1. Blog
  2. /
  3. Banka
  4. /
  5. Dnes sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky

Dnes sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky

Boris Fojtík | ekonomický analytik Tatra banky Autor: Boris Fojtík, ekonomický analytik Tatra banky | 18.06.2020 | 1 min. čítania

Dnes sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky

Akcionári Tatra banky dnes na valnom zhromaždení schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku, ako aj výročnú správu za rok 2019, rozdelenie zisku a vykonali voľbu člena dozornej rady.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia sa do nerozdeleného zisku minulých rokov prideľuje časť zisku za rok 2019 vo výške 67 421 220 €, časť zisku za rok 2019 vo výške 61 128 550 € sa prideľuje do nerozdeleného zisku minulých rokov ku dňu 31. decembra 2020, ak mimoriadne valné zhromaždenie dovtedy nerozhodne inak. Zároveň časť zisku za rok 2019 vo výške 6 326 717 € bola pridelená na výplatu výnosov z investičných certifikátov AT1.

Účtovné závierky boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a overené audítorom KPMG Slovensko spol. s r.o.

Kontakt pre doplňujúce informácie:           
Boris Fojtík, hovorca, press@tatrabanka.sk, 0903 641 846

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/dnes-konalo-valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-2020/