Mesačník September

| 02.10.2014

Nová daňová prognóza prináša 270 mil. eur.
V ostatných troch týždňoch MF SR zaktualizovalo prognózu makroekonomického vývoja na 2014-2017 a v nadväznosti na to aj očakávaný vývoj daní a odvodov. Vzhľadom na lepší výber daní v roku 2013 a najmä lepší
vývoj miezd a zamestnanosti v roku 2014, môžeme očakávať na budúci rok vyšší výber daní a odvodov o 211 mil. eur. Zároveň boli predstavené legislatívne opatrenia, ktoré prinesú dodatočných asi 350 mil. eur. No dôvod na prehnanú radosť veľmi nie je - podstatná časť predstavených opatrení je už zahrnutá v Návrhu rozpočtu. Inak povedané na výdavkovej strane sa už s nimi počíta dávno. Navyše teda ostalo len spomínaných 270 mil. eur, čo tiež nie je málo. Treba však povedať, že nová metodika ESA 2010, ktorá sa už v najbližších mesiacoch začne naplno používať, môže priniesť určité zhoršenie rozpočtu. Preto by vláda uvedené peniaze mala radšej odložiť bokom a ich použitie zvážiť až keď sa v polovici budúceho roku ukáže, že naozaj sa ekonomika a výber daní vyvíja predpokladaným tempom.


Eurozóna a USA ako dva protipóly - výsledkom je rýchlo posilňujúci dolár
Ekonomická aktivita meraná Indexom nákupných manažérov (PMI) rástla najnižším tempom v tomto roku. Podľa rýchleho odhadu agentúry Markit klesla hodnota indexu z 52.5 v auguste na 52.3 bodu. Klesajúci dopyt v eurozóne a náznaky ďalšieho poklesu nie sú pre centrálnu banku vôbec povzbudivé. Podobný vývoj bude vytvárať nový tlak na pokles cien a zvyšovať deflačné obavy, čo navyše potvrdil aj rýchly odhad inflácie eurozóny za september. Medziročný rast cien opäť spomalil na 0,3 %.


Maďarský FX program
V Maďarsku sa chystá ďalšie kolo „odškodnenia" najmä tých klientov bánk, ktorí si zobrali úver v cudzej mene (FX). Konkrétne ide o všetky výdavky spojené s maržou pri kurzových operáciách. Ďalšia refundácia sa vzťahuje k úverom s jednostranne zmenenými podmienkami zmluvy- upravením úrokovej sadzby úveru. Táto refundácia sa vzťahuje nielen na úvery v cudzej mene, ale aj na forintové a sadzba sa má vrátiť na jej pôvodnú výšku pred zvýšením. Súčasný odhad dopadu refundácií na bankový sektor je vo výške 1000 mld. HUF (3,2 mld. eur). Táto legislatíva by nemala mať žiadny priamy negatívny efekt na forint. To však nebude platiť pri ďalšej chystanej operácii a tou je konverzia FX úverov na forintové.

 

Nová daňová prognóza prináša 270 mil. eur na rok 2015

 

V pondelok 30. septembra 2014 Ministerstvo financií SR (MF SR) zverejnilo svoju najnovšiu prognózu daňových a odvodových príjmov na obdobie 2014-2017. Aktualizácia verejných príjmov nadväzovala na aktualizáciu makroprognózy, ktorá bola zverejnená o týždeň skôr. Najzaujímavejšou časťou tohto materiálu bolo predstavenie a vyčíslenie navrhovaných nových opatrení na rok 2015.


V prvom rade MF SR oproti júnovej prognóze výrazne zlepšilo predpokladaný vývoj na trhu práce za rok 2014. V prvom štvrťroku 2014 bol rast priemernej mzdy prekvapivo vysoký a skôr sa zdalo, že ide len o jednorázové faktory (presun odmien), ktoré po zbytok roku 2014 už nebudú viditeľné. Ukázalo sa však, že silný rast miezd pokračoval ďalej a preto MF SR pristúpilo k výraznej úprave odhadu rastu miezd na rok 2014. Spolu so silným rastom zamestnanosti prináša rast miezd do rozpočtu viditeľne viac odvodov - zdravotných aj sociálnych - ako aj daní. Rast odvodov nie je teda len záležitosť jedného či dvoch mesiacov, v ktorých boli vyplatené odmeny v určitom odvetví. Ide o rast miezd naprieč odvetviami a zároveň rast vidieť v každom mesiaci. Preto je revízia v odvodoch a dani z príjmov fyzických osôb pomerne veľká, no zároveň realistická. Odhad rastu miezd a zamestnanosti na ďalšie roky ostal zhruba na júnovej hodnote. Tým pádom sa zlepšenie v odvodoch a dani z príjmov FO premietlo aj do ďalších rokov a už sa nezvyšuje. Iné makroekonomické indikátory (napr. rast HDP) sa revidovali len v malej miere a preto dopad na daňovú prognózu bol malý.

V oblasti daní podstatnú revíziu zaznamenal výber dane z príjmov právnických osôb za rok 2013. Kvôli možnosti podať daňové priznanie až v druhej polovici roku 2014 sa o skutočnosti za rok 2013 dozvedáme až teraz. Už v júni 2014 avizovalo MF SR, že daňové priznania firiem prinesú na jeseň milé prekvapenie. Ministerstvo tak mohlo zdvihnúť prognózu dane z príjmov právnických osôb takmer o 50 mil. eur. O podobnú sumu sa zvyšuje prognóza aj pre ďalšie roky.

MF SR predstavilo sumár opatrení v daňovo-odvodovej oblasti, ktoré by mali platiť od roku 2015. Väčšina z predstavených opatrení je už buď prijatá parlamentom alebo už je v procese prijímania. Medzi najvýznamnejšie z hľadiska objemu dodatočných príjmov je nezníženie DPH na 19%, čo však už bolo dlhodobo premiérom avizované.Z hľadiska veľkosti dodatočných príjmov do rozpočtu sú zmeny v odpisovaní majetku firiem na druhom mieste. Odpisovanie všetkých budov (nie len novopostavených) bude predĺžené, a teda firmy budú musieť platiť vyššie dane v objeme asi 100 mil. eur ročne. Dlhšiu dobu sú avizované aj zmeny v oblasti povinnej elektronickej registračnej pokladnice (lekári, odborné služby a hotely), ktoré sú odhadované v objeme 54 mil. eur. v roku 2015 a 70 mil. v 2016-2017. Zaujímavé bude či zavedenie pravidla nízkej kapitalizácie prinesie očakávaných cca 60 mil. eur. V tomto prípade ide o zamedzenie vyťahovania ziskov z podniku na Slovensku do materského podniku v zahraničí prostredníctvom vysokých úrokov na vnútropodnikové pôžičky. Ďalšie opatrenia, ktoré by mali byť prijaté by už nemali priniesť také zlepšenie v daniach ako vyššie uvedené zmeny.

Na druhej strane, vláda plánuje aj opatrenia s mínusovým znamienkom pre štát - teda také, ktoré prinesú úľavu v platení odvodov či daní. Tie sú však ešte len v štádiu diskutovania o nastavení parametrov a preto ich vplyv nevieme presne vyčísliť. Vieme však povedať, že vláda vážne uvažuje o zavedení odpočítateľnej položky na zdravotné odvody pre slabšie zarábajúcich zamestnancov. Ide v podstate o snahu zvýšiť čistý disponibilný príjem pre nízko príjmovú skupinu a zatraktívniť tak zamestnávanie sa. Podľa nastavenia veľkosti odpočítateľnej položky a príjmovej hranice, po ktorú sa položka znižuje, bude záležať na celkovom výpadku v platení odvodov. Rádovo však pôjde o sumu okolo 140 mil. eur.

Zlepšený výber daní a odvodov sa však kvôli dlhovej brzde nemusí prejaviť aj na rýchlejšom raste výdavkov. Celkový verejný dlh prekročil hranicu 55% HDP za rok 2013 a teda vláda na rok 2015 musí schváliť rozpočet s nezmenenými nominálnymi výdavkami po očistení o určité položky. Návrh rozpočtu, ktorý bol predstavený v auguste 2014 už počíta s takýmto scenárom a celkové výdavky verejnej správy po očistení o dlhovú službu, vzťahy s EU a výdavky na živelné pohromy na rok 2015 dokonca mierne klesajú.

Keďže aj v ďalších rokoch by mal dlh byť nad hranicou 55% HDP, tak verejné výdavky musia ostať na nezmenenej úrovni. V Návrhu rozpočtu výdavky aj naozaj ostávajú na, úrovni z roku 2014. Každé navýšenie príjmov formou zvyšovania daní, odvodov alebo zlepšenia makroekonomickej prognózy by malo znamenať automaticky zníženie deficitu a teda aj zníženie dlhu (alebo aspoň jeho rastu). Vláda však avizovala, že zlepšenia v príjmovej oblasti bude premietať skôr do znižovania daní ako do nižšieho deficitu. Preto už v roku 2015 dochádza ku kombinácií rastu odvodových príjmov a dane z príjmov právnických osôb a zároveň k zavedeniu odvodovej odpočítateľnej položky. Celkový súčet opatrení na rok 2015 však bude s plusovým znamienkom, teda vláde zostane asi 272 mil. eur navyše oproti predpokladom v Návrh rozpočtu.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje objem jednorazových opatrení v roku 2015 na úrovni asi 340 mil.eur. Medzi ne patrí najmä bankový odvod, odvod regulovaných odvetví a dividenda SPP. Takýto objem bude treba nahradiť systémovými opatreniami v priebehu ďalších pár rokov. Plusový rozdiel, ktorý by vznikol napríklad lepšou makroprognózou, by sa tak použil na zníženie štrukturálneho deficitu. Inými slovami vláda by mala nahrádzať jednorázové opatrenia trvalými bez možnosti zvýšiť výdavky.

Z prezentácie na Daňovom výbore stojí za pozornosť graf efektívnej daňovej sadzby pre DPH. Jeho vývoj naznačuje, že zlepšovanie efektivity výberu sa spomalilo. V polovici roku 2012 takto meraná efektivita dosiahla svoje dno a odvtedy nepretržite rástla. Vláda si oblasť podvodov na DPH zobrala ako svoju prioritu a zvýšila tlak na vyšetrovanie a zamedzovanie podvodov. To prinieslo svoje ovocie. Začiatkom roku 2014 bol uvedený do života elektronický výkaz DPH, ktorý by mal veľmi spoľahlivo odhaľovať podvodné schémy. Preto sme očakávali výrazné zlepšenie efektivity výberu DPH v priebehu roku 2014. Zatiaľ však vidíme malé zlepšenie a je jasné, že boj s podvodníkmi bude ťažký.

 

Eurozóna a USA ako dva protipóly - výsledkom je rýchlo posilňujúci dolár

 

Ekonomická aktivita meraná Indexom nákupných manažérov (PMI) rástla najnižším tempom v tomto roku. Podľa rýchleho odhadu agentúry Markit klesla hodnota indexu z 52.5 v auguste na 52.3 bodu. Klesajúci dopyt v eurozóne a náznaky ďalšieho poklesu nie sú pre centrálnu banku vôbec povzbudivé. Podobný vývoj bude vytvárať nový tlak na pokles cien a zvyšovať deflačné obavy, čo navyše potvrdil aj rýchly odhad inflácie eurozóny za september. Medziročný rast cien opäť spomalil na 0,3 %. Z regionálneho pohľadu je naďalej veľmi silné Nemecko, na ktorého priemysle sa však prejavujú dopady ruskoukrajinského konfliktu. Výrazne lepšie sa v Nemecku darí službám (rozdiel medzi týmito dvomi indexmi narástol už na 5,1 bodu), ktorých predstavitelia však od novembra 2012 prvýkrát v dotazníku vyjadrili svoje obavy ohľadom budúceho vývoja. Hlavným dôvodom je zavedenia minimálnej hodinovej mzdy na úrovni celého Nemecka vo výške 8,5 €. Druhej najväčšej ekonomike eurozóny- Francúzsku sa darí zle nielen v priemysle, ale aj v službách a dá sa čakať, že rast HDP v tejto krajine bude v najbližšom období v mínuse.

Naopak v USA ďalej pokračuje vlna pozitívnych makro správ. Spresnené výsledky rastu HDP za 2Q boli revidované z 4,2 % na 4,6 %, čo spôsobilo ďalšie posilnenie dolára. Momentálne sa už výmenný kurz medzi týmito dvomi menami dostal dokonca pod hodnotu 1,26. Súčasne sa však už objavujú prvé hlasy hovoriace o príliš silnom dolári a prípadnej zmene plánov FED-u tak, aby hodnota dolára nebola pre ekonomiku USA komplikáciou. Dlhodobý priemer EUR/USD za posledných 14 rokov sa však pohybuje okolo hodnoty 1,28. Preto sa z historického pohľadu zatiaľ ešte nedá hovoriť o nadhodnotenom dolári, keďže ten je iba pár percent pod jeho dlhodobým priemerom.

 

Maďarský FX program


V Maďarsku sa do parlamentu dostal návrh zákona, ktorý dlhšiu dobu púta pozornosť trhov. Jedná sa o ďalšie kolo „odškodnenia" najmä tých klientov bánk, ktorí si zobrali úver v cudzej mene (FX). Najvyšší maďarský súd rozhodol, že niektoré praktiky bánk pri poskytovaní úverov neboli férové a preto by mali byť takto získané prostriedky refundované klientom. Konkrétne ide o všetky výdavky spojené s maržou pri kurzových operáciách, keď banky počítali výšku úveru podľa kurzu „nákup", ale splátky úveru boli prepočítavané kurzom „predaj". Ďalšia refundácia sa vzťahuje k úverom s jednostranne zmenenými podmienkami zmluvy- upravením úrokovej sadzby úveru. Táto refundácia sa vzťahuje nielen na úvery v cudzej mene, ale aj na forintové a sadzba sa má vrátiť na jej pôvodnú výšku pred zvýšením. Aj vďaka predošlým opatreniam maďarskej vlády na redukciu objemu cudzomenových pôžičiek sa ich veľkosť voči HDP zredukovala z 21,7 % v roku 2010 na stále pomerne vysokých 12,7 %. Súčasný odhad dopadu refundácií na bankový sektor je vo výške 1000 mld. HUF (3,2 mld. eur). Väčšina z tejto sumy je spojená so spomínanou úpravou úrokovej sadzby. Jeden z predstaviteľov vládnej strany Fidesz vyhlásil, že predpokladá pokles priemernej splátky FX úveru o zhruba 25%. Samotné refundácie by sa mali začať vo februári budúceho roka v prípade FX úverov a v auguste v prípade forintových. Táto legislatíva by nemala mať žiadny priamy negatívny efekt na forint. Opäť však podkope už i tak dlhodobo zle výkonný maďarský bankový sektor, čo môže časom zvýšiť rizikovú prémiu a ešte viac zhoršiť náladu investorov.

Oveľa horší efekt však môže mať ďalšia chystaná operácia a to je konverzia FX úverov na forintové. O tomto zámere vlády zatiaľ nie je dostatok informácií, avšak je pravdepodobné, že sa udeje po ukončení refundácií. Pravdepodobné je aj to, že táto zmena bude mať aj priamy negatívny dopad na forint. Výška dopadu však bude závisieť od konečnej podoby akou sa konverzia udeje. V prípade, že sa bude diať táto transakcia „jednorázovo" museli by banky v Maďarsku zmeniť cudziu menu v hodnote zhruba 7 mld. eur na trhu, čo by malo nepochybne silným dopad na oslabenie meny. Maďarská centrálna banka sa už nechala počuť, že by bola ochotná siahnuť aj do svojich menových zásob. Prvé čísla, ktoré sa objavili na verejnosti boli vo výške 3 mld. eur. Zvyšné 4 mld. eur by teda museli banky zohnať na trhu alebo od svojich matiek. Na pripomenutie, pri predošlej výmene FX úverov v roku 2011 potrebovali banky zameniť 1,8 mld. eur a v nasledujúcich mesiacoch oslabil forint rádovo o 6-7 % viac ako ostatné regionálne meny.

 

Doba uvoľnenej menovej politiky v Česku a Poľsku sa predlžuje

 

Česká národná banka na svojom poslednom zasadnutí významne znížila prognózu inflácie a zdôraznila , že vníma ďalšie protiinflačné riziká. Zároveň vyhlásila, že neprestane využívať menový kurz ako intervenčný nástroj najmenej do roku 2016. To znamená, že intervenčné obdobie sa predĺžilo opäť minimálne o pol roka. Napriek tomu však boli posledné výsledky pomerne povzbudivé, keď bola v auguste zaznamenaná medziročná inflácia 0,6 % oproti očakávaným 0,5 %.

V Poľsku sa ešte pred pár mesiacmi spomínalo zvyšovanie sadzieb, no situácia sa diametrálne zmenila a namiesto zvyšovania je na programe dňa ich pokles. Októbrové zníženie hlavnej refinančnej sadzby na 2,25 % je viac menej hotová záležitosť, no špekulácie sa teraz sústredia na veľkosť zníženia. Medzi členmi menovej rady sa objavili zástancovia zníženia sadzby o 50 b.b. Raiffeisen Research zastáva názor, že znižovanie sadzby bude postupné, ale do konca roka sa sadzba dostane na 2 %.

Upozornenie: Súbor informácií obsiahnutý v tomto mesačníku (ďalej len „Informácie") nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, investičným poradenstvom, investičným odporúčaním, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Informácie majú výhradne informatívny charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb. Tatra banka, a.s. (ďalej len „Banka") pri spracovaní Informácií postupovala s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere údajov z verejne dostupných zdrojov, ktoré pre spracovanie Informácií použila. Banka nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných Informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Sprístupnenie Informácií sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Banka ani tretie strany, ktorých produkty a služby môžu byť spomenuté v rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia týchto produktov a služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezodpovedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi tretích krajín. Akékoľvek preberanie Informácií je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Banky len v rozsahu zákonnej licencie v zmysle zákona číslo 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/mesacnik-september-1/