťom pomôže, ak pochopia, že aj napriek ukončenému partnerstvu ostávajú ich rodičmi do konca života.

Ako vnímajú rozvod deti? 

Deti sú veľmi citlivé na akúkoľvek zmenu prežívania svojich rodičov, najmä ak spolu mali vybudovaný blízky vzťah. Vnímajú verbálne aj neverbálne správanie medzi nimi. Preto sú rodičia často prekvapení, pretože od detí čakali „šokovú“ reakciu, ale tie už niečo tušili. Deti vždy prežívajú rozvod ako stres, ale intenzita je opäť individuálna. 

Pri záťaži sa spúšťajú nevedomé obranné mechanizmy, napríklad popretie reality (dieťa si odmieta pripustiť rozvod rodičov), štiepenie alebo regresné správanie, keď sa dieťa začne správať ako vývinovo mladšie, než je jeho reálny vek (odplienkované dieťa sa napríklad začne opäť pomočovať). 

Postupne dochádza k adaptácii na novú situáciu a dieťa sa naučí fungovať v novovytvorených životných podmienkach. Či úspešne, alebo menej, záleží najmä na rodičoch.

Na čo je potrebné myslieť, aby bol negatívny vplyv na deti čo najmenší? Ako im celú situáciu najlepšie vysvetliť?

V prvom rade by si rozvádzajúci sa partneri mali uvedomiť, že rodičmi ostávajú do konca života. Dieťa ich nevníma ako bývalých partnerov, ale ako rovnocenných rodičov, ktorých ľúbi rovnako. A to aj napriek rozdielnemu času, ktorý trávi s každým z nich.

U dieťaťa je hlavne potrebné eliminovať pocit zodpovednosti za vzniknutú situáciu. Často sú deti aktívnymi účastníkmi rozvodu, čo má na nich v budúcnosti negatívny vplyv v sociálnej a interpersonálnej oblasti. 

Dieťa by malo byť o rozvode informované vecne, bez prehnaných  emócií a katastrofického scenára. Je potrebné im zdôrazniť, že nestrácajú ani jedného zo svojich rodičov. Tiež by sa o rozvode mali dozvedieť včas od rodičov a nie náhodou od niekoho iného.

Kedy by sa mali manželia obrátiť na psychológa?

Kedy by sa mali manželia obrátiť na psychológa?

Vyhľadať psychológa je prínosné vtedy, keď cítime, že sami si už ďalej nevieme pomôcť a už nenachádzame podporu v našom okolí. Je to tiež možnosť v prípade, keď niekto nechce svoje pocity a situáciu riešiť s okolím. Psychológ je neutrálna osoba, ktorej sa môžete bez zábran zdôveriť. Často do rozvodu zasahuje aj širšia rodina a prežíva ho intenzívne, čo celú situáciu robí náročnejšou a emočne nabitejšou.

V akých prípadoch má ešte zmysel uvažovať nad záchranou vzťahu? A kedy už je, naopak, zrejmé, že vzťah je nenávratne rozvrátený?

Toto je veľmi individuálna otázka. Neexistuje zoznam znakov, ktoré keď si začiarknete a dosiahnete určité skóre, znamenajú rozvod, ale o jeden bod menej je to ešte na záchranu. Určite by však nemalo ísť o unáhlené rozhodnutie v záplave emócií. Každý si musí dôkladne zvážiť negatíva aj pozitíva rozvodu, či svoje očakávania a potreby. To si vyžaduje určitý čas.

Mnoho ľudí sa v súvislosti s touto témou pýta na dôvody, prečo sa rozviesť. Ide o pomerne zložitú a individuálnu otázku, ale je možné hovoriť o varovných signáloch a všeobecne aplikovateľných dôvodoch?

Dôvody sú vždy individuálne, ale možno hovoriť o tom, že každý človek má svoje vnútorné potreby a vstupuje do akéhokoľvek vzťahu s nejakými predstavami. A vo vzťahu ostáva, keď má tieto potreby priebežne uspokojované a očakávania dostatočne napĺňané. 

Časom, samozrejme, dochádza aj k situáciám, keď je vzťah menej uspokojivý. Tu potom zohrávajú úlohu aj naše hodnoty a vnútorné presvedčenia. Za varovný signál ja osobne považujem moment, keď druhá strana nechce riešiť problém, ktorý prvá strana ako problém vníma. Bez ohľadu na „objektívnosť“ problému, pokiaľ dlhšie chýba záujem o spokojnosť a šťastie partnera, možno hovoriť o varovnom signáli.

Ak by ste mali vychádzať z vašich skúseností. Je možné zvládnuť rozvod bez problémov a dosiahnuť vzájomnú dohodu? Napríklad pri starostlivosti o deti po rozvode?

Rozvod, rovnako ako všetky zmeny v živote, so sebou vždy prináša výzvy. Úmyselne hovorím o výzve, pretože v porovnaní s „problémom“ sme viac nastavení na zvládnutie situácie a pozitívnu budúcnosť. Vzájomnú dohodu je možné dosiahnuť v mnohých prípadoch, len sa o nich menej píše.

Za úspechom dobre zvládnutého rozvodu v prvom rade vidím dostatočne zvládnuté a kontrolované emócie oboch strán. I keď emócie patria k nášmu životu, ak sa chceme dohodnúť, je dôležité ich odložiť a vytiahnuť na stretnutí s blízkymi alebo na psychologickom sedení. Pokiaľ ich nemáme dostatočne pod kontrolou, môžu narobiť veľa škody.

Všetky kroky, ktoré urobíte teraz, budú mať vplyv na to, ako sa bude odvíjať váš život v budúcnosti. To je fakt, hoci to tak možno nevyzerá. V prvom rade odporúčam, aby ste kontaktovali odborníka – psychológa. Potrebujete sa dozvedieť, ako pristupovať k deťom.

Za každú cenu dotiahnite k odborníkovi aj druhú polovičku, aby vám psychológ vysvetlil, ako pristupovať k deťom, aby mali oboch rodičov v čo najväčšej miere a nezažívali pocit krivdy, že nemôžu ísť za jedným alebo druhým rodičom. Ak sú vo vzťahu deti, je to veľmi dôležité, lebo ony za to nemôžu. 

Ďalej je potrebné kontaktovať právnika. Vysvetlí vám, na čo si dať pozor a čo je potrebné. A do tretice si zistite referencie. Porozprávajte sa s ľuďmi, kamarátmi, kamarátkami, ktoré si prešli rozvodom, a veľa sa pýtajte. Budete mať lepší prehľad o tom, čo vás čaká.

Ako by ste vysvetlili rozdiel medzi psychológom a mediátorom? A ako môžu v prípade rozvodu pomôcť?

Kompetencie psychológa a mediátora sa v rozvodovom procese môžu prelínať, no každý z nich by si mal byť vedomý tej svojej a aj úloh. Psychológ by mal hlavne sprevádzať rozvodovým procesom, zamerať sa na emočnú stránku a pomôcť spracovať situáciu. 

Cieľom mediátora je dosiahnuť dohodu medzi účastníkmi. Využíva aj psychologické metódy a, naopak, psychológ môže využívať mediačné techniky. Každý klient je iný a je dôležité si vyjasniť ciele spolupráce s odborníkom. 

Ako by ste vysvetlili rozdiel medzi psychológom a mediátorom?

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/rozvod-co-potrebujete-vediet/