Bonusové certifikáty ponúkajú zaujímavý výnosový potenciál

| 21.08.2013

Klienti privátneho bankovníctva Tatra banky, ktorí investovali do štrnástich primárnych emisií bonusových certifikátov vydaných spoločnosťou Raiffeisen Centrobank AG mohli k 31. júlu 2013  získať v priemere výnos viac ako 10 % ročne*.

Bonusový certifikát predstavuje finančný nástroj, ktorý ponúka možnosť investovať finančné prostriedky spravidla do niektorého z akciových blue chip indexov, a to bez zaistenia istiny. Investorom prináša možnosť získať k jeho splatnosti vopred stanovený bonusový výnos, a to za predpokladu, že hodnota akciového indexu nedosiahne počas jeho platnosti úroveň bariéry resp. hodnotu nižšiu.

Uvedených štrnásť emisií bonusových certifikátov bolo tematicky zameraných na infláciu, resp. vývoj indexu EURO STOXX 50®, pričom spoločnosť Raiffeisen Centrobank AG ich vydala exkluzívne iba pre klientov privátneho bankovníctva Tatra banky.

Atraktivita bonusových certifikátov je vyjadrená aj vo vysokej miere ich predaja. Klienti najviac obľubujú bonusové certifikáty s využitím tzv. Best Entry mechanizmu - „najlepšieho vstupu na trh". Tento koncept je veľmi účinný a zároveň jednoduchý. Majiteľ vie dopredu aký výnos dostane za vopred dohodnutých podmienok. Best Entry mechanizmus umožňuje nastaviť bariéru pre investora automaticky výhodnejšie, nakoľko sa jej hodnota znižuje, v prípade ak hodnota akciového indexu zaznamená v Best Entry perióde pokles. Výsledkom je konzervatívnejšia investícia, ktorá sa tak stáva bezpečnejšou, pričom si stále zachováva svoj výnosový potenciál.

Za prvých sedem mesiacov tohto roku využilo túto možnosť množstvo klientov v celkovom objeme predaných bonusových certifikátov vydaných spoločnosťou Raiffeisen Centrobank AG takmer 70 mil. €. Túto príležitosť môžu naďalej využiť všetci klienti privátneho bankovníctva Tatra banky.


* Zdroj: Raiffeisen Centrobank AG

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Marína Masárová
Hovorkyňa
marina_smolkova@tatrabanka.sk
02/5919 1593 | 0911 328 007

Zuzana Povodová
Media relations manager
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/59191557


Upozornenie:
Súbor informácií obsiahnutý v tomto dokumente (ďalej len „Informácie") nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy, verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, investičným poradenstvom, investičným odporúčaním, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Informácie majú výhradne informatívny a nezáväzný charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v oblasti poskytovania investičných služieb.
Tatra banka, a.s. (ďalej len „Banka") pri spracovaní Informácií postupovala s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere údajov z verejne dostupných zdrojov, ktoré pre spracovanie Informácií použila. Banka nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných Informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na náhradu prípadnej škody alebo jej časti.
Údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného nástroja, či už v minulosti alebo ako odhad do budúcnosti nepredstavujú spoľahlivý ukazovateľ o jeho výkonnosti v budúcnosti.
Sprístupnenie Informácií sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Banka ani tretie strany, ktorých produkty a služby môžu byť spomenuté v rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia týchto produktov a služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezodpovedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi tretích krajín.
Tieto Informácie zároveň predstavujú marketingové oznámenie Banky v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom nebolo pripravené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich nezávislosť investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania pred jeho rozšírením.
Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/bonusove-certifikaty-ponukaju-zaujimavy-vynosovy-potencial/