1. Životné momenty
 2. /
 3. Životné ťažkosti
 4. /
 5. Starostlivosť o blízkych
 6. /
 7. 5 najčastejších otázok pri úmrtí v rodine
Publikovaný 14.08.2020 / Upravený 28.07.2023

5 najčastejších otázok pri úmrtí v rodine

Neviete, čo treba vybaviť a ako postupovať pri úmrtí blízkeho? Prečítajte si niekoľko praktických rád, ktoré vám pomôžu zvládnuť túto ťažkú situáciu.

5 najčastejších otázok pri úmrtí v rodine

V článku sa dozviete:

 1. Ako postupovať pri úmrtí blízkeho?
 2. Čo treba vybaviť na úradoch po úmrtí blízkeho?
 3. Aký je postup pri vybavovaní pohrebu?
 4. Na čo máte nárok po úmrtí blízkej osoby?
 5. Ako sa vyrovnať so stratou blízkej osoby?

Úmrtie blízkej osoby je mimoriadne náročná situácia. Napriek tomu, že sa snažíme uvažovať racionálne, zvládame ju len veľmi ťažko. Pritom musíme vybaviť pohreb a zariadiť neodkladné náležitosti na úradoch. Často ale ani nevieme, ako na to a kde získať potrebné informácie. Pomôžu vám s tým odpovede na 5 najčastejších otázok týkajúcich sa úmrtia v rodine a povinností pozostalých. 

1. Ako postupovať pri úmrtí blízkeho?

Jednou z prvých povinností, ktoré pozostalých bezprostredne po úmrtí blízkeho čakajú, je informovať o skone nielen rodinu, ale hlavne inštitúcie. To, aké oznamovacie povinnosti vás po smrti blízkeho čakajú, závisí od miesta jeho úmrtia:  

 • Ak váš blízky umrie mimo zdravotníckeho zariadenia, musíte skutočnosť bezodkladne oznámiť. Zavolajte na tiesňovú linku 112, ktorá na miesto vyšle obhliadajúceho lekára. Privolaný lekár vykoná obhliadku a vystaví list o prehliadke mŕtveho v troch vyhotoveniach. Budete ho neskôr potrebovať, preto si ho odložte. Lekár tiež vystaví štatistické hlásenie o úmrtí.
 • Ak dôjde k úmrtiu vášho blízkeho v nemocnici alebo inom zdravotníckom zariadení, personál zabezpečí obhliadku zosnulého lekárom. Zároveň vás musí o tejto skutočnosti informovať.
poistenie schopnosti splacat hypoteku

Tip: Prečo si poistiť hypotéku?

Splácanie hypotekárneho úveru je záväzok na veľa rokov. Poistite si váš úver a zbavte sa zbytočných starostí spôsobených nepredvídanou životnou situáciou.

Zistiť viac

 

2. Kde nahlásiť úmrtie blízkej osoby a získať úmrtný list?

Ako prvé musíte nahlásiť úmrtie vášho blízkeho na matrike. Ohlasuje sa na matričnom úrade v obci alebo v mestskej časti, kde úmrtie nastalo.

Vydanie úmrtného listu má na starosti matrika, ktorá aj zapíše skutočnosť do knihy úmrtí.

Vydanie jedného vyhotovenia úmrtného listu je zadarmo. Každá ďalšia úradne overená kópia je spoplatnená sumou 5 eur. O vydanie duplikátu úmrtného listu môže oprávnená osoba požiadať aj elektronicky, ak má občiansky preukaz s čipom. Pri elektronickom podaní je poplatok len 2,50 eura.

Na matriku si nezabudnite priniesť tieto doklady:

 1. list o prehliadke mŕtveho – všetky tri kópie, ktoré vystavil obhliadajúci lekár,
 2. občiansky preukaz zosnulého,
 3. váš občiansky preukaz ako osoby, ktorá vybavuje pohreb (obstarávateľ pohrebu).

„Osoba, ktorá vybavuje pohreb (obstarávateľ pohrebu), je povinná priniesť na matričný úrad listy o prehliadke mŕtveho najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí,“ dopĺňa matrikárka Vlasta Sladkayová.

Ak bol váš zosnulý blízky členom cirkevnej spoločnosti, k povinnosti pozostalého po smrti patrí aj informovanie príslušného farského úradu„Pri zápise do cirkevnej matriky vyžadujeme od pozostalých predloženie originálu listu o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí s úradnou pečiatkou štátnej matriky,“ hovorí farár Marek Virág.

Zápis môžete vykonať len osobne (nemôže vás zastúpiť napríklad splnomocnený pracovník pohrebnej služby, ako je to možné na štátnej matrike). Je to preto, lebo do cirkevnej matriky je potrebné doplniť informácie, ktoré nie sú uvedené v žiadnom dokumente, napríklad sviatostné zaopatrenia. „Pri tejto návšteve farského úradu sa spravidla dohodnú i podrobnosti a náležitosti cirkevného pohrebného obradu,“ dodáva Virág.  

3. Čo treba vybaviť po strate blízkeho?

Úmrtie vášho blízkeho musíte nahlásiť len na príslušnom matričnom úrade. Matrika ďalej upovedomí všetky ostatné úrady. „Do kompetencií matričného úradu spadá aj oznámenie úmrtia príslušnému okresnému súdu, Sociálnej poisťovni i Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ potvrdzuje matrikárka Vlasta Sladkayová.

Oznamovaciu povinnosť vykonáva matričný úrad len raz za mesiac. Inštitúciám, ku ktorým mal zosnulý nejaké záväzky, by ste sami mali čo najskôr nahlásiť úmrtie vášho blízkeho. Kde všade by ste mali oznámiť túto skutočnosť?

 • Navštívte sociálnu poisťovňu

Oznámenie o úmrtí Sociálnej poisťovni nie je povinnosťou. Odporúčame vám však skutočnosť nahlásiť čo najskôr v prípade, že zosnulý bol poberateľom dôchodku či iných dávok, alebo bol samostatne zárobkovo činnou osobou.

„Vo vlastnom záujme môžu pozostalí o úmrtí blízkej osoby informovať Sociálnu poisťovňu čo najskôr aj sami predložením úmrtného listu. V prípade, ak sa zomrelému vyplácala nejaká dávka, môžu tak predísť zbytočným problémom, aby táto dávka nebola na ďalšie obdobie vyplatená neoprávnene,“ potvrdzuje riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Prípadné nedoplatky na poistnom a iné dlhy sa stávajú automaticky súčasťou dedičského konania.

Ako oznámiť úmrtie, ak bol blízky SZČO

Ak bol váš zosnulý príbuzný samostatne zárobkovo činná osoba, je potrebné, aby ste v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne predložili kópiu úmrtného listu.

Dôchodok a dávky po smrti

Pokiaľ váš blízky poberal dávky v nezamestnanosti alebo dôchodok, nárok na ich vyplatenie dňom jeho smrti zaniká. Ak by boli tieto sociálne dávky vyplatené neoprávnene, Sociálna poisťovňa ich môže vymáhať späť.  

Ak dôchodok a dávky chodili poštou a vyplácali sa v hotovosti, pozostalí nemajú nárok ich po smrti poberateľa prevziať. Pošta sa postará o vrátenie nevyplateného dôchodku Sociálnej poisťovni. V prípade vyplácania dôchodku na účet by ho pozostalí z účtu nemali vyberať. V prípade, že boli peniaze vyplatené neoprávnene, Sociálna poisťovňa si ich stiahne späť.

Keď zosnulý poberal dôchodok a ten mu ku dňu smrti nebol vyplatený, vyplatia ho manželovi/manželke, prípadne deťom či rodičom. Nevyplatený dôchodok po zomretom manželovi, resp. manželke vyplatí automaticky v rámci konania o priznanie vdovského či vdoveckého dôchodku. Nie je nutné podávať žiadnu žiadosť o vyplatenie dôchodku po smrti.

Ak zosnulý nemal manžela alebo manželku, výplata dôchodku po úmrtí ide deťom, prípadne rodičom. Vtedy je nutné podať čestné vyhlásenie, ktoré je dostupné na stránke Sociálnej poisťovne.  Pozostalí si môžu uplatniť nárok aj na ďalšie nevyplatené dávky, akými sú napríklad nemocenské, ošetrovné či dávka v nezamestnanosti. O vyplatenie požiadate prostredníctvom tlačiva. 

Pokiaľ váš blízky poberal dávky v nezamestnanosti alebo dôchodok, nárok na ich vyplatenie dňom jeho smrti zaniká.

 • Zavolajte zamestnávateľovi

Ak bol váš blízky zamestnaný, všetky povinnosti súvisiace s oznamovaním do Sociálnej poisťovne o zániku poistného plní práve jeho zamestnávateľ.  

 • Informujte dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS)

O úmrtí vášho blízkeho informujte i príslušnú DSS, v ktorej si váš blízky sporil na dôchodok. Je potrebné predložiť kópiu úmrtného listu. S úsporami v II. pilieri sa ďalej nakladá podľa zákona. 

 • Zdravotnej poisťovni stačí vrátiť preukaz poistenca

„Úmrtie blízkeho nie je potrebné oznamovať do zdravotnej poisťovne. Informáciu dostaneme z Registra fyzických osôb a od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ hovorí Matej Štepianský zo zdravotnej poisťovne Dôvera.

Preukaz poistenca vášho zosnulého blízkeho môžete odniesť do pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, aby nedošlo k jeho zneužitiu. Vrátiť treba aj požičané zdravotné pomôcky. Prípadné preplatky a nedoplatky na zdravotnom poistení sú súčasťou dedičského konania.

Zavolajte zamestnávateľovi
 • Na polícii odovzdajte už neplatné doklady

Oznamovať úmrtie vášho blízkeho na polícii nemusíte. Je však potrebné odovzdať doklady, ktoré stratili platnosť dňom úmrtia. Cestovný pas, vodičský preukaz a zbrojný preukaz odovzdajte bezodkladne príslušnému oddeleniu policajného zboru.

 • Nezabudnite zájsť do banky

Hneď ako sa banka dozvie informáciu o úmrtí klienta, zablokuje jeho bežný účet, čím sa znemožnia všetky debetné a kreditné transakcie. Zrušené je spravidla i spoplatnenie účtu a zasielanie výpisov. Výber a prevod peňazí po smrti blízkeho teda nie je možný. Účet ostáva zablokovaný až do ukončenia dedičského konania. Po jeho ukončení predložia dediči banke právoplatné uznesenie o dedičstve, na základe ktorého môžu znovu nakladať s finančnými prostriedkami na účte zosnulého.

Čo s úvermi?

S bankou by ste mali komunikovať i v prípade, že mal váš blízky zosnulý spotrebný alebo hypotekárny úver. Dátumom nahlásenia úmrtia dlžníka banka zastavuje úročenie spotrebného úveru.

Ak mal váš blízky v banke hypotekárny úver, ani po oznámení jeho úmrtia banka úročenie nezastavuje. Preto treba pokračovať v splácaní úveru, resp. čo najskôr zabezpečiť jeho splácanie. Máte tak možnosť pristúpiť do úveru ešte pred ukončením dedičského konania a zároveň môžete požiadať o zmenu účtu na splácanie úveru.

V prípade, že by ste banku o úmrtí blízkeho neinformovali, hrozí, že sa omeškáte so splátkami a budete musieť platiť i následné upomienky.

„V prípade úveru s poistením schopnosti splácať nahláste poistnú udalosť čo najskôr poisťovni,“ vysvetľuje Petra Koleníková.

 • Nevynechajte všetkých dodávateľov energií a služieb

Ďalšou vecou, ktorú treba vybaviť po smrti blízkeho, je informovať dodávateľov, ktorí mu poskytovali telekomunikačné služby či energie. Čo sa týka poskytovateľov energií, tých je dnes na trhu viac a každý z nich má trochu iné pravidlá a postupy, ktorými sa riadia v tejto situácii. Preto odporúčame pozostalým, aby čo najskôr po úmrtí blízkeho kontaktovali konkrétneho poskytovateľa služieb, ktorého zomrelý využíval. Ten im poskytne presné informácie, ako majú postupovať ďalej.

Podobne je to aj s mobilnými operátormi. Pri väčšine z nich platí, že oznámiť úmrtie blízkeho môžete v každej predajni predložením úmrtného listu zosnulého zákazníka. Oznámením úmrtia zmluva zaniká. Prípadné nedoplatky sú predmetom dedičského konania. V špecifickom prípade, keď zomrelý využíval služby operátorov, ktorí kamennú pobočku nemajú, odporúčame obrátiť sa na ich zákaznícku linku. 

4. Aký je postup pri vybavovaní pohrebu?

Vybavenie pohrebu znamená množstvo administratívnych úkonov. Nezabudnite na:

 • Kontaktujte vybranú pohrebnú službu

Po vystavení listu o prehliadke mŕtveho môžete kontaktovať vybranú pohrebnú službu. Situácia je náročná, ale pracovníci pohrebných služieb sú s ňou konfrontovaní denne, a preto bývajú nápomocní a vybavovanie pohrebu vám uľahčia.

„V rámci možností sa snažíme vyhovieť všetkým, aj nezvyčajným nárokom. Pozostalí sú väčšinou v strese, keďže prišli o najbližšieho človeka, a preto sa snažíme postupovať tak, aby sme im pomohli aj po psychickej stránke,“ hovorí Marta Botevová z Pohrebníctva IRIS v Brezne.

Aký je postup pri vybavovaní pohrebu?
 • Zabezpečte nevyhnutné náležitosti

Pracovníci pohrebnej služby zaistia odvoz zosnulého, a ak ich splnomocníte, môžu za vás za poplatok absolvovať aj ďalšie úkony súvisiace s úmrtím.

Pri prvom kontakte je vhodné odovzdať oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný. Odev by mal zahŕňať kompletnú spodnú bielizeň, ponožky alebo pančuchy, oblek doplnený košeľou a kravatou alebo šaty či kostým doplnený blúzkou. Taktiež by ste sa mali dohodnúť na úprave vonkajšieho vzhľadu.   

„Obstarávateľ pohrebu spravidla dostane v pohrebnej službe informácie, aby sa spolu s pohrebnou službou podieľal na príprave obradu. Nemáme negatívne skúsenosti vo vzťahu k pozostalým, pretože rešpektujú rady pracovníkov pohrebnej služby a správy cintorína,“ hovorí zástupkyňa vedúceho Strediska pietnych služieb mesta Prievidza Helena Dadíková.

 • Rozhodnite o tom, ako bude pohreb blízkej osoby prebiehať

Je dôležité, aby ste vybrali pre zosnulého blízkeho spôsob pochovania a typ pohrebného obradu. Vybrať si môžete medzi klasickým pochovaním truhly do hrobového miesta alebo kremáciou. Následne sa urna s popolom uloží do hrobového/urnového miesta alebo kolumbária. Kedy budete môcť urnu uložiť? To závisí od konkrétnej pohrebnej služby. Väčšinou je urna s popolom hotová v priebehu niekoľkých týždňov.

Pohrebný obrad by mal prebiehať v súlade s presvedčením vášho zosnulého blízkeho. Môže byť cirkevný alebo občiansky. Od typu obradu sa následne odvíja to, ako dlho trvá pohreb, a aké úkony sa na ňom vykonajú. Štandardom je kondolovanie najbližším pozostalým či čítanie nekrológu.

V našich končinách je tradíciou aj organizovanie smútočnej hostiny. Kar sa konáva po pohrebe a väčšinou sa na ňom zúčastňuje najbližšia rodina.

Pravidlá na pohrebe

Pohreb je veľmi citlivou udalosťou pre všetkých zúčastnených. Je nutné dodržať niekoľko pravidiel, vďaka ktorým sa s nebohým rozlúčite dôstojne.

V prvom rade by ste sa mali vhodne obliecť. Zaužívanou, najmä v prípade najbližšej rodiny, je čierna farba, u ostatných účastníkov je akceptovaná i tmavomodrá či sivá. Podstatné je, aby bolo oblečenie konzervatívne, určite si neberte nič pestrofarebné, vulgárne alebo vyzývavé. Vyvarovať by ste sa mali výrazným vzorom, doplnkom, roztrhaným rifliam či krátkym sukniam a hlbokým výstrihom.

Vyžadované je tiež konzervatívnejšie správanie. Nevhodné sú napríklad príliš hlučné prejavy smútku i radosti. Hlasné rozhovory či dokonca smiech so známymi, ktorých ste dlho nevideli, si nechajte na inokedy. Vypnite si mobilný telefón, aby počas obradu nerušil zvonením, a deti, najmä tie úplne najmenšie, radšej na pohreb neberte.

Pred samotným obradom je zvykom kondolovať najbližšej rodine. Nie sú nutné zdĺhavé prejavy, postačí podanie ruky, úklony hlavy a krátka veta, ktorá vyjadruje úprimnú sústrasť. Zvykom býva aj „dar“ v podobe venca či kytice. Kvety zosnulému sa darujú v párnom počte, decentné, živé a v tlmených farbách. Ak neviete, aké sú vhodné, v kvetinárstve vám isto poradia.

 • Vybavte si voľno na pohreb a jeho zariadenie

Zo zákona máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb.

Nárok na jednodňové voľno máte aj pri úmrtí rodiča a súrodenca, rodiča a súrodenca vášho manžela/manželky, a tiež manžela/manželky vášho súrodenca. Pri vybavovaní pohrebu týchto osôb máte nárok na ďalší deň voľna.

Kto vydáva potvrdenie o účasti na pohrebe a jeho vybavovaní?

To, že máte nárok na voľno na pohreb, musíte zo zákona zamestnávateľovi preukázať potvrdením. Potvrdenie o pohrebe a jeho organizovaní vám vydá pohrebná služba alebo príslušná matrika.Nie je zákonom definované, že na potvrdenie o pohrebe do práce musíte použiť jednotný vzor tlačiva.  

 • Pripravte sa na väčšie finančné výdavky 

Takmer každé rozhodnutie a úkon, ktoré urobíte po úmrtí vášho blízkeho, sú spoplatnené. Začína to odvozom zosnulého do priestorov pohrebnej služby a končí úpravou hrobového miesta po pohrebnom obrade. Nezáleží na tom, či sa rozhodnete pre civilný alebo cirkevný pohreb, pohrebníctva poskytujú celú škálu služieb, ktorých konečná cena sa môže vyšplhať aj nad tisíce eur.

V rozpočte treba počítať i s prenájmom hrobového miesta, ktorý je stanovený na 10 rokov dopredu, a s náhrobným kameňom. Aj tie sa pohybujú v stovkách eur, najmä vo väčších mestách.

Najdrahšou položkou na zozname je bezpochyby rakva. Taktiež sa platí za vykopanie hrobu a následnú úpravu hrobového miesta. Zákony presne určujú, kedy a za akých podmienok sa má pochovávať do zeme, a celý obrad sa riadi určitým protokolom. Ten platí aj pre kremáciu, avšak zákon neprikazuje, akým spôsobom sa má naložiť s urnou.

„Zákon neukladá povinnosť uložiť urnu nejakým oficiálnym spôsobom a na určené miesto. Pozostalí ju môžu mať uloženú aj doma. Ide len o to, aby sa s ňou zaobchádzalo dôstojne,“ hovorí Helena Dadíková.

Náklady ľahšie zvládnete so sporením na pohreb

Výdavky na pohreb dokážu nemalou sumou zaťažiť vašu peňaženku. Mnoho starších ľudí si na pohreb šetrí „do obálky“, o ktorej príbuzní vedia. V prípade úmrtia môžu finančné prostriedky použiť na uhradenie nákladov spojených s pohrebom.

Mnoho finančných subjektov ponúka poistenie pohrebných nákladov či sporenie na pohreb. Poistné plnenie nie je viazané na dedičské konanie. Pri jeho založení môžete uviesť ľubovoľnú oprávnenú osobu, ktorej sa po vašom úmrtí suma vyplatí.

5. Na čo mám nárok po úmrtí blízkej osoby?

Po úmrtí blízkej osoby máte právo na finančné príspevky. Rovnako aj na osobné voľno súvisiace s vybavovaním pohrebu alebo účasti na ňom. Máte nárok na:

 • Príspevok na pohreb

Žiadosť o príspevok na pohreb vám vystaví príslušná matrika a potvrdí pohrebná služba, ktorá pohreb zabezpečovala. Následne ju odovzdáte na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v mieste trvalého bydliska zosnulého. Tiež je možné poslať žiadosť poštou, elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo e-mailom.

Nárok na príspevok má plnoletá fyzická osoba, ktorá zabezpečila pohreb zosnulého a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Výška príspevku na pohreb v roku 2023 je 79,67 eur a nárok naň zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zosnulého.

Na čo mám nárok po úmrtí blízkej osoby?

Tlačivo si môžete stiahnuť a vytlačiť priamo na webovej stránke ÚPSVaR.

 • Náhrada nákladov spojených s pohrebom

Môžete si ju uplatniť, ak váš blízky zomrel na následky pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Finančný príspevok by mal pokryť všetky výdavky spojené s pohrebom. Vypláca ho Sociálna poisťovňa do výšky 3308,80  eur. Žiadosť nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v sekcii  Formuláre pod názvom Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom.

 • Pozostalostná úrazová renta

Uplatniť si ju môžete v prípade, že úmrtie blízkeho nastalo v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Je to pravidelná dávka, vypláca sa mesačne. Jej účelom je zabezpečenie osôb, voči ktorým mal zomrelý vyživovaciu povinnosť na základe rozhodnutia súdu. Nárok si uplatníte v Sociálnej poisťovni podaním žiadosti zo sekcie Formuláre pod názvom  Žiadosť o priznanie pozostalostnej úrazovej renty.

 • Jednorazové odškodnenie

Aj na tento príspevok máte nárok len v prípade, že úmrtie blízkeho nastalo v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Ide o jednorazovú dávku, ktorá sa vypláca manželovi alebo manželke a nezaopatrenému dieťaťu. Maximálne jednorazové odškodnenie je 66 153,80 eur. Vypláca ho Sociálna poisťovňa. Žiadosť nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne v sekcii Formuláre pod názvom Žiadosť o priznanie jednorazového odškodnenia.  

Výška príspevku na pohreb je 79,67 eur.

 • Vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok

Ide o dôchodkové dávky, ktorých účelom je zabezpečiť priamym pozostalým príjem v prípade úmrtia ich bezprostredne blízkej osoby (manžel, manželka, rodič).

Nárok na pozostalostný dôchodok sa odvodzuje z nároku zosnulého manžela/-ky na starobný či invalidný dôchodok.

 • Vdovský/vdovecký dôchodok sa vypláca vo výške 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zosnulý ku dňu smrti.
 • V prípade sirotského dôchodku je to 40 %.

Žiadosť o vyplácanie dôchodku po zosnulom môžete podať v pobočkách Sociálnej poisťovne podľa miesta vášho trvalého pobytu. Podmienky na získanie i výška dôchodku sú v každom konkrétnom prípade rôzne. Najvhodnejšie je informovať sa priamo v pobočke Sociálnej poisťovne. Na vybavenie dôchodku budete potrebovať občiansky preukaz, úmrtný list, sobášny list, doklad o ukončení vzdelania zosnulého a rodný list dieťaťa.

6. Po strate blízkeho si nájdite čas, aby ste sa s tým vyrovnali

Po strate blízkeho človeka býva náročné pokračovať v bežnom živote a venovať sa povinnostiam, ktoré máme. Zármutok, ktorý cítime, nám nedovoľuje venovať sa každodenným činnostiam. Na stratu blízkej osoby je veľmi ťažké, takmer nemožné sa pripraviť. Je jedno, či ide o úmrtie po dlhej chorobe, alebo náhlu smrť. Vždy ostaneme paralyzovaní. „Bezprostredne po smrti blízkej osoby zaplaví ľudí množstvo emócií. Ostanú otupení a strácajú schopnosť adekvátne vnímať a prežívať svet okolo seba. Často sa strieda hnev so strachom. Je to však celkom normálna reakcia na túto veľmi bolestivú skúsenosť,“ hovorí psychologička Jana Petiašová.

Najmä v minulosti bolo zaužívané „nosenie smútku“, počas ktorého sa smútiaci obliekal do čiernej, či tmavých smútočných farieb. Izoloval sa, nezúčastňoval sa na spoločenských akciách, nechodil sa zabávať a podobne. Ako dlho obdobie smútenia trvalo, záviselo od toho, v akom blízkom (príbuzenskom) vzťahu so zomrelým smútiaci bol.

Ako dlho teda nosiť smútočné oblečenie? Tradície hovoria, že najdlhšie by mali držať smútok ženy za svojimi manželmi a deti za rodičmi – minimálne rok.

Dnes sa už „povinná doba smútku“ veľmi nenosí, smútime skôr vo vnútri. Či už sa rozhodneme bolesť zo straty ukázať, alebo nie, po strate blízkeho by ste si mali nájsť čas na smútok, a na to, aby ste sa s tým vyrovnali.

Po strate blízkeho si nájdite čas, aby ste sa s tým vyrovnali
 • Nehanbite sa vyhľadať odbornú pomoc

Pochopiť a spracovať smrť blízkej osoby je náročný proces. Ak sa so smútkom a svojimi pocitmi nedokážete vyrovnať sami, vyhľadajte odbornú pomoc.   

„Nie je hanba, ak v takýchto náročných životných situáciách požiadame o pomoc odborníkov. Môžu nám pomôcť získať na celú situáciu celkom iný pohľad a istú mieru nadhľadu. Cieľom tejto terapie je hlavne adaptovať pozostalého na stratu a opätovne ho začleniť do života bez zosnulej blízkej osoby,“ vysvetľuje psychologička Jana Petiašová.

 • So žiadosťou o pomoc sa môžete obrátiť na konkrétneho psychológa vo vašom okolí. Cenné informácie a rady, ako zvládnuť smrť blízkeho človeka, nájdete aj na stránke občianskeho združenia Kolobeh života, ktoré poskytuje širokú škálu podpory po strate blízkeho človeka, napríklad víkendové pobyty pre ovdovených rodičov s malými deťmi alebo individuálne či skupinové terapie s odborníkmi.
 • O psychologickú pomoc môžete požiadať i na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Psychológovia a sociálni pracovníci z Centra poradensko-psychologických služieb vám poskytnú bezplatné psychologické poradenstvo. Po celom Slovensku má centrum 46 poradenských pracovísk.
 • So psychickými problémami po úmrtí blízkeho človeka sa môžete obrátiť aj na online poradňu Nezábudka, ktorú zastrešuje Liga za duševné zdravie. Nájdete tu kontakty na psychológov, ktorí vám odpovedia bezplatne a do 48 hodín. Ak potrebujete okamžitú pomoc, môžete bezodkladne zavolať na Linku dôvery Nezábudka - 0800 800 566. Školený personál vás nasmeruje a poradí vám, ako postupovať pri vašom probléme.

Váš názor nás zaujíma

Pomôžte nám robiť Životné momenty ešte kvalitnejšie

* Označené polia sú povinné
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/zivotne-momenty/umrtie-co-treba-vybavit/