Bankový sektor v strednej a východnej Európe: rok 2014 otestuje diverzifikovanosť bánk

| 15.05.2014

  • Rast aktív je v krajinách SVE aj naďalej výraznejší ako v krajinách eurozóny
  • Jasný obrat k lepšiemu v bankovom podnikaní v strednej Európe
  • Banky sa opäť sústreďujú na stratégie pre jednotlivé krajiny namiesto veľkých fúzií a akvizícií
  • Riziková disciplína sa vypláca; pomer problematických úverov v krajinných SVE sa pohybuje okolo 9%
  • Dvojciferný ukazovateľ RoE možno dosiahnuť v bankovníctve v krajinách SVE

„Rok 1989 bol pre európsky kontinent kľúčovým rokom, nakoľko bol rokom znovuspojenia Európy a znamenal začiatok éry enormného politického, sociálneho a ekonomického rozvoja - najmä v regióne strednej a východnej Európy (SVE) . Táto éra sa dočasne skončila v roku 2008, keď sa zo Západu smerom na Východ začali šíriť prvé známky najvážnejšej finančnej krízy v súčasnej histórii. Dnes sú už trhy stabilizované a ekonomické vyhliadky povzbudivé, hoci súčasné napätie na Ukrajine a mnohé nové bankové nariadenia, najmä v eurozóne, dávajú dôvody na obavy a neistotu. Som presvedčený, že rok 2014 bude pre európsky bankový sektor rozhodujúcim, nakoľko preverí diverzifikačné stratégie bánk pôsobiacich v regióne SVE. Zároveň však verím, že väčšina krajín SVE je dnes silnejšia a stabilnejšia ako pred šiestimi rokmi," povedal Karl Sevelda, generálny riaditeľ Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Jeho názor podporujú aj kľúčové zistenia vyplývajúce z najnovšieho vydania ročnej Správy o bankovom sektore v strednej a východnej Európe, ktorá je spoločnou publikáciou analytikov RBI a Raiffeisen Centrobank AG (RCB). Správa bola vydaná pri príležitosti výročného stretnutia Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) vo Varšave dňa 15. mája.

Rast aktív je v krajinách SVE aj naďalej výraznejší ako v krajinách eurozóny

„Výrazná divergencia v najaktuálnejších trendoch vývoja pomeru aktív k HDP mala za následok pokles celkových bankových aktív v eurozóne približne o 2 000 mld. EUR od roku 2011 do konca roku 2013. 
Počas rovnakého obdobia vzrástli bankové aktíva v krajinách SVE približne o 350 mld. EUR na celkových 2 400 mld. EUR. Hoci celý bankový trh krajín SVE stále predstavuje len zlomok veľkosti bankového sektora eurozóny, objem celkových bankových aktív v SVE v pomere k objemu eurozóny aj naďalej výrazne rástol. Ku koncu roka 2013 predstavovali bankové aktíva v SVE 9,7 % bankových aktív v eurozóne, čo predstavuje medziročný nárast o 0,8 percentuálneho bodu. Preto proces, ktorým bankový sektor SVE dobieha eurozónu, meraný ako relatívny nárast v porovnaní s aktívami eurozóny, bol druhý najvýraznejší v histórii, po roku 2012, keď dosiahol 1,3 percentuálneho bodu," vysvetľuje Gunter Deuber, vedúci výskumu v oblasti dlhopisov a meny pre región SVE v RBI (CEE Bond and Currency Research) a hlavný autor Správy o bankovom sektore v strednej a východnej Európe.

Jasný obrat k lepšiemu v bankovom podnikaní v strednej Európe

V roku 2013 pokračoval región SE na svojej ceste ekonomického rastu. Prognózy rastu HDP v regióne na nasledujúce tri roky sa pohybujú okolo 2,5 až 3 %, čo je o 1 až 1,5 percentuálneho bodu lepší výsledok ako výsledok eurozóny. Nie je prekvapujúce, že vďaka solídnym výsledkom finančné trhy oceňujú väčšinu krajín SE takmer rovnako ako tzv. „hlavné" krajiny eurozóny. Okrem hlavných trhov, ktoré stimulujú rast, medzi ktoré patrí Poľsko, Česká republika a Slovensko, a ktoré spoločne predstavujú približne 80 % regionálneho HDP v strednej Európe, Maďarsko naznačuje čoraz lepšie prognózy rastu.

Banky sa opäť sústreďujú na stratégie pre jednotlivé krajiny namiesto veľkých fúzií a akvizícií

Podľa Jovana Sikimica, analytika RCB a jedného zo spoluautorov Správy o bankovom sektore, sa poradie bánk v SVE, ktoré sú vo vlastníctve zahraničných bánk, v roku 2013 výrazne nezmenilo. „Počas uplynulých dvanástich mesiacov nedošlo k žiadnym veľkým transakciám fúzií a akvizícií v regióne SVE. Odhliadnuc od obchodov, ktoré uzatvorila UniCredit v Kazachstane a Erste na Ukrajine, predstavuje dohoda podpísaná medzi Rabobank a BNP Paribas o predaji dcérskej spoločnosti Rabobank v Poľsku jednu z najvýznamnejších udalostí v tomto smere. Vďaka tomuto obchodu sa teraz BNP Paribas zaraďuje medzi 15 najväčších zahraničných bánk v regióne s celkovými aktívami vo výške 16 mld. EUR," povedal Sikimic.

UniCredit, RBI, Erste, SocGen a KBC aj naďalej tvoria skupinu piatich najväčších západoeurópskych bánk v strednej a východnej Európe. UniCredit si jednoznačne udržala náskok s konsolidovanými celkovými aktívami vo výške 120,1 mld. EUR, za ktorou nasledovala RBI (80,9 mld. EUR), Erste (79,3 mld. EUR) a SocGen (76,0 mld. EUR) a KBC (53,9 mld. EUR).

V roku 2013 celkový počet pobočiek v regióne medziročne poklesol o 4 %, čo sa rovná poklesu v roku 2012. Jedinou bankou, ktorá rozširovala svoj sieť pobočiek, bola ruská OTP, ktorá na svojom domácom trhu otvorila viac ako 50 nových pobočiek. Ku koncu roka 2013 mala SocGen najväčšiu sieť pobočiek spomedzi západoeurópskych bánk pôsobiacich v strednej a východnej Európe (3 019 pobočiek), za ktorou nasledovala RBI (3 012) a UniCredit (2 542). Aktuálne napätie na Ukrajine už viedlo k (dočasnému) zatvoreniu pobočiek na Ukrajine a na Kryme.

Banky, ktoré sú nadpriemerne vystavené najvýraznejšiemu poklesu kľúčových sadzieb, ako je UniCredit (v Poľsku a Českej republike), Erste (v Českej republike), Santander a Commerzbank (v Poľsku), zaznamenali pokles vo výnosoch v porovnaní s aktívami. To isté platí pre banky, ktoré sa stiahli z krajín s vysokými úrokovými sadzbami, ako Commerzbank na Ukrajine. Len RBI a OTP sa podarilo dosiahnuť výšku pomeru výnosov k aktívam porovnateľnú s rokom 2010, čo je podľa analytikov RCB výsledkom výrazného zamerania sa na krajiny SNŠ/Rusko; OTP okrem toho výrazne profitovala aj zo svojho mimoriadneho postavenia na svojom domácom trhu v Maďarsku.

„Prístup UniCredit, SocGen, RBI a OTP voči ruskému trhu sa zatiaľ nezmenil - všetky banky si udržiavajú vlastný strednodobý plán rastu na tomto trhu. Zdá sa, že sa Rumunsku, a do istej miery aj Maďarsku, podarilo ozdravenie, hoci banky majú stále obavy ohľadom vysokého stupňa politickej a regulačnej neistoty na maďarskom trhu. Predpokladáme, že na Ukrajine banky pocítia tlak z výrazného znehodnotenia meny," uviedol Sikimic.

Rok 2013 konečne priniesol stabilizáciu ukazovateľov problematických úverov

V súvislosti s ukazovateľom celkových problematických úverov (NPL) v strednej a východnej Európe bol rok 2013 rozhodne dlho očakávaným rokom stabilizácie. Po rokoch nárastov o niekoľko percentuálnych bodov sa v roku 2013 celkový ukazovateľ NPL výrazne nepohol a ustálil sa v priemere približne na 9 %. Kým priemerný ukazovateľ NPL v SE vzrástol len mierne o 0,2 percentuálneho bodu na 9,1 %, v krajinách SNŠ došlo k poklesu o 0,5 percentuálneho bodu na 6,6 %. Tento pozitívny vývoj ovplyvňujú najmä Poľsko, Česká republika a Rusko, ktoré sú zároveň aj trhmi, ktoré spustili transakcie predaja problematických úverov, či už na pokyn vlády alebo na základe trhového dopytu, s cieľom zvýšiť kvalitu aktív. Zároveň však pokračovali tlaky smerom nahor v juhovýchodnej Európe, kde regionálny ukazovateľ NPL vzrástol o 2,5 percentuálneho bodu. Pokračujúce úsilie podporovať vyriešenie NPL bude zohrávať dôležitú úlohu v rámci ozdravenia hospodárstva a bankového sektora v tomto regióne.

„Po stabilizácii v roku 2013 očakávame v roku 2014 v strednej Európe klesajúci trend vo vývoji ukazovateľa NPL. Hoci nevidíme ozdravenie vývoja v regióne juhovýchodnej Európy, predpokladáme aspoň spomalenie rastu NPL v tomto regióne. Vzhľadom na nedávny nepriaznivý vývoj v regióne SNŠ nemožno vylúčiť tlaky na kvalitu aktív v roku 2014. V prípade Ruska sa môže ukazovateľ NPL znovu zvýšiť na 5 až 6 %, kým na Ukrajine môže presiahnuť 40 %. Napriek tomu očakávame, že zníženie kvality aktív v Rusku aj na Ukrajine nebude také výrazné ako v roku 2008/09, nakoľko miery rastu úverov sa pohybovali v nízkych jednociferných alebo veľmi nízkych dvojciferných úrovniach," uviedol Deuber.

Ziskovosť v strednej a východnej Európe: Pokles ukazovateľa návratnosti vlastného imania (RoE) v dôsledku prísnejších kapitálových požiadaviek a konzervatívnejších úverových stratégií

V roku 2013 vývoj ziskovosti bankového sektora v strednej a východnej Európe ovplyvnili dva hlavné trendy. Na jednej strane bolo vidieť známky celkového zlepšenia, ale na druhej strane zostali výrazné rozdielmi medzi regiónmi a v rámci nich. V priemere sa celková ziskovosť bánk v strednej a východnej Európe mierne zhoršila. Celkový ukazovateľ návratnosti aktív (RoA) v strednej a východnej Európe poklesol z 1,5 % (2012) na 1,2 % (2013) a návratnosti vlastného imania (RoE) z 13,3 % na 11,5 %. Pozitívne možno hodnotiť fakt, že jediným stratovým bankovým sektorom v regióne v roku 2013 bolo Slovinsko, nakoľko Maďarsko (medziročný nárast o 8 percentuálnych bodov na 4,5 %) a Rumunsko (medziročný nárast o 7,2 percentuálnych bodov na 1,3 %) sa po niekoľkých stratových rokoch vrátili na mierne kladné úrovne RoE.

Podľa Deubera za poklesom RoE stojí posilňovanie kapitálových základní bánk a plánovaný výsledok opatrení významných bánk v strednej a východnej Európe a ich regionálnych dcérskych spoločností, ktoré čiastočne vyplývali aj z regulačných opatrení zameraných na posilnenie kapitálových pozícií. Zavedenie nových prísnych kapitálových požiadaviek zo strany EÚ, resp. národných regulačných orgánov, a konzervatívnejšie úverové stratégie bánk sa preto prejavili v nižších ukazovateľoch RoE.

Ukazovatele L/D: inkaso vkladov dostatočné na financovanie ekonomického ozdravenia

Od svojho maxima v roku 2008 celkový pomer úverov k vkladom (L/D) v strednej a východnej Európe klesol o 17 percentuálnych bodov na približne 98 % v roku 2013 a aj naďalej je hlboko pod celkovou úrovňou eurozóny. Aj v eurozóne tento ukazovateľ klesá, ale počas rovnakého obdobia klesol len o 7 až 9 percentuálnych bodov. Tento vývoj odzrkadľuje globálny trend v bankovníctve, ktorým je čoraz väčší záujem o financovanie z vkladových zdrojov. Podľa Deubera je inkaso vkladov v SVE momentálne dostatočné na financovanie ekonomického ozdravenia. Banky v SVE budú však čeliť rastúcemu tlaku, aby počas nasledujúcich dvoch rokov investovali prijaté vklady do úročených a/alebo spoplatnených aktív.

Správa o bankovom sektore v strednej a východnej Európe je k dispozícii na webovej stránke:
http://www.rbinternational.com/ceebankingsectorreport2014

 

* * * * *
Raiffeisen Bank International AG (RBI) regards both Austria, where it is a leading corporate and investment bank, and Central and Eastern Europe (CEE) as its home market. 15 markets of the region are covered by subsidiary banks, additionally the Group comprises numerous other financial service providers, for instance in the fields of leasing, asset management and mergers and acquisitions. RBI is the only Austrian bank with a presence in both the world's financial centres and in Asia, the group's further geographical area of focus. In total, around 58,000 employees service about 14.6 million customers through more than 3,000 business outlets, the great majority of which are located in CEE.
RBI is a fully-consolidated subsidiary of Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB indirectly owns around 60.7 per cent of the common stock, the remainder is in free float. RBI's shares are listed on the Vienna Stock Exchange. RZB is the central institution of the Austrian Raiffeisen Banking Group, the country's largest banking group, and serves as the head office of the entire RZB Group, including RBI.
For further information please contact Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) or
Anja Knass (+43-1-71 707- 5905, anja.knass@rbinternational.com).
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at
* * * * *
Raiffeisen Centrobank is a leading Austrian investment bank offering the full spectrum of services and products associated with stocks, derivatives and equity capital market transactions, both via the stock exchange and off market. Supported by its Raiffeisen Investment network, the bank offers ECM and M&A advisory services in the CEE region as well as in Turkey. Raiffeisen Centrobank is a subsidiary of Raiffeisen Bank International AG.
For further information, please contact Andrea Pelinka-Kinz (+43-1-51 520-614, andrea.pelinka-kinz@rcb.at).
http://www.rcb.at

 

 

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/bankovy-sektor-strednej-vychodnej-europe-rok-2014-otestuje-diverzifikovanost-bank/