1. Životné momenty
 2. /
 3. Starostlivosť o blízkych
 4. /
 5. 5 najčastejších otázok pri úmrtí v rodine

5 najčastejších otázok pri úmrtí v rodine

Neviete, čo treba vybaviť a ako postupovať pri úmrtí blízkeho? Prečítajte si niekoľko praktických rád, ktoré vám pomôžu zvládnuť túto ťažkú situáciu.

Úmrtie blízkej osoby je mimoriadne náročná situácia. Napriek tomu, že sa snažíme uvažovať racionálne a vieme, že smrť k životu jednoducho patrí, zvládame ju len veľmi ťažko. V tejto psychickej nepohode nás čaká ešte vybavovanie pohrebu a zariaďovanie ostatných neodkladných náležitostí na úradoch. Mnohí z nás v prvom momente ani len nevedia, kam sa obrátiť, kde hľadať pomoc a potrebné informácie. Prečítajte si odpovede na 5 najčastejších otázok týkajúcich sa úmrtia v rodine.

V článku sa dozviete

Postup
Postup

1. Ako postupovať pri úmrtí blízkeho?

 • Ak váš blízky umrie mimo zdravotníckeho zariadenia, treba túto skutočnosť bezodkladne oznámiť. Zavolajte na tiesňovú linku 112, ktorá na miesto vyšle obhliadajúceho lekára. Privolaný lekár vykoná obhliadku a vystaví list o prehliadke mŕtveho v troch vyhotoveniach. Tieto kópie budete neskôr potrebovať, preto si ich odložte. Lekár vám tiež vystaví štatistické hlásenie o úmrtí. 
   
 • Ak dôjde k úmrtiu vášho blízkeho v zdravotníckom zariadení, personál zabezpečí obhliadku zosnulého lekárom. Zároveň vás musí o tejto skutočnosti informovať. 
Ak váš blízky umrie mimo zdravotníckeho zariadenia, volajte linku 112.
Matrika
Matrika

2. Kde nahlásiť úmrtie blízkej osoby?

Prvým krokom je nahlásenie úmrtia vášho blízkeho na matrike. Treba tak urobiť na matričnom úrade v obci alebo v mestskej časti, kde úmrtie nastalo. 

Matrika vystaví úmrtný list a zapíše skutočnosť do knihy úmrtí. 

Vydanie jedného vyhotovenia úmrtného listu je zadarmo. Každá ďalšia úradne overená kópia je spoplatnená sumou 5 EUR. 

Na matriku si nezabudnite priniesť tieto doklady:

 1. list o prehliadke mŕtveho – všetky tri kópie, ktoré vám vystavil obhliadajúci lekár,
 2. občiansky preukaz zosnulého,
 3. váš občiansky preukaz ako osoby, ktorá vybavuje pohreb (obstarávateľ pohrebu).

„Osoba, ktorá vybavuje pohreb (obstarávateľ pohrebu), je povinná priniesť na matričný úrad listy o prehliadke mŕtveho najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí,“ dopĺňa matrikárka Vlasta Sladkayová. 

Ak bol váš zosnulý blízky členom cirkevnej spoločnosti, mali by ste o jeho úmrtí informovať príslušný farský úrad. „Pri zápise do cirkevnej matriky vyžadujeme od pozostalých predloženie originálu Listu o prehliadke mŕtveho a Štatistické hlásenie o úmrtí s úradnou pečiatkou štátnej matriky,“ hovorí farár Marek Virág. Zápis môžete vykonať len osobne (nemôže vás zastúpiť napríklad splnomocnený pracovník pohrebnej služby, ako je to možné na štátnej matrike). Je to preto, lebo do cirkevnej matriky je potrebné doplniť informácie, ktoré nie sú uvedené v žiadnom dokumente, napríklad sviatostné zaopatrenia. „Pri tejto návšteve farského úradu sa spravidla dohodnú i podrobnosti a náležitosti cirkevného pohrebného obradu,“ dodáva Virág.  

Čo vybaviť
Čo
vy
ba
viť

3. Čo treba vybaviť po úmrtí blízkeho?

Úmrtie vášho blízkeho musíte nahlásiť len na príslušnom matričnom úrade. Matrika ďalej upovedomí všetky ostatné úrady. „Do kompetencií matričného úradu spadá aj oznámenie úmrtia príslušnému okresnému súdu, sociálnej poisťovni i úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ potvrdzuje matrikárka Vlasta Sladkayová. 

Túto oznamovaciu povinnosť vykonáva matričný úrad len raz za mesiac. Preto je vhodné, aby ste sami čo najskôr ohlásili úmrtie vášho blízkeho všetkým inštitúciám, ku ktorým mal zosnulý nejaké záväzky. Kam všade by ste mali oznámiť túto skutočnosť?

 • Navštívte sociálnu poisťovňu

Ak zosnulý poberal dôchodok a ten mu ku dňu smrti nebol vyplatený, vyplatia ho manželovi/manželke alebo deťom.

 • Výplata dôchodku po úmrtí je podmienená podaním písomnej žiadosti s pripojenou kópiou úmrtného listu.
 • Ak bol váš zosnulý príbuzný samostatne zárobkovo činná osoba, je potrebné, aby ste na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne predložili kópiu úmrtného listu

Prípadné nedoplatky na poistnom a iné dlhy sa stávajú automaticky súčasťou dedičského konania. Ak váš blízky poberal dávky v nezamestnanosti, nárok na ich vyplatenie dňom jeho smrti zaniká. Ak by boli tieto sociálne dávky vyplatené neoprávnene, sociálna poisťovňa ich môže vymáhať späť. 

„Vo vlastnom záujme môžu pozostalí o úmrtí blízkej osoby informovať sociálnu poisťovňu čo najskôr aj sami predložením úmrtného listu. V prípade, ak sa zomrelému vyplácala nejaká dávka, môžu tak predísť zbytočným problémom, aby táto dávka nebola na ďalšie obdobie vyplatená neoprávnene,“ potvrdzuje riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou sociálnej poisťovne Peter Višváder. 

Úmrtie vášho blízkeho musíte nahlásiť len na príslušnom matričnom úrade. Matrika ďalej upovedomí všetky ostatné úrady.
Úrady
Úra
dy

 • Zavolajte zamestnávateľovi

Ak bol váš blízky zamestnaný, všetky povinnosti súvisiace s oznamovaním do sociálnej poisťovne o zániku poistného plní práve jeho zamestnávateľ. 

 • Informujte dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS)

O úmrtí vášho blízkeho informujte i príslušnú DSS, v ktorej si váš blízky sporil na dôchodok. Je potrebné predložiť kópiu úmrtného listu. S úsporami v II. pilieri sa ďalej nakladá podľa zákona.  

 • Zdravotnej poisťovni stačí vrátiť preukaz poistenca

„Úmrtie blízkeho nie je potrebné oznamovať do zdravotnej poisťovne. Informáciu dostaneme z Registra fyzických osôb a od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ hovorí Matej Štepianský zo zdravotnej poisťovne Dôvera. Preukaz poistenca vášho zosnulého blízkeho môžete odniesť do pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, aby nedošlo k jeho zneužitiu. Prípadné preplatky a nedoplatky na zdravotnom poistení sú súčasťou dedičského konania. 

 • Na polícii odovzdajte už neplatné doklady

Oznamovať úmrtie vášho blízkeho na polícii nemusíte. Je však potrebné odovzdať doklady, ktoré stratili platnosť dňom jeho úmrtia. Cestovný pas, vodičský preukaz a zbrojný preukaz odovzdajte príslušnému oddeleniu policajného zboru do 7 dní. 

Služby
Služ
by
 • Nezabudnite zájsť do banky

Hneď, ako sa banka dozvie informáciu o úmrtí klienta, zablokuje jeho bežný účet voči všetkým debetným a kreditným transakciám. Zrušené je spravidla i spoplatnenie účtu a zasielanie výpisov. Výber peňazí po smrti blízkeho teda nie je možný. Účet ostáva zablokovaný až do ukončenia dedičského konania. Po jeho ukončení predložia dediči banke právoplatné uznesenie o dedičstve, na základe ktorého môžu znovu nakladať s finančnými prostriedkami na účte zosnulého.

 • Čo s úvermi?

S bankou by ste mali komunikovať i v prípade, že mal váš blízky zosnulý spotrebný alebo hypotekárny úver. Dátumom nahlásenia úmrtia dlžníka banka zastavuje úročenie spotrebného úveru.

Ak mal váš blízky v banke hypotekárny úver, ani po oznámení jeho úmrtia banka úročenie nezastavuje. Preto treba čo najskôr zabezpečiť splácanie úveru. Máte tak možnosť pristúpiť do úveru ešte pred ukončením dedičského konania a môžete požiadať o zmenu účtu na splácanie úveru.

„Na pristúpenie do úveru a jeho predčasné splatenie je potrebné predložiť úmrtný list a identifikačný doklad totožnosti osoby pristupujúcej do úveru,“ hovorí Matej Darovec z Tatra banky. V prípade, že by ste banku o úmrtí blízkeho neinformovali, hrozí, že sa omeškáte so splátkami a budete musieť platiť i následné upomienky.

„V prípade úveru s poistením schopnosti splácať nahláste poistnú udalosť čo najskôr poisťovni,“ vysvetľuje Matej Darovec.

Účet ostáva zablokovaný až do ukončenia dedičského konania.
Postup
Pos
tup
 • Nevynechajte všetkých dodávateľov energií a služieb

„Pozostalí by mali čo najskôr kontaktovať svojho dodávateľa energií, aby im poskytol informácie, ako majú postupovať ďalej. Za relevantný doklad na zmenu odberateľa na odbernom mieste, prípadne na ukončenie zmluvy o odbere energií, považujeme záver dedičského konania,“ hovorí Ondrej Šebesta, riaditeľ odboru komunikácie Slovenského plynárenského priemyslu. 

 

Ak však máte vzťah k nehnuteľnosti, ktorý môžete právoplatne preukázať, všetky záväzky súvisiace s dodávaním energií môžu byť prepísané na vás. Prípadné nedoplatky sú predmetom dedičského konania. 

 

Mobilní operátori sa v týchto citlivých situáciách snažia vychádzať v ústrety pozostalým rodinným príslušníkom svojich zákazníkov. Oznámenie úmrtia je možné urobiť v každej predajni predložením úmrtného listu zosnulého zákazníka. Oznámením úmrtia zákazníka zmluva zaniká. 

„Ku dňu úmrtia následne zrušíme telefónne čísla a všetky služby spojené s ich využívaním. Nečaká sa ani na ukončenie fakturačného obdobia. To znamená, že faktúra môže byť za dané obdobie alikvótna,“ hovorí PR manažér O2, Ján Kalafut. Prípadné nedoplatky sú ďalej predmetom dedičského konania. 

Oznámenie úmrtia je možné urobiť v každej pobočke mobilného operátora predložením úmrtného listu.
Postup
Pos
tup

4. Aký je postup pri vybavovaní pohrebu?

Pripravte sa na množstvo administratívnych úkonov spojených s vybavovaním pohrebu.

 • Kontaktujte vybranú pohrebnú službu

Je potrebné urobiť tak hneď po obhliadke lekárom (najskôr však dve hodiny po úmrtí). Situácia môže byť pre vás náročná, ale pracovníci pohrebných služieb sú s ňou konfrontovaní denne, a preto vedia byť veľmi nápomocní. 

 

„V rámci možností sa snažíme vyhovieť všetkým, aj nezvyčajným nárokom. Pozostalí sú väčšinou v strese, keďže prišli o najbližšieho človeka, a preto sa snažíme postupovať tak, aby sme im pomohli aj po psychickej stránke,“ hovorí Marta Botevová z Pohrebníctva IRIS v Brezne.

 • Zabezpečte nevyhnutné náležitosti

Pracovníci pohrebnej služby zaistia odvoz zosnulého, a ak ich splnomocníte, môžu za vás za poplatok absolvovať aj ďalšie úkony súvisiace s úmrtím (napríklad návšteva matriky). 

 

Pri prvom kontakte je vhodné odovzdať oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný. Odev by mal zahŕňať kompletnú spodnú bielizeň, ponožky alebo pančuchy, oblek doplnený košeľou a kravatou alebo šaty či kostým doplnený blúzkou. Taktiež by ste sa mali dohodnúť na úprave vonkajšieho vzhľadu. 

 

„Obstarávateľ pohrebu spravidla dostane v pohrebnej službe informácie, aby sa spolu s pohrebnou službou podieľal na príprave obradu. Nemáme negatívne skúsenosti vo vzťahu k pozostalým, pretože rešpektujú rady pracovníkov pohrebnej služby a správy cintorína,“ hovorí zástupkyňa vedúceho Strediska pietnych služieb mesta Prievidza, Helena Dadíková.

Obrad
Ob
rad
 • Rozhodnite o pohrebnom obrade

Je dôležité, aby ste vybrali pre zosnulého blízkeho spôsob pochovania a typ pohrebného obradu. Vybrať si môžete medzi klasickým pochovaním truhly do hrobového miesta alebo kremáciou. Následne sa urna s popolom uloží do hrobového/urnového miesta alebo kolumbária. 

„Z roka na rok stúpa percento pochovaní po kremácii. Vzhľadom na potreby riešiť stále nové územia na pohrebiská je to z hľadiska vyťaženosti veľmi pozitívne,“ hovorí Helena Dadíková. Pohrebný obrad by mal ďalej prebiehať v súlade s presvedčením vášho zosnulého blízkeho. Môže byť cirkevný alebo občiansky.

 • Pripravte sa na väčšie finančné výdavky 

Takmer každé rozhodnutie a úkon, ktoré urobíte po úmrtí vášho blízkeho, sú spoplatnené. Začínajú sa odvozom zosnulého do priestorov pohrebnej služby a končia sa úpravou hrobového miesta po pohrebnom obrade. Medzitým poskytujú pohrebníctva celú škálu služieb, ktorých cena sa môže v konečnom dôsledku vyšplhať aj nad tisíc EUR

 

Do vynaložených financií treba započítať i prenájom hrobového miesta a náhrobný kameň. Aj tie sa pohybujú v stovkách EUR, najmä vo väčších mestách. Nájom hrobového miesta je stanovený na 10 rokov. Najviac zaplatia pozostalí v Bratislave – 135 EUR, najmenej v Trenčíne – 30 EUR.

 
Zákony presne určujú, kedy a za akých podmienok sa má pochovávať do zeme a celý obrad sa riadi určitým protokolom.
Náklady

kla
dy

Najdrahšou položkou na zozname je bezpochyby cena rakvy. Taktiež sú potrebné výkopové práce a následná úprava hrobového miesta. Zákony presne určujú, kedy a za akých podmienok sa má pochovávať do zeme a celý obrad sa riadi určitým protokolom. Ten platí aj pre kremáciu, avšak zákon neprikazuje, akým spôsobom sa má naložiť s urnou. 

 

„Zákon neukladá povinnosť uložiť urnu nejakým oficiálnym spôsobom a na určené miesto. Pozostalí ju môžu mať uloženú aj doma. Ide len o to, aby sa s ňou zaobchádzalo dôstojne,“ hovorí Helena Dadíková. 

 • Zvážte poistenie pohrebných nákladov

Náklady na pohreb dokážu nemalou sumou zaťažiť vašu peňaženku. Mnoho starších ľudí si na pohreb šetrí „do obálky“, o ktorej vedia príbuzní. V prípade úmrtia môžu finančné prostriedky použiť na uhradenie nákladov spojených s pohrebom. 

Mnoho finančných subjektov ponúka poistenie pohrebných nákladov, v ktorom si akoby sporíte na pohreb. Poistné plnenie nie je viazané na dedičské konanie a môžete uviesť ľubovoľnú oprávnenú osobu, ktorej sa po vašom úmrtí suma vyplatí. 

Zákon neukladá povinnosť uložiť urnu nejakým oficiálnym spôsobom a na určené miesto.
Nárok

rok

5. Na čo mám nárok po úmrtí blízkej osoby?

Po úmrtí blízkej osoby máte právo na niektoré finančné príspevky. Rovnako aj na osobné voľno súvisiace s vybavovaním pohrebu alebo účasti na ňom. Na toto všetko máte nárok:

 • Príspevok na pohreb

Žiadosť o príspevok na pohreb vám vystaví príslušná matrika a potvrdí pohrebná služba, ktorá pohreb zabezpečovala. Následne túto žiadosť odovzdáte na úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste trvalého bydliska zosnulého. 

 

Nárok na tento príspevok má plnoletá fyzická osoba, ktorá zabezpečila pohreb zosnulého a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Výška príspevku je 79,67 EUR a nárok naň zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zosnulého.

Tlačivo si môžete stiahnuť a vytlačiť priamo na webovej stránke ÚPSVaR.

 • Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Môžete si ju uplatniť vtedy, ak váš blízky zomrel na následky pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Tento finančný príspevok by mal pokryť všetky výdavky spojené s pohrebom od ošatenia až po transport. Vypláca ho sociálna poisťovňa do výšky 2870,40 EUR. Žiadosť nájdete na webovej stránke sociálnej poisťovne v sekcii Formuláre pod číslom 141 ako Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom

Nárok

rok
 • Pracovné voľno s náhradou mzdy

Potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa vám potvrdí príslušná matrika. Zo zákona máte nárok na jeden deň voľna, ak sa na pohrebe zúčastníte, a na dva dni, ak pohreb aj zabezpečujete. 

 • Vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok

Ide o dôchodkové dávky, ktorých účelom je zabezpečiť priamym pozostalým príjem v prípade úmrtia ich bezprostredne blízkej osoby (manžel, manželka, rodič). 

 

Nárok na pozostalostný dôchodok sa odvodzuje z nároku zosnulého manžela/-ky na starobný či invalidný dôchodok. 

 • Vdovský/vdovecký dôchodok sa vypláca vo výške 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zosnulý ku dňu smrti. 
 • V prípade sirotského dôchodku je to 40 %. 
 

O pozostalostné dôchodky môžete požiadať v pobočkách sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého pobytu. Podmienky na získanie i výška dôchodku sú v každom konkrétnom prípade rôzne. Najvhodnejšie je informovať sa priamo vo vašej príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. Na vybavenie dôchodku budete potrebovať občiansky preukaz, úmrtný list, sobášny list, doklad o ukončení vzdelania zosnulého a rodný list dieťaťa.

Zo zákona máte nárok na jeden až dva dni voľna.

Po strate blízkej osoby býva náročné pokračovať v bežnom živote a pritom zariaďovať všetky povinnosti súvisiace s vybavovaním pohrebu. Zármutok, ktorý cítime, nám nedovoľuje venovať sa každodenným činnostiam. Okrem toho ešte treba neustále myslieť na to, čo treba vybaviť po úmrtí blízkej osoby. Smútok a bolesť pomôže zahojiť čas. 

 
 • Dovoľte si smútiť

 

Na stratu blízkej osoby je veľmi ťažké, možno takmer nemožné sa pripraviť. V zásade je jedno, či ide o úmrtie po dlhej chorobe, alebo náhlu smrť. Vždy ostaneme paralyzovaní. „Bezprostredne po smrti blízkej osoby zaplaví ľudí množstvo emócií. Ostanú otupení a strácajú schopnosť adekvátne vnímať a prežívať svet okolo seba. Často sa strieda hnev so strachom. Je to však celkom normálna reakcia na túto veľmi bolestivú skúsenosť,“ hovorí psychologička Jana Petiašová. 

O pozostalostné dôchodky môžete požiadať v pobočkách sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého pobytu.
Pomoc
Po
moc

 • Vyhľadajte odbornú pomoc

Pochopiť a spracovať smrť blízkej osoby je náročný proces. Ak sa so smútkom a svojimi pocitmi nedokážete vyrovnať sami, vyhľadajte odbornú pomoc

 

„Nie je hanba, ak v takýchto náročných životných situáciách požiadame o pomoc odborníkov. Môžu nám pomôcť získať na celú situáciu celkom iný pohľad a istú mieru nadhľadu. Cieľom tejto terapie je hlavne adaptovať pozostalého na stratu a opätovne ho začleniť do života bez zosnulej blízkej osoby,“ vysvetľuje psychologička Jana Petiašová.

 • So žiadosťou o pomoc sa môžete obrátiť na konkrétneho psychológa vo vašom okolí. Cenné informácie a rady, ako zvládnuť smrť blízkeho človeka, nájdete aj na stránke občianskeho združenia Kolobeh života, ktoré poskytuje širokú škálu podpory po strate blízkeho človeka, napríklad víkendové pobyty pre ovdovených rodičov s malými deťmi alebo individuálne či skupinové terapie s odborníkmi. 
   
 • O psychologickú pomoc môžete požiadať i na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Psychológovia a sociálni pracovníci z Centra poradensko-psychologických služieb vám poskytnú bezplatné psychologické poradenstvo. Po celom Slovensku má centrum 46 poradenských pracovísk. 
   
 • S psychickými problémami po úmrtí blízkeho človeka sa môžete obrátiť aj na online poradňu Nezábudka, ktorú zastrešuje Liga za duševné zdravie. Nájdete tu kontakty na psychológov, ktorí vám odpovedia bezplatne a do 48 hodín. Ak potrebujete okamžitú pomoc, môžete bezodkladne zavolať na Linku dôvery Nezábudka - 0800 800 566. Školený personál vás nasmeruje a poradí vám, ako postupovať pri vašom probléme.
Čo
zariadiť
Čo
Za
ria
diť

Čo všetko treba zariadiť po úmrtí blízkeho človeka:

 1. zavolať 112,
 2. kontaktovať pohrebnú službu a zariadiť pohreb,
 3. nahlásiť úmrtie na matrike,
 4. oznámiť úmrtie príslušným inštitúciám – sociálnej poisťovni, zamestnávateľovi, zdravotnej poisťovni, polícii, banke, dodávateľom energií a služieb,
 5. požiadať o finančné príspevky,
 6. vyriešiť pozostalosť,
 7. kontaktovať psychológa.
 

So zariaďovaním pohrebu a všetkými administratívnymi záležitosťami okolo úmrtia blízkej osoby sa stretne každý z nás. Aj keď je to náročné, je dôležité s chladnou hlavou vybaviť všetky administratívne záležitosti súvisiace s úmrtím. Rovnako dôležité je dopriať si čas na smútok a vyrovnať sa tak so stratou blízkeho človeka.

Dovoľte si smútiť.

 

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/umrtie-co-treba-vybavit/