Odlišný politický a ekonomický vývoj v rámci SVE

| 30.09.2014

  • Rakúsko: sklamanie z dynamiky hospodárskeho cyklu
  • SVE: kombinácia robustného rastu v SE a recesie na Ukrajine a v Rusku
  • Cieľ ATX: 2 380 bodov do konca roka
  • Kľúčové sektory: priemysel, finančné spoločnosti, ropa a plyn

„V porovnaní s inými kľúčovými krajinami eurozóny je pre Rakúsko charakteristické oslabenie ekonomického sentimentu. Hospodársky rast v Rakúsku bude preto pravdepodobne aj v nasledujúcich štvrťrokoch veľmi utlmený. Vzhľadom na slabší výhľad na vývoj domáceho dopytu sa tempo rastu HDP pravdepodobne udrží na podobných úrovniach, ako to bolo donedávna (plus 0,2 % medzikvartálne v druhom štvrťroku) až do prvého štvrťroku 2015. Zdá sa, že po prvom štvrťroku sa dynamika zvýši vďaka spotrebe a investíciám súkromného sektora, ale rast bude oproti predchádzajúcim úrovniam pravdepodobne naďalej skromný. Takýto vývoj by znamenal tempo rastu HDP na úrovni 0,9 % v roku 2014, 1,2 % v roku 2015 a 1,9 % v roku 2016.," uviedol v úvode svojej stratégie pre „Rakúsko a SVE" na štvrtý štvrťrok 2014 Peter Brezinschek, hlavný analytik Raiffeisen Research v Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Zatiaľ čo tempo rastu cenovej hladiny v eurozóne je v súčasnosti výrazne pod 1 %, v Rakúsku vzrástla cenová hladina v auguste (medziročne) o 1,5 %, čo predstavuje najrýchlejší rast spomedzi všetkých krajín eurozóny. K odlišnému vývoju prispeli najmä sektory reštaurácie a hotely, komunikácia, voľnočasové tovary a služby, potraviny, čiže väčšina služieb. Za celý rok 2014 by mala inflácia v Rakúsku dosiahnuť úroveň 1,5 %, pričom inflačná dynamika by sa mala v ďalších rokoch zvýšiť iba skromne (1,7 % v roku 2015 a 1,9 % v roku 2016).

SVE: kombinácia robustného rastu v SE a recesie na Ukrajine a v Rusku

„Zmiešaná situácia je v krajinách strednej a východnej Európy (SVE) . Prognóza rastu HDP na rok 2014 v SE zostáva robustná: 3,1 % v Poľsku, 2,6 % v Českej republike, 3,0 % v Maďarsku a 2,7 % na Slovensku. Prognóza celkového rastu za SE sa príliš nezmenila a zostáva približne na úrovni 3 % na rok 2014 aj 2015," vysvetľuje Brezinschek.

Najvýraznejšia revízia odhadu smerom nadol sa týka JVE, kde sklamanie z objemu domáceho dopytu po investíciách v Rumunsku za druhý štvrťrok viedlo analytikov k výraznému zníženiu odhadov rastu na rok 2014 z úrovne 3,5 % na 2 %, ako aj k zníženiu výhľadu na budúci rok. Chorvátsko a Srbsko sa naďalej trápia, pričom Chorvátsko by sa aj v roku 2015 mohlo už siedmy rok za sebou ocitnúť v pásme negatívneho rastu. Keďže viaceré krajiny JVE charakterizuje nízka dynamika, odhad tohtoročného rastu sa znížil na 1,2 % a na budúci rok sa odhaduje celkový 2,2 %-ný rast (z pôvodných úrovní 2,0 % a 2,9 %). Brezinschek upozorňuje, že na väčšinu krajín SE/JVE má podstatne väčší vplyv pomalšie oživenie eurozóny než zhoršenie priamych ekonomických vzťahov s Ruskom.

„Výhľad pre Rusko a Ukrajinu je stále pesimistický, takže odhad HDP na rok 2015 pre tieto krajiny sme opätovne znížili. Náš aktuálny predpoklad rastu ekonomiky Ruska na rok 2014 je negatívny a pohybuje sa na úrovni - 0,3 %. Na rok 2015 odhadujeme iba 0,5 %-ný rast. Rusko dlhodobo zaznamenáva oslabenie v dôsledku klesajúceho trendu v oblasti spotreby. Ukrajina sa teraz musí pokúsiť reorganizovať svoje regionálne a ekonomické štruktúry. Na Ukrajine očakávame negatívny rast mínus 7,0 % za rok 2014 a mínus 2 % v roku 2015," uzatvára Brezinschek svoj výhľad pre región SVE.

Vplyv na dlhopisové a devízové trhy

Objavenie nových možností pre ultra-expanzívnu monetárnu politiku zo strany Európskej centrálnej banky (ECB) a oneskorenie rastu inflácie viedli k ďalším špekuláciám o možnom znížení úrokových sadzieb v krajinách ako je Poľsko alebo Rumunsko. Analytici Raiffeisen Research očakávajú, že v roku 2015 dôjde k predĺženému obdobiu odrazu od dna kľúčových úrokových sadzieb a krátkodobých nástrojov peňažného trhu.

Počas letných mesiacov boli lokálne české a poľské úverové trhy výkonnejšie než ich konkurenti v ostatných krajinách regiónu. Najväčšie straty zaznamenalo Rusko, ďalej Turecko, Maďarsko a Rumunsko. Podľa Brezinscheka „sa po prudkom výpredaji v treťom štvrťroku očakáva oživenie a skokový rast ku koncu roka, pričom uprednostňujeme skôr krátkodobé dlhopisy v Turecku, Rumunsku a Rusku. Za predpokladu silných fundamentálnych ukazovateľov uprednostňujeme dlhšie lehoty splatnosti iba pri poľských a rumunských štátnych dlhopisoch."

Analytici očakávajú výrazné zhodnotenie amerického dolára oproti euru. Toto prostredie zjavne oslabeného eura väčšinou nie je dobrou správou pre vývoj kurzov krajín SVE, s výnimkou ruského rubľa, v prípade ktorého sa očakáva odraz v štvrtom štvrťroku v nadväznosti na nedávny pokles. V horizonte jedného roka vidia analytici ako najlepší výkon poľského zlotého oproti euru.

Cieľ ATX: 2 380 bodov do konca roka

Index ATX viedenskej burzy klesol o nadpriemerných 8 % v treťom štvrťroku od začiatku roka, pričom hlavnými faktormi tohto poklesu boli najmä varovania o nižších ziskoch oproti očakávaniam v kľúčových spoločnostiach tvoriacich index a negatívny vplyv ukrajinskej krízy. Naproti tomu väčšina trhových indexov v hlavných krajinách SVE zaznamenala v treťom štvrťroku pozitívny vývoj. Aktuálny odhad upraveného pomeru ceny k výnosom indexu ATX sa pohybuje na úrovni 17,8 za rok 2014 a 11,0 za rok 2015. Ceny akcií počas letných mesiacov klesli výraznejšie než predpokladali analytici Raiffeisen Centrobank (RCB), takže trhové hodnoty v súčasnosti kopírujú utlmený scenár pokiaľ ide o ekonomický vývoj, ziskovosť a geopolitické riziká. Ako vysvetľuje Stefan Maxian, hlavný analytik RCB, „podľa nášho scenára stabilizácie ekonomických ukazovateľov, ako aj vzhľadom na nedávno schválené monetárne stimuly ECB pri zohľadnení pozitívneho efektu oslabeného eura na exportne orientované spoločnosti, a za predpokladu, že nedôjde k ďalšiemu stupňovaniu geopolitického napätia, možno celkovo očakávať pokračovanie mierneho oživenia do konca roka. Do konca roka by sa mal ATX vyšplhať na 2 380 bodov a v horizonte jedného roka na 2 450 bodov.

Kľúčové sektory: priemysel, finančné spoločnosti, ropa a plyn

Pokiaľ ide o jednotlivé sektory analytici RCB uprednostňujú akcie priemyselného, finančného sektora, ako aj akcie ropných a plynárenských spoločností. Výskumný tím RCB preferuje v rámci priemyselného sektora individuálne spoločnosti, ktoré profitujú zo solídneho objemu objednávok v neeurópskych krajinách a z interných reštrukturalizačných opatrení. V nasledujúcich týždňoch bude vývoj cien akcií bánk závisieť od očakávaní trhových účastníkov v súvislosti s hodnotením kvality aktív (AQR), ktoré je plánované na koniec októbra. Analytici RCB predpokladajú, že trhový sentiment vo vzťahu k akciám bánk by sa mal opäť zlepšiť po prekonaní neistoty súvisiacej s hodnotením AQR a stresovými testami v októbri, resp. potom, čo dohľad nad bankami prevezme ECB. Vzhľadom na očakávaný nárast ceny ropy a zhodnocovanie amerického dolára analytici RCB považujú za zaujímavé aj jednotlivé plynárenské a ropné spoločnosti.

1Stredná a východná Európa (SVE) zahŕňa región strednej Európy (SE) s Českou republikou, Poľskom, Slovenskom, Slovinskom a Maďarskom, juhovýchodná Európa (JVE) zahŕňa Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvátsko, Rumunsko a Srbsko, a medzi ostatné krajiny SVE patrí Rusko, Ukrajina a Bielorusko.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje Rakúsko, kde pôsobí ako vedúca komerčná a investičná banka, ako aj strednú a východnú Európu za svoj domáci trh. Na 15 trhoch v regióne pôsobí sieť dcérskych bánk. Okrem toho do skupiny patrí niekoľko spoločností poskytujúcich iné finančné služby, napríklad lízing, správu aktív, fúzie a akvizície.

RBI je jedinou rakúskou bankou, ktorá je zastúpená vo svetových finančných centrách a prostredníctvom pobočiek a zastúpení aj v Ázii, teda na druhom hlavnom geografickom trhu spoločnosti.

Celkovo viac než 56 000 zamestnancov poskytuje služby 14,6 mil. klientom prostredníctvom viac než 2 900 pobočiek, z ktorých väčšina sa nachádza v krajinách SVE.

RBI je plne konsolidovanou dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepriamo vlastní približne 60,7 % akcií, zvyšná časť je voľne obchodovateľná. Akcie RBI sú kótované na burze cenných papierov vo Viedni. RZB je centrálnou inštitúciou rakúskej Raiffeisen Banking Group, najväčšej bankovej skupiny v krajine, a slúži ako ústredie skupiny pre celú RZB Group vrátane RBI.

Ak máte záujem o viac informácií, ochotne Vám ich poskytne:

Ingrid Krenn-Ditz
+43-1-71 707-6055
ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com

Anja Knass
+43-1-71 707-5905
anja.knass@rbinternational.com
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

Raiffeisen Centrobank je poprednou rakúskou investičnou bankou, ktorá ponúka kompletnú škálu služieb a produktov spojených s akciami, derivátmi a transakciami na akciových kapitálových trhoch prostredníctvom burzy aj mimo nej. Za podpory svojej siete Raiffeisen Investment banka ponúka poradenstvo v oblasti ECM a fúzií a akvizícii v regióne SVE a v Turecku. Raiffeisen Centrobank je dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Bank International AG.

Viac informácií vám poskytne:

Andrea Pelinka-Kinz
+43-1-51 520-614
andrea.pelinka-kinz@rcb.at
http://www.rcb.at

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/odlisny-politicky-ekonomicky-vyvoj-ramci-sve/