Dnes sa konalo valné zhromaždenie akcionárov Tatra banky

| 05.06.2015

Akcionári Tatra banky dnes na valnom zhromaždení rozhodli o schválení zmeny stanov, schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku, ako aj výročnú správu za rok 2014, rozdelenie zisku a výplatu dividend.

Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia bude medzi akcionárov Tatra banky rozdelený zisk z minulých rokov  v celkovej výške 144 090 751 €. Do nerozdeleného zisku minulých rokov sa pridelil zisk za rok 2014 vo výške 104 089 755 €.

Na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 800 € pripadne dividenda v celkovej výške 1 792 €,  na jednu kmeňovú akciu v menovitej hodnote 4 000 € pripadne dividenda v celkovej výške 8 960 € a na jednu prioritnú akciu v menovitej hodnote 4 € pripadne dividenda v celkovej výške 8,96 €.

Účtovné závierky boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva a overené audítorom Deloitte Audit s. r. o.

Kontakt:

Zuzana Povodová
Hovorkyňa
zuzana_povodova@tatrabanka.sk
02/5919 1557

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/tlacove-spravy/dnes-konalo-valne-zhromazdenie-akcionarov-tatra-banky-4/