Odlišný vývoj hospodárskych a monetárnych politík na jednotlivých brehoch atlantiku

| 25.09.2014

  • Eurozóna: nedostatok reforiem a geopolitické konflikty brzdia ekonomický rast
  • Centrálne banky: Fed začína v roku 2015 so zvyšovaním sadzieb, ECB pokračuje v uvoľňovaní
  • EUR/USD: dolár stále na vzostupe
  • Globálny akciový trh (zatiaľ) bez náznaku nadhodnotenia
  • Alokácia aktív: investovanie do akcií stále atraktívnejšie

„Vzhľadom na utlmený vývoj hlavných ukazovateľov a pokračujúci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou sme boli nútení výrazne znížiť náš odhad celkového hospodárskeho rastu v eurozóne oproti nášmu poslednému júnovému odhadu z 1,2 % na 0,8 % na rok 2014 a z 2,0 % na 1,6 % na rok 2015.

V Spojených štátoch je naopak nadpriemerný rast na najbližšie dva roky viac-menej istý. Z tohto dôvodu je vývoj odlišný aj pokiaľ ide o mieru inflácie. Zatiaľ čo očakávaná miera inflácie v Spojených štátoch vzrastie zo súčasných 2 % na 2,5 %, rast cenovej hladiny v eurozóne sa udrží pod 1 % počas väčšiny budúceho roka. V rámci tohto scenára však dôjde k podstatným odchýlkam medzi jednotlivými krajinami ako je Nemecko alebo Rakúsko," uviedol v úvode svojej prezentácie „Stratégia pre globálne trhy" na štvrtý štvrťrok Valentin Hofstätter, vedúci oddelenia pre výskum dlhopisového a menového trhu Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Zvyšujúce sa geopolitické napätie od tohtoročného leta však bolo iba čiastočnou príčinou doterajšieho nepriaznivého vývoja ekonomických ukazovateľov v Európe. Primárnym faktorom bola neochota politikov viacerých krajín, najmä Francúzska a Talianska, pustiť sa do reforiem, ako aj neistota a opatrnejší prístup spoločností, ktorý viedol zaostávaniu objemu investícií do strojov a zariadení. „V tomto kontexte však treba zdôrazniť, že väčšina dôležitých exportných destinácií eurozóny, osobitne Spojené štáty, zaznamenala vyššiu dynamiku rastu. Pokles exportu do Ruska v dôsledku ekonomických sankcií sa preto dá zvládnuť. Ďalšia vojenská eskalácia, resp. prípadné plošné obchodné embargo by mohlo viesť k hospodárskej recesii v eurozóne," uviedol Hofstätter v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom.

Centrálne banky: Fed začína v roku 2015 so zvyšovaním sadzieb, ECB pokračuje v uvoľňovaní

Experti Raiffeisen Research naďalej predpokladajú, že americká centrálna banka (Fed) bude ďalej pritvrdzovať svoju rétoriku, pokiaľ ide o načasovanie a rozsah pripravovaného zvýšenia kľúčových sadzieb. Podľa expertov v doterajšom vývoji cien dlhopisov zatiaľ nie je zakomponovaný predpoklad, že by mal Fed zvýšiť kľúčové sadzby podstatne skôr než v polovici roka 2015. V kombinácii s hospodárskym rastom to spôsobí výrazný rast výnosu (a teda pokles ceny) amerických štátnych dlhopisov. Takýto pokles cien amerických štátnych dlhopisov dočasne zvyšuje atraktivitu akcií. Z dlhodobejšieho hľadiska však štátne dlhopisy budú neskôr ponúkať vyšší výnos než čistý dividendový výnos z amerických akcií.

„Hoci na začiatku roka sa očakával silnejší rast eurozóny, Európska centrálna banka (ECB) si doposiaľ vystačila iba s vyhláseniami a až neskôr ohlásila uvoľnenie monetárnej politiky v snahe dodať ekonomike rozhodujúci impulz. Očakávame, že ECB bude pokračovať v podpore likvidity s priaznivým vplyvom na vývoj akciových trhov. Vzhľadom na pozitívne čísla hospodárskeho rastu bude ďalší vývoj v Spojených štátoch odlišný. Predpokladáme, že v horizonte druhej polovice roka 2016 ECB neobmedzí ľahký prístup k likvidite, ani nezvýši kľúčové sadzby," usudzuje Hofstätter. Tento vývoj predstavuje solídnu podporu pre cenu krátkodobých euroobligácií, zatiaľ čo cenu dlhodobých euroobligácií negatívne ovplyvnia klesajúce ceny na amerických dlhopisových trhoch počas celého roka 2015.

EUR/USD: dolár stále na vzostupe

Úrokový diferenicál výnosu z nemeckých a amerických 2-ročných štátnych dlhopisov, ktorý je akýmsi ukazovateľom odlišného výhľadu na vývoj kľúčových sadzieb, bude naďalej predstavovať určujúci faktor kurzu eura oproti doláru. Od polovice roka sa diferenciál výnosu rozšíril v prospech amerického dolára.

„Očakávame, že počas nasledujúcich niekoľkých štvrťrokov sa nožnice odlišných monetárnych politík Fedu a ECB ešte viac roztvoria. S rastúcimi kľúčovými sadzbami v Spojených štátoch bude naďalej rásť aj výnos z dvojročných štátnych dlhopisov. Vzhľadom na najnovšie opatrenia ECB nemajú krátkodobé úrokové sadzby v eurozóne prakticky žiaden rastový potenciál. Logickým dôsledkom by mala byť ďalšia devalvácia eura oproti doláru počas najbližších mesiacov. Predpokladáme, že koncom roka 2014 sa bude kurz EUR/USD pohybovať na úrovni 1,26. Počas roka 2015 zatiaľ predpokladáme kurz EUR/USD pod úrovňou 1,20," konštatoval Hofstätter.

Globálny akciový trh (zatiaľ) bez náznaku nadhodnotenia

Prebytočná likvidita počas uplynulých rokov spôsobená nízkymi kľúčovými sadzbami a kvantitatívnym uvoľňovaním zo strany centrálnych bánk je hlavným motívom „honby za výnosom", čo niektorých komentátorov vedie k varovaniam pred možným prasknutím bubliny. V skutočnosti sa európsky trh štátnych a korporátnych dlhopisov už dnes zdá drahý vzhľadom na extrémne nízke úrovne výnosov. Netreba však zabúdať, že tento extrém je iba odrazom súčasného stavu makroekonomického prostredia, a že nízky rast a minimálna inflácia bude pokračovať počas dlhšieho časového obdobia.

Situácia na akciových trhoch je odlišná. Argument všeobecného nadhodnotenia by podopieral aj fakt, že z pohľadu nominálneho HDP je akciový trh newyorskej burzy už teraz na vzostupe, navyše s podobnou úrovňou dlhového kapitálu ako v rokoch 1999 alebo 2007. Aktivita v oblasti upisovania nových akcií sa takisto výrazne zvýšila. V tomto kontexte možno prvú mega-emisiu čínskeho internetového obchodu Alibaba vnímať ako varovný signál. Celosvetovo možno očakávať silný rok pokiaľ ide o nové úpisy akcií (IPO), ale súčasné čísla sa ani zďaleka nepohybujú na rekordných úrovniach spred niekoľkých rokov. Celkový objem aktivity v oblasti fúzií a akvizícií nedávno pozoruhodne stúpol vzhľadom na priaznivé podmienky pre financovanie a využívanie dostupných prostriedkov pre optimalizáciu daní, ale celkovo sa tento objem pohybuje pod úrovňami z obdobia ekonomickej expanzie.

„Argumentom proti nadhodnoteniu je stále iba mierny rast hodnoty akciových trhov. Globálny benchmark MSCI World sa udržiava iba tesne nad historickým priemerom, čo znamená na úrovniach výrazne nižších než pri predchádzajúcich maximách trhového cyklu. Treba zdôrazniť aj atraktivitu európskych akciových trhov oproti americkým. Dividendový výnos veľkých európskych akciových indexov na úrovni 3 až 3,5 % je stále vyšší než výnos z korporátnych dlhopisov v investičnom pásme. Ale ani iné trhy ako napríklad Japonsko alebo väčšina rozvíjajúcich sa trhov nie je predražená," uviedla vo svojom výhľade na vývoj akciových trhov Veronika Lammer, vedúca oddelenia pre kvantitatívny výskum a rozvíjajúce sa trhy Raiffeisen Research.

Ziskovosti európskych spoločnosti napomáha oslabujúce euro aj klesajúca cena ropy. V kombinácii s expanzívnou monetárnou politikou ECB by to malo viesť k nadpriemernej výkonnosti. No aj investície do amerických akcií sú stále zaujímavé vzhľadom na dynamiku domáceho rastu a očakávaný zisk vyplývajúci zo posilňujúceho dolára.

„Ak by som to mal zhrnúť, myslíme si, že zatiaľ nemožno hovoriť o všeobecnom nadhodnotení na akciových trhoch. Zdá sa však pravdepodobné, že rastový trend už dosiahol fázu zrelosti a dočasne môže dôjsť aj k výraznejším korekciám," pokračuje Lammer.

Zmiešaný vývoj akcií na rozvíjajúcich sa trhoch

„Situácia na rozvíjajúcich sa trhoch je zmiešaná. Zatiaľ čo indický SENSEX dosiahol od začiatku roka najlepší výsledok spomedzi všetkých rozvíjajúcich sa trhov pri raste na úrovni 36 % (vyjadrenom v lokálnej mene), čínsky akciový trh trpí v dôsledku oslabenia ekonomiky Čínskej ľudovej republiky. V Číne je priestor pre ďalší rast obmedzený, hoci historické hodnoty sú stále priaznivé pri pomere ceny k výnosu na úrovni 7,5 a odhadovanom raste na úrovni 5,1 % za rok 2014," otvára Lammer svoj prehľad vývoja cien akcií na rozvíjajúcich sa trhoch.
Brazíliu čakajú v poslednom štvrťroku tohto roka kľúčové prezidentské voľby a spolu s nimi aj možnosť realizovať urgentne potrebné štrukturálne reformy. Súčasné ziskové rozpätie BOVESPA na úrovni 7 % a pomer ceny k výnosu 17,8 nie sú príliš atraktívne z historického hľadiska, a ani v porovnaní s inými rozvíjajúcimi sa trhmi. V nasledujúcich štvrťrokoch budú musieť investori zohľadňovať aj zvýšenú volatilitu v dôsledku očakávaného zvýšenia kľúčových sadzieb v Spojených štátoch. Ak prezidentské voľby neprinesú podstatné zlepšenie súčasnej investičnej klímy, index BOVESPA s veľkou pravdepodobnosťou rýchlo zareaguje poklesom cien.

Alokácia aktív: investovanie do akcií stále atraktívnejšie

„Naše portfólio pre štvrtý štvrťrok 2014 zostáva nezmenené: 53 % v segmente akcií, 42 % v segmente dlhopisov a 5 % v nehnuteľnostiach," vysvetľuje Lammer. Príčinou vyššej váhy pre segment akcií sú ešte stále primerané ceny na akciových trhoch, ďalšie uvoľňovanie monetárnej politiky v eurozóne, ako aj očakávané zlepšenie ekonomického vývoja v USA aj v Európe.

„V rámci segmentu akcií sa naďalej zameriavame na Európu a USA, ale aj Japonsko a vybrané rozvíjajúce sa trhy. V rámci segmentu dlhopisov sme znížili podiel európskych štátnych dlhopisov v prospech amerických štátnych dlhopisov, ktoré spolu stále predstavujú viac než polovicu celého portfólia. Okrem toho navrhujeme pridať aj štátne dlhopisy krajín SVE, euroobligácie a európske korporátne dlhopisy," uzatvára Lammer.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) považuje Rakúsko, kde pôsobí ako vedúca komerčná a investičná banka, ako aj strednú a východnú Európu za svoj domáci trh. Na 15 trhoch v regióne pôsobí sieť dcérskych bánk. Okrem toho do skupiny patrí niekoľko spoločností poskytujúcich iné finančné služby, napríklad lízing, správu aktív, fúzie a akvizície.

RBI je jedinou rakúskou bankou, ktorá je zastúpená vo svetových finančných centrách a prostredníctvom pobočiek a zastúpení aj v Ázii, teda na druhom hlavnom geografickom trhu spoločnosti.

Celkovo viac než 56 000 zamestnancov poskytuje služby 14,6 mil. klientom prostredníctvom viac než 2 900 pobočiek, z ktorých väčšina sa nachádza v krajinách SVE.

RBI je plne konsolidovanou dcérskou spoločnosťou Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB nepriamo vlastní približne 60,7 % akcií, zvyšná časť je voľne obchodovateľná. Akcie RBI sú kótované na burze cenných papierov vo Viedni. RZB je centrálnou inštitúciou rakúskej Raiffeisen Banking Group, najväčšej bankovej skupiny v krajine, a slúži ako ústredie skupiny pre celú RZB Group vrátane RBI.


Ak máte záujem o viac informácií, ochotne Vám ich poskytne:


Ingrid Krenn-Ditz
+43-1-71 707-6055
ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com

Anja Knass
+43-1-71 707-5905
anja.knass@rbinternational.com
http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at

 

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/odlisny-vyvoj-hospodarskych-monetarnych-politik-jednotlivych-brehoch-atlantiku/