Dnes sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky

| 10.05.2013

Akcionári Tatra banky dnes na valnom zhromaždení schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku, výročnú správu za rok 2012 a rozdelenie zisku a výplatu dividend.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bude medzi akcionárov Tatra banky, a.s. rozdelený čistý zisk za rok 2012 vo výške 108 872 140,89 € zvýšený o nerozdelený zisk za rok 2011 vo výške 44 867 544,03 €. Do nerozdeleného zisku minulých rokov sa pridelilo 54 513 €. Akcionárom sa v roku 2013 vyplatí podiel na zisku v celkovej výške 153 739 684,92 €.

Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 € pripadne dividenda v celkovej výške 1 912 €, na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 € pripadne dividenda v celkovej výške 9 560 a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 € pripadne dividenda v celkovej výške 9,56 €.

Účtovné závierky boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a overené audítorom Deloitte Audit s. r. o.

Kontakt:
Marína Smolková
hovorkyňa
marina_smolkova@tatrabanka.sk
02/5919 1593

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/dnes-konalo-valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-2/