1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Aj slovenskí investori môžu pomôcť klíme

Aj slovenskí investori môžu pomôcť klíme

Zuzana Žiaranová | Tatra banka Autor: Zuzana Žiaranová, Tatra banka | 30.06.2021 | 3 min. čítania

emisia zelene dlhopisy

Privátne bankovníctvo Tatra banky v spolupráci s materskou spoločnosťou Raiffeisen Bank International (RBI) pripravilo pre svojich klientov, ktorí sa zaujímajú o investovanie voľných prostriedkov v USD, novú emisiu zelených dlhopisov. Klienti tak majú možnosť získať popri zaujímavom výnose aj dobrý pocit, že aktívne prispeli k trvalej udržateľnosti životného prostredia.

V krátkom období ide už o druhú emisiu zelených dlhopisov, na ktorej participovala naša banka. Len pre pripomenutie, naše zelené dlhopisy z apríla tohto roka označila agentúra Bloomberg za prvé verejne vydané zelené bankové dlhopisy v regióne strednej a východnej Európy. Získali sme prostriedky v objeme 300 miliónov EUR na financovanie projektov, ktoré budú priaznivo pôsobiť na životné prostredie.

Viac o zelených dlhopisoch sa dozviete v článku: Financujú zelené budovy aj obnoviteľné zdroje energie

Čisté výnosy z emisií zelených dlhopisov použije RBI na úverovanie projektov a činností, ktoré zlepšujú klimatické pomery a iné aspekty podmieňujúce životné prostredie alebo trvalú udržateľnosť. Medzi takéto projekty patrí napríklad výstavba energeticky efektívnych budov či financovanie veterných fariem.

Jednotné štandardy aj kontrola audítorom

Jednotné štandardy

RBI, podobne ako Tatra banka, má vypracovaný dokument s pravidlami a postupmi, tzv. Green Bond Framework (Rámec pre zelené dlhopisy), na základe ktorých bude posudzovať úvery v daných oblastiach, aby mohli byť označené za zelené úvery. Dokument je založený na normách Medzinárodného združenia kapitálových trhov (ICMA), ktoré môžu emitenti zelených dlhopisov použiť ako referenčný rámec.

Nezávislá agentúra pre udržateľnosť rozvoja Sustainalytics potvrdila vo svojom posudku, že Rámec pre zelené dlhopisy RBI spĺňa požiadavky ICMA pre zelené dlhopisy. Dodržiavanie postupu pre klasifikáciu úverov kontroluje aj certifikovaný audítor.

Bližšie informácie sú dostupné na stránke RBI.

Kontakt pre médiá:
Zuzana Žiaranová, hovorkyňa Tatra banky, press@tatrabanka.sk, 0903 641 846

Upozornenie

Táto správa slúži výhradne na informačné účely a nepredstavujú ponuku alebo odporúčanie na kúpu alebo predaj cenných papierov. Nenahrádza individuálne investičné poradenstvo týkajúce sa konkrétnych investícií a neposkytuje finančnú analýzu. Informácie, ktoré obsahuje, sú veľmi stručné a majú sa čítať výlučne v spojení s konečnou a kompletnou dokumentáciou emisie a nenahrádzajú takúto dokumentáciu emisie. Nie je ponukou ani výzvou na predaj ani propagáciu akejkoľvek ponuky na upísanie alebo na kúpu alebo odporúčaním týkajúcim sa akýchkoľvek cenných papierov, nič z toho, čo je tu uvedené, nezakladá zmluvu alebo záväzok akéhokoľvek druhu ani nebolo schválené zo strany regulačného orgánu pre cenné papiere. Informácie, ktoré sú tu uvedené, nemajú vzťah k žiadnym investičným zámerom, finančným situáciám ani potrebám akéhokoľvek recipienta.

Emitentom zelených dlhopisov spomínaných v tejto správe je Raiffeisen Bank International AG, so sídlom: Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúska republika, zapísanej v rakúskom Obchodnom registri, vložka FN 122119 m (ďalej len „RBI“), ktorá je bankou (úverovou inštitúciou) zriadenou podľa §1 rakúskeho zákona o bankách.

Správa bola vypracovaná na jediný účel a to na prezentáciu Rámca pre zelené dlhopisy “Green Bond Framework” RBI. Informácie sú poskytnuté iba za účelom všeobecnej informácie a nemožno sa spoliehať na úplnosť informácií, ktoré sú v ňom uvedené.

Konečná a úplná dokumentácia k emisiám zelených dlhopisov a výhradný právny základ tvoria Konečné podmienky, Súhrn, ako aj príslušný základný prospekt - (EUR 25,000,000,000 Debt Issuance Programme of Raiffeisen Bank International AG zo dňa 17 júla 2020). Základný prospekt pozostáva z Registračného formulára (zo dňa 17. júla 2020) a Poznámok k cenným papierom (zo dňa 17. júla 2020), z ktorých každý sa z času na čas dopĺňa. Všetky dokumenty boli podané na COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER ("CSSF"), orgán dohľadu nad finančným trhom v Luxemburgu a podľa okolností sú o nich informované príslušné kompetentné úrady. Tieto dokumenty sú tiež zverejnené na internetovej stránke emitenta: www.rbinternational.com, ako aj na internetovej stránke Viedenskej burzy cenných papierov (www.wienerborse.at), a sú tiež k dispozícii bezplatne v sídle emitenta na adrese: Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Austria.

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/aj-slovenski-investori-mozu-pomoct-klime/