1. Blog
  2. /
  3. Dôchodok
  4. /
  5. Cítite nerovnosť vo výške platu medzi mužmi a ženami? Ako sú na tom dôchodky?

Cítite nerovnosť vo výške platu medzi mužmi a ženami? Ako sú na tom dôchodky?

Lucia Ditte | DDS Tatra banky a.s. Autor: Lucia Ditte, DDS Tatra banky a.s. | 18.05.2020 | 3 min. čítania

Cítite nerovnosť vo výške platu medzi mužmi a ženami? Ako sú na tom dôchodky?

Téma rodovej nerovnosti je verejnosťou stále vnímaná okrajovo a nie vždy adekvátne. Zasahuje však do všetkých sfér ľudskej činnosti - ekonomickej, politickej, sociálnej aj kultúrnej. Nerovnaké postavenie žien v spoločnosti pritom nie je iba dedičstvom tradičného chápania sveta, ale má ďalekosiahlejšie dôsledky.

Nerovnosť v odmeňovaní

Jednou z oblastí, kde sa diskriminácia žien prejavuje najvýraznejšie, je pracovný trh. V európskej únii je priemerná hodnota rodového mzdového rozdielu 17 %, na Slovensku je to až 20 %. Znamená to, že muži a ženy s rovnakou kvalifikáciou nie sú za svoje schopnosti odmeňovaní rovnako. Napriek osvete a inštitucionálnym opatreniam sa tieto rozdiely darí znižovať iba veľmi pomaly a s pribúdajúcim vekom dokonca narastajú. Nejde pritom iba o jednoduchý rozdiel v číslach, ale aj o kariérne príležitosti, kariérny rast a možnosti voľby. Podhodnotené sú pritom celé odvetvia, v ktorých prevládajú ženy - zamestnankyne, ako zdravotníctvo, školstvo alebo sociálne služby.

 

Príčiny

Odhliadnuc od historických príčin a množstva pretrvávajúcich stereotypov je nerovnosť v odmeňovaní predovšetkým výsledkom počtu odpracovaných rokov a kariérnej kontinuity. Kým muži počas aktívneho života pracujú takmer nepretržite, u žien sú prestávky v kariére omnoho bežnejšie. Starostlivosť o rodinu sa totiž u partnerov nedelí rovnako. Aj po návrate do pracovného života prispôsobujú ženy svoju kariéru rodine a hľadajú kompromisy s ohľadom na zmenené životné okolnosti.

Nižšie platy, nižšie dôchodky

Prerušená kariéra a následné rozhodnutia sú určujúce aj pre budúci dôchodok. Práve výška mzdy počas pracovného života, spolu s počtom odpracovaných rokov majú najzásadnejší vplyv na výpočet starobného dôchodku. So skorším odchodom do dôchodku v závislosti od počtu vychovaných detí (najviac 18 mesiacov) počíta aj ústavný zákon o dôchodkovom veku, tzv. dôchodkový strop. Toto zdanlivé zvýhodnenie však zároveň skráti počet odpracovaných rokov a dĺžku sporenia v II.III. pilieri a zníži celkový dôchodok. Nejde pritom o zanedbateľný rozdiel. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky z 2019 je už teraz priemerný rozdiel v dôchodkoch mužov a žien takmer 100 EUR.

Je potrebné sa pripraviť

Priemerný nižší dôchodok žien je ale iba jedna strana mince. Tou druhou je priemerný vek dožitia. Vo všeobecnosti sa ženy dožívajú vyššieho veku ako muži. Znamená to teda, že na dôchodku strávia viac času a s nižšou penziou. Prognóza demografického vývoja naznačuje, že štátne dôchodky zďaleka nebudú dosahovať dnešnú úroveň. Ide o dlhé a náročné životné obdobie nielen z pohľadu zmeny životného štýlu, ale aj dramatického poklesu príjmu. Riziko chudoby je u starších žien podstatne vyššie ako u mužov. A na to sa treba pripraviť v dostatočnom predstihu.

Individuálne sporenie

Uvažovať o dôchodku na začiatku alebo vrchole kariéry sa môže javiť ako príliš pesimistické alebo vzdialené. Lenže čím máte bližšie k dôchodku, tým je vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy náročnejšie. Je oveľa jednoduchšie začať aj s nižšími príspevkami v mladom veku – ideálne s prvým zamestnaním. Dôležité je však začať.

Príklad:
25-ročná žena s vysokoškolským vzdelaním a hrubou mzdou 1 000 EUR si mesačne sporí 30 EUR a rovnakou sumou jej prispieva aj zamestnávateľ. Zároveň je účastníčkou II. piliera s dynamickou investičnou stratégiou. Pri zachovaní týchto nastavení počas celej doby sporenia by jej nasporená suma pri odchode do dôchodku vo veku rokov bola 84 688 EUR. Jej mesačný dôchodok z DDS počas 10 rokov by bol 326 EUR.


*Dôchodkovú kalkulačku sme vytvorili v spolupráci s odborníkmi z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Viete, aký bude váš dôchodok? Vypočítajte si ho na www.dochodkovakalkulacka.sk

Viac o tom, čo vás čaká, praktické rady a o sporení na dôchodok sa dočítate v našich článkoch v Životných momentochTB - Príprava na dôchodok.
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/dochodok/pocitujete-rodovu-nerovnost-vo-vyske-platu-ci-dochodku/