Menová politika na rázcestí

| 30.06.2014

  • Eurozóna: nízka inflácia, ale bez rizika deflácie
  • Centrálne banky: Fed pribrzďuje, ECB šliape na plyn
  • EUR/USD: euro pod tlakom
  • Naďalej pretrváva výnosový potenciál na akciových trhoch
  • Akciové trhy rozvíjajúcich sa krajín dobiehajú náskok

„Pri všeobecnom pohľade rast HDP eurozóny za prvý štvrťrok o 0,2 % zaostal za našimi očakávaniami, v dôsledku čoho sme svoje prognózy celkového rastu eurozóny za rok 2014 revidovali z úrovne 1,5 % na 1,2 %. Naďalej však predpokladáme mierne zvýšenie ekonomického rastu v druhej polovici roka a jeho vrchol očakávame v roku 2015 vo výške 2 %. V tomto momente nevidíme žiadne riziko deflácie v eurozóne. Znižovanie cien v potravinárstve a energetike však viedlo k celkovej miere inflácie vo výške 0,5 %, ktorá nedosahuje úroveň jadrovej inflácie vo výške 0,8 %. Napriek pomaly rastúcim úrovniam ostane priemerná inflácia výrazne pod cenovým cieľom Európskej centrálnej banky (ECB). Tento rok predstavuje očakávaná miera inflácie eurozóny 0,8 % a v roku 2015 mierne zvýšenie na 1,3 %, pričom obe tieto úrovne sú jasne pod cieľovou úrovňou ECB vo výške okolo 2 %, ale zároveň majú ďaleko od inflácie," uviedol Peter Brezinschek, vedúci útvaru Raiffeisen Research v Raiffeisen Bank International AG (RBI) prezentáciu „Stratégie pre globálne trhy".
Naopak tlak na ceny v USA od jari výrazne vzrástol, keď ako priamy dôsledok silnejšieho trhu práce spotrebiteľské ceny od mája medzikvartálne presiahli hranicu 2 %. Analytici útvaru Raiffeisen Research preto revidovali svoje prognózy miery inflácie v USA na tento rok z 1,5 % na 1,9 %.

Centrálne banky: Fed pribrzďuje, ECB šliape na plyn
Na svojom zasadnutí 18. júna oznámila americká centrálna banka Fed ďalšie zníženie objemu nákupu dlhopisov od júla o 10 mld. USD na mesačnú úroveň 35 mld. USD. Fed navyše plánuje nákup dlhopisov do jesene úplne zastaviť. Súčasná úroveň kľúčových úrokových sadzieb sa však plánuje na nezmenenej úrovni do polovice roka 2015. „Naďalej máme vážne pochybnosti, či Fed môže a bude čakať tak dlho, kým dôjde k zvýšeniu kľúčových úrokových sadzieb. Hlavný argument menových orgánov, vysoká nezamestnanosť, je už nejaký čas neplatný, keďže do polovice roku 2015 očakávame v USA fakticky plnú zamestnanosť a návrat miery nezamestnanosti na úroveň len 5,7 %. Táto skutočnosť spolu s mierou inflácie nad 2 % by mala byť dostatočným dôvodom na skoršie zvýšenie kľúčových úrokových sadzieb," analyzuje P. Brezinschek súčasný vývoj v USA.
Na rozdiel od Fedu a jeho plánovaného upustenia od ultra uvoľnenej menovej politiky ECB práve rozhodla o komplexnom balíku dodatočných opatrení. Na jeseň by mohol nasledovať program nákupu cenných papierov krytých všeobecnými aktívami (Asset Backed Securities). Kľúčové úrokové sadzby dosiahli de facto najnižšiu možnú úroveň. Ku koncu roka 2015 sa očakáva nový cyklus zvyšovania kľúčových úrokových sadzieb, keďže záporná reálna úroková sadzba už vzhľadom na očakávanú silnejšiu ekonomiku nebude adekvátna.

EUR/USD: euro pod tlakom
„Od januára do júna sa výmenný kurz EUR/USD pohyboval v rozpätí od 1,349 do 1,393 podľa našich predchádzajúcich prognóz pohybu v historicky dosť úzkom rozpätí okolo 1,35. Ku koncu roka 2014 však očakávame výmenný kurz EUR/USD na úrovni 1,30, vzhľadom na možné zintenzívnenie špekulácií o skoršom zvyšovaní kľúčových úrokových sadzieb v USA, čo vyvolá tlak na euro," poskytuje P. Brezinschek prehľad o menovom vývoji.
Hlavným činiteľom, ktorý ovplyvňuje vývoj výmenného kurzu, je aj naďalej rozdiel vo výnosoch medzi nemeckými a americkými dvojročnými štátnymi dlhopismi. Kým výnosy z dvojročných amerických štátnych dlhopisov sa vďaka dobrým ekonomickým číslam zvýšili na úroveň približne 0,5 %, výnosy ich nemeckých náprotivkov dokonca mierne klesli. Trh štátnych dlhopisov eurozóny výrazne ovplyvňujú opatrenia v oblasti monetárnej politiky. Sankčné úroky vzťahujúce sa na prebytočnú likviditu v bankovom systéme a štedrý prístup k zdrojom centrálnej banky podporuje rozsiahle investície najmä do krátkodobých štátnych dlhopisov. Nemecké dvojročné štátne dlhopisy vzhľadom na nedávny krok ECB nezaznamenali takmer žiadny tlak na rast, kým v USA pokračuje posun smerom hore.

Pretrváva výnosový potenciál na akciových trhoch
Rastúci trend, ktorý sa pre index MSCI World začal v marci 2009, už dospel dosť ďaleko z hľadiska svojho trvania a rastu cien (plus 172 % na báze celkových výnosov). Oproti historickému priemeru (od roku 1969) sme v súčasnosti svedkami len mierne nadpriemerného zhodnocovania MSCI World na úrovni 5 %. Podľa analytikov Raiffeisen Research sú hlavným dôvodom základné ekonomické faktory (rast výnosov, príjmy z dividend) a len z jednej štvrtiny zvýšenie ocenenia. Z dlhodobého hľadiska sme pri súčasných úrovniach ocenenia zaznamenali priemerné nominálne výnosy vo výške 9 % (počas 10 rokov na medziročnej báze). Analytici sa preto domnievajú, že aktuálny cyklus sa ešte nekončí, práve naopak, stále vykazuje potenciál ďalších výnosov.
„Vo veľmi zjednodušenom odhade výnosov, pri zohľadnení ročnej miery inflácie na úrovni 2 % a ročného diskontu vo výške 2 percentuálnych bodov na zahrnutie celkovej nižšej potenciálnej miery rastu ekonomiky a výnosov považujeme naďalej potenciál dlhodobých reálnych výnosov vo výške 5 % na medziročnej báze pred odpočítaním odvodov a daní za realistický," týmito slovami uvádza Veronika Lammerová, vedúca sekcie Quant Research and Emerging Markets v rámci útvaru Raiffeisen Research svoj pohľad na vývoj akciových trhov.
„Vzhľadom na vyhliadky pokračujúceho poklesu výkonnosti pre alternatívne bezrizikové investičné produkty s pevným výnosom v poslednom čase vyzerá profil rizika a zisku globálnych akcií naďalej lákavo. Platí to o to viac, že v dohľadnej budúcnosti očakávame zotavenie globálnej ekonomiky, preto rast výnosov MSCI World o takmer 9 %, ktorý sa predpokladá na základe konsenzu pre tento rok, sa zdá byť dosť vierohodný," pokračuje V. Lammerová.
Z hľadiska regiónov negatívne vyčnieva index MCSI USA, ktorého ocenenie sa javí vysoké v porovnaní tak s jeho predchádzajúcou výkonnosťou, ako aj s jeho globálnymi náprotivkami. Dlhodobé vyhliadky pre tento index sú oveľa biednejšie, než je uvedené vyššie, vzhľadom na možný pokles ocenenia a nižší potenciál rastu výnosov v strednodobom horizonte.
Na základe tohto posúdenia sa však ukazuje, že väčšiu výkonnosť zabezpečia strategickým investorom európske akcie, aj vzhľadom na pravdepodobnosť, že výnosy začnú dobiehať náskok. Ešte zaujímavejšie vzťahy možno nájsť na rôznych rozvíjajúcich sa akciových trhoch ako Čína. Aj Japonský akciový trh má atraktívne ocenenie a mal by ťažiť z prílevu zdrojov z dôchodkového fondu.

Akciové trhy rozvíjajúcich sa krajín dobiehajú náskok
„Rozvíjajúce sa trhy sa začali podľa očakávania zlepšovať a ťažia z prvej ekonomickej stabilizácie v Číne a z nádeje na štrukturálne zlepšenia v Indii a Brazílii. To je dôvodom stabilnej výkonnosti v ostatných týždňoch, o ktorej predpokladáme, že bude naďalej pokračovať," hovorí V. Lammerová.
Čínsky akciový trh v ostatných týždňoch profitoval z ekonomickej stabilizácie Čínskej ľudovej republiky. Index HSCE zaznamenal od začiatku mája zisk vo výške 7,6 % a naďalej predstavuje lákavé ocenenie v porovnaní s rozvinutými a inými rozvíjajúcimi sa trhmi (PER - pomer cena - zisk: 7,6). Predpokladaný medziročný rast výnosov pre rok 2014 vo výške 4,6 % je zároveň výrazne nižší, než v predchádzajúcich rokoch. Napriek tomu sa v treťom kvartáli očakáva pokračujúca kladná výkonnosť, hoci existuje riziko zvýšenej volatility v oblasti nehnuteľností a finančného trhu.

Mierne precenené akcie
„Naše portfólio pre tretí kvartál 2014 je naďalej vyvážené, s miernym prevážením akcií. Váha segmentu akcií predstavuje 53 %, váha segmentu dlhopisov 42 %, pričom zvyšných 5 % sa investuje do alternatívnych investícií ako nehnuteľnosti," hovorí V. Lammerová. „V rámci segmentu akcií sa zameriavame na Európu a rozvíjajúce sa trhy, vysoko vážený je však aj trh amerických akcií. V rámci segmentu dlhopisov odporúčame ponechať si viac než jeho polovicu v bezpečných európskych a amerických štátnych dlhopisoch a pridať k nej štátne dlhopisy SVE, eurodlhopisy a európske firemné dlhopisy," zakončuje V. Lammerová.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje za svoj domáci trh tak Rakúsko, kde predstavuje vedúcu korporátnu a investičnú banku, ako aj región strednej a východnej Európy (CEE - Central and Eastern Europe). V regióne CEE prevádzkuje RBI rozsiahlu sieť dcérskych bánk, lízingových spoločností a celú škálu ďalších špecializovaných poskytovateľov finančných služieb na 15 trhoch. RBI je jedinou rakúskou bankou, ktorá pôsobí vo svetových finančných centrách, a zároveň v Ázii, ktorá je ďalšou oblasťou zamerania skupiny. Spolu asi 58 000 zamestnancov poskytuje služby približne 14,6 miliónom klientov vo vyše 3 000 obchodných miestach, z ktorých prevažná väčšina sa nachádza v regióne CEE.

RBI je plne konsolidovaná dcérska spoločnosť spoločnosti Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepriamo vlastní približne 60,7 percent kmeňových akcií, zvyšok predstavujú voľne obchodovateľné akcie. Akcie spoločnosti RBI sú kótované na Viedenskej burze cenných papierov. RZB je centrálna inštitúcia skupiny Austrian Raiffeisen Banking Group, čo je najväčšia banková skupina v krajine. Slúži ako centrála pre celú RZB Group vrátane RBI. Raiffeisen Banking Group prevádzkuje v Rakúsku najväčšiu sieť bánk a má najväčší podiel na miestnom trhu, pokiaľ ide o poskytovanie služieb súkromným aj firemným klientom. Zamestnáva 25 000 ľudí a poskytuje služby 2,8 miliónom klientov.

 

Kontakt:

Ingrid Krenn-Ditz
+43-1-71 707-6055
ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com

Anja Knass
+43-1-71 707-5905
anja.knass@rbinternational.com
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/menova-politika-razcesti/